پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسي صنایع

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنایع

گرايش مدیریت سیستم و بهره ‏وری

عنوان:

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان

مطالعه موردی صنعت نفت ایران

استاد راهنما:

دكتر سیامک نوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان پژوهش. 2

1-3- تعریف مسئله و موضوع پژوهش. 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

1-5- سؤالات و فرضیات پژوهش. 4

1-6- روش پژوهش. 4

1-7- مراحل انجام پژوهش. 5

1-8- چارچوب و ساختار پژوهش. 5

فصل 2: مروري بر منابع  7

2-1- مقدمه. 8

2-2- ماهیت و مفهوم انگیزش.. 8

2-3- نظریه‏های انگیزش.. 10

2-3-1- نظریه‏های محتوایی. 11

2-3-2- نظریه‏های فرآیندی. 15

2-4- مدلهای انگیزش.. 19

2-4-1- مدل مشخصههای شغلی. 20

2-4-2- مدل انتظار پورتر و لاولر. 26

2-5- مدل جامع سنجش انگیزش.. 29

2-6- نتيجه‌گيري. 44

فصل 3: روش تحقيق و ارائه مدل  46

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش پژوهش. 47

3-3- مدل مفهومی پژوهش. 48

3-4- ابعاد و جنبه‏های پژوهش. 49

3-5- روش‏های جمع‏آوری اطلاعات. 51

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-7- قلمرو موضوعی پژوهش. 55

3-8- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش. 55

3-9- جامعه آماری. 55

3-10- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 55

3-11- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 56

3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون. 57

3-11-2- رگرسیون چندگانه. 57

3-12- جمع بندی. 58

فصل 4: نتايج و تفسير آنها 60

4-1- مقدمه. 61

4-2- مطالعه موردی. 61

4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی. 62

4-4- مطالعه آزمونهای استنباطی. 65

4-4-1- مطالعه میزان همبستگی بین شرکتها 66

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-4-2- مطالعه میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی  67

4-4-3- مطالعه و تایید مدل پیشنهادی. 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-5- نتیجهگیری. 72

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 74

5-1- جمع‏بندی. 75

5-2- پیشنهادها برای محققان آینده 77

5-3- محدودیتهای پژوهش. 77

مراجع  79

پيوست‌ها 82
فهرست اشکال

شکل (2-1) فرآیند انگیزش (فیضی، 1385) 10

شکل (2-2) سلسله مراتب نیازهای مازلو. 12

شکل (2-3) مدل مشخصههای شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، 1997). 21

شکل (2-4) 23

شکل (2-5) مدل اصلاح شده پورتر و لاولر. 26

شکل (2-6) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(هاکمن و اولدهام) 32

شکل (2-7) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(براس) 32

شکل (2-8) وارد كردن اثر عوامل فراموش شده داخلي و خارجي. 33

شکل (2-9) بازسازی حالات روانشناختی. 35

شکل (2-10) تصحيح ارتباط بين کوشش و پاداش مطلوب. 37

شکل (2-11) مدلسازي رضايت و انگيزش و وارد كردن اثر قدرت نياز به رشد فردي. 39

شکل (2-12) شفاف سازي ارتباط مدل با نظريه انتظار وروم 40

شکل (2-13) اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصههای شغلی و مفاهیم آنها 42

شکل (2-14) استانداردسازی اصطلاحات دو مدل. 43

شکل (2-15) تجمیع مدلهای اصلاح شده مشخصههای شغلی و انتظار. 44

شکل (3-1) چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی پژوهش. 49

شکل (3-2) مراحل انجام پژوهش. 59

شکل (4-1) موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی. 69

شکل (4-2) مدل تجدید نظرشده 72
فهرست جداول

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. 63

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس.. 63

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. 64

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. 64

جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 64

جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی. 65

جدول (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی. 65

جدول (4-8) نتایج بدست آمده از همبستگی بین شرکتها 66

جدول (4-9) نتایج بدست آمده از همبستگی میان اهمیت و رضایت از پاداش‏های فردی. 67

جدول (4-10) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها 70

جدول (4-11) نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی برای رضایت از پاداشهای داخلی در ارتباط با متغیر عملکرد 71

جدول (4-12) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها برای مدل تجدیدنظرشده 73

چکيده

طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایه­های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده می باشد. در عین حال انگيزش، مفهومي می باشد پيچيده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده می باشد ، ولي در عين حال اين دو گروه هيچگاه نتوانسته اند در باب ماهيت ، علل و معادل­هاي مفهومي انگيزش به اجماع دست يابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته می باشد تا ضمن در نظر داشتن برداشت­هاي متفاوت از مفهوم انگيزش در مکاتب جامعه­شناختي و روان­شناختي، با رويکردي جامع، مدل سنجش انگيزش کارکنان را ارائه نمایند. یکی از جدیدترین مدل­های ارائه شده در این زمینه حاصل تجمیع دو مدل شناختی-اجتماعی مشخصه­های شغلی و شناختی انتظار می باشد.

درتحقیق حاضرتلاش شده می باشد تا مدل مورد نظر را توسعه داده و با در نظر داشتن شرایط بومی کشور ایران و به گونه مشخص صنعت نفت ایران، آن را برای سنجش انگیزش کارکنان شرکت­های تابعه صنعت نفت مورد بهره گیری قرار دهیم. در مدل توسعه یافته، «باورها، ارزش­ها و اعتقادات» به عنوان بعدی جدید و تاثیر گذار بر «کوشش» به ابعاد «رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی»، «اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی»، «شدت نیاز به رشد»، «انگیزش داخلی و خارجی»، «رضایت از پاداش­های مطلوب»، «انگیزش کل» و «عملکرد» اضافه شده می باشد. اضافه کردن بعد باورها و ارزش­ها و نیز در نظر گرفتن تاثیر دولت بر پاداش­ها، این مدل را از مدل گذشته متمایز می­کند. نتیجه تحقیقات که با بهره گیری از نرم افزار SPSS حاصل گردید، تاثیر این بعد را در مدل مزبور مورد تایید قرار می­دهد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان