پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشكده مهندسي صنایع

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنایع

گرايش مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان:

معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با بهره گیری از تصمیم گیری چند معیاره

استاد راهنما:

دكتر محمد محمدپور عمران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعريف مسأله و بيان موضوع اصلی 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 4

1-4- سوالات پژوهش 5

1-5- اهداف پژوهش 5

1-6- کاربردهای پژوهش 6

1-7- مراحل انجام پژوهش 6

1-8- بهره گیری کنندگان از نتیجه پایان نامه 7

فصل 2: مروري بر ادبیات پژوهش 8

2-1- مقدمه 9

2-2- مدیریت منابع انسانی 9

2-2-1- جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی.. 10

2-2-2- ارزیابی عملکرد.. 11

2-2-2- 1- فرآیند ارزیابی عملکرد.. 12

2-2-2- 2- کاربردهای ارزیابی عملکرد.. 14

2-3- جبران خدمات و پاداش 15

2-4- انواع پاداش 17

2-4-1- کارانه.. 18

2-4-1- 1- طرح های کارانه فردی.. 19

2-4-1- 2- طرح های کارانه گروهی.. 22

2-4-1- 3- طرح های کارانه سازمانی.. 23

2-5- معیارهای ارزیابی عملکرد و تخصیص کارانه 24

2-6- پیشینه پژوهش 29

2-7- صنعت ساختمان 40

2-8- فرآیند انجام پژوهش 42

2-9- روش های تصمیم گیری چندمعیاره مورد بهره گیری 43

2-9-1- ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزي.. 43

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-9-2- روش دیمتل.. 48

 

2-10- جمع بندی 49

فصل 3: روش تحقيق 51

3-1- مقدمه 52

3-2- روش پژوهش 52

3-3- جامعه آماری 53

3-4- روش نمونه گیری و نمونه آماری 54

3-5- روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها 54

3-5-1- اطلاعات کتابخانه ای.. 54

3-5-2- مصاحبه. 55

3-5-3- پرسشنامه.. 56

3-6- روایی و  پایایی پژوهش 57

3-6-1- اعتبار(روایی). 57

3-6-2- پایایی. 58

3-7- ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها 59

3-7-1- تجزیه وتحلیل داده های کیفی. 59

3-7-2- تجزیه وتحلیل داده های کمی. 62

3-7-2- 1- روش دیمتل.. 62

3-7-2- 2- رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی.. 64

3-8- قلمرو پژوهش 67

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش. 67

3-8-2- قلمرو مکانی پژوهش. 67

3-8-3- قلمرو موضوعی پژوهش. 67

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 68

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1- مقدمه 69

4-2- جمع بندی ادبیات 69

4-3- تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه 70

4-3-1- سازماندهی و کدگذاری داده ها. 70

4-3-2- جستجوی تم ها و خلق معانی. 75

 

4-4- جمع بندی بخش کیفی پژوهش 77

4-5- خوشه بندی و شناسایی تاثیرگذارترین معیارها و پیامدها 82

4-5-1- خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه. 82

4-5-1- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم معیارهای تخصیص کارانه   82

4-5-1- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده معیارهای تخصیص کارانه.. 83

4-5-1- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل معیارهای تخصیص کارانه   84

4-5-1- 4- تعیین روابط درونی معیارهای تخصیص کارانه   84

4-5-2- خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه  86

4-5-2- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 87

4-5-2- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 88

4-5-2- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 88

4-5-2- 4- تعیین روابط درونی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 89

4-6- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه 91

4-6-1- تعیین اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان  92

4-6-2- تعیین ارتباط معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای اجرای طرح کارانه. 92

4-6-3- تعیین اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه  93

4-6-4- تعیین میزان همبستگی هریک از معیارهای تخصیص کارانه  94

4-6-5- تعیین امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه  94

4-6-6- تعیین ارزش قطعی و اولویت بندی هریک از معیارهای تخصیص کارانه. 95

4-7- جمع بندی فصل چهارم 97

فصل5: نتیجه گیری و پيشنهادها 99

5-1- مقدمه 100

5-2- نتیجه گیری 100

5-3- یافته های پژوهش 102

5-3-1- سوال اول: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در ادبیات  102

5-3-2- سوال دوم: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی. 103

5-3-3- سوال سوم:مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی. 104

5-3-4- سوال چهارم. 105

5-3-4-1- سوال4،بخش1:خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی.. 105

5-3-4-2- سوال4،بخش1: خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 105

5-3-5- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه. 106

5-4- بحث 106

5-5- پیشنهادهای کاربردی 108

5-6- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 110

5-7- محدودیت های پژوهش 111

مراجع 112

پيوست‌ها 116
فهرست اشکال

شکل (1-1( مراحل انجام پژوهش 7

شکل (2-1( فرآیندها و فعالیته های منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در فرآیندهای منابع انسانی 11

شکل (2-2( فرآیند انجام پژوهش 43

شکل (2-3) خانه کیفیت 44

شکل (2-4) مقیاس زبانی برای اهمیت نسبی 46

شکل (4-1) شبکه ارتباط میان تم های داده های حاصل از مصاحبه ها(نرم افزار atlas.ti) 80

شکل (4-2) نقشه تماتیک داده های حاصل از مصاحبه 81

شکل (4-3) نمودار علی معیارهای تخصیص کارانه 85

شکل (4-4) نمودار علی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 90

شکل (4-5) خانه های کیفیت مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها 91

شکل (4-6) ارزش قطعی و رتبه نهایی معیارهای تخصیص کارانه 96
فهرست جداول

جدول (2-1) طبقه بندی انواع پاداش توسط دی سنزو ورابینز 18

جدول (2-2) مطالعات داخلی،یافته ها و روشهای مورد بهره گیری در خصوص کارانه 38

جدول (2-3) مطالعات خارجی،یافته ها و روشهای مورد بهره گیری در خصوص کارانه 39

جدول (3-1) نمونه ای برای آماده سازی داده های کیفی 60

جدول (3-2) مقیاسهای زبانی برای قضاوت اهمیت 64

جدول (3-3) روابط نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65

جدول (3-4) همبستگی ها، نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65

جدول (4-1) معیارهای شناسایی شده تخصیص کارانه از ادبیات پژوهش 70

جدول (4-2) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه اول 71

جدول (4-3) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه دوم 71

جدول (4-4) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه سوم 72

جدول (4-5) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه چهارم 72

جدول (4-6) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه پنجم 73

جدول (4-7) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه ششم 73

جدول (4-8) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هفتم 74

جدول (4-9) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هشتم 74

جدول (4-10) عناوین کدهای حاصل از تحلیل داده های مصاحبه 74

جدول (4-11) معیارهای نهایی تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی(استخراجی از بخش کیفی پژوهش) 78

جدول (4-12) پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی 79

جدول (4-13) جمع بندی نظرات خبرگان با بهره گیری از میانگین حسابی(ماتریس تاثیر مستقیم) برای معیارهای تخصیص کارانه 83

جدول (4-14) ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده 83

جدول (4-15) ماتریس کل 84

جدول (4-16) مقادیر r و c برای هر عامل 85

جدول (4-17) مقادیر ri+ci و ri-ci 85

جدول (4-18) جمع بندی نظرات خبرگان با بهره گیری از میانگین حسابی(ماتریس تاثیر مستقیم)برای پیامدهای اجرای طرح کارانه 87

جدول (4-19) ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای اجرای طرح کارانه 88

جدول (4-20) ماتریس تاثیر مستقیم کل پیامدهای اجرای طرح کارانه 89

جدول (4-21) مقادیر r و c برای هر پیامد 89

جدول (4-22) مقادیر ri +ci و ri-ci پیامدها 90

جدول (4-23) اهمیت نسبی پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان 92

جدول (4-24) ارتباط معیارهای تخصیص کارانه وپیامدهای اجرای طرح کارانه 93

جدول (4-25) اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه 93

جدول (4-26) همبستگی میان معیارهای تخصیص کارانه 94

جدول (4-27) امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه 95

جدول (4-28) ارزش قطعی و رتبه نهایی معیارهای تخصیص کارانه 95

چکيده

اکثر پروژه های ساختمانی مبنای دستمزد کارکنان خود را نفر- روز و یا نفر- ماه در نظر می گیرند. اما چنین طرح پرداختی می تواند به افزایش مدت زمان اجرای پروژه منجر گردد. به علاوه هیچگونه اثر انگیزشی که یکی از اهداف نظام های پرداخت می باشد را ندارد. در نتیجه وجود سیستم پرداختی که محرک همه عوامل در به انجام رساندن پروژه ها با صرف وقت و هزینه کمتر با حفظ کیفیت باشد، ضروری می باشد. طراحی چنین نظام پاداش موثری نیازمند درک و شناخت معیارهای مناسب برای تخصیص پاداش یا کارانه می باشد. اما علی رغم بهره گیری گسترده از طرح پرداخت کارانه در سازمان های مختلف تولیدی، تجربیات بسیار اندکی در خصوص اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن آن موجود می باشد. لذا مطالعه حاضر قصد دارد تا به شناسایی و اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی بپردازد. به دلیل نبود مطالعات کافی در این زمینه، از یک رویکرد اکتشافی مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای شناسایی معیارهای تخصیص کارانه بهره گیری شده. همچنین از روش های تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل و گسترش عملکرد کیفیت فازی بهره گیری شده که علاوه بر روابط درونی و ارتباط میان معیارها ، رتبه بندی معیارها را نیز مطالعه می کند. مطالعه تم های موجود در داده های کیفی نشان داد اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه بایستی بر اساس پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد معیارهای اخلاق حرفه ای، کار تیمی، خلاقیت و نوآوری و دانش و توانایی بهره گیری از آن به ترتیب مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی هستند.

مقدمه

یکی از معضلات امروزه واحدهای تولیدی چگونگی توزیع کارانه بر اساس یک معیار مناسب می باشد. در واقع علی رغم اینکه فلسفه وجودی اجرای طرح کارانه ایجاد انگیزش در کارکنان می باشد، اما متعاقب پرداخت کارانه در بسیاری از سازمان ها شاهد کاهش تولید و افزایش ضایعات هستیم که علت عمده‌ی آن عدم وجود معیار مناسب جهت پرداخت کارانه می باشد(عالم تبریز، 1381). در نتیجه یکی از مهمترین گام هاي ارزیابی عملکرد به مقصود اندازه گیری عملکرد کارکنان و تخصیص کارانه، تعیین شاخص ها و معیارهای تخصیص کارانه می باشد. در خصوص معیارهای مناسب تخصیص کارانه در صنایع مختلف تحقیقات بسیاری انجام شده می باشد اما پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن و عیان نبودن پیامد و ثمره کاری هر فرد مشابه با برای مثال کارکنان یک کارگاه یا کارخانه قطعه سازی کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته می باشد. در صنعت ساختمان،افراد جزو دارایی های اصلی شرکت ها هستند. پس شرکت ها بایستی برنامه هایی برای جذب و نگه داشت کارکنان اجرا کنند. یک طرح جبران خدمات و تشویقی درست ساختار یافته به سازمان این اجازه را می دهد تا زحمات کارکنان را بر اساس عملکرد شرکت جبران کند. یک نکته مهم در طراحی چنین مکانیسم هایی هم راستایی اهداف شرکت با کارکنان می باشد. در صنعت ساختمان با در نظر داشتن اهمیت نیروی انسانی، اهداف یک بسته تشویقی می تواند شامل جذب بهترین کارکنان، نگه داشت کارکنان با عملکرد بالا، انگیزه بخشیدن به کارکنان برای عملکرد عالی و ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت باشد(وانگ[1] ، 2004). مدت زمانی می باشد که بهره گیری از چنین طرح هایی در بعضی از پروژه های ساختمانی بزرگ کشور متداول شده می باشد. از این رو پژوهش حاضر کوشش دارد تا با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختار یافته که برای تحقیقات اکتشافی مناسب هستند با خبرگان این حوزه، معیارهای مناسب تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی را شناسایی کند. اما برای تخصیص کارانه بایستی توجه داشت که مشاغل به صورت تقریبی همیشه بیش از یک معیار یا ابعاد شغلی دارند. همچنین بعضی از معیارهای شغلی ممکن می باشد اهمیت بیشتری برای سازمان داشته باشند و اوزانی که به معیارهای مختلف در یک شغل داده می گردد، نشان دهنده اهمیت نسبی آن ها می باشد(متیس و جکسون[2] ، 1388). این مسئله باعث می گردد تا اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه با در نظر داشتن اهداف سازمان و مدیران پروژه اهمیت زیادی داشته باشد. مطالعه حاضر نیز قصد دارد پس از شناسایی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی با بهره گیری از یک رویکرد ترکیبی به مطالعه روابط درونی و ارتباطات میان معیارهای تخصیص کارانه پرداخته و آن ها را اولویت بندی کند.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 154

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان