پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمي

دانشكده تحصيلات تكميلي

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي

گرايش مالي

عنوان:

شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از تکنیک­ های تصمیم­ گیری چند معیاره

استاد راهنما:

دكتر محمد حسن زاده

استاد مشاور:

دكتر حبيب ابراهيم پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اوّل: كليات تحقيق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- اهمیت موضوع (تعريف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتايج تحقيق)………………………….. 3

1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)…………………………………………………………………………. 4

1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………. 4

1-4-2- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………… 5

1-5- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-2- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………… 5

1-5-3- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………. 6

1-6- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………… 6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-7- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 6

1-8- توضیح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش……………………………………………………… 7

فصل دوّم: مروري بر تحقيقات انجام شده

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………. 9

2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………….. 9

2-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران………………………………………………………………………….. 11

2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران……………………………………………….. 12

2-2-4- معيارهاي تشخيص ميزان و نحوه فعاليت يك بورس…………………………………………… 12

2-2-5- مزایای سرمایه­گذاری در بورس……………………………………………………………………… 13

2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها……………………………………………………………… 14

2-2-7- مؤلفه­های اصلی بورس اوراق بهادار……………………………………………………………….. 14

2-2-8- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار……………………………………………………………. 16

2-2-9- روش­های تحلیل اوراق بهادار……………………………………………………………………….. 16

2-2-10- مقررات حاكم بر بازار بورس اوراق بهادار………………………………………………………. 18

2-3- سهام عادی………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادي……………………………………………………………………………. 25

2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی………………………………………………………………………. 25

2-3-1-1-1- حق مالكيت………………………………………………………………………………………. 25

2-3-1-1-2- سررسيد سهام عادي…………………………………………………………………………….. 26

2-3-1-1-3- حق رأي…………………………………………………………………………………………… 26

2-3-1-1-4- ارزش دفتري……………………………………………………………………………………… 27

2-3-1-1-5- حق تقدم خريد سهام ………………………………………………………………………….. 27

2-3-1-1-6- تعيين ارزش سهام عادي……………………………………………………………………….. 28

2-3-2- نحوه تصميم گيري خريداران سهام عادي در بورس اوراق بهادار …………………………… 29

2-3-2-1- انتخاب سهام…………………………………………………………………………………………. 29

2-3-2-1-1- انواع تجزيه و تحليل بنيادي………………………………………………………………….. 30

2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی…………………………………………………………………………… 35

2-3-2-2-1- براساس سود…………………………………………………………………………………….. 35

2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی………………………………………………………………….. 36

2-4- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران…………………………………………….. 38

2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری……………………………………………………………………………………. 38

2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری……………………………………………………………………………… 38

2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران………………………………………………………………… 39

2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی……………………………………………………………… 39

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری………………………………………………………………………………. 39

2-4-3-3- مدل جدید مالی………………………………………………………………………………………. 39

2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز ………………………………………………………………………….. 40

2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­گذاران………………………………………………………….. 42

2-4-4-1- عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی………………………………………………………… 42

2-4-4-2- نظریات جمعیتی و مدل­های آموزشی………………………………………………………….. 42

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-4-3- نظریه بازی­های متناسب…………………………………………………………………………. 42

2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری سهام………………………………………………………………….. 42

2-4-5-1- ویژگی­های سرمایه گذاران………………………………………………………………………… 49

2-4-5-2- ویژگی­های بازار سرمایه…………………………………………………………………………… 51

2-4-5-6- مطالعه صورت‌هاي مالي اساسي…………………………………………………………………. 60

2-4-5-7- مطالعه نسبت‌هاي مالي……………………………………………………………………………. 61

2-5- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 66

2-5-1- پژوهش­های انجام شده در ایران…………………………………………………………………….. 66

2-5-2- پژوهش­های انجام شده در جهان……………………………………………………………………. 72

2-6- مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………….. 75

2-7- جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………. 76

فصل سوّم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 77

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… 78

3-3- فرآیند پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 78

3-3-1- شناسایی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی …………………….. 78

3-3-1-1- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش…………………………………………. 78

3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های پژوهش…………………………………………………………………………… 80

3-3-3- تحلیل داده‌های پژوهش…………………………………………………………………………………. 80

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 81

3-5- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. 82

3-6- روش گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………. 82

3-7- روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 82

3-7-1-تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………… 83

3-8- پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 85

3-9- روش­ها و تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………. 85

3-9-1- تکنیک تاپسیس…………………………………………………………………………………………. 86

3-9-2- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی …………………………………………………………….. 88

3-9-2-1- اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي………………………………………………………………. 88

3-10- فرضیّات نهایی پژوهش…………………………………………………………………………………. 89

3-11- جمع­بندی………………………………………………………………………………………………….. 89

فصل چهارم: نتايج

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-1- بخش اوّل: نمونه­گیری و آمار توصیفی………………………………………………………………… 91

4-1-1- نمونه­گیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………….. 91

4-1-2- توصیف آماری مربوط به نمونه آماری …………………………………………………………….. 91

4-2- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار پژوهش…………………………………………………….. 96

4-2-1- پایایی پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………… 96

4-2-2- روایی پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………… 97

4-3- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها……………………………………………… 100

4-3-1- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها………………………………………………………………….. 100

4-4- بخش چهارم: اولویت­بندی ابعاد و شاخصها………………………………………………………… 106

4-5- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………. 109

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 110

5-1- تشریح تحلیل­های آماری و نتایج پژوهش…………………………………………………………….. 110

5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش…………………………………………………………………. 113

5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. 114

پيوست ……………………………………………………………………………………………………………… 116

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….. 122

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………… 130

چکیده:

اصولا سرمایه­ گذاران بایستی مطالعه­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم در نظر داشتن مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­ گذاری دریافت نخواهند نمود. از همین رو این پژوهش بر آن می باشد تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمای ه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه ­گذاران باتجربه از آن بهره گیری می­کنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر پیش روی عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکس ­العمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد مطالعه قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونه­ گیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد 262 پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه 37 سوالی پژوهش، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیم­گیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری هست. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده­ های چاپ گردیده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارش­های فصلی و داده­های چاپ گردیده از سوی شرکت­ها)، (اخبار منتشرشده از مجامع شرکت­ها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکل­دهی تصمیم­گیری آنان برخوردار می باشد اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخص­های بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیم­گیری برخوردارند. همانگونه که نظاره میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیق­تر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع گردید. بدین مقصود در این پژوهش از نظرات 11 نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس مانند شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا بهره گیری نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این پژوهش بیانگر این می باشد که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیم­گیری خرید سهامداران می باشد و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نموده ­اند که هر سه بُعد شفافيت يعني افشاي اطلاعات مالي و شفافيت ساختار مالكيت و شفافيت ساختار هيئت مديره بر رفتار سرمايه‌گذاران در بورس تأثيرگذار می باشد، اگرچه سرمايه‌گذاران بيش از هر چيز به افشاي اطلاعات مالي اهميت مي‌دهند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

وجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی می باشد. این بازار با بهره گیری از مکانیسم­های درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می­پردازد و پیشرفت و گسترش آن معیاری جهت رتبه­بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی تلقی می­گردد(گامليل و هرستين، 2010) امروزه با در نظر داشتن محدویت منابع اقتصادی در کشورهای جهان، تمام کوشش مدیران و مسئولین بر این می باشد تا با صرف کمترین منابع به حداکثر نتایج مطلوب دست‌یابند. دست­اندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالی بین­ الملل، همواره با اين خطر مواجه هستند كه به هر دليلي مشغول حل مساله­هاي كم اهميت شده و از حل مساله­ هاي كليدي ملی خود غافل شوند كه نتيجه اين اشتباه استراتژيك، هم اتلاف منابع خواهد بود و هم اين كه اميد و باور به بهبود، در جوامع تضعيف خواهد گردید (ساعدی و مختاریان، 1388). لذا اولويت ­بندی عوامل موثر بر سرمایه­گذاری در هر بخش از اقتصاد یکی از كليدي­ترين مساله­هاي هر کشور بوده و به امری انکارناپذیر تبدیل شده می باشد.

تأثیر اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس­اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن می باشد. به گونه­ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی گردد که این امر مهم، منوط به شناسایی اولویتهای سرمایه­گذاری می باشد(دانيل و همكاران، 2002). از طرف دیگر، هرچه میزان این اولویت­ها به واقعیت بازار در طولانی مدت نزدیک­تر باشد، به همان اندازه اطمینان سرمایه­گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها نیز برای سرمایه­گذاری افزایش خواهد پیدا نمود(آل- تاميمي، 2006). طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته می باشد که توانسته می باشد تا حدی، منجر به بهبود فرهنگ سهام­داری مردم گردد. همچنین تعیین علت های اولویت یک سرمایه­گذاری میتواند تاثیر دوچندانی بر شناسایی محدودیتهای موجود و اصلاح مسیر آتی توسعه بورس اوراق بهادار داشته باشد. این پژوهش بر آن می باشد تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی، گامی در جهت بهبود انگیزاننده ­های خرید سهام بردارد.

2-1- اهمیت موضوع (تعریف مساله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج پژوهش)

بر طبق تحقیقات به اقدام آمده حدود 41 درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایه­گذاری مستقیم در سهام دارند و مالکیت مستقیم سهام 20 درصد و به شکل غیرمستقیم 34 درصد کل سرمایه گذاریها در جهان را در برمی­گیرد (كلارك-مورفي، سوتر، 2004). گرچه این آمار در ایران کمتر از 20 درصد می باشد اما این طریقه رو به افزایش می باشد و زمانی که سرمایه گذاری در صندوقهای قرض­الحسنه را نیز در نظر بگیریم با عدد 54 درصد مواجه خواهیم گردید (ساعدی و مختاریان، 1388). امروزه سرمایه­ گذاران برای انتخاب سرمایه­ گذاری دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال پژوهشهای محدودی در خصوص روش انتخاب از بین سرمایه ­گذاری­های مختلف انجام گرفته می باشد. تصمیمات مالی مردم روز به روز پیچیده­تر و پرمخاطره­تر می­گردد در حالی که نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگي مردم بسیار موثر می باشد(سالتانا،2010). بیشتر نظریه­ های مالی فرض می کنند که سرمایه­ گذاران منطقاً به افزایش سرمایه خود می­اندیشند و به نشانه­های مالی توجه می کنند. سرمایه­گذاران هنگام انتخاب سرمایه­گذاری به گونه اولیه ریسک و بازده آن را با سرمایه­گذاریهای بالقوه دیگری که میتوانند انجام دهند، مقایسه می­کنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایه ­گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها دارد(مريكاس و همكاران، 2004). به هرحال یک سرمایه ­گذار منطقی در صورت تشابه ریسک دو سرمایه­گذاری،  سرمایه­گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نخواهد نمود. بیشتر پژوهشهای اخیر در مورد روانشناسی مالی اظهار کرده­اند که تصمیمات سرمایه­گذاران ممکن می باشد تحت تاثیر عوامل رفتاری داخلی از قبیل خودشناسی و عوامل رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایه­گذاری قرار گیرد(لي و همكاران، 2008). اصولاً سرمایه­گذاران بایستی مطالعه­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم در نظر داشتن مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند نمود. از همین رو این پژوهش بر آن می باشد تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل روانی بازار، اقتصادی، سیاسی و غیره را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن بهره گیری میکنند، تصمیم­گیری نمایند و از سوی دیگر پیش روی عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت می­گردد، عکس العمل مناسبی نشان دهند.

3-1- اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد مطالعه قرار داد. اهدف این پایان­نامه به صورت کلی عبارت می باشد از:

  • شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
  • رتبه بندی این شاخصها با بهره گیری از تکنیک TOPSIS
  • رتبه بندی ابعاد کلی با بهره گیری از تکنیک AHP

و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این پژوهش به دنبال دارد عبارت می باشد از:

مطالعه عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­ گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­ بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این پژوهش به دنبال این می باشد تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­ گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 144

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان