پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمي

 

پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداری

 

 

عنوان

مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

 

استاد راهنما

دكتر عظیم اصلانی

 

استاد مشاور

دكتر نسرین خدابخشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و اظهار موضوع. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 5

1-5- اهداف تحقيق.. 6

1-5-1- اهداف اصلی پژوهش.. 6

1-5-2- هداف ویژه 6

1-5-3- اهداف کاربردي تحقيق.. 6

1-6- سؤالات پژوهش.. 6

1-7- فرضيه‏هاي پژوهش.. 7

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 7

1-8-1- اهرم مالی.. 7

1-8-2- اندازه شرکت… 7

1-9- روش شناسی پژوهش.. 8

1-9-1- توضیح كامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء. 8

1-9-2- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و توضیح چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها 8

1-9-3- توضیح کامل روش گردآوري داده‏ها 10

1-10- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 10

1-11- ساختار کلی پژوهش.. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- هزینه ها 12

2-2-1- مديريت هزينه. 12

2-2-2- ماهیت هزینهها 15

2-2-3- طبقه بندی کلی هزینهها 16

2-2-2-1- هزینههای تولیدی.. 17

2-2-2-2- هزینه غیر تولید. 17

2-2-4- رفتار هزینه. 18

2-2-5- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه. 18

2-2-6- انواع دیدگاهها درمورد رفتار هزینه. 19

2-2-7- چسبندگی هزینه ها 20

2-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران. 21

2-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی.. 22

2-2-10- علت های چسبندگی هزینهها 23

2-2-10-1- انگیزههای شخصی مدیران. 23

2-2-10-2- تصمیمات سنجیده مدیران. 23

2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه. 24

2-2-11-1- پیشبینی مدیریت… 24

2-2-11-2- شرایط اقتصادی.. 24

2-2-11-3- ویژگیهای شرکت… 24

2-2-11-4- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها 25

2-2-12- عدم انعطاف پذیری هزینه ها 26

2-3- مبانی نظری ساختار سرمایه. 27

2-3-1- نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه. 30

2-3-1-1-  روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ.. 30

2-3-1-1- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ. 31

2-3-1-3-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن. 32

2-3-1-4-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ 33

2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ 34

2-3-1-6- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ… 36

2-3-1-6-1- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ.. 38

2-3-1-6-1- نظریۀ نمایندگی.. 39

2-3-1-7- نظریه علامت دهندگی.. 40

2-3-2- هزينه سرمايه. 41

2-3-2-1- محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه. 42

2-3-2-2- هزينه سرمايه سهام عادي.. 43

2-3-2-3-   عوامل موثر بر هزينه سرمايه. 44

2-3-2-3-1-  عوامل خارجی موثر بر هزينه سرمايه. 44

2-3-2-3-2- عوامل داخلی موثر بر هزينه سرمايه. 45

2-3-2-3-2-1-  کيفيت اطلاعات… 45

2-3-2-3-2-2- سياست تقسيم سود. 45

2-3-2-3-2-3- سطح افشا 45

2-3-2-3-2-4- اندازه شرکت… 46

2-3-2-3-2-5-  نوع صنعت… 47

2-3-2-3-2-6- نسبت بدهي.. 49

2-3-2-3-2-7- نوع فعاليت شركت… 49

2-3-2-3-2-8- رشد سود. 50

2-3-2-3-2-9-  نقدينگي.. 50

2-4- پیشینه پژوهش.. 50

2-4-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور. 51

2-4-2- پژوهشها داخلی.. 54

فصل سوم: روش‌ شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 56

3-2- فرضيه‌هاي تحقيق.. 57

3-3- تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري.. 57

3-4- روش تحقيق.. 58

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش.. 59

3-4-1-1- قلمرو زمانی پژوهش.. 59

3-4-1-2- قلمرو مکانی پژوهش.. 59

3-5- گردآوري داده‌ها 59

3-6- جامعه آماري.. 60

3-7- نحوهی انتخاب نمونه آماري.. 60

3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيهها 61

3-9-  آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون. 62

3-10- اختصار فصل.. 63

فصل چهارم: تجزيه وتحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 64

4-2-آمار توصیفی.. 65

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌های وابسته. 65

4-3-1- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری.. 66

4-3-2- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار. 67

4-3-3- آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها 68

4-3-4- آزمون نرمال بودن برای سودآوری.. 70

4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت… 72

4-3-6- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB) 73

4-3-7- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang) 75

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 77

4-4-1- آزمون فرضيه اول، سوم و پنجم پژوهش (مدل اول) 77

4-4-2- آزمون فرضيه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) 81

4-5- اختصار‌ فصل.. 85

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه. 87

5-2- اختصار نتایج حاصل از پژوهش… 88

5-2-1- اختصار نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 88

5-2-2- اختصار نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 90

5-2-2-1- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول. 90

5-2-2-2- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 90

5-2-2-3- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم. 91

5-2-2-4- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم. 91

5-2-2-5- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

5-2-2-6- نتايج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم. 91

5-3- نتيجه‌گيري.. 92

5-4- محدودیتهای پژوهش.. 93

5-5- پیشنهادات پژوهش.. 94

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 94

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

فهرست منابع. 96

ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی.. 96

منابع لاتین.. 97

چکیده انگلیسی.. 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 4-1- آمار توصيفي داده‌هاي تحقيق.. 65

جدول 4-2- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 66

جدول 4-3- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 67

جدول 4-4- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 68

جدول 4-5- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 69

جدول 4-6- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 70

جدول 4-7- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 71

جدول 4-8- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 72

جدول 4-9- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 73

جدول 4-10- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 74

جدول 4-11- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 75

جدول 4-12- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 76

جدول 4-13- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 77

جدول 4-14- آزمون F ليمر. 78

جدول 4-15- آزمون هاسمن مدل رگرسيون. 79

جدول 4-16- نتايج حاصل از مدل اول بصورت تجمعی.. 80

جدول 4-17- آزمون F ليمر. 82

جدول 4-18- آزمون هاسمن مدل رگرسيون. 83

جدول 4-19- نتايج حاصل از مدل دوم بصورت تجمعی.. 84

جدول 4-20- اختصار نتايج حاصل از آزمون فرضیات… 86

جدول 5-1- اختصار نتايج فرضيه‌ های پژوهش.. 92

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 2-1- طبقبندی کلی هزینه. 17

شکل 2-2 عدم تقارن هزینهها 21

نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 66

نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام  لگاریتم((Ln داده‌ها 67

نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 68

نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 69

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln داده‌ها) 70

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 71

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام لگاریتم(Ln داده‌ها) 72

نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 73

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 74

نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها 75

نمودار 4-11- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 76

نمودار 4-12- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها 77

 

 

چکیده

مديران مالي شركتها با انتخاب ميزان بدهي (علي الخصوص بدهي هاي بلند مدت) در سبد دارايي هاي خويش نه تنها بصورت داخلي بر عملكرد شركت خويش تأثيرگذارند بلكه اين نسبت (كه ساختار سرمايه يا با كمي اغماض اهرم مالي يا ساختار مالي ناميده مي گردد) بر روي سرمايه گذاران خارج از شركت نيز موثر می باشد. در حقيقت انتخاب ساختار سرمايه، به دو طريق بر ارزش شركت و ريسك مالي شركت اثر گذار می باشد. از يك سو، ميزان وام يا بدهي هاي بلند مدت در سبد دارايي يك شركت مي تواند به فرصتهاي سودآوري خوبي براي شركت بدل گردد خصوصاً در شرايطي كه وام با هزينه پايين تدارك ديده شده باشد.

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از آزمون­های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزينه ها توانسته می باشد بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آن چیز که که مورد اهمیت می باشد، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار می باشد. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008[1]) همسو می باشد و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج پژوهش كردستاني و مرتضوی (1391)  می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با در نظر داشتن اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر  روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این ارتباط (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست) می تواند از قبل حدس زده گردد. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت می باشد که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با در نظر داشتن نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری می باشد که توانسته می باشد ارتباط قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری می باشد که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) می باشد.  در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که ارتباط عکس نظاره گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم می باشد که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت ارتباط عکس با این امر نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1]– Clara Xiaoling Chen

مقدمه

پيشرفت سريع و شگرف فناوري، همراه با افزايش روزافزون رقابت دربازارهاي جهاني، مديران واحدهاي اقتصادي را به توليد محصولاتي با كيفيت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و در نهايت كاستن از هزينه تمام شده كالا و خدمات ترغيب مي كند. منشا ثروت زايي بنگاه هاي اقتصادي و سازمان ها مشتريان هستند و تنها مشتريان رضايتمند و خشنود وفادار مي مانند و به صورت پايدار به ايجاد ثروت در سازمان ها ادامه مي دهند. رضايتمندي مشتريان نيز به آن بستگي دارد كه ما تا چه ميزان در مقايسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و داراي كيفيت را با قيمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه مي كنيم. «مديريت هزينه» مفهومي می باشد كه به ميزان زيادي تحقق هدف فوق را برآورده مي سازد. مديريت هزينه فلسفه بهبود می باشد زيرا مي كوشد راه هاي مناسب براي تصميم گيري هايي كه متضمن ارزش آفريني براي مشتريان، همراه با كاهش هزينه هاست را بيابد.

برای کاهش هزینه  شناخت  رفتار هزینه ها مهم و ضروروی می باشد. به بیانی دیگر آگاهي از چگونگي رفتار هزينه­ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت و يا سطح فروش از اطلاعات مهم براي تصميمگيري مديران در خصوص برنامه­ريزي و بودجه بندي، قيمت گذاري محصولات، تعيين نقطه سربه سر و ساير موارد مديريتي می باشد.

در مدل ها ي سنتي رفتار هزينه ها در حسابداري مديريت، هزينه هاي متغير نسبت به تغييرات حجم فعاليت به گونه متناسب افزايش يا كاهش مي يابند. به اين معنا كه بزرگي تغييرات در هزينه ها تنها به بزرگي تغييرات در حجم فعاليت وابسته می باشد و جهت تغييرات (افز ايش يا كاهش) درحجم فعاليت تأثيري روي بزرگي تغييرات در هزينه ها ندارد. اما نتايج پژوهش هاي برخي از پژوهشگران در سالهاي اخير بيانگر آن می باشد كه ميزان افزا يش در هزينه ها هنگام افزايش در سطح فعاليت، بيشتر از ميزان كاهش در هزينه ها هنگام كاهش درحجم فعاليت می باشد. (نمازی و داونی پور،1389،86).

مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي به ویژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامه ي حیات و فعالیتهاي تولیدي خود و همچنین توسعه ي فعالیت ها ، به سرمایه هاي کلان نیاز دارند (ابرزی و همکاران،1384 ،74) بدین لحاظ تصمیمات مرتبط با  تامین مالی یکی از مهمترین تصمیماتی می باشد که در هر شرکتی  اتفاق می افتد. (تتیمن،1998، 25)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700