پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت دولتی

عنوان :

شناسایی و تحلیل ریسک های برون­سپاری پروژه های پژوهش و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

استاد راهنما:

دكتر سیدمحمد فاطمی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
1
فصل اول: کلیات

1-1-
مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
3
1-2-
اظهار مسله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
5
1-3-
سوالات پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
7
1-4-
ضرورت انجام پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
8
1-5-
فرضیات پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
8
1-6-
اهداف پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
9
1-6-1-
اهداف اصلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
9
1-6-2-
هدف کاربردی  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
9
1-7-
قلمرو پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
10
1-7-1-
قلمرو موضوعی  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
10
1-7-2-
قلمرو مکانی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
10
1-7-3-
قلمرو زمانی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
10
1-8-
روش انجام پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
10
1-9-
روش جمع آوری اطلاعات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
11
1-10-
روش تجزیه وتحلیل داده ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
11
1-11-
تعریف واژگان کلیدی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
12
فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1-
پژوهش و توسعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
14
2-1-1-
تاریخچه پژوهش و توسعه در جهان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
15
2-1-2-
تعریف پژوهش و توسعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
16
2-1-3-
اهداف پژوهش و توسعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
19
2-1-4-
ویژگی های ساختاری سازمان پژوهش و توسعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
20
2-1-5-
تأثیر پژوهش و توسعه در سازمان ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
21
2-1-6-
استراتژی و سیاست پژوهش و توسعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
25
2-1-7-
گردش عملیات واحدهای پژوهش و توسعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
27
2-2-
برون سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
31
2-2-1-
تعریف برون سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
32
2-2-2-
اجزای اصلی تشکیل دهنده برون سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
32
2-2-3-
سطوح برون سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
33
2-2-4-
فرآیند اجرایی برون سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
33
2-2-5-
اقدامات اولیه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
34
2-2-6-
شایستگی های محوری سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
35
2-2-7-
گام های 5 گانه برون سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
38
2-2-8-
استراتژی های برون سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
40
2-2-9-
تدوین استراتژی های برون سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
42
2-2-10
اجرای استراتژی های برون سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
45
2-3-
مدیریت ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
46
2-3-1-
تعریف ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
47
2-3-2-
تقسیم بندی ریسک ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
48
2-3-3-
مدیریت ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
49
2-3-4-
چرا بایستی ریسک مدیریت گردد؟ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
49
2-3-5-
انواع ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
51
2-3-6-
دارایی های در معرض ریسک شرکت ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
52
2-3-7-
سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
53
2-3-8-
مدل های مدیریت ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
55
2-3-9-
مقایسه مدل ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
63
2-3-10-
مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
68
2-3-11-
برنامه ریزی مدیریت ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
70
2-3-12-
شناسایی ریسک ها  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
72
2-3-13-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
92
2-3-14-
تجزیه تحلیل کمی ریسک ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
97
2-3-15-
برنمامه ریزی پاسخ به ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
103
2-3-16-
پایش و کنترل ریسک ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
108
فصل سوم: روش پژوهش

3-1-
مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
113
3-2-
روش پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
114
3-3-
جامعه آماری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
114
3-4-
روش های جمع اوری اطلاعات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
115
3-5-
فرایند پژوهشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
115
3-5-1-
برنامه ریزی مدیریت ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
115
3-5-2-
فرایند شناسایی ریسک ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
117
3-5-3-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
119
3-5-4-
برنامه ریزی پاسخ به ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
127
3-6-
روش تجزیه و تحلیل داده ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-
مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
129
4-2-
یافته های توصیفی به دست آمده از مطالعه پیشینه و حال بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–

130
4-2-1-
دسته بندی قراردادهای موجود در سازمان صنایع دریایی اصفهان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
130
4-2-2-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
132
4-2-3-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
135
4-2-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان به تفکیک ماهیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
137
4-2-5-
فراوانی قراردادها بر اساس طبقه بندی و سطح دسترسی به اطلاعات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
139
4-2-6-
فراوانی پیمانکاران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
140
4-2-7-
پراکندگی جغرافیایی پیمانکاران در سطح کشور بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
142
4-2-8-
وضعیت شیوه انتخاب پیمانکاران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
144
4-2-9-
وضعیت تاخیر در قراردادها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
145
4-3-
ویژگی های جمعیت شناختی تیم شناسایی ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
146
4-3-1-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
147
4-3-2-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
148
4-3-3-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
149
4-3-4-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
150
4-3-5-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
151
4-3-6-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی ——–
152
4-3-7-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

153
4-3-8-
وضعیت سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک با در نظر داشتن نوع همکاری با سازمان —-
155
4-3-9-
وضعیت نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک با در نظر داشتن نوع همکاری با سازمان –
156
4-4-
یافته های به دست آمده از فرایند شناسایی ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
157
4-4-1-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس دسته بندی تامپکینز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
165
4-4-2-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس مرحله متاثر در برون سپاری ————
166
4-5-
یافته های تحلیلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
168
4-5-1-
اولویت اهداف بر اساس درجه اهمیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
168
4-5-2-
اولویت بندی ریسک ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
170
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1-
پیشنهادهای کاربردی پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
193
5-2-
پیشنهادها برای پژوهش­های آتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
206
5-3-
معضلات و محدودیت های پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
207
منابع فارسی و لاتین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
208

فهرست جداول
عنوان
صفحه
2-1-
نمونه­هايي از شايستگي­هاي محوري شركت­هاي بزرگ تجاري بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
36
2-2-
سوالات اساسي ريشه­هاي عدم قطعيت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
54
2-3-
طبقه بندي ريسك براساس منابع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
75
2-4-
دسته­بندی 20تایی ریشه­ها و منابع ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
76
2-5-
تعیین میزان اثر ریسک روی اهداف اصلی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2008  ——
94
2-6-
ماتریس ارزیابی کیفی احتمال × شدت اثر ریسک بر اساس استاندارد PMBOK:2008 —–
95
2-7-
ماتریس ارزیابی کمّی احتمال × شدت اثر نرمالایز شده  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
102
3-1-
مقايسات زوجي به كار گرفته شده براي استخراج داده­ها  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
120
3-2-
شمایی از فرم تجزیه تحلیل کیفی ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
121
3-3-
مقیاس­های عددي استاندارد شده درجه­بندي احتمال وقوع ريسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
122
3-4-
مقیاس­های عددي استاندارد شده درجه­بندي شدت تاثير ريسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
122
3-5-
ضرایب آفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه­های 5گانه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
125
4-1-
فراواني قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
132
4-2-
فراواني قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
134
4-3-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه­ هاي سازمان صنايع دريايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
135
4-4-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه­ هاي سازمان صنايع دريايي به تفكيك ماهيت ————-
137
4-5-
فراواني قراردادهاي پژوهش و توسعه سازمان بر اساس طبقه­بندي و سطح دسترسي به اطلاعات
139
4-6-
فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي اصفهان بر اساس دسته­بندي چهارگانه ———–
140
4-7-
فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي اصفهان  بر اساس منطقه جغرافيايي  ————
142
4-8-
فراواني شيوه­ هاي بكارگيري پيمانكاران در سازمان صنايع دريايي اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
144
4-9-
فراواني قراردادها از نظر ميزان تاخير در سازمان صنايع دريايي اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
145
4-10-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر جنسيت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
147
4-11-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر سن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
148
4-12-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان سابقه كار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
149
4-13-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
150
4-14-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع مدرك تحصيلي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
151
4-15-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات و نوع مدرك تحصيلي —-
152
4-16-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
153
4-17-
پراكندگي سطح تحصيلات اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان ——
155
4-18-
پراكندگي نوع مدرك تحصيلي اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان —
156
4-19-
فهرست کامل ریسک­های شناسایی شده در سازمان صنايع دريايي اصفهان —————
157
4-20-
فراوانی ریسک­های شناسایی شده بر اساس دسته­بندی تامپکینز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
165
4-21-
فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
167
4-22-
اهميت وزني اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
169
4-23-
لیست ریسک­های شناسایی شده و اولویت­بندی شده بر اساس امتیاز ریسک ————-
170
4-24-
لیست ریسک­های اصلي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
176
فهرست نمودارها

4-1-
فراواني قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
133
4-2-
درصد نسبي ارزش مبلغ قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
133
4-3-
فراواني قراردادها و درصد نسبي ارزش مبلغ قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد ——–
134
4-4-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه­هاي سازمان صنايع دريايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
136
4-5-
درصد نسبي ارزش مبلغ قراردادها در زيرمجموعه­ هاي سازمان صنايع دريايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
136
4-6-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه هاي سازمان صنايع دريايي به تفكيك ماهيت  ————–
138
4-7-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه هاي سازمان صنايع دريايي به تفكيك ماهيت  ————–
138
4-8-
فراواني قراردادهاي پژوهش و توسعه سازمان براساس طبقه­ بندي وسطح دسترسي به اطلاعات  —
139
4-9-
فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي اصفهان بر اساس دسته ­بندي چهارگانه ————-
141
4-10-
مقايسه درصد فراواني پيمانكاران با درصد ارزش قراردادهاي واگذارشده به آنها در سازمان صنايع دريايي
141
4-11-
فراواني شيوه­هاي بكارگيري انتخاب پيمانكاران در سازمان صنايع دريايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
145
4-12-
فراواني قراردادها از نظر ميزان تاخير در سازمان صنايع دريايي اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
146
4-13-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر جنسيت  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
147
4-14-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر سن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
148
4-15-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان سابقه كار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
149

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-16-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
151
4-17-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع مدرك تحصيلي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
152
4-18-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات و نوع مدرك تحصيلي —-
153
4-19-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
154
4-20-
درصد فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
154
4-21-
پراكندگي سطح تحصيلات اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان ——-
155
4-22-
پراكندگي نوع مدرك تحصيلي اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان —-
156
4-23-
فراوانی و درصد فراوانی ریسک­های شناسایی شده بر اساس دسته­بندی تامپکینز ————
166
4-24-
فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
167
4-25-
درصد فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
168
4-26-
اهميت وزني اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
170

فهرست اشکال
2-1-
عوامل محیطی یک سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
22
2-2-
سازمان به عنوان سیستم باز و زیرسیستم­های آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
24
2-3-
ارتباط عدم قطعیت و نیاز به پژوهش و توسعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–
25
2-4-
وضعیت مؤسسات بر اساس درجه الزامات محیطی و درجه آمادگی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
26
2-5-
الگوي اجرايي برون­سپاري بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
34
2-6-
الگوي درختي شايستگي­هاي محوري بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
35
2-7-
سلسله مراتب توانمندي­هاي سازماني بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
37
2-8-
ماتريس اهميت – توانايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
41
2-9-
ماتريس ريسك تامين – هزينه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
42
2-10-
ماتريس تامين­كنندگان توانمند-هزينه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
43
2-11-
استراتژي­هاي ماتريس تامين­كنندگان توانمند – هزينه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
44
2-12-
پيوستار ريسك-عدم قطعيت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
48
2-13-
طيف عدم قطعيت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
49
2-14-
دلايل مديريت ريسك­هاي پروژه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
50
2-15-
بيمه ­پذيري دارايي­ها و قابليت شناخت خطرات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
53
2-16-
برهمكنش سوالات W  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
54
2-17-
نماي مدل SHAMPU بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
55
2-18-
نماي مدل ALARM بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
56
2-19-
نماي مدل  PRMA بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
57
2-20-
نماي مدل  PMBOK بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–
58
2-21-
نماي مدل  PRAM بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
59
2-22-
نماي مدل  G.Smith بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–
60
2-23-
نماي مدل  Leach بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
61
2-24-
نماي مدل  Pritchard بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
62
2-25-
مقایسه مدل­ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
64
2-26-
مقایسه فازها  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
67
2-27-
جايگاه فرآيندهاي 6گانه مديريت ريسك در 5 فرآيند اصلي PMBOK:2008 ————
68
2-28-
نمايش جزئيات فرآيندهاي مديريت ريسك در فرايندهاي PMBOK:2008 ————-
69
2-29-
نمايش مراحل چرخه برنامه­ريزي مديريت ريسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
70
2-30-
اعضاي شركت­كننده در فرآيند شناسايي ريسك­هاي پروژه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
71
2-31-
رويكردهاي شناسايي ريسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
77
2-32-
ساختار شكست ريسك­هاي پروژه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
79
2-33-
نمونه­اي از دياگرام علت و معلول يا استخوان ماهي (ايشي­كاوا) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
89
2-34-
علت، ريسك، اثر بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
91
2-35-
ايجاد اعتبار در تجزيه و تحليل ريسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
93
2-36-
ماتریسSWOT و سئوالات کلیدی آن برای استخراج استراتژی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–
106
2-37-
فرآيند ارزيابي ريسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
110
4-1-
فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي اصفهان براساس منطقه جغرافيايي ————–
143
4-2-
مقايسات زوجي به كار گرفته شده براي استخراج داده­ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
169

فهرست پيوست ها

پ-1-
پرسش نامه 101 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
209

پ-2-
پرسش نامه 102 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
213

پ-3-
پرسش نامه 103 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
217

پ-4-
پرسش نامه 104 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
221

پ-5-
پرسش نامه 105 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
225
چكيده

جهاني شدن موجب مي­گردد شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات به شيوه موثرتري اقدام كنند، زيرا به علت وجود تغييرات مداوم و پيدايش فناوري­هاي پيچيده ، رقابت شديدي براي دستيابي به فرصت­ها شكل گرفته می باشد. به همين خاطر ايجاد آمادگي براي ارائه واكنش سريعتر به مقصود بهره­مندي از فرصت­ها، يكي از چالش­هاي اساسي سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر می باشد. اين واقعيت در خصوص سازمان هايي كه بر پايه دانش و فن آوري هستند، باعث شده می باشد تا تحقيق و توسعه در اين سازمان­ها به يكي از عوامل اصلي براي دستيابي به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهاني بدل گردد. امروزه سازمان­هاي تحقيق و توسعه براي بهره گیری از فرصت­ها چاره اي غیر از ايجاد ساختارهاي منعطف و همچنين بهره مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان، ندارند. بي شك پاسخگويي به اين تحولات نيازمند راه حل ها و راه كارهاي جديد می باشد. يكي از اين راه حل ها برون­سپاري می باشد كه هر روز دامنه وسيعتري به خود مي­گيرد، به گونه­اي كه در سال­هاي اخير گرايش به برون­سپاري تحقيق و توسعه از طرف سازمان ها مورد استقبال قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن اينكه برون­سپاري مزاياي فراواني به دنبال دارد، وليكن نداشتن يك رويكرد و متدولوژي علمي در اين روش،  ريسك پروژه­هاي برون­سپاري شده را افزايش داده می باشد. اين ريسك­ها مي­تواند منجر به از دست رفتن مزاياي رقابتي شده و سازمان را تا مرز نابودي پيش ببرد. به اين ترتيب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ريسك­ها در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه ضروري بوده و اساسي­ترين دليل سازمان­ها در پياده­سازي فرايند مديريت ريسك می باشد. در اين تحقيق، برون­سپاري تحقيق و توسعه و ريسك­هاي آن مورد بررسي قرار گرفته و با مطالعه موردي سازمان صنايع دريايي اصفهان، ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و راه­كارهاي پيش­گيرانه جهت كنترل يا كاهش مخاطرات آن ارائه مي­گردد. اميد می باشد نتايج اين تحقيق بتواند براي سازمان­هايي كه تصميم بر برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه دارند، به عنوان يك سند راهنما مورد بهره گیری قرار گيرد.

 

1-1- مقدمه

جهاني­شدن موجب مي­گردد شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات و فرايندها به شيوه موثرتري اقدام كنند، زيرا به علت وجود تغييرات مداوم و پيدايش فناوري­هاي پيچيده و محصولات جديد، رقابت شديدي براي دستيابي به فرصت­ها شكل گرفته می باشد. (کوینگ بو[1]، 2008)

به همين خاطر ايجاد آمادگي براي ارائه واكنش سريعتر به مقصود بهره­مندي از فرصت­ها، يكي از چالش­هاي اساسي سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر می باشد. (ثقفی و همکاران، 1387)

اين واقعيت در خصوص سازمان­هايي كه بر پايه دانش و فن­آوري هستند، باعث شده می باشد تا تحقيق و توسعه در اين سازمان­ها به يكي از عوامل اصلي براي دستيابي به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهاني بدل گردد. ( شبلي، 1375)

امروزه سازمان­هاي تحقيق و توسعه براي بهره گیری از فرصت­ها چاره­اي غیر از ايجاد ساختارهاي منعطف و همچنين بهره­مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان، ندارند. (میرعمادی، 1388)

حركت از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي، از اقتصاد ملي به سمت اقتصاد جهاني، از تمركز گرايي به تمركز زدايي و نهايتا از ساختار سلسله مراتبي به سوي نظام شبكه­اي، از نشانه­هاي آشكار تحولات اساسي در محيط امروز می باشد. (بیوس و آرموناتیس[2]، 2011)

بي شك پاسخگويي به اين تحولات نيازمند راه حل­ها و راه كارهاي جديد می باشد. يكي از اين راه­حل­ها برون­سپاري می باشد كه هر روز دامنه وسيعتري به خود مي­گيرد، به گونه­اي كه در سال­هاي اخير گرايش به برون­سپاري تحقيق و توسعه از طرف سازمان­ها مورد استقبال قرار گرفته می باشد. (حججی، 1386)

با در نظر داشتن اينكه بهره گیری از برون­سپاري منجر به كاهش هزينه­ها، افزايش انعطاف­پذيري، تمركز بر شايستگي­هاي اصلي و دسترسي سريعتر به فن­آوري­ها و تكنولوژي­هاي جديد مي­گردد، وليكن نداشتن يك رويكرد و متدولوژي علمي در اين روش، ريسك پروژه­هاي برون­سپاري شده را افزايش داده می باشد. (اوبرت و همکاران[3]، 1999)

اين ريسك­ها مي­تواند منجر به از دست رفتن مزاياي رقابتي شده و سازمان را تا مرز نابودي پيش برد و گاهاَ به فاجعه تبديل گردد. (چشم­براه و میرمحمدصادقی، 1384)

به اين ترتيب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ريسك­ها در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه ضروري بوده و اساسي­ترين دليل سازمان­ها در پياده­سازي فرايند مديريت ريسك می باشد. (جینگ دانگ و همکاران[4]، 2010)

در اين تحقيق، برون­سپاري تحقيق و توسعه و ريسك­هاي آن مورد بررسي قرار گرفته و با مطالعه موردي يك سازمان تحقيق و توسعه، ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و راه كارهاي پيشگيرانه جهت كنترل يا كاهش مخاطرات آن ارائه مي­گردد.

اميد می باشد نتايج اين تحقيق بتواند براي سازمان­هايي كه تصميم بر برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه دارند، به عنوان يك سند راهنما جهت شناسايي و مديريت ريسك هاي برون سپاري اين پروژه­ها، مورد بهره گیری قرار گيرد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 250

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان