پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه :
فصل اول- مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه:
     مبحث اول – مفهوم و ماهیت اکراه :
         گفتار اول- مفهوم اکراه :
               الف -تعريف اكراه در لغت:
              ب- تعريف اكراه در اصطلاح :
                     1- تعريف اكراه با در نظر داشتن فقه و حقوق ايران:
                     2- تعريف اكراه در حقوق فرانسه:
                     3 – تعريف اكراه در حقوق مصر :
                     4- مقایسه ( مطالعه تطبیقی ) :
                 ج-مقايسه اكراه با مفاهیم مشابه :
                     1- مقايسه اكراه با مفاهیم مشابه در فقه و حقوق ايران:
                             1-1- مقايسه اكراه با اجبار :
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید