— (325)

228609969500
دانشکده فنی
گروه مهندسی نساجی
گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف
تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لولههای کربنی/ پلیمر رسانا
از:
مهدیه اردشیری لاجیمی
استاد راهنما:
دکتر وحید متقیطلب
اسفند 93
تقدیم به دو فرشته زندگیم:
پدر و مادر عزیزم
آنان که وجودم برایشان همه رنج و وجودشان برایم همه مهر است. توانشان رفت تا به توانایی برسم و مویشان سپید گشت تا روی سپید بمانم. آنان که فروغ نگاهشان، گرمی وجودشان، روشنی رویشان و غروب غمهایشان سرمایههای جاودان زندگی من است، آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان متجلی گشت. در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین مینهم و با قلبی مملو از عشق، محبت و خضوع بر دستان پر مهر و محبتشان بوسه میزنم.
تقدیر و تشکر
الهی ادای شکر تو را هیچ زبان نیست و دریای فضل تو را هیچ کران نیست، هدایت کن بر ما راهی که بهتر از آن نیست. بیگمان تقدیر از کسانی که سبزترین اندیشهها را در وجود انسان میگسترانند، کاری دشوار و غیر ممکن است و دست به دامان الفاظ و کلمات شدن تنها بخش ناچیزی از عظمت و بزرگواری این عزیزان را میتواند بیان نماید. لازم میدانم مراتب سپاس صمیمانه خود را از استاد محترم جناب آقای دکتر وحید متقیطلب که با راهنماییهای ارزشمند خود ذهن مرا به جنبش واداشتند و در تمام طول مدت پایاننامه با رهنمودهای ارزنده خود راهگشای اینجانب بودهاند، ابراز دارم. همچنین از اعضای خانوادهام که همواره مایه دلگرمی و امیدواری من بودند، تشکری ویژه دارم.
از جناب آقای دکتر نوروزی و همچنین دکتر اکبری که زحمت بازبینی و داوری این پایان نامه را به عهده داشتهاند، کمال تشکر را دارم.
از آقای مهندس صابری و همهی افرادی که به نوعی در این پژوهش دخیل بودهاند و نام آنها از قلم افتاده پوزش میطلبم و مراتب تشکر خود را ابراز میدارم. امیدوارم نتایج حاصل از این تحقیق در جهت پیشرفت این علم و کارهای آینده موثر واقع شود.
مهدیه اردشیری لاجیمی
اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه
فهرست مطالب
فصل اول
TOC o “1-5” h z u 1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902843 h 111-1-تعریف کامپوزیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902844 h 111-2-تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902845 h 111-3-تاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیاف…………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902846 h 111-4-کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیمر رسانا…………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902847 h 121-4-1-کامپوزیتهای نانولوله-پلیانیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902848 h 131-4-1-1-برهمکنشهای نانولوله/پلیانیلین …………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902849 h 131-4-1-1-1-برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدارنشده………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902850 h 131-4-1-1-2-برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدار شده………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902851 h 141-4-2-روشهای سنتز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902852 h 141-5-کاربرد کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلیمر رسانا…………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902853 h 151-6-نقش و خصوصیت الکترود مقابل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902854 h 151-6-1-مشکلات سلولهای خورشیدی رنگ حساس………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902855 h 161-7-تکمیل منسوج توسط پلیمرهای رسانا…………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902856 h 161-7-1-تکمیل منسوج توسط پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902857 h 171-7-1-1-پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902858 h 171-7-1-2-کاربرد پلیمر رسانای پلیانیلین……………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902859 h 181-7-1-3-پارچههای پوششدهی شده توسط پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902860 h 191-7-2-تکمیل منسوج توسط پلیپیرول………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902861 h 191-7-2-1-پلیپیرول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902862 h 191-7-2-2-کاربرد پلیمر رسانای پلیپیرول……………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902863 h 211-7-2-3-پارچههای رسانای پوششدهی شده با پلیپیرول………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902864 h 211-8-تکمیل منسوج توسط نانولولههای کربنی……………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902865 h 221-8-1-نانولولههای کربنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902866 h 221-8-2-کاربرد نانولولههای کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902867 h 231-8-3-تهیه پارچه رسانا توسط نانولولههای کربنی…………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902868 h 231-8-3-1-روشهای تهیه دیسپرسیون نانولولههای کربنی…………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902869 h 261-8-3-1-1-دیسپرسیون نانولولههای کربنی عاملدار……………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902870 h 261-8-3-1-2-دیسپرسیون نانولولههای کربنی بر پایهی حلالهای آلی…………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902871 h 261-8-3-1-3-دیسپرسیون نانولولههای کربنی با آب………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902872 h 261-9-تهیه منسوج رسانا توسط نانوذرات فلزی………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902873 h 271-9-1-تکنیکهای فلزدار کردن………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902874 h 271-9-2-لایهنشانی احیایی و پیشرفت آن در نساجی………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902875 h 281-9-2-1-لایهنشانی احیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902876 h 281-9-2-2-مکانیزم فرآیندلایهنشانی احیایی……………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902877 h 281-10-زیرلایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902878 h 301-10-1- آمادهسازی زیرلایه با فرآیند پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902879 h 311-10-1-1-فرآیند پلاسما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902880 h 311-10-1-2-برهمکنش بین پلاسما با سطح منسوجات……………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902881 h 31فصل دوم
2-شرح کلي آزمايشات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902882 h 352-1-آمادهسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902883 h 352-2-آمادهسازی نمونه با پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902884 h 352-2-1-آمادهسازی نمونه با هیدرولیز قلیایی……………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902885 h 362-3-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني به ‌روش احيايي……………………………………….. PAGEREF _Toc416902886 h 362-3-1-لايهنشاني با مس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902887 h 362-3-1-1-مواد مورد استفاده در لايه‌نشاني احيايي با مس…………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902888 h 362-3-1-2-روش لايهنشاني احيايي با مس………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902889 h 372-3-1-3-روش لايهنشاني احيايي با مس………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902890 h 382-3-2-لايهنشاني احيايي با نیکل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902891 h 382-3-2-1-مواد مورد استفاده در لايه‌نشاني با نیکل……………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902892 h 382-3-2-2-روش لايهنشاني احيايي با نیکل…………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902893 h 382-4-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پليمرهاي رسانا………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902894 h 392-4-1-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پليمر رساناي پلیانيلين……………………………………….. PAGEREF _Toc416902895 h 392-4-1-1-مواد براي پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين…………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902896 h 392-4-1-2-پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش پلیمریزاسیون شیمیایی………………………………………………… PAGEREF _Toc416902897 h 392-4-1-3-پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش اسپری…………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902898 h 402-4-1-4-پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش غوطهوری………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902899 h 402-4-2-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پلیپيرول………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902900 h 412-4-2-1-مواد براي پوششدهي با استفاده از پلیپيرول………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902901 h 412-4-2-2-پوششدهي منسوج با استفاده از پلیپيرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی…………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902902 h 412-4-2-3-پوششدهي منسوج با استفاده از پلیپيرول به روشCVD………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902903 h 412-4-3-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني با نانوذرات کامپوزيتي………………………….. PAGEREF _Toc416902904 h 422-4-3-1-مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا انيلين با فلز مس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902905 h 422-4-3-2-مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا انيلين با فلز نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902906 h 422-4-3-3-مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا پیرول با فلز مس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902907 h 432-4-3-4-مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا پیرول با فلز نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902908 h 432-5-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط نانولولههای کربنی چند دیواره………………………………… PAGEREF _Toc416902909 h 432-5-1-مواد براي پوششدهي با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره……………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902910 h 432-5-2-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش فیلتراسیون…………………………………………. PAGEREF _Toc416902911 h 442-5-3-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش الکتروریسی………………………………………… PAGEREF _Toc416902912 h 442-5-4-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش الکترواسپری……………………………………….. PAGEREF _Toc416902913 h 442-5-5-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش چاپ جوهرافشان……………………………….. PAGEREF _Toc416902914 h 452-5-6-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش اسپری………………………………………………… PAGEREF _Toc416902915 h 452-6-دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده براي تهيه منسوجات رسانا…………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902916 h 462-6-1-دستگاه اولتراسونيک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902917 h 462-6-2-اسپری با استفاده از پیستوله………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902918 h 462-6-3-بررسي و تعيين خصوصيات پارچه رسانا……………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902919 h 472-6-3-1-اندازه‌گيري وزن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902920 h 472-6-3-2-بررسي مقاومت الکتریکی سطحی نمونهها…………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902921 h 472-6-3-3-بررسي سطح نمونه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902922 h 482-6-3-4-تعيين چگونگي برهمکنش شيميايي پلیمرها و نانولولهی کربنی با پارچه…………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902923 h 482-6-3-5-بررسی میزان انعکاس نور از سطح نمونهها……………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902924 h 492-6-3-6-ولتامتري چرخهاي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902925 h 49فصل سوم
3-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902926 h 523-1-بررسی مورفولوژی نمونههای آماده شده با پلاسمای اکسیژن و هیدرولیز قلیایی…………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902927 h 523-2-بررسی طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902928 h 533-3-بررسی مورفولوژی نمونههای لایهنشانی شده با نانوذرات مس و نیکل…………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902929 h 543-4-بررسی خصوصیات منسوج لایهنشانی شده با پلیمر رسانای پلیانیلین و پلیپیرول…………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902930 h 553-4-1-بررسی منسوج لایهنشانی شده با پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902931 h 553-4-1-1-بررسی مورفولوژی منسوج لایهنشانی شده با پلیانیلین……………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902932 h 573-4-2-بررسی منسوج لایهنشانی شده با پلیپیرول………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902933 h 573-4-2-1-بررسی مورفولوژی منسوج لایهنشانی شده با پلیپیرول……………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902934 h 583-4-2-2-مقاومت الکتریکی سطحی و تغییرات وزن منسوج لایهنشانی شده با پلیمر رسانا………………………………………………… PAGEREF _Toc416902935 h 613-4-2-3-بررسی خصوصیات نوری پارچهی لایهنشانی شده با پلیمر رسانای پلیپیرول……………………………………………………… PAGEREF _Toc416902936 h 623-4-2-4-بررسی رفتار الکترو شیمیایی منسوج لایهنشانی شده با پلیپیرول………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902937 h 643-5-بررسی خصوصیات منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی…………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902938 h 713-5-1-بررسی مورفولوژی منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش اسپری………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902939 h 743-5-2-مقاومت الکتریکی سطحی و تغییرات وزن منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی…………………………………………… PAGEREF _Toc416902940 h 773-5-3-بررسی خواص نوری منسوجات لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902941 h 773-5-4-بررسی رفتار الکترو شیمیایی منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی چند دیواره……………………………………………. PAGEREF _Toc416902942 h 803-6-بررسی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902943 h 86فصل چهارم
4-نتیجهگیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902944 h 894-1-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902945 h 92فهرست جدولها
جدول ‏21- نسبت مولی و غلظت اسید مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc418207676 h 42جدول ‏22- فرآیند آمادهسازی زیرلایه و تهیه دیسپرسیون نانولولههای کربنی………………………………………………………………………..44جدول ‏23- شرایط الکترواسپری و ترکیبات دیسپرسیون………………………………………………………………………………………………………….45جدول ‏31- کدگذاری نمونههای لایهنشانی شده با پلیپیرول……………………………………………………………………………………………………58جدول ‏32- تغییرات مقاومت الکتریکی سطحی و وزن نمونههای لایهنشانی شده با پلیپیرول به روش CVD…………………….59جدول ‏33-ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی در نمونههای لایهنشانی شده با پلیپیرول………………………………………..71جدول ‏34- ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی در نمونههای لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی…………………………85جدول ‏35- مقایسهی بین ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی نمونههای تهیه شده با نتایج سایر پژوهشگران………..85 فهرست شکلها
TOC h z c “شکل” شکل ‏11- فرمول کلی انیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902946 h 18شکل ‏12- فرمهای مختلف پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902947 h 18شکل ‏13- ساختار پلیپیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902948 h 20شکل ‏14- مراحل پلیمریزاسیون پلیپیرول………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902949 h 20شکل ‏15- مکانیسم پلیمریزاسیون پلیپیرول…………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902950 h 20شکل ‏16- روش پوششدهی الف) غوطهوری، ب) دورانی……………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902951 h 24شکل ‏17- نحوه قرارگیری نانولولهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902952 h 25شکل ‏18- تصویر شماتیک اجزای اصلی لایهنشانی احیایی……………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902953 h 30شکل ‏19- ساختار شیمایی پلی اتیلن ترفتالات……………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902954 h 30شکل ‏110- برهمکنش بین سطح و پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902955 h 32شکل ‏21- دستگاه پلاسما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902956 h 36شکل ‏22- مراحل لایهنشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902957 h 37شکل ‏23- تقطیر مونومر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902958 h 39شکل ‏24- حمام آب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902959 h 40شکل ‏25- دستگاه اولترا سونیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902960 h 46شکل ‏26- پیستوله و پمپ باد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902961 h 47شکل ‏27- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشر میدانی………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902962 h 48شکل ‏28- تصویر دستگاه طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه……………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902963 h 49شکل ‏29- تصویر اسپکتروسکوپی انعکاسی………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902964 h 49شکل ‏210- دستگاه ولتامتری چرخهای……………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902965 h 50شکل ‏31- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری خام، عملشده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902966 h 53شکل ‏32- طیف مادون قرمز پارچهی پلیاستر خام، عمل شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید……………………………. PAGEREF _Toc416902967 h 54شکل ‏33- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستر لایهنشانی شده با نانوذرات نیکل و مس…………………………. PAGEREF _Toc416902968 h 54شکل ‏34- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستر لایهنشانی شده با نانوذرات نیکل و مس…………………………. PAGEREF _Toc416902969 h 55شکل ‏35- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری خام و لایهنشانی شده با پلیپیرول………………………………. PAGEREF _Toc416902970 h 57شکل ‏36- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی لایهنشانی پارچهی پلیاستری خام، پوششدهی شده با نانوذرات مس و نیکل با پلیپیرول به روش CVD………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902971 h 59شکل ‏37- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری خام……………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902972 h 60شکل ‏38- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری زیرلایهها با پلیپیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902973 h 60شکل ‏39- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر هیدرولیزشده پس از لایهنشانی با پلیپیرول…………………………………………………… PAGEREF _Toc416902974 h 65شکل ‏310- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر عمل شده با پلاسما پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………………………………. PAGEREF _Toc416902975 h 66شکل ‏311- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر پوششدهی شده با نانوذرات مس پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………… PAGEREF _Toc416902976 h 67شکل ‏312- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر پوششدهی شده با نانوذرات مس پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………… PAGEREF _Toc416902977 h 68شکل ‏313- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر پوششدهی شده با نانوذرات نیکل پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………. PAGEREF _Toc416902978 h 69شکل ‏314- پلیاستر پوششدهی شده با نانوذرات نیکل پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902979 h 70شکل ‏315- تصویر میکروسکوپ نوری پارچهی لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش فیلتراسیون…………………………… PAGEREF _Toc416902980 h 72شکل ‏316- تصویر میکروسکوپ نوری پارچهی لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش الکتروریسی…………………………… PAGEREF _Toc416902981 h 72شکل ‏317- تصویر میکروسکوپ نوری پارچهی لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش الکترواسپری…………………………. PAGEREF _Toc416902982 h 73شکل ‏318- تصویرمیکروسکوپ نوری منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش چاپ جوهرافشان…………………….. PAGEREF _Toc416902983 h 74شکل ‏319- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی زیرلایهی پوششدهی شده با پلیپیرول قبل از لایهنشانی با نانولولههای کربنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902984 h 75شکل ‏320- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نمونههای لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی………………………………………… PAGEREF _Toc416902985 h 76شکل ‏321- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری لایهنشانی شده با پلیانیلین و نانولولههای کربنی…….. PAGEREF _Toc416902986 h 76شکل ‏322- طیف انعکاسی نمونههای لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی……………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902987 h 80شکل ‏323- نمودار ولتامتری چرخهای نمونههای لایهنشانی شده با نانولولهی کربنی چند دیواره…………………………………………. PAGEREF _Toc416902988 h 83شکل ‏324- نمودار ولتامتری چرخهای نمونههای لایهنشانی شده پلیانیلین و نانولولهی کربنی…………………………………………….. PAGEREF _Toc416902989 h 84شکل ‏325- طیف مادون قرمز پارچه پلیاستری خام، لایهنشانی شده با پلیانیلین و لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی….. PAGEREF _Toc416902990 h 86شکل ‏326- طیف مادون قرمز پارچه پلیاستری خام، لایهنشانی شده با پلیپیرول و لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی….. PAGEREF _Toc416902991 h 87
TOC h z c “جدول”

چکیده
تکمیل منسوج با چندلایهی مرکب نانولولههای کربنی/ پلیمر هادی
مهدیه اردشیری لاجیمی
در این پژوهش، هدف اصلی تکمیل منسوج با چندلایهی مرکب نانولولههای کربنی و پلیمر رسانا و استفاده از آن به عنوان الکترود مقابل در سلولهای خورشیدی میباشد. جهت دستیابی به این هدف آزمایشات در چند مرحله انجام شد.
در مرحلهی اول آمادهسازی به دو روش هیدرولیز قلیایی و پلاسمای اکسیژن به منظور افزایش مکانهای جاذب بر روی سطح انجام شد. سپس برخی از نمونهها به روش لایهنشانی احیایی با نانوذرات مس یا نیکل پوششدهی شدند. در مراحل بعدی از این نمونهها (خام، پوششدهی شده با نانوذرات مس و پوششدهی شده با نانوذرات نیکل) به عنوان زیرلایه استفاده گردید.
لایهنشانی پارچههای پلیاستری پوششدهی شده با نانوذرات مس یا نیکل به دلیل حضور اسید و مادهی اکسیدکننده در شرایط پلیمریزاسیون پلیانیلین، با موفقیت انجام نشد. لایهنشانی با پلیپیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی انجام شد. الکتریکی سطحی و درصد افزایش وزن نمونههای لایهنشانی شده با پلیپیرول برای پارچهی پلیاستری خام، پوششدهی شده با نانوذرات مس و پوششدهی شده با نانوذرات نیکل (آمادهسازی شده به روش پلاسمای اکسیژن) به ترتیب 41، 52 و Ω/Sq 22 و 80/22، 31/7 و 71/18 درصد و برای نمونههای آمادهسازی شده به روش هیدرولیز قلیایی 42، 61 و Ω/Sq 27 و 65/21، 92/5 و 90/15 درصد بدست آمد. پس از لایهنشانی با پلیپیرول، انعکاس کاهش یافت. نمودارهای ولتامتری چرخهای هم نشاندهندهی رسانایی مناسب و فعالیت الکتروشیمیایی خوب نمونهها میباشد.
در مرحلهی آخر لایهای از نانولولههای کربنی بر روی سطح لایهنشانی شد. پس از لایهنشانی زیرلایهها با نانولولههای کربنی مقاومت الکتریکی سطحی افزایش یافت. مقاومت الکتریکی سطحی و درصد افزایش وزن نمونههای لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی برای پارچهی پلیاستری خام، پوششدهی شده با نانوذرات مس و پوششدهی شده با نانوذرات نیکل (آمادهسازی شده به روش پلاسمای اکسیژن) به ترتیب 127، 112 و Ω/Sq 70 و 399/0، 967/0 و 520/0 درصد و برای نمونههای آمادهسازی شده به روش هیدرولیز قلیایی 128، 112 و Ω/Sq 88 و 633/0، 810/0 و 545/0 درصد بدست آمد. پس از لایهنشانی با نانولولههای کربنی، انعکاس کاهش یافت.
کلمات کلیدی: پلیمر رسانا، نانولولههای کربنی، پارچهی پلیاستر
Abstract
Fabric finishing using composite multi layer of CNT/CEP
Mahdieh Ardeshiri Lajimi
In this project, the main objective is fabric finishing using composite multi layer of CNT/CEP and its use as a counter electrode in solar cells. To achieve this purpose the experiments was performed in several stages.In the first stage, pretreatment were carried out using alkaline hydrolysis and oxygen plasma in order to increase absorbent sites on the surface of the fabric. Some of sample was coated with copper or nickel nanoparticles by reduction deposition process. These samples (raw, coated with copper nanoparticles and nickel nanoparticles) were used as substrates in the later stages.
Precipitation of polyester fabric covered with nickel or copper nanoparticle under polyaniline polymerization condition was failed due to the presence of acid and oxidizer. Polypyrrole deposition was carried out through chemical polymerization. The surface electrical resistivity and the percentage of increase in the weight of the deposited samples with polypyrrole for polyester fabric covered with copper and nickel nanoparticles (prepared through oxygen plasma method) were 41, 52, 22 Ω/Sq and 22.8%, 7.31%, 18.71% respectively. The values obtained for the samples prepared through alkali hydrolysis were reported to be 42, 61, 27 Ω/Sq and 21.65%, 5.92%, 15.9 % respectively. Corresponding to the increase in the weight of samples, surface electrical resistivity and the percentage of reflection decreased. In addition, cyclic voltammeter diagrams indicates the suitable conductivity and good electrochemical activity of samples.
In the second stage, a layer of carbon nanotube was depositeted on the substrate surface. surface electrical resistivity was increased after precipitation of substrate with carbon nanotube. The surface electrical resistivity and the percentage of increase in the weight of precipitated samples by carbon nanotube, for raw polyester fabric covered with copper and nickel Nano particles (prepared by means of oxygen plasma method) were 127, 112, 70 Ω/Sq and 0.399%, 0.967%, 0.520 % respectively. For the samples prepared through alkaline hydrolysis, the surface resistivity and the weight of precipitated samples were 128, 112, 88 Ω/Sq and 0.633%, 0.810%, 0.545 %. The increase in the weight of sample increase the surface electrical resistivity and decreases the percentage of reflection.
Key words: Conductive polymer, carbon nanotubes, Pet fabric

پیشگفتار
فرآیند تکمیل به مجموعه عملیاتی که بر روی یک سطح (بستر) جهت رسیدن به یک ویژگی و کاربرد خاص انجام میگیرد، گفته میشود. این فرآیند در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. فرآیند تکمیل میتواند در کاربردهایی از جمله بهبود ظاهر، چسبندگی یا ترشوندگی، مقاومت در برابر خوردگی مقاومت در برابر مواد شیمیایی، تغییر هدایت الکتریکی به کار گرفته شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>DeGarmo</Author><Year>2003</Year><RecNum>565</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>565</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>565</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>E. Paul DeGarmo</author><author>J T. Black</author><author>Ronald A. Kohser</author></authors></contributors><titles><title>Surface Treatments, Finishing, and Integrity</title><secondary-title>MATERIALS AND PROCESS IN MANUFACTURING</secondary-title></titles><pages>357</pages><section>21</section><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
امروزه انرژی یک نیاز مهم برای زندگی روزمره و صنعت به شمار میآید. نیاز به انرژی هر روز در حال افزایش اما منابع انرژی محدود و رو به پایان هستند. به همین دلیل محققان درصدد گسترش منابع جدید انرژی هستند که فراوان، ارزان و دوستدار محیط زیست هستند. انرژی خورشیدی نامحدود، تمیز و تجدیدپذیر است که میتواند گزینهی مناسبی جهت رفع این نیازهای بشر باشد. سلولهای خورشیدی که مستقیما نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند ساختار جالبی برای تولید انرژی هستند که یکی از انواع آن سلولهای خورشیدی رنگ حساس میباشند. در ساخت این سلولها از شیشههای رسانا به عنوان زیرلایه استفاده میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bedeloglu</Author><Year>2010</Year><RecNum>564</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>564</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>564</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bedeloglu, Ayse</author><author>Demir, Ali</author><author>Bozkurt, Yalcin</author><author>Sariciftci, Niyazi Serdar</author></authors></contributors><titles><title>A Photovoltaic Fiber Design for Smart Textiles</title><secondary-title>Textile Research Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Textile Research Journal</full-title></periodical><pages>1065-1074</pages><volume>80</volume><number>11</number><dates><year>2010</year><pub-dates><date>July 1, 2010</date></pub-dates></dates><urls><related-urls><url>http://trj.sagepub.com/content/80/11/1065.abstract</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1177/0040517509352520</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[2]. نيروي الكتريكي توليدي از نور خورشيد، میتواند برای کاربردهای مختلفی چون خنك سازي، حرارت دهي، روشنايي، شارژ باطريها و توليد نيروي الكتريكي براي وسايل الكتريكي متنوع، مورد استفاده قرار بگیرد . ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bedeloglu</Author><Year>2010</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wza9t99052pvtleawexxr2ek0vdazawwavfa”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bedeloglu, Ayse</author><author>Demir, Ali</author><author>Bozkurt, Yalcin</author><author>Sariciftci, Niyazi Serdar</author></authors></contributors><titles><title>Photovoltaic properties of polymer based organic solar cells adapted for non-transparent substrates</title><secondary-title>Renewable Energy</secondary-title></titles><periodical><full-title>Renewable Energy</full-title></periodical><pages>2301-2306</pages><volume>35</volume><number>10</number><keywords><keyword>Organic solar cell</keyword><keyword>Photoactive nano-layer</keyword><keyword>Polymer based photovoltaic device</keyword><keyword>Semi-transparent cathode</keyword><keyword>Solar harvesting textile</keyword></keywords><dates><year>2010</year><pub-dates><date>10//</date></pub-dates></dates><isbn>0960-1481</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148110001023</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2010.02.030</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[ HYPERLINK l “_ENREF_3” o “Bedeloglu, 2010 #3″ 3]سلولهای خورشیدی رنگ حساس در مقایسه با دیگر انواع سلولهای خورشیدی مزایایی همچون عدم نیاز به تجهیزات پیچیده جهت تولید انبوه، سازگار با محیط زیست، عدم وابستگی به زاویه تابش، امکان کار در روزهای ابری و بارانی، ارزان بودن و تنوع زیاد دارند که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کردهاند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wei</Author><Year>2010</Year><RecNum>536</RecNum><DisplayText>[4, 5]</DisplayText><record><rec-number>536</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>536</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Di Wei</author></authors></contributors><titles><title>Dye Sensitized Solar Cells</title><secondary-title>Molecular Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Molecular Sciences</full-title></periodical><pages>1103-1113</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>P.C.Choubey</Author><Year>2012</Year><RecNum>535</RecNum><record><rec-number>535</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>535</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>P.C.Choubey</author><author> A.Oudhia</author><author> R.Dewangan</author></authors></contributors><titles><title>A review: Solar cell current scenario and future trends</title><secondary-title>Recent Research in Science and Technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Recent Research in Science and Technology</full-title></periodical><pages>99-101</pages><volume>4</volume><number>8</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>2076-5061</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4, 5].
از جمله مشکلات سلولهای خورشیدی رنگ حساس، سنگین وزن بودن، عدم انعطافپذیری شیشههای رسانا به عنوان زیرلایه و الکترود مقابل پلاتین میباشد. پلاتین مادهای گران قیمت میباشد که آمادهسازی سلولها در مقیاس وسیع را با هزینهی زیادی همراه میکند به همین جهت محققان به دنبال یافتن موادی جهت جایگزینی پلاتین در سلولهای خورشیدی هستند. تاکنون مواد زیادی از جمله مواد کربنی، پلیمرهای رسانا و یا کامپوزیتی از آنها که رسانایی، فعالیت الکتروشیمیایی و قیمت مناسبی دارند به کار گرفته شده اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>240</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6].
در این پروژه، تکمیل منسوج با پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی به منظور ایجاد هدایت الکتریکی با هدف استفاده در سلولهای خورشیدی به عنوان الکترود مقابل انجام شده است.
با توجه به اهداف یاد شده و به منظور آشنایی مقدماتی با موضوع باید بیان گردد که این پژوهش در قالب چهار فصل تهیه شده که به شرح ذیل می باشند:
در فصل نخست با عنوان )) مقدمه و مروری بر مقالات (( به بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه ساخت الکترود مقابل با پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی و روشهای تولید منسوجات پوششدهی شده با پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی پرداخته شده است.
در فصل دوم این پژوهش، با عنوان )) تجربیات (( به بیان شرح مواد و دستگاه های مورد استفاده جهت تولید منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانو لولههای کربنی پرداخته است.
فصل سوم تحت عنوان )) نتایج و بحث (( به بیان دقیق نتایج آزمایش ها و نیز بررسی منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانو لولههای کربنی، تحلیل خواص فیزیکی، مورفولوژی، نوری، رفتار الکتروشیمیایی و همچنین بررسی روش های مختلف استفاده شده جهت تولید منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی پرداخته شده است.
فصل چهارم با عنوان )) نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات (( به نتیجهگیری پایانی پرداخته و پیشنهادات مربوطه جهت مطالعات آینده را ارائه نموده است.

146184952433فصل اول
مقدمه و مروری بر مقالات
00فصل اول
مقدمه و مروری بر مقالات

مقدمهدر این فصل به پیشینه و کاربرد کامپوزیت ها، کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیمر هادی و استفاده از آنها در سلولهای خورشیدی به عنوان الکترود مقابل، نقش، اهمیت و مشکلات الکترود مقابل پرداخته شده است.
تعریف کامپوزیت
ترکیب دو یا چند ماده با یکدیگر به طوری که به صورت شیمیائی مجزا و غیر محلول در یکدیگر باشند و بازده و خواص سازهای این ترکیب نسبت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی، در موقعیت برتری قرار بگیرد را کامپوزیت مینامند. به عبارت دیگر کامپوزیت به دسته ای از مواد اطلاق میشود که آمیزه ای از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشند و اجزاء تشکیل دهنده آنها هویت خود را حفظ کرده، در یکدیگر حل نشده، با هم ممزوج نمیشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ZĂNOAGĂ</Author><Year>2014</Year><RecNum>570</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>570</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>570</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>M</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>ădălina ZĂNOAGĂ</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>Fulga TANASĂ</style></author></authors></contributors><titles><title>COMPLEX TEXTILE STRUCTURES AS REINFORCEMENT FOR ADVANCED COMPOSITE MATERIALS</title><secondary-title>INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER</secondary-title></titles><dates><year>2014</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Ia</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>şi, România</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
تاریخچه
قدیمی ترین مثال از کامپوزیت ها مربوط به افزودن کاه به گل جهت تقویت گل و ساخت آجری مقاوم جهت استفاده در بناها بوده است. قدمت این کار به 4000 سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد. در این مورد کاه نقش تقویت کننده و گل نقش زمینه یا ماتریس را دارد. ارگ بم که شاهکار معماری ایرانیان بوده است. نمونه بارزی از استفاده از تکنولوژی کامپوزیتها در قرون گذشته بوده است. مثال دیگر تقویت بتن توسط میلههای فولادی میباشد. که قدمت آن به سال ۱۸۰۰ میلادی باز میگردد. در بتن مسلح یا تقویت شده میله های فلزی استحکام کششی لازم را در بتن ایجاد مینمایند چرا که بتن یک ماده ترد میباشد و مقاومت اندکی در برابر بارهای کششی دارد. بدین ترتیب بتن وظیفه تحمل بارهای فشاری و میله های فولادی وظیفه تحمل بارهای کششی را بر عهده دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ZĂNOAGĂ</Author><Year>2014</Year><RecNum>570</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>570</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>570</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>M</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>ădălina ZĂNOAGĂ</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>Fulga TANASĂ</style></author></authors></contributors><titles><title>COMPLEX TEXTILE STRUCTURES AS REINFORCEMENT FOR ADVANCED COMPOSITE MATERIALS</title><secondary-title>INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER</secondary-title></titles><dates><year>2014</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Ia</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>şi, România</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
تاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیافتاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیاف به سالهای 1940 در صنایع دفاعی و به خصوص کاربردهای هوا-فضا بر میگردد. در این صنایع داشتن عملکرد بالا از مقرون به صرفه بودن اهمیت بیشتری دارد. برای ساخت و طراحی مواد با عملکرد بالا از الیافی که نسبت استحکام به وزن بالایی داشتند استفاده گردید. برای مثال در سال 1945 بیش از 7 میلیون پوند الیاف شیشه به طور خاص برای صنایع نظامی، مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر هوافضا، از کامپوزیت منسوجات در زمینههای مختلفی از جمله ورزشی(تولید لباسهای ورزشی محافظ مثل کلاه و …)، پزشکی، تولید و ذخیرهسازی انرژی، الکترونیک، فناوری اطلاعات، خودرو سازی(در ساخت بدنه و سایر بخشهای اتومبیل مثل چرخها) و ساختمان سازی(برای ساخت دیوارهایی با استحکام بالا و ضخامت کم و درنتیجه هزینه تولید پایین) مورد استفاده قرار میگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ZĂNOAGĂ</Author><Year>2014</Year><RecNum>570</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>570</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>570</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>M</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>ădălina ZĂNOAGĂ</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>Fulga TANASĂ</style></author></authors></contributors><titles><title>COMPLEX TEXTILE STRUCTURES AS REINFORCEMENT FOR ADVANCED COMPOSITE MATERIALS</title><secondary-title>INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER</secondary-title></titles><dates><year>2014</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Ia</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>şi, România</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیمر رساناتکنولوژی پلیمریزاسیون شیمیایی انیلین و پلیپیرول در حدود یک قرن است که شناخته شده است. با کشف پلیمرهای رسانا در سال 1963، تحقیقات گستردهای در زمینهی پلیمرهای رسانا توسط مک دیارمید (در سال 1976) با هدف کاربرد آنها در سنسورها، ذخیرهی انرژی و خازنها و ابزارهای دیگر انجام شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
پلیمرهای رسانای تهیه شده به روش پلیمریزاسیون شیمیایی رسانایی بالا، ثبات خوب و انحلالپذیری ناچیزی در محلولهای آبی دارند. سنتز شیمیایی پلیمرهای رسانا سادهترین روش تهیه پلیمرهاست که در این روش، مونومرها با استفاده از یک مادهی اکسیدکننده پلیمریزه میشوند. به عنوان مثال انیلین به صورت شیمیایی توسط اکسیدکنندههای متفاوتی از جمله آمونیوم پرسولفات، پتاسیم دیکرومات، آهن() کلراید و به طور مشابه پلیپیرول هم با استفاده از اکسیدکنندههای متفاوتی از جمله نقره () نیترات ، آهن() کلراید، آهن () نیترات و مس() نیترات میتواند تهیه شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
تیوفن و مشتقاتش هم میتواند به صورت شیمیایی در محیطهای آلی تهیه شوند. اگرچه به علت حلالیت خوب مونومرها در محلولهای آبی، سنتز شیمیایی پلیانیلین و پلیپیرول در مقایسه با مشتقات تیوفن، مقرون به صرفهتر و سازگار با محیطزیست است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
نانولولههای کربنی به دلیل داشتن ساختار منحصربفرد، سطح مخصوص زیاد و پایداری گرمایی و الکتریکی بالا بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. هنگامی که نانولولههای کربنی در داخل شبکههای پلیمری قرار میگیرند میتوانند هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی آنها را بهبود ببخشند. پلیمر رسانا نوعی از پلیمرها با پیوندهای π و نانولولههای کربنی هم پیوندهای π مزدوج دارند. که می توان نانولوله های کربنی را به نوعی پلیمر که تنها از کربن ساخته شده در نظرگرفت. هر اتم کربن نانولولهی کربنی یک اوربیتال P اضافی دارد و الکترون ها در اوربیتال P اضافی ، پیوندهای π غیر مستقر زیادی را به وجود می آورند. این الکترون های π غیرمستقر می توانند به الکترون های π پلیمررسانا به صورت پیوندهای غیرکووالانسی π – π متصل شوند. بنابراین پیوند پلیمررسانا با دیواره های جانبی نانولوله ی کربنی به شکل پیوندهای غیرکووالانسی π – π و کامپوزیت پلیمررسانا-نانولوله با ساختار هسته-پوسته می تواند فراهم شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>A</Author><Year>2013</Year><RecNum>573</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>573</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>573</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Neha A</author><author>Sivasubramanian S P</author><author>Shirish Vanbhatte</author><author>Kadole P V</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole/Multi Wall Carbon Nanotube/Viscose Composites For Smart Fabrics</title><secondary-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</full-title></periodical><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9].
در تحقیقات گذشته، پلیمریزاسیون شیمیایی پلیمر رسانا و مشتقات آن بر روی مواد مختلف مثل شیشه، پلیمر، سیلیکا، اکسیدهای فلزی، الیاف و منسوجات انجام شده است. درنتیجه نشان داده شد که همهی مواد میتوانند با استفاده از پلیمرهای رسانا و کامپوزیت جدیدشان پوششدهی شده و در زمینههای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. تلاشهای زیادی در جهت بهبود خواص الکتروشیمیایی و مکانیکی پلیمرهای رسانای سنتز شده انجام شد. برای این منظور پوششدهی مواد کربنی مختلف با پلیمرهای رسانا انجام شد. مواد کربنی مختلف ازجمله کربن سیاه، کربن فعال، الیاف کربن، نانولولههای کربنی تک دیواره و چند دیواره، قبل از شروع پلیمریزاسیون به منظور تشکیل سوسپانسیون در داخل محلول دیسپرس شدند. سپس پلیمریزاسیون در سطح این مواد کربنی اتفاق افتاد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
از آنجایی که نانولولههای کربنی قابلیت دیسپرس شدن کمی در آب دارند، برای تهیه دیسپرسیون بهتر نانولولهها در محلولهای آبی، قبل و در حین پلیمریزاسیون شیمیایی تحت امواج فراصوت(اولتراسونیک) قرار گرفتند. درنتیجه مطالعاتی در راستای تاثیر امواج فراصوت بر محصول پلیمریزاسیون انجام شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Liu</Author><Year>2002</Year><RecNum>572</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>572</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>572</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Liu, H.</author><author>Hu, X. B.</author><author>Wang, J. Y.</author><author>Boughton, R. I.</author></authors></contributors><titles><title>Structure, Conductivity, and Thermopower of Crystalline Polyaniline Synthesized by the Ultrasonic Ir–iation Polymerization Method</title><secondary-title>Macromolecules</secondary-title></titles><periodical><full-title>Macromolecules</full-title></periodical><pages>9414-9419</pages><volume>35</volume><number>25</number><dates><year>2002</year><pub-dates><date>2002/12/01</date></pub-dates></dates><publisher>American Chemical Society</publisher><isbn>0024-9297</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1021/ma0119326</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1021/ma0119326</electronic-resource-num><access-date>2015/02/20</access-date></record></Cite></EndNote>[10].
کامپوزیتهای نانولوله-پلیانیلینبرهمکنشهای نانولوله/پلیانیلیناز مشکلات ساخت کامپوزیتهای نانولولهی کربنی-پلیمر، تهیه دیسپرسیون و کنترل جهتیابی نانولولهها ناشی از برهمکنشهای قوی واندروالسی آنهاست. برای تهیه دیسپرسیون خوب نانولولهها در محیطهای آلی، آنها را طی یک سری واکنشهای کووالانسی و غیرکووالانسی با مولکولهای آلی عاملدار میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدارنشدهروشهای غیرکووالانسی برای دیسپرس کردن نانولوله این مزیت را دارد که ساختار الکترونی نانولوله بدون تغییر میماند. یکپارچگی ساختاری و سیستم مزدوج π در سطح خارجی نانولولهی کربنی حفظ میشود. عیب این روش این است که به دلیل نیروهای ضعیف بین مولکولها ممکن است باعث انتقال بار کمتر در کامپوزیت نانولولهی کربنی-پلیمر میشود. برای تولید نانولولههای محلول در مولکولهای آلی با واکنشهای غیرآلی چندین روش گزارش شده است. نانولولههای کربنی مولکولهایی غنی از الکترون هستند که با مولکولهای غنی از الکترون، برهمکنشهای π-π و برهمکنشهای CH-π با مولکولهای دهندهی CH شامل پلیمرهایی مثل پلیمتیل متااکریلات یا پلیبوتادیان و مولکولهای کوچک مانند 1-اکتادکانتیول را تشکیل میدهند. سازگاری بینظیر بین نانولولهی کربنی و آمینهای آروماتیک مثل انیلین گزارش شده است. تشکیل کمپلکس انتقال بار بین CNT و انیلین، یک الکترون دهنده خوب، با ظهور جذب جدید در ناحیه مرئی(350 نانومتر) نشان داده شده است. این عمل با انتقال پروتون از انیلین به CNT انجام میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
ساختار زنجیرهای غیرمسطح پلیانیلین برای برهمکنش قوی با CNT باید کاهش پیدا کند. اگرچه همهی مطالعات انجام شده بر روی کامپوزیت پلیانیلین/نانولولهی کربنی، برهمکنشهای خوب بین هر دو جز را نشان میدهد. به طور کلی ساختارهای آروماتیک برای برهمکنش شدید سطوح گرافیتی با پیوند π هستند. لازم به ذکر است که اثر افزایش رسانایی ناشی از این حقیقت است که نانولولههای کربنی به دلیل نسبت حجمی و سطح مخصوص زیاد ممکن است به عنوان پل رسانا بین نواحی نمک امرالدین پلیانیلین عمل کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدار شدهنانولولهی کربنی در کلاهکهای انتهایی نسبت به سطح مسطح ورقههای گرافن واکنشپذیرتر هستند. از معایب قابل توجه نانولولههای عاملدار شده به روش کووالانسی، شکستن پیوند π مزدوج است که انتظار میرود تاثیر اساسی بر روی خواص الکتریکی نانولوله داشته باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
عملآوری شیمیایی MWCNT با فنیلدیآزونیوم تترافلوروبورات در حضور هیپوفسفیت سدیم، سازگاری اینها را با پلیانیلین افزایش میدهد. درنتیجهی کاهش کاتیون فنیلدیآزونیوم، رادیکالهای دیآزونیوم ایجاد میشود. این رادیکالهای اولیه به رادیکالهای فنیل شدیدا واکنشپذیر تفکیک میشوند که منجر به تشکیل یک لایهی سطحی فنیل بر روی دیوارههای نانولوله میشود. درنتیجهی این اصلاح، زنجیرهای پلیانیلین کمتر پیچ میخورند و تماس بین سایتهای اکسایشی-کاهشی پلیانیلین با نانولوله افزایش مییابد. این امر باعث انتقال موثرتر الکترون بین الکترود و سایتهای اکسایشی-کاهشی پلیانیلین و درنتیجه افزایش جریان اکسایشی-کاهشی پلیانیلین میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
روشهای سنتزبرای ساخت کامپوزیت پلیمر رسانا/ نانولولههای کربنی چندین روش وجود دارد. این کامپوزیت میتواند با روشهای الکتروشیمیایی یا شیمیایی سنتز شود. از جملهی این روشها میتوان به روش رسوبدهی پلیمریزاسیون الکتریکی، رسوبدهی لایه به لایه، الکتروفورتیک، پلیمریزاسیون آبی بدون سطح فعال، امولسیون معکوس و … استفاده کرد. مورفولوژی کامپوزیت تهیه شده به نسبت نانولولهی به کار برده شده و نوع روش مورد استفاده بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
کاربرد کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلیمر رسانادر سالهای اخیر استفاده از پلیمرهای رسانا، نانولولههای کربنی و کامپوزیت آنها به عنوان الکترود مقابل(کاتد) در سلولهای خورشیدی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در سال 2013 شاکر ابراهیم و همکارانش از کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیانیلین به عنوان الکترود شمارشگر در سلول خورشیدی رنگ حساس کردند. بدین ترتیب که ابتدا پلیانلین به روش شیمیایی سنتز شد. سپس نانولولههای کربنی و پلیانیلین به کمک اولتراسونیک در دیمتیل فرم آمید حل شد و بر روی سطح شیشهی رسانا لایهنشانی گردید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ebrahim</Author><Year>2013</Year><RecNum>574</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>574</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>574</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shaker Ebrahim</author><author>Moataz Soliman</author><author>M. Anas</author><author>Mos– Hafez</author><author>TarekM. Abdel-Fattah</author></authors></contributors><titles><title>Dye-Sensitized Solar Cell Based on Polyaniline/Multiwalled Carbon Nanotubes Counter Electrode</title><secondary-title>International Journal of Photoenergy</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Photoenergy</full-title></periodical><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12].
یامینگ و همکارانش پلیانیلین را بر روی سطح شیشهی رسانای پوشیده شده با نانولولههای کربنی چند دیواره با روش الکتروشیمیایی پوششدهی کردند و از آن به عنوان پلاتین در سلول خورشیدی رنگ حساس استفاده کردند. بازده سلول خورشیدی رنگ حساس با الکترود مقابل پلاتین و نانولولهی کربنی/ پلیانیلین به ترتیب برابر 05/6 و 24/6 درصد بدست آمد. این افزایش بازده نشاندهندهی این است که کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلیانیلین میتواند جایگزینی مناسبی برای پلاتین در این سلولهای خورشیدی باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xiao</Author><Year>2013</Year><RecNum>502</RecNum><DisplayText>[13]</DisplayText><record><rec-number>502</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>502</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xiao, Yaoming</author><author>Lin, Jeng-Yu</author><author>Wu, Jihuai</author><author>Tai, Sheng-Yen</author><author>Yue, Gentian</author><author>Lin, Tsung-Wu</author></authors></contributors><titles><title>Dye-sensitized solar cells with high-performance polyaniline/multi-wall carbon nanotube counter electrodes electropolymerized by a pulse potentiostatic technique</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>320-325</pages><volume>233</volume><number>0</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Carbon nanotube</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword></keywords><dates><year>2013</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775313001730</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.01.116</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[13].
لیو و همکارانش از کامپوزیت نانولولههای کربنی چند دیواره و پلیپیرول به عنوان الکترود مقابل در سلول خورشیدی رنگ حساس استفاده کردند. این کامپوزیت به صورت فیلم دو لایهی نانولولههای کربنی چند دیواره و پلیپیرول بر روی سطح زیرلایه لایهنشانی شد. بدین ترتیب که ابتدا نانولولههای کربنی چند دیواره به روش الکتروفورتیک بر روی سطح شیشهی رسانا لایهنشانی شدند سپس لایهای از پلیپیرول به روش الکتروشیمیایی (ولتامتری چرخهای) بر روی فیلم نانولولههای کربنی چند دیواره تشکیل شد. بازده تبدیل انرژی بدست آمده در این روش 78/3 درصد گزارش شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Luo</Author><Year>2013</Year><RecNum>578</RecNum><DisplayText>[14]</DisplayText><record><rec-number>578</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>578</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Luo, Jun</author><author>Niu, Hai-jun</author><author>Wen, Hai-lin</author><author>Wu, Wen-jun</author><author>Zhao, Ping</author><author>Wang, Cheng</author><author>Bai, Xu-duo</author><author>Wang, Wen</author></authors></contributors><titles><title>Enhancement of the efficiency of dye-sensitized solar cell with multi-wall carbon nanotubes/polypyrrole composite counter electrodes prepared by electrophoresis/electrochemical polymerization</title><secondary-title>Materials Research Bulletin</secondary-title></titles><periodical><full-title>Materials Research Bulletin</full-title></periodical><pages>988-994</pages><volume>48</volume><number>3</number><keywords><keyword>A. Composites</keyword><keyword>A. Thin films</keyword><keyword>C. Atomic force microscopy</keyword><keyword>C. Electrochemical measurements</keyword><keyword>C. Impedance spectroscopy</keyword></keywords><dates><year>2013</year><pub-dates><date>3//</date></pub-dates></dates><isbn>0025-5408</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540812009348</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.11.092</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[14].
البته علاوه بر سلولهای خورشیدی از این کامپوزیتها در زمینههای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8, 9]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>A</Author><Year>2013</Year><RecNum>573</RecNum><record><rec-number>573</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>573</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Neha A</author><author>Sivasubramanian S P</author><author>Shirish Vanbhatte</author><author>Kadole P V</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole/Multi Wall Carbon Nanotube/Viscose Composites For Smart Fabrics</title><secondary-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</full-title></periodical><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8, 9].
نقش و خصوصیت الکترود مقابل (کاتد)سلولهای خورشیدی رنگ حساس از چند بخش اصلی رنگهای حساس به نور، فتوآند تیتانیوم دیاکسید (TiO2)، الکترولیت اکسایش-کاهش یدید/ترییدید و یک الکترود مقابل (کاتد) تشکیل شده است. الکترود مقابل نقش مهمی را در سلولهای خورشیدی رنگ حساس ایفا میکند. این الکترود وظیفهی جمعآوری الکترون از مدار خارجی برای بازسازی سیستم اکسید و احیا در الکترولیت را بر عهده دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>!!! INVALID CITATION !!!</Author><RecNum>0</RecNum><DisplayText>[6, 15]</DisplayText><record><dates><year>!!! INVALID CITATION !!!</year></dates></record></Cite><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>240</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6, 15]. یون های تری یدید در الکترود مقابل به یدید کاهش پیدا میکنند. برای کاهش یون های تری یدید، الکترود مقابل باید فعالیت الکتروکاتالیزوری بالایی داشته باشد. پلاتین پوشش داده شده روی سطح اکسید رسانای شفاف (ضخامت 10-5 میکروگرم بر سانتی متر مربع یا تقریباً 200 نانومتر) یا کربن معمولاً به عنوان الکترود مقابل در این سلول ها استفاده می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hara</Author><Year>2005</Year><RecNum>540</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>540</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>540</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Hara, Kohjiro</author><author>Arakawa, Hironori</author></authors></contributors><titles><title>Dye-Sensitized Solar Cells</title><secondary-title>Handbook of Photovoltaic Science and Engineering</secondary-title></titles><pages>663-700</pages><keywords><keyword>photoelectrochemical solar cells (PSCs)</keyword><keyword>Dye-sensitized solar cells (DSSC)</keyword><keyword>solid–liquid interface</keyword></keywords><dates><year>2005</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Ltd</publisher><isbn>9780470014004</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/0470014008.ch15</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/0470014008.ch15</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[16]. موادی میتوانند به عنوان الکترود مقابل استفاده شوند که رسانایی الکتریکی خوب، فعالیت کاتالیزوری عالی و مقاومت خوردگی بالایی در برابر محلول الکترولیت از خود نشان دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>240</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6]. جهت بررسی فعالیت الکتروکاتالیزوری الکترود کاتد از روش ولتامتری چرخهای استفاده میگردد.
مشکلات سلولهای خورشیدی رنگ حساسدر سلولهای خورشیدی رنگ حساس عمدتا از شیشههای رسانایپوششدهی شده با پلاتین به عنوان زیرلایه استفاده میشود. علت این امر رسانایی الکتریکی خوب و فعالیت کاتالیزوری عالی پلاتین برای کاهش یون ترییدید میباشد. اگرچه استفاده از الکترود مقابل پوشیده شده با پلاتین، در مقیاس زیاد و کاربردهای تجاری به دلیل قیمت بالا و مصرف انرژی زیاد جهت آمادهسازی، محدود شده است. همچنین یکی دیگر از معایب پلاتین خوردگی آن در برابر اکسایش-کاهش یدید/ترییدید موجود در الکترولیت میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>240</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6]. بنابراین مطالعات زیادی در جهت یافتن جایگزینی با قیمت کمتر و پایداری بیشتر مثل مواد کربنی(کربن سیاه، گرافن، کربن متخلخل، نانولولهی کربنی)PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5zZWRnaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTAwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxNy0yMV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDA8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFybWFuIHNlZGdoaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+IEhvZGEgbm91cm1vaGFtbWFkaSBtaWFua3VzaGtpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVmZmVjdCBvZiBNdWx0aSBXYWxsZWQgQ2FyYm9u
IE5hbm90dWJlcyBhcyBDb3VudGVyIEVsZWN0cm9kZSBvbiBEeWUgU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBD
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FTEVDVFJPQ0hFTUlDQUwgU0NJRU5DRTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVMRUNUUk9DSEVN
SUNBTCBTQ0lFTkNFPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjAyOS0yMDM3PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhv
cj5Sb3ktTWF5aGV3PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5ODwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTg8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJveS1NYXloZXcsIEpvc2Vw
aCBELjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qm96eW0sIERhdmlkIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QdW5j
a3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWtzYXksIElsaGFuIEEuPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZ1bmN0aW9uYWxpemVkIEdyYXBo
ZW5lIGFzIGEgQ2F0YWx5dGljIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2RlIGluIER5ZS1TZW5zaXRpemVkIFNv
bGFyIENlbGxzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFDUyBOYW5vPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QUNTIE5hbm88L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42MjAzLTYyMTE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRl
PjIwMTAvMTAvMjY8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2Fu
IENoZW1pY2FsIFNvY2lldHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTM2LTA4NTE8L2lzYm4+PHVybHM+
PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvbm4xMDE2NDI4PC91
cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIx
L25uMTAxNjQyODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEv
MDc8L2FjY2Vzcy1kYXRlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkltb3RvPC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDk2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkltb3RvLCBLaXlvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWth
aGFzaGksIEtvaHNoaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrYWhpcm88L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPktvbXVyYSwgVGVydWhpc2E8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5ha2FtdXJhLCBKdW4t
aWNoaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TXVyYXRhLCBLYXp1aGlrbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdoLXBlcmZvcm1hbmNlIGNhcmJvbiBjb3Vu
dGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kg
TWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjQ1OS00Njk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48a2V5
d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5BY3RpdmF0ZWQgY2FyYm9uIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaXRhbml1bSBk
aW94aWRlPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT45LzMwLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODAzMDAwMjE3PC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2L1MwOTI3LTAyNDgoMDMpMDAwMjEtNzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ5OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkhhbiwgSmlua3l1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW0sIEh5dW5qdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
S2ltLCBEb25nIFlvdW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KbywgU2VvbmcgTXU8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkphbmcsIFN1bmctWWVvbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5XYXRlci1Tb2x1YmxlIFBvbHllbGVjdHJvbHl0ZS1HcmFmdGVkIE11bHRpd2Fs
bGVkIENhcmJvbiBOYW5vdHViZSBUaGluIEZpbG1zIGZvciBFZmZpY2llbnQgQ291bnRlciBFbGVj
dHJvZGUgb2YgRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+QUNTIE5hbm88L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5BQ1MgTmFubzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1MDMtMzUwOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDEwLzA2LzIyPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwv
ZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5BbWVyaWNhbiBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlz
Ym4+MTkzNi0wODUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4xMDIxL25uMTAwNTc0ZzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ry
b25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAyMS9ubjEwMDU3NGc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxhY2Nlc3MtZGF0ZT4yMDE0LzExLzA3PC9hY2Nlc3MtZGF0ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5Nzwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0
Ij40OTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoZW4sIEppa3Vu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgS2V4aW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VvLCBYaWFvemhpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVuZywgTWluZ2h1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIFNodXFp
bmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1lbmcsIFFpbmdibzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZsZXhpYmxlIGNhcmJvbiBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9k
ZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjcwNC0yNzA4PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAwOC02MjIzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMDg2MjIzMDkwMDMyODU8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5jYXJib24uMjAwOS4wNS4wMjg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5zZWRnaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTAwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxNy0yMV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDA8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFybWFuIHNlZGdoaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+IEhvZGEgbm91cm1vaGFtbWFkaSBtaWFua3VzaGtpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVmZmVjdCBvZiBNdWx0aSBXYWxsZWQgQ2FyYm9u
IE5hbm90dWJlcyBhcyBDb3VudGVyIEVsZWN0cm9kZSBvbiBEeWUgU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBD
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FTEVDVFJPQ0hFTUlDQUwgU0NJRU5DRTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVMRUNUUk9DSEVN
SUNBTCBTQ0lFTkNFPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjAyOS0yMDM3PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhv
cj5Sb3ktTWF5aGV3PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5ODwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTg8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJveS1NYXloZXcsIEpvc2Vw
aCBELjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qm96eW0sIERhdmlkIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QdW5j
a3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWtzYXksIElsaGFuIEEuPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZ1bmN0aW9uYWxpemVkIEdyYXBo
ZW5lIGFzIGEgQ2F0YWx5dGljIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2RlIGluIER5ZS1TZW5zaXRpemVkIFNv
bGFyIENlbGxzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFDUyBOYW5vPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QUNTIE5hbm88L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42MjAzLTYyMTE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRl
PjIwMTAvMTAvMjY8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2Fu
IENoZW1pY2FsIFNvY2lldHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTM2LTA4NTE8L2lzYm4+PHVybHM+
PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvbm4xMDE2NDI4PC91
cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIx
L25uMTAxNjQyODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEv
MDc8L2FjY2Vzcy1kYXRlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkltb3RvPC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDk2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkltb3RvLCBLaXlvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWth
aGFzaGksIEtvaHNoaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrYWhpcm88L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPktvbXVyYSwgVGVydWhpc2E8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5ha2FtdXJhLCBKdW4t
aWNoaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TXVyYXRhLCBLYXp1aGlrbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdoLXBlcmZvcm1hbmNlIGNhcmJvbiBjb3Vu
dGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kg
TWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjQ1OS00Njk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48a2V5
d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5BY3RpdmF0ZWQgY2FyYm9uIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaXRhbml1bSBk
aW94aWRlPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT45LzMwLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODAzMDAwMjE3PC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2L1MwOTI3LTAyNDgoMDMpMDAwMjEtNzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ5OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkhhbiwgSmlua3l1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW0sIEh5dW5qdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
S2ltLCBEb25nIFlvdW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KbywgU2VvbmcgTXU8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkphbmcsIFN1bmctWWVvbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5XYXRlci1Tb2x1YmxlIFBvbHllbGVjdHJvbHl0ZS1HcmFmdGVkIE11bHRpd2Fs
bGVkIENhcmJvbiBOYW5vdHViZSBUaGluIEZpbG1zIGZvciBFZmZpY2llbnQgQ291bnRlciBFbGVj
dHJvZGUgb2YgRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+QUNTIE5hbm88L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5BQ1MgTmFubzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1MDMtMzUwOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDEwLzA2LzIyPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwv
ZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5BbWVyaWNhbiBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlz
Ym4+MTkzNi0wODUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4xMDIxL25uMTAwNTc0ZzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ry
b25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAyMS9ubjEwMDU3NGc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxhY2Nlc3MtZGF0ZT4yMDE0LzExLzA3PC9hY2Nlc3MtZGF0ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5Nzwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0
Ij40OTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoZW4sIEppa3Vu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgS2V4aW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VvLCBYaWFvemhpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVuZywgTWluZ2h1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIFNodXFp
bmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1lbmcsIFFpbmdibzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZsZXhpYmxlIGNhcmJvbiBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9k
ZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjcwNC0yNzA4PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAwOC02MjIzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMDg2MjIzMDkwMDMyODU8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5jYXJib24uMjAwOS4wNS4wMjg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [17-21] و پلیمرهای رسانا مثل پلیاتیلن دیاکسی تیوفنPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaXU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTA1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyMiwgMjNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTA1PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MaXUsIFdpbmcgQ2h1bmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpdSwgWWVydTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SmVubmluZ3MsIEphbWVzIFJvYmVydDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEh1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2FuZywgUWluZzwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Mb3ctY29zdCBhbmQg
ZmxleGlibGUgcG9seSgzLDQtZXRoeWxlbmVkaW94eXRoaW9waGVuZSkgYmFzZWQgY291bnRlciBl
bGVjdHJvZGVzIGZvciBlZmZpY2llbnQgZW5lcmd5IGNvbnZlcnNpb24gaW4gZHllLXNlbnNpdGl6
ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlh
bHMgQ2hlbWlzdHJ5IEE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwOTM4LTEwOTQ0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjI4PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVy
PlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzQ4
ODwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzRUQTAwNTYzRTwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0M0VEEwMDU2M0U8L3Vy
bD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkv
QzRUQTAwNTYzRTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRl
PjxBdXRob3I+RWxsaXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTA0PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MDQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUw
NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RWxsaXMsIEhhbm5hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5WbGFjaG9wb3Vsb3MsIE5pY2s8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkjDpGdnbWFu
LCBMZWlmPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QZXJydWNob3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Sm91aW5pLCBNb2hhbWVkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3NjaGxvbywgR2Vycml0PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IYWdmZWxkdCwgQW5kZXJzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBFRE9UIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHMgcHJlcGFyZWQgYnkgYXF1ZW91cyBtaWNlbGxhciBlbGVjdHJvZGVw
b3NpdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ1LTUxPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUt
c2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9jYXRhbHlzdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db2JhbHQgdHJpcyhiaXB5cmlkaW5lKTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5DaGFyZ2UtdHJhbnNmZXIgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5OYW5vc3RydWN0
dXJlZCBlbGVjdHJvZGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjkvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAxMy00Njg2PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTMwMTA4MDM8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMy4wNi4wMDU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaXU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTA1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyMiwgMjNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTA1PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MaXUsIFdpbmcgQ2h1bmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpdSwgWWVydTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SmVubmluZ3MsIEphbWVzIFJvYmVydDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEh1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2FuZywgUWluZzwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Mb3ctY29zdCBhbmQg
ZmxleGlibGUgcG9seSgzLDQtZXRoeWxlbmVkaW94eXRoaW9waGVuZSkgYmFzZWQgY291bnRlciBl
bGVjdHJvZGVzIGZvciBlZmZpY2llbnQgZW5lcmd5IGNvbnZlcnNpb24gaW4gZHllLXNlbnNpdGl6
ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlh
bHMgQ2hlbWlzdHJ5IEE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwOTM4LTEwOTQ0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjI4PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVy
PlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzQ4
ODwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzRUQTAwNTYzRTwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0M0VEEwMDU2M0U8L3Vy
bD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkv
QzRUQTAwNTYzRTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRl
PjxBdXRob3I+RWxsaXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTA0PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MDQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUw
NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RWxsaXMsIEhhbm5hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5WbGFjaG9wb3Vsb3MsIE5pY2s8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkjDpGdnbWFu
LCBMZWlmPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QZXJydWNob3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Sm91aW5pLCBNb2hhbWVkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3NjaGxvbywgR2Vycml0PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IYWdmZWxkdCwgQW5kZXJzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBFRE9UIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHMgcHJlcGFyZWQgYnkgYXF1ZW91cyBtaWNlbGxhciBlbGVjdHJvZGVw
b3NpdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ1LTUxPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUt
c2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9jYXRhbHlzdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db2JhbHQgdHJpcyhiaXB5cmlkaW5lKTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5DaGFyZ2UtdHJhbnNmZXIgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5OYW5vc3RydWN0
dXJlZCBlbGVjdHJvZGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjkvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAxMy00Njg2PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTMwMTA4MDM8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMy4wNi4wMDU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [22, 23]، پلیانیلینPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWFvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjUwMjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMsIDI0XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MDI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUwMjwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WGlhbywgWWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGluLCBKZW5nLVl1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5UYWksIFNoZW5nLVllbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXVlLCBHZW50aWFuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5MaW4sIFRzdW5nLVd1PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzIHdpdGggaGlnaC1wZXJmb3Jt
YW5jZSBwb2x5YW5pbGluZS9tdWx0aS13YWxsIGNhcmJvbiBuYW5vdHViZSBjb3VudGVyIGVsZWN0
cm9kZXMgZWxlY3Ryb3BvbHltZXJpemVkIGJ5IGEgcHVsc2UgcG90ZW50aW9zdGF0aWMgdGVjaG5p
cXVlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUG93ZXIgU291cmNlczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
UG93ZXIgU291cmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMyMC0zMjU8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+MjMzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhcmJvbiBuYW5vdHViZTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTM8L3ll
YXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMTMwMDE3MzA8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDEzLjAxLjExNjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U3VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAx
MDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAzPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhl
ZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlN1biwgSHVpY2hlbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFlpZHVvPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFpoZXh1bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIEtleGluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NZW5nLCBRaW5nYm88L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+SW4gU2l0dSBQcmVwYXJhdGlvbiBvZiBhIEZsZXhpYmxlIFBvbHlhbmlsaW5l
L0NhcmJvbiBDb21wb3NpdGUgQ291bnRlciBFbGVjdHJvZGUgYW5kIEl0cyBBcHBsaWNhdGlvbiBp
biBEeWUtU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBDZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUg
Sm91cm5hbCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIENoZW1pc3Ry
eSBDPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE2NzMtMTE2Nzk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yNjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MjAxMC8wNy8wODwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVz
PjxwdWJsaXNoZXI+QW1lcmljYW4gQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE5
MzItNzQ0NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAyMS9qcDEwMzAwMTU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMt
cmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
YWNjZXNzLWRhdGU+MjAxNC8xMS8wNzwvYWNjZXNzLWRhdGU+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5k
Tm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWFvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjUwMjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMsIDI0XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MDI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUwMjwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WGlhbywgWWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGluLCBKZW5nLVl1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5UYWksIFNoZW5nLVllbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXVlLCBHZW50aWFuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5MaW4sIFRzdW5nLVd1PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzIHdpdGggaGlnaC1wZXJmb3Jt
YW5jZSBwb2x5YW5pbGluZS9tdWx0aS13YWxsIGNhcmJvbiBuYW5vdHViZSBjb3VudGVyIGVsZWN0
cm9kZXMgZWxlY3Ryb3BvbHltZXJpemVkIGJ5IGEgcHVsc2UgcG90ZW50aW9zdGF0aWMgdGVjaG5p
cXVlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUG93ZXIgU291cmNlczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
UG93ZXIgU291cmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMyMC0zMjU8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+MjMzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhcmJvbiBuYW5vdHViZTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTM8L3ll
YXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMTMwMDE3MzA8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDEzLjAxLjExNjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U3VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAx
MDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAzPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhl
ZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlN1biwgSHVpY2hlbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFlpZHVvPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFpoZXh1bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIEtleGluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NZW5nLCBRaW5nYm88L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+SW4gU2l0dSBQcmVwYXJhdGlvbiBvZiBhIEZsZXhpYmxlIFBvbHlhbmlsaW5l
L0NhcmJvbiBDb21wb3NpdGUgQ291bnRlciBFbGVjdHJvZGUgYW5kIEl0cyBBcHBsaWNhdGlvbiBp
biBEeWUtU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBDZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUg
Sm91cm5hbCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIENoZW1pc3Ry
eSBDPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE2NzMtMTE2Nzk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yNjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MjAxMC8wNy8wODwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVz
PjxwdWJsaXNoZXI+QW1lcmljYW4gQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE5
MzItNzQ0NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAyMS9qcDEwMzAwMTU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMt
cmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
YWNjZXNzLWRhdGU+MjAxNC8xMS8wNzwvYWNjZXNzLWRhdGU+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5k
Tm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [13, 24] و پلیپیرولPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDY2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjY8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlhpYSwgSmlhbmdiaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkNoZW4sIExpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbmFnaWRhLCBTaG96bzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BcHBsaWNhdGlvbiBvZiBwb2x5
cHlycm9sZSBhcyBhIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBhIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFy
IGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlz
dHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+NDY0NC00NjQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29j
aWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4wOTU5LTk0Mjg8L2lzYm4+PHdvcmst
dHlwZT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1
cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPld1PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDYzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPld1LCBKaWh1YWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBR
aW5naHVhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GYW4sIExlcWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFuLCBa
aGFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIFBpbmppYW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaW4sIEpp
YW5taW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYW8sIFNhbmNodW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SGlnaC1wZXJmb3JtYW5jZSBwb2x5cHlycm9sZSBu
YW5vcGFydGljbGVzIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzItMTc2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjE4MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5
d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJy
b2xlIG5hbm9wYXJ0aWNsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
Ni8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc4LTc3NTM8L2lzYm4+PHVy
bHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5j
ZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3ODc3NTMwODAwNDkxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLmpw
b3dzb3VyLjIwMDguMDMuMDI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZWVyZW5kZXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ2NTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VmVl
cmVuZGVyLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F4ZW5hLCBWaWJoYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SmhhLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S29pcnksIFMuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdXNh
aW4sIEFiaGF5PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYW1hbnRhLCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hh
dWhhbiwgQS4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFzd2FsLCBELiBLLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VwdGEsIFMuIEsuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkZyZWUtc3RhbmRpbmcgcG9seXB5cnJvbGUgZmlsbXMgYXMgc3Vic3RyYXRlLWZyZWUgYW5k
IFB0LWZyZWUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBxdWFzaS1zb2xpZCBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5PcmdhbmljIEVsZWN0cm9uaWNz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+T3JnYW5p
YyBFbGVjdHJvbmljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMwMzItMzAzOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+RFNTQzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRDTy1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTIvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1NjYtMTE5OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MxNTY2MTE5
OTEyMDA0MTIwPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2oub3JnZWwuMjAxMi4wOC4wMzk8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBDaGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBR
aWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgWXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hp
c2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8sIFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9s
eXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUgZm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dl
ciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRy
YW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9kPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5
ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFi
aWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0
eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+
PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNi
bj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9z
Y2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+
PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2
L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDY2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjY8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlhpYSwgSmlhbmdiaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkNoZW4sIExpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbmFnaWRhLCBTaG96bzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BcHBsaWNhdGlvbiBvZiBwb2x5
cHlycm9sZSBhcyBhIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBhIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFy
IGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlz
dHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+NDY0NC00NjQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29j
aWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4wOTU5LTk0Mjg8L2lzYm4+PHdvcmst
dHlwZT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1
cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPld1PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDYzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPld1LCBKaWh1YWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBR
aW5naHVhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GYW4sIExlcWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFuLCBa
aGFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIFBpbmppYW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaW4sIEpp
YW5taW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYW8sIFNhbmNodW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SGlnaC1wZXJmb3JtYW5jZSBwb2x5cHlycm9sZSBu
YW5vcGFydGljbGVzIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzItMTc2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjE4MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5
d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJy
b2xlIG5hbm9wYXJ0aWNsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
Ni8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc4LTc3NTM8L2lzYm4+PHVy
bHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5j
ZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3ODc3NTMwODAwNDkxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLmpw
b3dzb3VyLjIwMDguMDMuMDI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZWVyZW5kZXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ2NTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VmVl
cmVuZGVyLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F4ZW5hLCBWaWJoYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SmhhLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S29pcnksIFMuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdXNh
aW4sIEFiaGF5PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYW1hbnRhLCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hh
dWhhbiwgQS4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFzd2FsLCBELiBLLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VwdGEsIFMuIEsuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkZyZWUtc3RhbmRpbmcgcG9seXB5cnJvbGUgZmlsbXMgYXMgc3Vic3RyYXRlLWZyZWUgYW5k
IFB0LWZyZWUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBxdWFzaS1zb2xpZCBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5PcmdhbmljIEVsZWN0cm9uaWNz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+T3JnYW5p
YyBFbGVjdHJvbmljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMwMzItMzAzOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+RFNTQzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRDTy1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTIvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1NjYtMTE5OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MxNTY2MTE5
OTEyMDA0MTIwPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2oub3JnZWwuMjAxMi4wOC4wMzk8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBDaGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBR
aWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgWXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hp
c2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8sIFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9s
eXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUgZm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dl
ciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRy
YW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9kPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5
ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFi
aWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0
eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+
PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNi
bj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9z
Y2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+
PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2
L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [25-28] به عنوان جایگزین اقتصادی مطرح شد.
مشکل اصلی این شیشههای رسانا سخت بودن، سنگین وزنی و گران بودن آنها میباشد. استفاده از پارچه در سلهای خورشیدی علاوه بر انعطافپذیری و قابلیت ارتجاعی، سبک وزنی و قرارگیری راحت ابزارهای الکترونیک قابل پوشش را فراهم میآورد. شیشههای رسانا یکی از اجزا گران سلهای خورشیدی رنگحساس به شمار میروند که در حدود 30 درصد قیمت کل مواد مورد نیاز سل را تشکیل میدهند. اگرچه سختی، شکنندگی و سنگین وزنی از جمله ویژگیهایی هستند که حملونقل سلهای خورشیدی رنگ حساس ساخته شده با شیشههای رسانا را دشوار میکنند. اگرچه زیرلایههای انعطافپذیری همچون فویلهای فلزی یا پلاستیکی میتوانند استفاده شوند اما گرانتر از شیشههای رسانا هستندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051
bT4yNDA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzYsIDI5LTMxXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yNDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjI0MDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WHUsIEppZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TGksIE1laXhpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V3UsIExlaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuLCBZ
b25neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Wmh1LCBMaWdlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3UsIFNo
YW9qaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgTGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhaSwgWmlrdWk8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIERvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlh1LCBXZWlsaW48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBmbGV4aWJsZSBw
b2x5cHlycm9sZS1jb2F0ZWQgZmFicmljIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2Vy
IFNvdXJjZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz4yMzAtMjM2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI1Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxr
ZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgZmFicmljPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVz
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUz
MTQwMDE3NjE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDE0LjAxLjEyMzwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+WWFtYWd1
Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NTA4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrZXNoaTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VG9iZSwgTm9idXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdHN1bW90bywgRGFpc3Vr
ZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFnYWksIFRha3VtYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJha2F3YSwg
SGlyb25vcmk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
SGlnaGx5IGVmZmljaWVudCBwbGFzdGljLXN1YnN0cmF0ZSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxscyB3aXRoIHZhbGlkYXRlZCBjb252ZXJzaW9uIGVmZmljaWVuY3kgb2YgNy42JTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kgTWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlNvbGFyIEVu
ZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+ODEyLTgxNjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBsYXN0aWMtc3Vic3RyYXRlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvdy10ZW1wZXJhdHVy
ZSBmYWJyaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDky
Ny0wMjQ4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2Vk
aXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzA5MjcwMjQ4MDkwMDQ2MDc8L3VybD48L3Jl
bGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2ku
b3JnLzEwLjEwMTYvai5zb2xtYXQuMjAwOS4xMi4wMjk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVt
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1hPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjUwNjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA2PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPk1hLCBUaW5nbGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIFhpYW9taW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Ba2l5YW1hLCBNb3JpdG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPklub3VlLCBLb3pvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Ob21hLCBIaXJvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BYmUsIEVpaWNoaTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Qcm9wZXJ0aWVzIG9mIHNl
dmVyYWwgdHlwZXMgb2Ygbm92ZWwgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEVsZWN0cm9h
bmFseXRpY2FsIENoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgRWxlY3Ryb2FuYWx5dGljYWwgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzctODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTc0PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXN0aWMgZmlsbTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NZXRhbCBz
dWJzdHJhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2hlZXQgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QZXJmb3JtYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRl
cz48ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTcyLTY2NTc8
L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5j
b20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDAyMjA3MjgwNDAwNDIxODwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi9qLmplbGVjaGVtLjIwMDQuMDguMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUwNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkthbmcsIE1hbiBHdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaywgTmFtLUd5dTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Unl1LCBLd2FuZyBTdW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBTb29uIEhvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LaW0sIEthbmctSmluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgNC4yJSBlZmZpY2llbnQgZmxleGlibGUgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgVGlP
MiBzb2xhciBjZWxscyB1c2luZyBzdGFpbmxlc3Mgc3RlZWwgc3Vic3RyYXRlPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPlNvbGFyIEVuZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5
IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz41NzQtNTgxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjkwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGtl
eXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+U3RhaW5sZXNzIHN0ZWVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZsZXhpYmxlIGNlbGw8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RWZmaWNpZW5jeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW50ZXJhYmlsaXR5PC9r
ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0
ZT4zLzIzLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0ODwvaXNibj48
dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2ll
bmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODA1MDAxMTgyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ou
c29sbWF0LjIwMDUuMDQuMDI1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051
bT4yNDA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzYsIDI5LTMxXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yNDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjI0MDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WHUsIEppZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TGksIE1laXhpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V3UsIExlaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuLCBZ
b25neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Wmh1LCBMaWdlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3UsIFNo
YW9qaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgTGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhaSwgWmlrdWk8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIERvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlh1LCBXZWlsaW48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBmbGV4aWJsZSBw
b2x5cHlycm9sZS1jb2F0ZWQgZmFicmljIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2Vy
IFNvdXJjZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz4yMzAtMjM2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI1Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxr
ZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgZmFicmljPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVz
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUz
MTQwMDE3NjE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDE0LjAxLjEyMzwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+WWFtYWd1
Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NTA4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrZXNoaTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VG9iZSwgTm9idXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdHN1bW90bywgRGFpc3Vr
ZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFnYWksIFRha3VtYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJha2F3YSwg
SGlyb25vcmk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
SGlnaGx5IGVmZmljaWVudCBwbGFzdGljLXN1YnN0cmF0ZSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxscyB3aXRoIHZhbGlkYXRlZCBjb252ZXJzaW9uIGVmZmljaWVuY3kgb2YgNy42JTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kgTWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlNvbGFyIEVu
ZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+ODEyLTgxNjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBsYXN0aWMtc3Vic3RyYXRlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvdy10ZW1wZXJhdHVy
ZSBmYWJyaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDky
Ny0wMjQ4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2Vk
aXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzA5MjcwMjQ4MDkwMDQ2MDc8L3VybD48L3Jl
bGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2ku
b3JnLzEwLjEwMTYvai5zb2xtYXQuMjAwOS4xMi4wMjk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVt
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1hPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjUwNjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA2PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPk1hLCBUaW5nbGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIFhpYW9taW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Ba2l5YW1hLCBNb3JpdG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPklub3VlLCBLb3pvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Ob21hLCBIaXJvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BYmUsIEVpaWNoaTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Qcm9wZXJ0aWVzIG9mIHNl
dmVyYWwgdHlwZXMgb2Ygbm92ZWwgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEVsZWN0cm9h
bmFseXRpY2FsIENoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgRWxlY3Ryb2FuYWx5dGljYWwgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzctODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTc0PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXN0aWMgZmlsbTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NZXRhbCBz
dWJzdHJhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2hlZXQgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QZXJmb3JtYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRl
cz48ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTcyLTY2NTc8
L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5j
b20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDAyMjA3MjgwNDAwNDIxODwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi9qLmplbGVjaGVtLjIwMDQuMDguMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUwNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkthbmcsIE1hbiBHdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaywgTmFtLUd5dTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Unl1LCBLd2FuZyBTdW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBTb29uIEhvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LaW0sIEthbmctSmluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgNC4yJSBlZmZpY2llbnQgZmxleGlibGUgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgVGlP
MiBzb2xhciBjZWxscyB1c2luZyBzdGFpbmxlc3Mgc3RlZWwgc3Vic3RyYXRlPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPlNvbGFyIEVuZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5
IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz41NzQtNTgxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjkwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGtl
eXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+U3RhaW5sZXNzIHN0ZWVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZsZXhpYmxlIGNlbGw8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RWZmaWNpZW5jeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW50ZXJhYmlsaXR5PC9r
ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0
ZT4zLzIzLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0ODwvaXNibj48
dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2ll
bmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODA1MDAxMTgyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ou
c29sbWF0LjIwMDUuMDQuMDI1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [6, 29-31].
تکمیل منسوج توسط پلیمرهای رسانا
پوششدهی پارچه با استفاده از پليمرهاي رسانا يکي از روشهاي ايجاد هدايت الکتريکي در سطح پارچه ميباشد. براي توليد منسوج رسانا ميتوان از پليمرهاي رسانا استفاده کرد که همراه با پليمريزه شدن پليمر رسانا در سطح منسوج و توليد يك لايه پليمري دائمي و يکنواخت بر روي سطح و در بافت آن است. در مقايسه با روشهاي پوششدهي پارچه با فلز، چسبندگي پليمرهاي رسانا بهتر بوده و همچنين مشکل اکسيد شدن و زنگ زدگي وجود ندارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kuhn</Author><Year>1998</Year><RecNum>524</RecNum><DisplayText>[32, 33]</DisplayText><record><rec-number>524</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>524</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>H. H. Kuhn</author><author>A. D. Child</author></authors><tertiary-authors><author>Marcel Dekker</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Handbook of Conducting Polymers</title></titles><edition>second edition</edition><section>994</section><dates><year>1998</year></dates><pub-location>Inc. New York</pub-location><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Deng</Author><Year>2003</Year><RecNum>523</RecNum><record><rec-number>523</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>523</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Deng, Jianguo</author><author>He, ChuanLan</author><author>Peng, Yuxing</author><author>Wang, Jianhua</author><author>Long, Xingping</author><author>Li, Pei</author><author>Chan, Albert S. C.</author></authors></contributors><titles><title>Magnetic and conductive Fe3O4–polyaniline nanoparticles with core–shell structure</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>295-301</pages><volume>139</volume><number>2</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Ferromagnetic properties</keyword><keyword>Conductivity</keyword><keyword>Core–shell structure</keyword></keywords><dates><year>2003</year><pub-dates><date>9/5/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677903001668</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(03)00166-8</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[32, 33].
البته روشهاي ديگري هم برای پوششدهی منسوجات با پلیمرهای رسانا وجود دارد. پوششدهي مونومرها بر روي يک رشته نخ در فاز گازي و يا مايع وجود دارد و يا مونومر ابتدا روي سطح كالاي متخلخل تزريق شود و سپس در معرض اكسيدکننده و دوپه کننده قرارگيرد. در اين فرايند، اثر اكسيدکننده و دوپهکننده بر روي پليمريزاسيون مونومر بسيارقابل توجه مي باشدPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaGFuZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJl
Y051bT41Mjc8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzM0LTM2XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFpoaW1pbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPldhbiwgTWVpeGlhbmc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+TmFub3N0cnVjdHVyZXMgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29tcG9zaXRlcyBjb250
YWluaW5nIG5hbm8tbWFnbmV0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA1LTIxMjwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TmFwaHRoYWxlbmUgc3VsZm9uaWMgYWNp
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHBvbHltZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29y
ZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzEyLzwvZGF0ZT48
L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11
cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlp
L1MwMzc5Njc3OTAyMDA0NDcyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L1MwMzc5LTY3NzkoMDIpMDA0
NDctMjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+V2FuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUyNjwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjY8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPldhbiwgTS4gWC48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBKLiBDLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBmZXJyb21hZ25ldGljIGJlaGF2aW9yIG9mIHBvbHlhbmlsaW5l
IGNvbXBvc2l0ZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBN
ZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44NDQtODQ1PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzM8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmUgYW5kIGRlcml2YXRpdmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGljIG1l
YXN1cmVtZW50czwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95ZWFyPjxw
dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5OTgwMTMyNDE8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3Jn
LzEwLjEwMTYvUzAzNzktNjc3OSg5OCkwMTMyNC0xPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjU8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+V2FuLCBNZWl4aWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmhvdSwgV2VpeGlhPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MaSwgSnVuY2hhbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5Db21wb3NpdGUgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29udGFpbmluZyBpcm9uIG94aWRlcyB3
aXRoIG5hbm9tZXRlciBzaXplPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjctMzE8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+Nzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJvbiBveGlkZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Eb3Bpbmc8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk5NTAzNTYyMTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTUpMDM1NjItMTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaGFuZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJl
Y051bT41Mjc8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzM0LTM2XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFpoaW1pbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPldhbiwgTWVpeGlhbmc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+TmFub3N0cnVjdHVyZXMgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29tcG9zaXRlcyBjb250
YWluaW5nIG5hbm8tbWFnbmV0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA1LTIxMjwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TmFwaHRoYWxlbmUgc3VsZm9uaWMgYWNp
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHBvbHltZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29y
ZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzEyLzwvZGF0ZT48
L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11
cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlp
L1MwMzc5Njc3OTAyMDA0NDcyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L1MwMzc5LTY3NzkoMDIpMDA0
NDctMjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+V2FuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUyNjwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjY8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPldhbiwgTS4gWC48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBKLiBDLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBmZXJyb21hZ25ldGljIGJlaGF2aW9yIG9mIHBvbHlhbmlsaW5l
IGNvbXBvc2l0ZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBN
ZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44NDQtODQ1PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzM8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmUgYW5kIGRlcml2YXRpdmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGljIG1l
YXN1cmVtZW50czwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95ZWFyPjxw
dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5OTgwMTMyNDE8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3Jn
LzEwLjEwMTYvUzAzNzktNjc3OSg5OCkwMTMyNC0xPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjU8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+V2FuLCBNZWl4aWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmhvdSwgV2VpeGlhPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MaSwgSnVuY2hhbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5Db21wb3NpdGUgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29udGFpbmluZyBpcm9uIG94aWRlcyB3
aXRoIG5hbm9tZXRlciBzaXplPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjctMzE8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+Nzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJvbiBveGlkZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Eb3Bpbmc8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk5NTAzNTYyMTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTUpMDM1NjItMTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA [34-36]. روشهاي ديگر توليد منسوجات رسانا ، روش انتشار PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTI4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlszNywgMzhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUyODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTI4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YdWUsIFdlbnlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RmFuZywgS3VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5RaXUsIEhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxp
LCBKaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYW8sIFdlaW1pbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBtYWduZXRpYyBwcm9wZXJ0
aWVzIG9mIHRoZSBGZTNPNOKAk3BvbHlhbmlsaW5lIG5hbm9jb21wb3NpdGUgcGVsbGV0cyBjb250
YWluaW5nIERCU0EtZG9wZWQgcG9seWFuaWxpbmUgYW5kIEhDbC1kb3BlZCBwb2x5YW5pbGluZSB3
aXRoIEZlM080IG5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGlj
IE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MDYtNTA5
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+N+KAkzg8L251bWJlcj48a2V5d29y
ZHM+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmUzTzQgbmFub3BhcnRp
Y2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk5hbm9jb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29u
ZHVjdGl2aXR5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGl6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjQvNS88L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3Bp
aS9TMDM3OTY3NzkwNTAwNzE0OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25p
Yy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDUu
MDYuMDIxPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTI5PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyOTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2ltLCBCb2h3b248L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktvbmNhciwgVmxhZGFuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZXZhdXgsIEVyaWM8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkR1Zm91ciwgQ2xhdWRlPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaWFsbGllciwgUGllcnJl
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVsZWN0cmlj
YWwgYW5kIG1vcnBob2xvZ2ljYWwgcHJvcGVydGllcyBvZiBQUCBhbmQgUEVUIGNvbmR1Y3RpdmUg
cG9seW1lciBmaWJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRp
YyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjctMTc0PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE0Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5D
b25kdWN0aXZlIGZpYmVyPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lIChQQU5JKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5EQlNBPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvYXRpbmcgcHJvY2Vzczwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
MTAvMjAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1
cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVu
Y2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5MDQwMDI3MzU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3Vy
bHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5z
eW50aG1ldC4yMDA0LjA2LjAyMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTI4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlszNywgMzhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUyODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTI4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YdWUsIFdlbnlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RmFuZywgS3VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5RaXUsIEhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxp
LCBKaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYW8sIFdlaW1pbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBtYWduZXRpYyBwcm9wZXJ0
aWVzIG9mIHRoZSBGZTNPNOKAk3BvbHlhbmlsaW5lIG5hbm9jb21wb3NpdGUgcGVsbGV0cyBjb250
YWluaW5nIERCU0EtZG9wZWQgcG9seWFuaWxpbmUgYW5kIEhDbC1kb3BlZCBwb2x5YW5pbGluZSB3
aXRoIEZlM080IG5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGlj
IE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MDYtNTA5
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+N+KAkzg8L251bWJlcj48a2V5d29y
ZHM+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmUzTzQgbmFub3BhcnRp
Y2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk5hbm9jb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29u
ZHVjdGl2aXR5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGl6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjQvNS88L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3Bp
aS9TMDM3OTY3NzkwNTAwNzE0OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25p
Yy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDUu
MDYuMDIxPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTI5PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyOTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2ltLCBCb2h3b248L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktvbmNhciwgVmxhZGFuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZXZhdXgsIEVyaWM8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkR1Zm91ciwgQ2xhdWRlPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaWFsbGllciwgUGllcnJl
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVsZWN0cmlj
YWwgYW5kIG1vcnBob2xvZ2ljYWwgcHJvcGVydGllcyBvZiBQUCBhbmQgUEVUIGNvbmR1Y3RpdmUg
cG9seW1lciBmaWJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRp
YyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjctMTc0PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE0Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5D
b25kdWN0aXZlIGZpYmVyPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lIChQQU5JKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5EQlNBPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvYXRpbmcgcHJvY2Vzczwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
MTAvMjAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1
cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVu
Y2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5MDQwMDI3MzU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3Vy
bHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5z
eW50aG1ldC4yMDA0LjA2LjAyMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [37, 38] و ته نشيني امولسيوني ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yang</Author><Year>1993</Year><RecNum>530</RecNum><DisplayText>[39]</DisplayText><record><rec-number>530</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>530</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yang, Shiyong</author><author>Ruckenstein, Eli</author></authors></contributors><titles><title>Processable conductive composites of polyaniline/poly(alkyl methacrylate) prepared via an emulsion method</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>1-12</pages><volume>59</volume><number>1</number><dates><year>1993</year><pub-dates><date>6//</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037967799391152R</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(93)91152-R</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[39] و روش الکتروشيميايي PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTMyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls0MCwgNDFdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUzMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTMyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2xpbmEsIEouPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Fc3RldmVzLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRleiwgSi48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJvbmFzdHJlLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FzZXMsIEYuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlhbmlsaW5lIGNvYXRl
ZCBjb25kdWN0aW5nIGZhYnJpY3MuIENoZW1pY2FsIGFuZCBlbGVjdHJvY2hlbWljYWwgY2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJu
YWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJv
cGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMDAz
LTIwMTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdv
cmRzPjxrZXl3b3JkPlBvbHllc3Rlcjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIGZhYnJp
Yzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5YW5pbGluZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hyb21pc208L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U0VDTTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hlbWljYWwgY2hhcmFjdGVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDExPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjAwMTQtMzA1NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMDE0MzA1NzExMDAy
ODc0PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouZXVycG9seW1qLjIwMTEuMDcuMDIxPC9lbGVjdHJv
bmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTMxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51
bWJlcj41MzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3
ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUzMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9saW5hLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ZGVsIFLD
rW8sIEEuIEkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb25hc3RyZSwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNh
c2VzLCBGLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5D
aGVtaWNhbCBhbmQgZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIHBvbHltZXJpc2F0aW9uIG9mIHB5cnJvbGUgb24g
cG9seWVzdGVyIHRleHRpbGVzIGluIHByZXNlbmNlIG9mIHBob3NwaG90dW5nc3RpYyBhY2lkPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIgSm91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIg
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwODctMjA5ODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT40NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Q
b2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaG9zcGhvdHVuZ3N0YXRlPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBvbHltZXIgY29hdGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHRleHRp
bGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9wb2x5bWVyaXNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tl
eXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRl
PjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxNC0zMDU3PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVk
LXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9w
aWkvUzAwMTQzMDU3MDgwMDE1OTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5ldXJwb2x5bWouMjAw
OC4wNC4wMDc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTMyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls0MCwgNDFdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUzMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTMyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2xpbmEsIEouPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Fc3RldmVzLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRleiwgSi48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJvbmFzdHJlLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FzZXMsIEYuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlhbmlsaW5lIGNvYXRl
ZCBjb25kdWN0aW5nIGZhYnJpY3MuIENoZW1pY2FsIGFuZCBlbGVjdHJvY2hlbWljYWwgY2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJu
YWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJv
cGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMDAz
LTIwMTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdv
cmRzPjxrZXl3b3JkPlBvbHllc3Rlcjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIGZhYnJp
Yzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5YW5pbGluZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hyb21pc208L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U0VDTTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hlbWljYWwgY2hhcmFjdGVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDExPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjAwMTQtMzA1NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMDE0MzA1NzExMDAy
ODc0PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouZXVycG9seW1qLjIwMTEuMDcuMDIxPC9lbGVjdHJv
bmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTMxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51
bWJlcj41MzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3
ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUzMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9saW5hLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ZGVsIFLD
rW8sIEEuIEkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb25hc3RyZSwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNh
c2VzLCBGLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5D
aGVtaWNhbCBhbmQgZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIHBvbHltZXJpc2F0aW9uIG9mIHB5cnJvbGUgb24g
cG9seWVzdGVyIHRleHRpbGVzIGluIHByZXNlbmNlIG9mIHBob3NwaG90dW5nc3RpYyBhY2lkPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIgSm91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIg
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwODctMjA5ODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT40NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Q
b2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaG9zcGhvdHVuZ3N0YXRlPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBvbHltZXIgY29hdGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHRleHRp
bGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9wb2x5bWVyaXNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tl
eXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRl
PjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxNC0zMDU3PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVk
LXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9w
aWkvUzAwMTQzMDU3MDgwMDE1OTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5ldXJwb2x5bWouMjAw
OC4wNC4wMDc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [40, 41] مي باشد.
تکمیل منسوج توسط پلیانیلینپلیانیلینمکانیزم رسانایی پلیانیلین (PANI) نسبت به دیگر پلیمرهای رسانا متفاوت میباشد. در تشکیل رادیکال کاتیونی پلیانیلین اتم نیتروژن شرکت میکند در صورتی که در دیگر پلیمرهای رسانا اتم کربن در تشکیل رادیکال کاتیونی درگیر میشود. از سویی دیگر نیتروژن در سیستم پیوند دوگانهی مزدوج هم دخیل شده بود. بنابراین رسانایی الکتریکی پلیانیلین به دو عامل درجهی اکسیداسیون و درجهی پروتونهشدن بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fedorko</Author><Year>2010</Year><RecNum>510</RecNum><DisplayText>[42]</DisplayText><record><rec-number>510</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>510</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Fedorko, P.</author><author>Trznadel, M.</author><author>Pron, A.</author><author>Dju–o, D.</author><author>Planès, J.</author><author>Travers, J. P.</author></authors></contributors><titles><title>New analytical approach to the insulator–metal transition in conductive polyaniline</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>1668-1671</pages><volume>160</volume><number>15–16</number><keywords><keyword>Conducting polymers</keyword><keyword>Insulator–metal transition</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Plasticizer</keyword><keyword>Conductivity</keyword><keyword>Metallic state</keyword></keywords><dates><year>2010</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677910002316</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2010.05.038</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[42]. پلیانیلین دارای رسانایی الکتریکی نسبتا بالا (10-102 سانتیمتر بر زیمنس) میباشد. این پلیمر با توجه به درجهی اکسایش و محیط تغییر رنگ متفاوتی را از خود نشان میدهد. علاوه بر رسانایی الکتریکی به دلیل رفتار جالب الکتروشیمیایی، سهولت سنتز در محیطهای آبی و آلی، قیمت ارزان مونومر و پایداری خوب در برابر عوامل محیطی، حرارتی و شیمیایی از محبوبیت ویژهای برخوردار میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zilberman</Author><Year>1997</Year><RecNum>509</RecNum><DisplayText>[43]</DisplayText><record><rec-number>509</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>509</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zilberman, M.</author><author>Titelman, G. I.</author><author>Siegmann, A.</author><author>Haba, Y.</author><author>Narkis, M.</author><author>Alperstein, D.</author></authors></contributors><titles><title>Conductive blends of thermally dodecylbenzene sulfonic acid-doped polyaniline with thermoplastic polymers</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>243-253</pages><volume>66</volume><number>2</number><keywords><keyword>polyaniline</keyword><keyword>thermoplastic polymers</keyword><keyword>blend</keyword><keyword>conductivity</keyword></keywords><dates><year>1997</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19971010)66:2&lt;243::AID-APP5&gt;3.0.CO;2-W</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/(SICI)1097-4628(19971010)66:2&lt;243::AID-APP5&gt;3.0.CO;2-W</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[43]. پلیانیلین نخستین پلیمر رساناست که به صورت تجاری درآمده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bodalia</Author><Year>1993</Year><RecNum>511</RecNum><DisplayText>[44]</DisplayText><record><rec-number>511</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>511</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bodalia, R.</author><author>Stern, R.</author><author>Batich, C.</author><author>Duran, R.</author></authors></contributors><titles><title>Synthesis and polymerization of 2-alkylanilines</title><secondary-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</full-title></periodical><pages>2123-2127</pages><volume>31</volume><number>8</number><keywords><keyword>o-alklyaniline</keyword><keyword>poly(o-alklyaniline)</keyword><keyword>conducting polymer</keyword></keywords><dates><year>1993</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1099-0518</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pola.1993.080310818</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pola.1993.080310818</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[44]. پلیانیلین به گروهی از پلیمرهای رسانا گفته میشود که دارای فرمول کلی نشان داده شده در شکل 1-1 هستند. در این فرمول، درجهی پلیمریزاسیون را نشان میدهد. نیز میتواند از صفر، برای فرم کاملا اکسیدشده؛ تا یک، فرم کاملا احیاشده، به طور پیوسته تغییر کند. فرم کاملا اکسیدشده() را پرنیگرانیلین()، فرم کاملا احیاشده() را لوکو امرالدین()، و فرم نیمه اکسیدشده() را امرالدین()مینامند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gvozdenović</Author><Year>2001</Year><RecNum>516</RecNum><DisplayText>[45]</DisplayText><record><rec-number>516</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>516</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Milica M. Gvozdenović</author><author>Branimir Z. Jugović</author><author>Jasmina S. Stevanović</author><author>Tomislav Lj. Trišović </author><author>Branimir N. Grgur</author></authors><secondary-authors><author>Ewa Schab-Balcerzak</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Electrochemical Polymerization of Aniline</title><secondary-title>Electropolymerization</secondary-title></titles><section>4</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>InTech</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[45].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 1- فرمول کلی انیلین ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gvozdenović</Author><Year>2001</Year><RecNum>516</RecNum><DisplayText>[45]</DisplayText><record><rec-number>516</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>516</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Milica M. Gvozdenović</author><author>Branimir Z. Jugović</author><author>Jasmina S. Stevanović</author><author>Tomislav Lj. Trišović </author><author>Branimir N. Grgur</author></authors><secondary-authors><author>Ewa Schab-Balcerzak</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Electrochemical Polymerization of Aniline</title><secondary-title>Electropolymerization</secondary-title></titles><section>4</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>InTech</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[45]
در بین فرمهای مختلف اکسیداسیون پلیانیلین فرم امرالدین که در آن نصف ازتها پروتونه شده و دارای واحدهای اکسیده و کاهیدهی یکسان هستند و بیشترین رسانایی را دارند. فرمهای کاملا اکسیدشده و کاملا احیاشده عایق میباشند. هر کدام از فرمهای پلیانیلین میتواند به صورت بازی (غیر پروتونه) و پروتونه وجود داشته باشند این تبدیلات به راحتی در اثر اکسایش-کاهش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی و همچنین واکنش با اسید و باز برونستد انجام میگیرد. در شکل 1-2 چهار فرم مختلف پلیانیلین و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر نمایش داده شده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 2- فرمهای مختلف پلیانیلین ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gvozdenović</Author><Year>2001</Year><RecNum>516</RecNum><DisplayText>[45]</DisplayText><record><rec-number>516</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>516</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Milica M. Gvozdenović</author><author>Branimir Z. Jugović</author><author>Jasmina S. Stevanović</author><author>Tomislav Lj. Trišović </author><author>Branimir N. Grgur</author></authors><secondary-authors><author>Ewa Schab-Balcerzak</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Electrochemical Polymerization of Aniline</title><secondary-title>Electropolymerization</secondary-title></titles><section>4</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>InTech</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[45]
کاربرد پلیمر رسانای پلیانیلیندر بین پلیمرهای رسانا، پلیانیلین از پایداری محیطی بالایی برخوردار است. به عنوان مثال پلیاستیلن () در مقایسه با پلیانیلین، علی رغم داشتن هدایت الکتریکی بسیار زیاد در اثر دوپینگ، به شدت در شرایط محیطی حتی در اتمسفر خنثی ناپایدار است. همچنین پلیانیلین برخلاف پلیپیرول، پلیتیوفن و سایر پلیمرهای رسانا در بعضی از حلالها مثل، اسید فرمیک 88% و اسید سولفوریک غلیظ حل میشود. حلال اختصاصی و معروف این پلیمر میباشد و در حلالهایی چون پیریدین،و به مقدار جزئی حل میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bhadani</Author><Year>1993</Year><RecNum>513</RecNum><DisplayText>[46]</DisplayText><record><rec-number>513</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>513</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bhadani, Suraj N.</author><author>Gupta, Manoj K.</author><author>Gupta, Sumanta K. Sen</author></authors></contributors><titles><title>Cyclic voltammetry and conductivity investigations of polyaniline</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>397-403</pages><volume>49</volume><number>3</number><dates><year>1993</year></dates><publisher>Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/app.1993.070490304</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/app.1993.070490304</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[46].
از پلیانیلین برای جلوگیری از خوردگی، به عنوان الکترود در ساخت باطریهای قابلشارژ، محافظت عالی در مقابل بارهای الکتریکی که موجب کاربرد در ساخت اجزای الکترونیکی شده، نمایشگرهای الکتروکرومیک، حفاظتکنندههای امواج الکترومغناطیسی، تهیه غشاهای گزینشی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Smela</Author><Year>2005</Year><RecNum>514</RecNum><DisplayText>[47]</DisplayText><record><rec-number>514</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>514</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Smela, Elisabeth</author><author>Lu, Wen</author><author>Mattes, Benjamin R.</author></authors></contributors><titles><title>Polyaniline actuators: Part 1. PANI(AMPS) in HCl</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>25-42</pages><volume>151</volume><number>1</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Fiber</keyword><keyword>Actuator</keyword><keyword>Strain</keyword><keyword>Modulus</keyword><keyword>Metrics</keyword></keywords><dates><year>2005</year><pub-dates><date>5/31/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677905000998</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2005.03.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[47] و همچنین به دلیل قیمت کم، سنتز راحت، فعالیت کاتالیزوری بالا و ثبات زیست محیطی قابل توجه، به عنوان الکترود مقابل در سلولهای خورشیدی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTAzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNCwgNDhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTAzPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TdW4sIEh1aWNoZW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MdW8sIFlhbmhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW5nLCBZaWR1bzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGksIERvbmdtZWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPll1LCBaaGV4dW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBLZXhpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVuZywgUWluZ2JvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIFNpdHUgUHJlcGFyYXRpb24gb2Yg
YSBGbGV4aWJsZSBQb2x5YW5pbGluZS9DYXJib24gQ29tcG9zaXRlIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2Rl
IGFuZCBJdHMgQXBwbGljYXRpb24gaW4gRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgQ2hlbWlzdHJ5IEM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5h
bCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjExNjczLTExNjc5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjIwMTAvMDcvMDg8L2Rh
dGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2FuIENoZW1pY2FsIFNvY2ll
dHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTMyLTc0NDc8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIxL2pwMTAzMDAxNTwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEvMDc8L2FjY2Vzcy1kYXRl
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkxpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ0NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDQ1PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkxpLCBadW9wZW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZZSwgQmFveGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pkh1LCBYaWFvZG9uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWEsIFhpYW5neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+WmhhbmcsIFhpYW9waW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZW5nLCBZb3VxdWFuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZhY2lsZSBlbGVjdHJvcG9s
eW1lcml6ZWQtUEFOSSBhcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgbG93IGNvc3QgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hlbWlzdHJ5
IENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoZW1pc3RyeSBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE3NjgtMTc3MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+OTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxs
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9w
b2x5bWVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29y
ZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8v
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTM4OC0yNDgxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0
aWNsZS9waWkvUzEzODgyNDgxMDkwMDM0MDM8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjb20u
MjAwOS4wNy4wMTg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTAzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNCwgNDhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTAzPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TdW4sIEh1aWNoZW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MdW8sIFlhbmhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW5nLCBZaWR1bzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGksIERvbmdtZWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPll1LCBaaGV4dW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBLZXhpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVuZywgUWluZ2JvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIFNpdHUgUHJlcGFyYXRpb24gb2Yg
YSBGbGV4aWJsZSBQb2x5YW5pbGluZS9DYXJib24gQ29tcG9zaXRlIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2Rl
IGFuZCBJdHMgQXBwbGljYXRpb24gaW4gRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgQ2hlbWlzdHJ5IEM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5h
bCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjExNjczLTExNjc5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjIwMTAvMDcvMDg8L2Rh
dGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2FuIENoZW1pY2FsIFNvY2ll
dHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTMyLTc0NDc8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIxL2pwMTAzMDAxNTwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEvMDc8L2FjY2Vzcy1kYXRl
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkxpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ0NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDQ1PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkxpLCBadW9wZW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZZSwgQmFveGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pkh1LCBYaWFvZG9uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWEsIFhpYW5neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+WmhhbmcsIFhpYW9waW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZW5nLCBZb3VxdWFuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZhY2lsZSBlbGVjdHJvcG9s
eW1lcml6ZWQtUEFOSSBhcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgbG93IGNvc3QgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hlbWlzdHJ5
IENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoZW1pc3RyeSBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE3NjgtMTc3MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+OTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxs
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9w
b2x5bWVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29y
ZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8v
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTM4OC0yNDgxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0
aWNsZS9waWkvUzEzODgyNDgxMDkwMDM0MDM8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjb20u
MjAwOS4wNy4wMTg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [24, 48] مورد استفاده قرار میگیرد.
پارچههای پوششدهی شده توسط پلیانیلینتا مدتها از انیلین به عنوان یک مرحله رنگرزی بر روی پارچههای سلولزی استفاده میکردند و به دست آوردن منسوج رسانا مورد توجه نبوده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hutchison</Author><Year>2000</Year><RecNum>515</RecNum><DisplayText>[49]</DisplayText><record><rec-number>515</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>515</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hutchison, A. S.</author><author>Lewis, T. W.</author><author>Moulton, S. E.</author><author>Spinks, G. M.</author><author>Wallace, G. G.</author></authors></contributors><titles><title>Development of polypyrrole-based electromechanical actuators</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>121-127</pages><volume>113</volume><number>1–2</number><keywords><keyword>Actuator</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Force</keyword><keyword>Stress</keyword></keywords><dates><year>2000</year><pub-dates><date>6/15/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677900001909</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(00)00190-9</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[49]. پلیمریزاسیون جانشینی انیلین بر روی منسوجات ابتدا توسط کمپانی تحقیقاتی میلیکن ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wu</Author><Year>2004</Year><RecNum>517</RecNum><DisplayText>[50]</DisplayText><record><rec-number>517</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>517</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jian Wu</author></authors></contributors><titles><title>Synthesis, characterisation and applications of conducting polymer coated textiles</title><secondary-title>Chemistry – Faculty of Science</secondary-title></titles><pages>264</pages><volume>Doctor of Philosophy</volume><dates><year>2004</year></dates><publisher>Wollongong</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[50] و سپس توسط محققان دیگر گزارش شد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ucml2ZWRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNTEtNTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTIxPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ucml2ZWRpLCBEaW5lc2ggQ2hhbmRy
YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGhhd2FuLCBTdW5kZWVwIEt1bWFyPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlNoaWVsZGluZyBvZiBlbGVjdHJvbWFnbmV0
aWMgaW50ZXJmZXJlbmNlIHVzaW5nIHBvbHlhbmlsaW5lPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MjY3LTI3MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRh
dGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVy
bD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3
Nzk5MzkxMDM2MjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTMpOTEwMzYtMjwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R3JlZ29y
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJlY051bT41MTk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjUxOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTE5PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmVnb3J5LCBSLiBWLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+S2ltYnJlbGwsIFcuIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25kdWN0aXZlIHRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODIzLTgzNTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4OTwveWVhcj48cHViLWRh
dGVzPjxkYXRlPjEvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3Qu
Y29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk4OTkwNjEwMzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi8wMzc5LTY3NzkoODkpOTA2MTAtMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R2VuaWVzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTIwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkdlbmllcywgRS4gTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBldHJlc2N1LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+T2xtZWRvLCBMLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5Db25kdWN0aW5nIG1hdGVyaWFscyBmcm9tIHBvbHlhbmlsaW5lIG9uIGdsYXNzIHRleHRp
bGU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NjUtNjY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4x4oCTMjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkxPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+NC8zMC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS8wMzc5Njc3OTkxOTExNTMyPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2LzAzNzktNjc3OSg5MSk5MTE1My0yPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ucml2ZWRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNTEtNTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTIxPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ucml2ZWRpLCBEaW5lc2ggQ2hhbmRy
YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGhhd2FuLCBTdW5kZWVwIEt1bWFyPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlNoaWVsZGluZyBvZiBlbGVjdHJvbWFnbmV0
aWMgaW50ZXJmZXJlbmNlIHVzaW5nIHBvbHlhbmlsaW5lPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MjY3LTI3MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRh
dGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVy
bD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3
Nzk5MzkxMDM2MjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTMpOTEwMzYtMjwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R3JlZ29y
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJlY051bT41MTk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjUxOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTE5PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmVnb3J5LCBSLiBWLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+S2ltYnJlbGwsIFcuIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25kdWN0aXZlIHRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODIzLTgzNTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4OTwveWVhcj48cHViLWRh
dGVzPjxkYXRlPjEvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3Qu
Y29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk4OTkwNjEwMzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi8wMzc5LTY3NzkoODkpOTA2MTAtMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R2VuaWVzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTIwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkdlbmllcywgRS4gTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBldHJlc2N1LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+T2xtZWRvLCBMLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5Db25kdWN0aW5nIG1hdGVyaWFscyBmcm9tIHBvbHlhbmlsaW5lIG9uIGdsYXNzIHRleHRp
bGU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NjUtNjY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4x4oCTMjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkxPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+NC8zMC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS8wMzc5Njc3OTkxOTExNTMyPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2LzAzNzktNjc3OSg5MSk5MTE1My0yPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [51-53].
به منظور تهیه منسوج رسانا، ابتدا سطح منسوج با محلولی شامل مونومر انیلین و هیدروکلریک اسید خیس میخورد و سپس در معرض ماده اکسیدکننده قرار میگیرد. برای انجام مرحلهی اکسیداسیون میتوان از پرسولفاتهایی مانند آمونیوم پرسولفات یا پتاسیم پرسولفات در محلول اسیدی استفاده کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kuhn</Author><Year>1998</Year><RecNum>524</RecNum><DisplayText>[32]</DisplayText><record><rec-number>524</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>524</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>H. H. Kuhn</author><author>A. D. Child</author></authors><tertiary-authors><author>Marcel Dekker</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Handbook of Conducting Polymers</title></titles><edition>second edition</edition><section>994</section><dates><year>1998</year></dates><pub-location>Inc. New York</pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[32]. بعد از پایان پلیمریزاسیون، سطح پوشش داده شده را با مقدار کافی از آب آبکشی نموده، سپس با محلول اسیدکلریک 2 مولار شستشو داده و بعد خشک کرد. این مراحل شستشو باعث تشکیل لایه یکنواخت و چسبیدهای از پلیانیلین دوپشده کلریدی میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Forveille</Author><Year>1994</Year><RecNum>522</RecNum><DisplayText>[54]</DisplayText><record><rec-number>522</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>522</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Forveille, J. L.</author><author>Olmedo, L.</author></authors></contributors><titles><title>Controlling the quality of deposits of polyaniline synthesized on glass fiber fabric</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>5-11</pages><volume>65</volume><number>1</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Glass fiber</keyword><keyword>Deposits</keyword><keyword>Quality control</keyword><keyword>Fiber</keyword></keywords><dates><year>1994</year><pub-dates><date>7//</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0379677994902860</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(94)90286-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[54].
بررسیهای انجام شده نشان داد که بعد از پوششدهی توسط پلیانیلین، میزان رسانایی در نخهای پشمی و پلیاستری نسبت به نایلونی، پنبهای و اکریلیکی بیشتر میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hutchison</Author><Year>2000</Year><RecNum>533</RecNum><DisplayText>[49]</DisplayText><record><rec-number>533</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>533</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hutchison, A. S.</author><author>Lewis, T. W.</author><author>Moulton, S. E.</author><author>Spinks, G. M.</author><author>Wallace, G. G.</author></authors></contributors><titles><title>Development of polypyrrole-based electromechanical actuators</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>121-127</pages><volume>113</volume><number>1–2</number><keywords><keyword>Actuator</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Force</keyword><keyword>Stress</keyword></keywords><dates><year>2000</year><pub-dates><date>6/15/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677900001909</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(00)00190-9</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[49].
تکمیل منسوج توسط پلیپیرول پلیپیرولپلیپیرول (PPY) یکی از مهمترین پلیمرهای رساناست که از بهم پیوستن تعدادی واحد حلقوی به نام پیرول تشکیل شده است (شکل 1-3) که در سالهای اخیر، به دلیل هدایت الکتریکی بالا و پایداری زیاد در هوا ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shirakawa</Author><Year>1971</Year><RecNum>459</RecNum><DisplayText>[55, 56]</DisplayText><record><rec-number>459</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>459</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Infrared Spectra of Poly(acetylene)</title><secondary-title>Polym J</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polym J</full-title></periodical><pages>231-244</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>1971</year><pub-dates><date>03//print</date></pub-dates></dates><publisher>The Society of Polymer Science, Japan</publisher><isbn>0032-3896</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1295/polymj.2.231</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ito</Author><Year>1974</Year><RecNum>457</RecNum><record><rec-number>457</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>457</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ito, Takeo</author><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Simultaneous polymerization and formation of polyacetylene film on the surface of concentrated soluble Ziegler-type catalyst solution</title><secondary-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</full-title></periodical><pages>11-20</pages><volume>12</volume><number>1</number><dates><year>1974</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1542-9369</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pol.1974.170120102</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pol.1974.170120102</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[55, 56]، در مقایسه با سایر پلیمرهای رسانا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 3- ساختار پلیپیرولپلیپیرول مانند سایر پلیمرهای رسانا هم به روش پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1NywgNThdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDU4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LaW0sIEt5dS1KaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlN1biwgUGVpc29uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlbiwgVmlja2k8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPldpbGV5LCBEaWFubmUgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmUsIEFudGhvbnkgRy48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGNsZWFuaW5n
IG9mIHVsdHJhZmlsdHJhdGlvbiBtZW1icmFuZXMgZm91bGVkIGJ5IHByb3RlaW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBT
Y2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQxLTI0OTwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT44MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD51bHRy
YWZpbHRyYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zm91bGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5j
bGVhbmluZzwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+Ni8yLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4OTM4NTE0OFA8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEw
LjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDkzKTg1MTQ4LVA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJvd2VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDYwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkJvd2VuLCBXLiBSaWNoYXJkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW5nZG9uLCBSaWNoYXJkIFMuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJ1bmksIEhvemUgQS4gTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3RyaWNhbGx5IGVuaGFuY2VkIHNlcGFyYXRpb24g
cHJvY2Vzc2VzOiB0aGUgYmFzaXMgb2YgaW4gc2l0dSBpbnRlcm1pdHRlbnQgZWxlY3Ryb2x5dGlj
IG1lbWJyYW5lIGNsZWFuaW5nIChJSUVNQykgYW5kIGluIHNpdHUgZWxlY3Ryb2x5dGljIG1lbWJy
YW5lIHJlc3RvcmF0aW9uIChJRU1SKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMTktMjI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4y
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzE1Lzwv
ZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4ODwvaXNibj48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGlj
bGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4ODk4OTAwNjQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDg5
KTg5MDA2LTQ8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1NywgNThdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDU4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LaW0sIEt5dS1KaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlN1biwgUGVpc29uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlbiwgVmlja2k8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPldpbGV5LCBEaWFubmUgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmUsIEFudGhvbnkgRy48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGNsZWFuaW5n
IG9mIHVsdHJhZmlsdHJhdGlvbiBtZW1icmFuZXMgZm91bGVkIGJ5IHByb3RlaW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBT
Y2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQxLTI0OTwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT44MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD51bHRy
YWZpbHRyYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zm91bGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5j
bGVhbmluZzwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+Ni8yLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4OTM4NTE0OFA8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEw
LjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDkzKTg1MTQ4LVA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJvd2VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDYwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkJvd2VuLCBXLiBSaWNoYXJkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW5nZG9uLCBSaWNoYXJkIFMuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJ1bmksIEhvemUgQS4gTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3RyaWNhbGx5IGVuaGFuY2VkIHNlcGFyYXRpb24g
cHJvY2Vzc2VzOiB0aGUgYmFzaXMgb2YgaW4gc2l0dSBpbnRlcm1pdHRlbnQgZWxlY3Ryb2x5dGlj
IG1lbWJyYW5lIGNsZWFuaW5nIChJSUVNQykgYW5kIGluIHNpdHUgZWxlY3Ryb2x5dGljIG1lbWJy
YW5lIHJlc3RvcmF0aW9uIChJRU1SKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMTktMjI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4y
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzE1Lzwv
ZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4ODwvaXNibj48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGlj
bGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4ODk4OTAwNjQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDg5
KTg5MDA2LTQ8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [57, 58] و هم به روش پلیمریزاسیون شیمیایی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shirakawa</Author><Year>1971</Year><RecNum>459</RecNum><DisplayText>[55, 56]</DisplayText><record><rec-number>459</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>459</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Infrared Spectra of Poly(acetylene)</title><secondary-title>Polym J</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polym J</full-title></periodical><pages>231-244</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>1971</year><pub-dates><date>03//print</date></pub-dates></dates><publisher>The Society of Polymer Science, Japan</publisher><isbn>0032-3896</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1295/polymj.2.231</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ito</Author><Year>1974</Year><RecNum>457</RecNum><record><rec-number>457</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>457</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ito, Takeo</author><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Simultaneous polymerization and formation of polyacetylene film on the surface of concentrated soluble Ziegler-type catalyst solution</title><secondary-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</full-title></periodical><pages>11-20</pages><volume>12</volume><number>1</number><dates><year>1974</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1542-9369</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pol.1974.170120102</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pol.1974.170120102</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[55, 56] تهیه میشود. هر یک از این روشها مزایا و معایبی دارند. مراحل پلیمریزاسیون در شکل 1-4 نشان داده میشود.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 4- مراحل پلیمریزاسیون پلیپیرول ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bocchi</Author><Year>1986</Year><RecNum>461</RecNum><DisplayText>[59]</DisplayText><record><rec-number>461</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>461</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bocchi, Vittorio</author><author>Gardini, Gian Piero</author></authors></contributors><titles><title>Chemical synthesis of conducting polypyrrole and some composites</title><secondary-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</full-title></periodical><pages>148a-148a</pages><number>2</number><dates><year>1986</year></dates><publisher>The Royal Society of Chemistry</publisher><isbn>0022-4936</isbn><work-type>10.1039/C3986000148A</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1039/C3986000148A</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1039/C3986000148A</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[59]
، به عنوان یون مخالف یا آنیون دوپینگ میباشد.
پلیمریزاسیون پلیپیرول توسط اکسیداسیون مونومر آغاز میشود و سبب تولید رادیکال کاتیون میشود. پلیمریزاسیون از طریق مکانیسم اتصال رادیکال- رادیکال حاصل میشود(شکل 1-5).

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 5- مکانیسم پلیمریزاسیون پلیپیرول ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bocchi</Author><Year>1986</Year><RecNum>461</RecNum><DisplayText>[59]</DisplayText><record><rec-number>461</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>461</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bocchi, Vittorio</author><author>Gardini, Gian Piero</author></authors></contributors><titles><title>Chemical synthesis of conducting polypyrrole and some composites</title><secondary-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</full-title></periodical><pages>148a-148a</pages><number>2</number><dates><year>1986</year></dates><publisher>The Royal Society of Chemistry</publisher><isbn>0022-4936</isbn><work-type>10.1039/C3986000148A</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1039/C3986000148A</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1039/C3986000148A</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[59]
پلیمریزاسیون شیمیایی پیرول، یک روش مناسب برای تشکیل کامپوزیتهای رسانا در محیط آبی میباشد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDY5PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1OS02MV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40Njk8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJvY2NoaSwgVi48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkdhcmRpbmksIEcuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYXBpLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdobHkgZWxlY3Ryb2NvbmR1Y3Rp
dmUgcG9seXB5cnJvbGUgY29tcG9zaXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxl
PkogTWF0ZXIgU2NpIExldHQ8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PGFiYnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MTI4My0xMjg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjExPC9udW1i
ZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xOTg3LzExLzAxPC9k
YXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5LbHV3ZXIgQWNhZGVtaWMgUHVibGlz
aGVyczwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjAyNjEtODAyODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxz
Pjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy9CRjAxNzk0NTkwPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3L0JGMDE3OTQ1OTA8
L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFnZT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NDYxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjE8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+Qm9jY2hpLCBWaXR0b3JpbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FyZGluaSwgR2lhbiBQaWVybzwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBz
eW50aGVzaXMgb2YgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBhbmQgc29tZSBjb21wb3NpdGVzPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENo
ZW1pY2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiB0aGUgQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eSwgQ2hlbWljYWwg
Q29tbXVuaWNhdGlvbnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNDhhLTE0OGE8
L3BhZ2VzPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTg2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29jaWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj4wMDIyLTQ5MzY8L2lzYm4+PHdvcmstdHlwZT4xMC4xMDM5L0MzOTg2MDAwMTQ4QTwvd29yay10
eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0Mz
OTg2MDAwMTQ4QTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMzk4NjAwMDE0OEE8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFybXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDYyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIw
NTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
QXJtcywgU3RldmVuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaW5jZW50LCBCcmlhbjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaXNwZXJzaW9ucyBvZiBlbGVj
dHJpY2FsbHkgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBwYXJ0aWNsZXMgaW4gYXF1ZW91cyBtZWRp
YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHRoZSBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5
LCBDaGVtaWNhbCBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENoZW1p
Y2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mjg4LTI5
MDwvcGFnZXM+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxp
c2JuPjAwMjItNDkzNjwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzM5ODcwMDAwMjg4PC93b3Jr
LXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkv
QzM5ODcwMDAwMjg4PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MzOTg3MDAwMDI4ODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDY5PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1OS02MV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40Njk8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJvY2NoaSwgVi48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkdhcmRpbmksIEcuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYXBpLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdobHkgZWxlY3Ryb2NvbmR1Y3Rp
dmUgcG9seXB5cnJvbGUgY29tcG9zaXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxl
PkogTWF0ZXIgU2NpIExldHQ8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PGFiYnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MTI4My0xMjg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjExPC9udW1i
ZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xOTg3LzExLzAxPC9k
YXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5LbHV3ZXIgQWNhZGVtaWMgUHVibGlz
aGVyczwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjAyNjEtODAyODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxz
Pjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy9CRjAxNzk0NTkwPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3L0JGMDE3OTQ1OTA8
L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFnZT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NDYxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjE8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+Qm9jY2hpLCBWaXR0b3JpbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FyZGluaSwgR2lhbiBQaWVybzwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBz
eW50aGVzaXMgb2YgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBhbmQgc29tZSBjb21wb3NpdGVzPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENo
ZW1pY2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiB0aGUgQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eSwgQ2hlbWljYWwg
Q29tbXVuaWNhdGlvbnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNDhhLTE0OGE8
L3BhZ2VzPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTg2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29jaWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj4wMDIyLTQ5MzY8L2lzYm4+PHdvcmstdHlwZT4xMC4xMDM5L0MzOTg2MDAwMTQ4QTwvd29yay10
eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0Mz
OTg2MDAwMTQ4QTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMzk4NjAwMDE0OEE8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFybXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDYyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIw
NTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
QXJtcywgU3RldmVuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaW5jZW50LCBCcmlhbjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaXNwZXJzaW9ucyBvZiBlbGVj
dHJpY2FsbHkgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBwYXJ0aWNsZXMgaW4gYXF1ZW91cyBtZWRp
YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHRoZSBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5
LCBDaGVtaWNhbCBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENoZW1p
Y2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mjg4LTI5
MDwvcGFnZXM+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxp
c2JuPjAwMjItNDkzNjwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzM5ODcwMDAwMjg4PC93b3Jr
LXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkv
QzM5ODcwMDAwMjg4PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MzOTg3MDAwMDI4ODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [59-61] که در آن، واکنش بین مونومر پیرول با یک اکسیدکننده مناسب در محلول صورت میگیرد. در پلیمریزاسیون شیمیایی، کلرید آهن () اکثرا به عنوان اکسیدکننده و آب به عنوان محلول اصلی استفاده میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bocchi</Author><Year>1986</Year><RecNum>461</RecNum><DisplayText>[59]</DisplayText><record><rec-number>461</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>461</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bocchi, Vittorio</author><author>Gardini, Gian Piero</author></authors></contributors><titles><title>Chemical synthesis of conducting polypyrrole and some composites</title><secondary-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</full-title></periodical><pages>148a-148a</pages><number>2</number><dates><year>1986</year></dates><publisher>The Royal Society of Chemistry</publisher><isbn>0022-4936</isbn><work-type>10.1039/C3986000148A</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1039/C3986000148A</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1039/C3986000148A</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[59]. اگر از کلرید آهن به عنوان اکسیدکننده استفاده شود یونهای مخالف آن است که به دلیل حرکت نسبی یون کلرید، پلیمر حاصل پایدار نیست درنتیجه با اضافه کردن دوپنت میتوان باعث بهبود خواص الکتریکی و پایداری محیطی پلیمر شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Warren</Author><Year>1989</Year><RecNum>470</RecNum><DisplayText>[62]</DisplayText><record><rec-number>470</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>470</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Warren, L. F.</author><author>Walker, J. A.</author><author>Anderson, D. P.</author><author>Rhodes, G. G.</author><author>Buckley, L. J.</author></authors></contributors><titles><title>A study of conducting polymer morphology; The effect of dopant anions upon order</title><secondary-title>Journal of The Electrochemical Society</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Electrochemical Society</full-title></periodical><pages>2286-2294</pages><volume>136</volume><number>8</number><dates><year>1989</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[62].
مزایای پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی عبارتند از : خالص بودن پلیمر، تولید یک مرحلهای پلیمر به طور مستقیم در سطح الکترود و امکان جداسازی پلیمر از روی آن، کنترل میزان پلیمر شدن و امکان تغییر ماهیت الکترولیت که تغییر عمدهای را در میزان رسانایی و مورفولوژی فیلمهای پلیمر ایجاد میکند. از معایب این روش ناچیز بودن بهرهی واکنش و عدم امکان کنترل ساختار به هنگام رشد زنجیر پلیمری نام برد. در پلیمریزاسیون شیمیایی امکان کنترل ساختار به هنگام پلیمریزاسیون و بهره واکنش بیشتر از مزایا و آلوده بودن پلیمر حاصل و چند مرحلهای بودن فرآیند تولید از معایب این روش است. در تهیه پلیمرهای رسانا از طریق پلیمریزاسیون شیمیایی، مشابه با پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی ، اکسایش مونومر نقش مهمی دارد. در پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی، اکسایش مونومر در سطح الکترود و به دنبال آن رشد زنجیر، موجب تشکیل پلیمر میشود و در پلیمریزاسیون شیمیایی نیز مونومر با اکسندهی مناسب اکسید شده و زنجیرها در همان شرایط رشد پیدا میکنند. پلیمریزاسیون شیمیایی معمولا سریعتر و آسانتر انجام میپذیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ansari</Author><Year>2006</Year><RecNum>471</RecNum><DisplayText>[63]</DisplayText><record><rec-number>471</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>471</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Reza Ansari</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies</title><secondary-title>E-Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>E-Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>186-201</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63].
کاربرد پلیمر رسانای پلیپیرولاز پلیپیرول و مشتقات آن در تهیه ابزار و وسایلی که به علت جذب امواج مایکروویو در صفحه رادار غیر قابل مشاهده میشوند، استفاده میشود. همچنین به صورت لایهی نازک در ابزارهای حسی، روکش آنتیاستاتیک جهت جلوگیری از تخلیه الکتریکی در برابر امولسیونهای فتوگرافیک استفاده میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ansari</Author><Year>2006</Year><RecNum>471</RecNum><DisplayText>[63]</DisplayText><record><rec-number>471</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>471</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Reza Ansari</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies</title><secondary-title>E-Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>E-Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>186-201</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63]. ماهیت این پلیمرها باعث شده است که آنها علاوه بر رسانایی الکترواکتیو هم باشند. رسانایی این پلیمرها باعث شده که در مواد آنتیاستاتیک با تولید گرما باعث اثر حفاظتی امواج الکترومغناطیسی شوند. همچنین به دلیل داشتن ماهیت الکترواکتیو میتوانند صفحههای نمایش الکتریکی، ابزارهای انتشار دهندهی نور() ، محرکها و بیوسنسورها به کار روند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjQ4MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNjQtNzJdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgwPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBZb25nbGlhbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlJvdWFiaGlhLCBNYWhtb3VkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaGFuZywgWmU8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UFB5LWNvYXRlZCBQRVQg
ZmFicmljcyBhbmQgZWxlY3RyaWMgcHVsc2Utc3RpbXVsYXRlZCBmaWJyb2JsYXN0czwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQjwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0
ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeSBCPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzc4OS0z
Nzk2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMxPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENo
ZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzUwWDwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEw
MzkvQzNUQjIwMjU3Rzwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8v
ZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0MzVEIyMDI1N0c8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkvQzNUQjIwMjU3RzwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+V2FuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT40ODE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4
MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVw
eXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJl
Zi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+
PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBKdW5wdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WHVlLCBQdTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+VGFvLCBYaWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFRvbmd4aTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHJhaW4gU2Vuc2lu
ZyBCZWhhdmlvciBhbmQgSXRzIE1lY2hhbmlzbXMgb2YgRWxlY3RyaWNhbGx5IENvbmR1Y3RpdmUg
UFB5LUNvYXRlZCBGYWJyaWM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5l
ZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5lZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTY1LTU3MDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUyNy0yNjQ4
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAy
L2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJl
c291cmNlLW51bT4xMC4xMDAyL2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZXJuaXRza2F5YTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT40NzQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ3NDwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3
dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UIFYgVmVybml0c2theWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPiBPIE4gRWZpbW92
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJy
b2xlOiBhIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lcjsgaXRzIHN5bnRoZXNpcywgcHJvcGVydGllcyBhbmQg
YXBwbGljYXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlJ1c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2
aWV3czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlJ1
c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2aWV3czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ0
My00NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5UYWxhaWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcyPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQi
PjQ3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFsYWllLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBKLiBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBZLiBLLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SmFuZywgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJvbWFnbm9saSwgSi4gQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlRhZ3VjaGksIFQuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWVkZXIsIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5bmFtaWMgc2Vuc2lu
ZyB1c2luZyBpbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU6IGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gdG8gZGV2ZWxv
cG1lbnQgb2YgbmV3IHBIIHNlbnNvcnMgYW5kIGVsZWN0cm9jaHJvbWljIGRldmljZXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhpbiBTb2xpZCBGaWxtczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoaW4gU29saWQgRmlsbXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjMtMTY2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM2Mzwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2Nocm9taWMgZGV2
aWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+RHluYW1pYyBtb2RlbGxpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDQwLTYwOTA8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6
Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDA0MDYwOTA5OTAw
OTg3NjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+
aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9TMDA0MC02MDkwKDk5KTAwOTg3LTY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNwYXJhdmlnbmE8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3OTwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+IEFtZWxpYSBDYXJvbGluYSBTcGFyYXZpZ25hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj4gTHVjYSBGbG9yaW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkphbXNoaWQgQXZsb25p
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj4gQXJ0aHVyIEhlbm4gPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJyb2xlIENvYXRlZCBQRVQgRmFicmljcyBmb3Ig
VGhlcm1hbCBBcHBsaWNhdGlvbnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZh
bXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZhbXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5Sb3dsZXk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6
ZHQiPjQ3Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Um93bGV5LCBO
YXRhbGllIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb3J0aW1lciwgUm9nZXIgSi48L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TmV3IGVsZWN0cm9jaHJvbWljIG1h
dGVyaWFsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TY2llbmNlIFByb2dyZXNzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U2NpZW5jZSBQcm9ncmVz
czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0My0yNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPi8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuaW5nZW50YWNvbm5lY3QuY29tL2NvbnRlbnQvc3RsL3NjaXBy
Zy8yMDAyLzAwMDAwMDg1LzAwMDAwMDAzL2FydDAwMDAzPC91cmw+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4zMTg0LzAwMzY4NTAwMjc4MzIzODgxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMzE4NC8wMDM2ODUwMDI3ODMyMzg4MTY8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1pcm1v
aHNlbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc2PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40NzY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Njwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS4gTWlybW9oc2VuaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Vy5FLiBQcmljZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ry5HLiBXYWxsYWNlPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ILiBaaGFvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkFkYXB0aXZlIE1lbWJyYW5lIFN5c3RlbXMgQmFzZWQgb24gQ29uZHVjdGl2ZSBFbGVjdHJv
YWN0aXZlIFBvbHltZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklpbnRlbGxpZ2VudCBNYXRl
cmlhbCBTeXN0ZW1zJiN4RDthbmQgU3RydWN0dXJlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwYWdlcz40My00OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
S3Vra29uZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Nzwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJDb25mZXJlbmNlIFByb2NlZWRpbmdzIj4x
MDwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkt1a2tvbmVuLCBLLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+VnVvcmVsYSwgVC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbnRhbmVuLCBKLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+Unl5bmRuZW4sIE8uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaWZmaSwgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlZhbmhhbGEsIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBkZXNpZ24gYW5kIGltcGxlbWVudGF0aW9uIG9mIGVsZWN0cmlj
YWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+V2VhcmFibGUgQ29t
cHV0ZXJzLCAyMDAxLiBQcm9jZWVkaW5ncy4gRmlmdGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBTeW1wb3NpdW0g
b248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPldlYXJhYmxlIENvbXB1dGVycywgMjAwMS4g
UHJvY2VlZGluZ3MuIEZpZnRoIEludGVybmF0aW9uYWwgU3ltcG9zaXVtIG9uPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE4MC0xODE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5pbnRlbGxp
Z2VudCBzZW5zb3JzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5vdGVib29rIGNvbXB1dGVyczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD50ZW1wZXJhdHVyZSBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnRlbXBlcmF0
dXJlIHNlbnNvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dXNlciBpbnRlcmZhY2VzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPmVsZWN0cmljYWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zmli
cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+bWluaWF0dXJpc2VkIGVsZWN0cm9uaWMgY29tcG9uZW50czwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5wYWxtIHRvcCBjb21wdXRlcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+c21h
cnQgY2xvdGhlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD50ZXh0aWxlIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD51c2FnZSB0ZW1wZXJhdHVyZSByYW5nZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD51c2VyIGlu
dGVyZmFjZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BcHBsaWNhdGlvbiBzb2Z0d2FyZTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5DbG90aGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db21wdXRlciBhcHBsaWNhdGlvbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29tcHV0ZXIgaW50ZXJmYWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5F
bGVjdHJvbmljIGNvbXBvbmVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvdG90eXBlczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5SZXNpc3RhbmNlIGhlYXRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGVtcGVyYXR1
cmUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRleHRpbGUgZmliZXJzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDAx
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzMC0wODExPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JU1dDLjIwMDEuOTYyMTM2PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IYWth
bnNzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc4PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3ODwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGFrYW5zc29uLCBFdmE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktheW5haywgQWtpZjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGluLCBUb25nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5OYWhhdmFuZGksIFNhZWlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Kb25lcywgVHJldm9yPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IdSwgRXJpYzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5DaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lciBjb2F0ZWQg
c3ludGhldGljIGZhYnJpY3MgZm9yIGhlYXQgZ2VuZXJhdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjIxLTI4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE0NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Qb2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaWJyZXM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SGVhdGVkIGZhYnJpY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGhlcm1h
bCBjYW1lcmE8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjcvOC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3NzkwNDAwMDE1MzwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDQuMDEuMDAzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjQ4MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNjQtNzJdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgwPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBZb25nbGlhbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlJvdWFiaGlhLCBNYWhtb3VkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaGFuZywgWmU8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UFB5LWNvYXRlZCBQRVQg
ZmFicmljcyBhbmQgZWxlY3RyaWMgcHVsc2Utc3RpbXVsYXRlZCBmaWJyb2JsYXN0czwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQjwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0
ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeSBCPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzc4OS0z
Nzk2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMxPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENo
ZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzUwWDwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEw
MzkvQzNUQjIwMjU3Rzwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8v
ZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0MzVEIyMDI1N0c8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkvQzNUQjIwMjU3RzwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+V2FuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT40ODE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4
MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVw
eXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJl
Zi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+
PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBKdW5wdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WHVlLCBQdTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+VGFvLCBYaWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFRvbmd4aTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHJhaW4gU2Vuc2lu
ZyBCZWhhdmlvciBhbmQgSXRzIE1lY2hhbmlzbXMgb2YgRWxlY3RyaWNhbGx5IENvbmR1Y3RpdmUg
UFB5LUNvYXRlZCBGYWJyaWM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5l
ZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5lZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTY1LTU3MDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUyNy0yNjQ4
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAy
L2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJl
c291cmNlLW51bT4xMC4xMDAyL2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZXJuaXRza2F5YTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT40NzQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ3NDwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3
dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UIFYgVmVybml0c2theWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPiBPIE4gRWZpbW92
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJy
b2xlOiBhIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lcjsgaXRzIHN5bnRoZXNpcywgcHJvcGVydGllcyBhbmQg
YXBwbGljYXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlJ1c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2
aWV3czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlJ1
c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2aWV3czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ0
My00NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5UYWxhaWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcyPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQi
PjQ3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFsYWllLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBKLiBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBZLiBLLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SmFuZywgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJvbWFnbm9saSwgSi4gQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlRhZ3VjaGksIFQuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWVkZXIsIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5bmFtaWMgc2Vuc2lu
ZyB1c2luZyBpbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU6IGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gdG8gZGV2ZWxv
cG1lbnQgb2YgbmV3IHBIIHNlbnNvcnMgYW5kIGVsZWN0cm9jaHJvbWljIGRldmljZXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhpbiBTb2xpZCBGaWxtczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoaW4gU29saWQgRmlsbXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjMtMTY2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM2Mzwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2Nocm9taWMgZGV2
aWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+RHluYW1pYyBtb2RlbGxpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDQwLTYwOTA8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6
Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDA0MDYwOTA5OTAw
OTg3NjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+
aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9TMDA0MC02MDkwKDk5KTAwOTg3LTY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNwYXJhdmlnbmE8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3OTwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+IEFtZWxpYSBDYXJvbGluYSBTcGFyYXZpZ25hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj4gTHVjYSBGbG9yaW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkphbXNoaWQgQXZsb25p
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj4gQXJ0aHVyIEhlbm4gPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJyb2xlIENvYXRlZCBQRVQgRmFicmljcyBmb3Ig
VGhlcm1hbCBBcHBsaWNhdGlvbnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZh
bXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZhbXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5Sb3dsZXk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6
ZHQiPjQ3Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Um93bGV5LCBO
YXRhbGllIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb3J0aW1lciwgUm9nZXIgSi48L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TmV3IGVsZWN0cm9jaHJvbWljIG1h
dGVyaWFsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TY2llbmNlIFByb2dyZXNzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U2NpZW5jZSBQcm9ncmVz
czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0My0yNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPi8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuaW5nZW50YWNvbm5lY3QuY29tL2NvbnRlbnQvc3RsL3NjaXBy
Zy8yMDAyLzAwMDAwMDg1LzAwMDAwMDAzL2FydDAwMDAzPC91cmw+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4zMTg0LzAwMzY4NTAwMjc4MzIzODgxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMzE4NC8wMDM2ODUwMDI3ODMyMzg4MTY8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1pcm1v
aHNlbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc2PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40NzY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Njwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS4gTWlybW9oc2VuaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Vy5FLiBQcmljZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ry5HLiBXYWxsYWNlPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ILiBaaGFvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkFkYXB0aXZlIE1lbWJyYW5lIFN5c3RlbXMgQmFzZWQgb24gQ29uZHVjdGl2ZSBFbGVjdHJv
YWN0aXZlIFBvbHltZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklpbnRlbGxpZ2VudCBNYXRl
cmlhbCBTeXN0ZW1zJiN4RDthbmQgU3RydWN0dXJlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwYWdlcz40My00OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
S3Vra29uZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Nzwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJDb25mZXJlbmNlIFByb2NlZWRpbmdzIj4x
MDwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkt1a2tvbmVuLCBLLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+VnVvcmVsYSwgVC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbnRhbmVuLCBKLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+Unl5bmRuZW4sIE8uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaWZmaSwgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlZhbmhhbGEsIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBkZXNpZ24gYW5kIGltcGxlbWVudGF0aW9uIG9mIGVsZWN0cmlj
YWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+V2VhcmFibGUgQ29t
cHV0ZXJzLCAyMDAxLiBQcm9jZWVkaW5ncy4gRmlmdGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBTeW1wb3NpdW0g
b248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPldlYXJhYmxlIENvbXB1dGVycywgMjAwMS4g
UHJvY2VlZGluZ3MuIEZpZnRoIEludGVybmF0aW9uYWwgU3ltcG9zaXVtIG9uPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE4MC0xODE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5pbnRlbGxp
Z2VudCBzZW5zb3JzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5vdGVib29rIGNvbXB1dGVyczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD50ZW1wZXJhdHVyZSBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnRlbXBlcmF0
dXJlIHNlbnNvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dXNlciBpbnRlcmZhY2VzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPmVsZWN0cmljYWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zmli
cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+bWluaWF0dXJpc2VkIGVsZWN0cm9uaWMgY29tcG9uZW50czwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5wYWxtIHRvcCBjb21wdXRlcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+c21h
cnQgY2xvdGhlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD50ZXh0aWxlIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD51c2FnZSB0ZW1wZXJhdHVyZSByYW5nZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD51c2VyIGlu
dGVyZmFjZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BcHBsaWNhdGlvbiBzb2Z0d2FyZTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5DbG90aGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db21wdXRlciBhcHBsaWNhdGlvbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29tcHV0ZXIgaW50ZXJmYWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5F
bGVjdHJvbmljIGNvbXBvbmVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvdG90eXBlczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5SZXNpc3RhbmNlIGhlYXRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGVtcGVyYXR1
cmUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRleHRpbGUgZmliZXJzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDAx
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzMC0wODExPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JU1dDLjIwMDEuOTYyMTM2PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IYWth
bnNzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc4PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3ODwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGFrYW5zc29uLCBFdmE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktheW5haywgQWtpZjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGluLCBUb25nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5OYWhhdmFuZGksIFNhZWlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Kb25lcywgVHJldm9yPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IdSwgRXJpYzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5DaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lciBjb2F0ZWQg
c3ludGhldGljIGZhYnJpY3MgZm9yIGhlYXQgZ2VuZXJhdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjIxLTI4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE0NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Qb2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaWJyZXM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SGVhdGVkIGZhYnJpY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGhlcm1h
bCBjYW1lcmE8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjcvOC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3NzkwNDAwMDE1MzwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDQuMDEuMDAzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [64-72]. این پلیمر به دلیل قیمت کم، سنتز راحت، فعالیت کاتالیزوری بالا و ثبات زیست محیطی قابل توجه، به عنوان الکترود مقابل در سلولهای خورشیدی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته استPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOCwgNzNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ2NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDY2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YaWEsIEppYW5nYmluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5DaGVuLCBMaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZYW5hZ2lkYSwgU2hvem88L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2Yg
cG9seXB5cnJvbGUgYXMgYSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgYSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBz
b2xhciBjZWxsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENo
ZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjQ2NDQtNDY0OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251
bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+VGhlIFJveWFs
IFNvY2lldHkgb2YgQ2hlbWlzdHJ5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MDk1OS05NDI4PC9pc2JuPjx3
b3JrLXR5cGU+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC93b3JrLXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJs
cz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkvQzBKTTA0MTE2RTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZF
PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5X
dTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT40NjM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ2MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDYzPC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
aSwgUWluZ2h1YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFuLCBMZXFpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxh
biwgWmhhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBQaW5qaWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlu
LCBKaWFubWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBTYW5jaHVuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkhpZ2gtcGVyZm9ybWFuY2UgcG9seXB5cnJv
bGUgbmFub3BhcnRpY2xlcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29s
YXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2Vz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5h
bCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTcyLTE3
NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5
cHlycm9sZSBuYW5vcGFydGljbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q291bnRlciBlbGVjdHJvZGU8
L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxk
YXRlPjYvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMDgwMDQ5MTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5qcG93c291ci4yMDA4LjAzLjAyOTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+
PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+VmVlcmVuZGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlZlZXJlbmRlciwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNheGVuYSwgVmliaGE8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkpoYSwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvaXJ5LCBTLiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VzYWluLCBBYmhheTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FtYW50YSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkNoYXVoYW4sIEEuIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Bc3dhbCwgRC4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkd1cHRhLCBTLiBLLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zIGFzIHN1YnN0cmF0ZS1mcmVl
IGFuZCBQdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgcXVhc2ktc29saWQgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T3JnYW5pYyBFbGVjdHJv
bmljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9y
Z2FuaWMgRWxlY3Ryb25pY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDMyLTMw
Mzk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPkRTU0M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJlZS1zdGFuZGluZyBwb2x5cHlycm9s
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UQ08tZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+UHQtZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjEyLy88L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTY2LTExOTk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMTU2
NjExOTkxMjAwNDEyMDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNv
dXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLm9yZ2VsLjIwMTIuMDguMDM5PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYWty
aXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDY3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj40Njc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Nzwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWFrcmlzLCBUaGVvZG9yb3M8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkRyYWNvcG91bG9zLCBWYXNzaWxpb3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN0ZXJnaW9wb3Vs
b3MsIFRob21hczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlhbm9zLCBQYW5hZ2lvdGlzPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgcXVhc2kgc29saWQtc3RhdGUg
ZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbCBtYWRlIG9mIHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxl
Y3Ryb2RlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwMDQtMjAwODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT41Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5E
eWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkdlbCBlbGVjdHJvbHl0ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5VcmVhc2ls
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4yLzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxMy00Njg2PC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTAwMTU4ODQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMC4xMS4wNzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVt
PjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWdu
LWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQw
YXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBD
aGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBRaWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwg
WXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hpc2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8s
IFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9seXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUg
Zm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4w
PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRyYW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50
ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9k
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFiaWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxl
Y3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1
MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOCwgNzNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ2NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDY2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YaWEsIEppYW5nYmluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5DaGVuLCBMaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZYW5hZ2lkYSwgU2hvem88L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2Yg
cG9seXB5cnJvbGUgYXMgYSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgYSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBz
b2xhciBjZWxsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENo
ZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjQ2NDQtNDY0OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251
bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+VGhlIFJveWFs
IFNvY2lldHkgb2YgQ2hlbWlzdHJ5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MDk1OS05NDI4PC9pc2JuPjx3
b3JrLXR5cGU+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC93b3JrLXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJs
cz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkvQzBKTTA0MTE2RTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZF
PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5X
dTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT40NjM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ2MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDYzPC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
aSwgUWluZ2h1YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFuLCBMZXFpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxh
biwgWmhhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBQaW5qaWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlu
LCBKaWFubWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBTYW5jaHVuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkhpZ2gtcGVyZm9ybWFuY2UgcG9seXB5cnJv
bGUgbmFub3BhcnRpY2xlcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29s
YXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2Vz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5h
bCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTcyLTE3
NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5
cHlycm9sZSBuYW5vcGFydGljbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q291bnRlciBlbGVjdHJvZGU8
L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxk
YXRlPjYvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMDgwMDQ5MTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5qcG93c291ci4yMDA4LjAzLjAyOTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+
PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+VmVlcmVuZGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlZlZXJlbmRlciwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNheGVuYSwgVmliaGE8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkpoYSwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvaXJ5LCBTLiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VzYWluLCBBYmhheTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FtYW50YSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkNoYXVoYW4sIEEuIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Bc3dhbCwgRC4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkd1cHRhLCBTLiBLLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zIGFzIHN1YnN0cmF0ZS1mcmVl
IGFuZCBQdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgcXVhc2ktc29saWQgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T3JnYW5pYyBFbGVjdHJv
bmljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9y
Z2FuaWMgRWxlY3Ryb25pY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDMyLTMw
Mzk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPkRTU0M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJlZS1zdGFuZGluZyBwb2x5cHlycm9s
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UQ08tZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+UHQtZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjEyLy88L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTY2LTExOTk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMTU2
NjExOTkxMjAwNDEyMDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNv
dXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLm9yZ2VsLjIwMTIuMDguMDM5PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYWty
aXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDY3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj40Njc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Nzwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWFrcmlzLCBUaGVvZG9yb3M8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkRyYWNvcG91bG9zLCBWYXNzaWxpb3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN0ZXJnaW9wb3Vs
b3MsIFRob21hczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlhbm9zLCBQYW5hZ2lvdGlzPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgcXVhc2kgc29saWQtc3RhdGUg
ZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbCBtYWRlIG9mIHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxl
Y3Ryb2RlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwMDQtMjAwODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT41Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5E
eWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkdlbCBlbGVjdHJvbHl0ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5VcmVhc2ls
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4yLzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxMy00Njg2PC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTAwMTU4ODQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMC4xMS4wNzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVt
PjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWdu
LWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQw
YXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBD
aGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBRaWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwg
WXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hpc2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8s
IFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9seXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUg
Zm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4w
PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRyYW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50
ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9k
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFiaWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxl
Y3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1
MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [25-28, 73].
پارچههای رسانای پوششدهی شده با پلیپیرولبا انجام پلیمریزاسیون پلیپیرول بر روی سطح پارچه یک فیلم نازک و یکنواختی تشکیل میشود. ضخامت فیلم پلیمر رسانا در طول سنتز شیمیایی به زمان سنتز و غلظت واکنشدهنده بستگی دارد. پارچههای پوششداده شده با پلیمرهای رسانا در مقایسه با پارچههای پوششدهی شده با فلزات دارای وزن کمتر و انعطافپذیری بیشتری میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ansari</Author><Year>2006</Year><RecNum>471</RecNum><DisplayText>[63]</DisplayText><record><rec-number>471</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>471</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Reza Ansari</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies</title><secondary-title>E-Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>E-Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>186-201</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63].
برای پلیپیرول اکسیدکنندههای مختلفی مثل کلرید آهن()PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QZXJjZWM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3NCwgNzVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDg2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QZXJjZWMsIFNpbW9uYTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+Qm9sYXMsIENvbm9yPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dlLCBMYXVyaWU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJyaWxsLCBEb25hbGQgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBKaW5nPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIHNpdHUgcG9seW1l
cml6YXRpb24gYW5kIG1vcnBob2xvZ3kgb2YgcG9seXB5cnJvbGUgb2J0YWluZWQgaW4gd2F0ZXIt
c29sdWJsZSBwb2x5bWVyIHRlbXBsYXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZSBQYXJ0IEE6IFBvbHltZXIgQ2hlbWlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb2x5bWVy
IFNjaWVuY2UgUGFydCBBOiBQb2x5bWVyIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQ5NjYtNDk3NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjM8
L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YXRvbWljIGZvcmNlIG1pY3Jvc2NvcHk8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Y29uZHVjdGluZyBwb2x5bWVyczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5tb3JwaG9s
b2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Tk1S
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBhcnRpY2xlIHNpemUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPnBvbHlweXJyb2xlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD53YXRlci1zb2x1YmxlIHBvbHlt
ZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
cHVibGlzaGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21w
YW55PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5OS0wNTE4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+
PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL3BvbGEuMjYzMjg8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMDIvcG9sYS4yNjMyODwv
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QlJF
Wk9JPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ4MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODI8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9
ImRlZmF1bHQiIHNpemU9IjEwMCUiPkRSQUdPPC9zdHlsZT48c3R5bGUgZmFjZT0ibm9ybWFsIiBm
b250PSJkZWZhdWx0IiBjaGFyc2V0PSIyMzgiIHNpemU9IjEwMCUiPsWeLVZJT1JFTCBCUkVaT0k8
L3N0eWxlPjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Q
T0xZUFlSUk9MRSBGSUxNUyBQUkVQQVJFRCBCWSBDSEVNSUNBTCBPWElEQVRJT04gT0YgUFlSUk9M
RSBJTiBBUVVFT1VTIEZlQ2wzIFNPTFVUSU9OPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlNjaWVu
Y2UgYW5kIEFydHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5TY2llbmNlIGFuZCBBcnRzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTMt
NTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QZXJjZWM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3NCwgNzVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDg2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QZXJjZWMsIFNpbW9uYTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+Qm9sYXMsIENvbm9yPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dlLCBMYXVyaWU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJyaWxsLCBEb25hbGQgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBKaW5nPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIHNpdHUgcG9seW1l
cml6YXRpb24gYW5kIG1vcnBob2xvZ3kgb2YgcG9seXB5cnJvbGUgb2J0YWluZWQgaW4gd2F0ZXIt
c29sdWJsZSBwb2x5bWVyIHRlbXBsYXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZSBQYXJ0IEE6IFBvbHltZXIgQ2hlbWlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb2x5bWVy
IFNjaWVuY2UgUGFydCBBOiBQb2x5bWVyIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQ5NjYtNDk3NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjM8
L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YXRvbWljIGZvcmNlIG1pY3Jvc2NvcHk8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Y29uZHVjdGluZyBwb2x5bWVyczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5tb3JwaG9s
b2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Tk1S
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBhcnRpY2xlIHNpemUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPnBvbHlweXJyb2xlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD53YXRlci1zb2x1YmxlIHBvbHlt
ZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
cHVibGlzaGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21w
YW55PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5OS0wNTE4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+
PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL3BvbGEuMjYzMjg8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMDIvcG9sYS4yNjMyODwv
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QlJF
Wk9JPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ4MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODI8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9
ImRlZmF1bHQiIHNpemU9IjEwMCUiPkRSQUdPPC9zdHlsZT48c3R5bGUgZmFjZT0ibm9ybWFsIiBm
b250PSJkZWZhdWx0IiBjaGFyc2V0PSIyMzgiIHNpemU9IjEwMCUiPsWeLVZJT1JFTCBCUkVaT0k8
L3N0eWxlPjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Q
T0xZUFlSUk9MRSBGSUxNUyBQUkVQQVJFRCBCWSBDSEVNSUNBTCBPWElEQVRJT04gT0YgUFlSUk9M
RSBJTiBBUVVFT1VTIEZlQ2wzIFNPTFVUSU9OPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlNjaWVu
Y2UgYW5kIEFydHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5TY2llbmNlIGFuZCBBcnRzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTMt
NTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [74, 75]، پتاسیم پرسولفات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chang</Author><Year>2010</Year><RecNum>483</RecNum><DisplayText>[76]</DisplayText><record><rec-number>483</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>483</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Choo Hwan Chang</author><author> Pyung Soo Son</author><author> Jeong-Ah Yoon</author><author> Seong-Ho Choi</author></authors></contributors><titles><title>Synthesis of Hollow Conductive Polypyrrole Balls by the Functionalized Polystyrene as Template</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><volume>2010</volume><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[76]، پرکلرات آهن ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nishio</Author><Year>1996</Year><RecNum>487</RecNum><DisplayText>[77]</DisplayText><record><rec-number>487</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>487</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nishio, K.</author><author>Fujimoto, M.</author><author>Ando, O.</author><author>Ono, H.</author><author>Murayama, T.</author></authors></contributors><titles><title>Characteristics of polypyrrole chemically synthesized by various oxidizing reagents</title><secondary-title>Journal of Applied Electrochemistry</secondary-title><alt-title>J Appl Electrochem</alt-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></alt-periodical><pages>425-429</pages><volume>26</volume><number>4</number><dates><year>1996</year><pub-dates><date>1996/04/01</date></pub-dates></dates><publisher>Kluwer Academic Publishers</publisher><isbn>0021-891X</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/BF00251328</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/BF00251328</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>[77] و آمونیوم پرسولفاتPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5GdWxhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3OF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQ29uZmVyZW5jZSBQcm9jZWVkaW5ncyI+MTA8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5GdWxhcmksIFYuIEouPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5UaG9tYmFyZSwgSi4gVi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthZGFtLCBBLiBCLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBv
eGlkYXRpdmUgcG9seW1lcml6YXRpb24gYW5kIGNoYXJhY3Rlcml6YXRpb24gb2YgcG9seXB5cnJv
bGUgdGhpbiBmaWxtcyBmb3Igc3VwZXJjYXBhY2l0b3IgYXBwbGljYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3RhaW5hYmls
aXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3Rh
aW5hYmlsaXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvYWx0
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4xMDY4LTEwNzE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29y
ZD5lbGVjdHJvY2hlbWljYWwgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5lbGVjdHJvbHl0
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+aXJvbiBjb21wb3VuZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+b3hp
ZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHltZXIgZmlsbXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
cG9seW1lcmlzYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+cG90YXNzaXVtIGNvbXBvdW5kczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5zY2FubmluZyBlbGVjdHJvbiBtaWNyb3Njb3B5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPnN1bHBodXIgY29tcG91bmRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2FwYWNpdG9yczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD51bHRyYXZpb2xldCBzcGVjdHJhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZp
c2libGUgc3BlY3RyYTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD52b2x0YW1tZXRyeSAoY2hlbWljYWwgYW5h
bHlzaXMpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFQUzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZShOTyZsdDtz
dWImZ3Q7MyZsdDsvc3ViJmd0OykmbHQ7c3ViJmd0OzMmbHQ7L3N1YiZndDs8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SyZsdDtzdWImZ3Q7MiZsdDsvc3ViJmd0O1MmbHQ7c3ViJmd0OzImbHQ7L3N1YiZndDtP
Jmx0O3N1YiZndDs4Jmx0Oy9zdWImZ3Q7PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNFTTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5VVi1WaXMgYWJzb3JwdGlvbiBzcGVjdHJvc2NvcHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VVYtVmlzIG5vcm1hbCByZWZsZWN0YW5jZSBtZWFzdXJlbWVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
YW1tb25pdW0gcGVyIHN1bGZhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWwgb3hpZGF0aW9u
IHBvbHltZXJpemF0aW9uIG1ldGhvZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jaGVtaWNhbCBveGlkYXRp
dmUgcG9seW1lcml6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWxseSBzeW50aGVzaXpl
ZCBmaWxtczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jeWNsaWMgdm9sdGFtbWV0cnk8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhcGFjaXRhbmNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmVsZWN0
cm9jaGVtaWNhbCB3aW5kb3c8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2x5dGU8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+cG9seXB5cnJvbGUgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHlweXJy
b2xlIHRoaW4gZmlsbSBjaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2Fw
YWNpdG9yIGFwcGxpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgLTAuMiBWPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgMC44IFY8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VVYtVmlzIHNwZWN0cm9zY29weTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5z
dXBlcmNhcGFjaXRvcjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAtMTIgQXByaWwgMjAxMzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JQ0VFVFMu
MjAxMy42NTMzNTM1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5GdWxhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3OF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQ29uZmVyZW5jZSBQcm9jZWVkaW5ncyI+MTA8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5GdWxhcmksIFYuIEouPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5UaG9tYmFyZSwgSi4gVi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthZGFtLCBBLiBCLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBv
eGlkYXRpdmUgcG9seW1lcml6YXRpb24gYW5kIGNoYXJhY3Rlcml6YXRpb24gb2YgcG9seXB5cnJv
bGUgdGhpbiBmaWxtcyBmb3Igc3VwZXJjYXBhY2l0b3IgYXBwbGljYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3RhaW5hYmls
aXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3Rh
aW5hYmlsaXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvYWx0
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4xMDY4LTEwNzE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29y
ZD5lbGVjdHJvY2hlbWljYWwgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5lbGVjdHJvbHl0
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+aXJvbiBjb21wb3VuZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+b3hp
ZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHltZXIgZmlsbXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
cG9seW1lcmlzYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+cG90YXNzaXVtIGNvbXBvdW5kczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5zY2FubmluZyBlbGVjdHJvbiBtaWNyb3Njb3B5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPnN1bHBodXIgY29tcG91bmRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2FwYWNpdG9yczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD51bHRyYXZpb2xldCBzcGVjdHJhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZp
c2libGUgc3BlY3RyYTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD52b2x0YW1tZXRyeSAoY2hlbWljYWwgYW5h
bHlzaXMpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFQUzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZShOTyZsdDtz
dWImZ3Q7MyZsdDsvc3ViJmd0OykmbHQ7c3ViJmd0OzMmbHQ7L3N1YiZndDs8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SyZsdDtzdWImZ3Q7MiZsdDsvc3ViJmd0O1MmbHQ7c3ViJmd0OzImbHQ7L3N1YiZndDtP
Jmx0O3N1YiZndDs4Jmx0Oy9zdWImZ3Q7PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNFTTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5VVi1WaXMgYWJzb3JwdGlvbiBzcGVjdHJvc2NvcHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VVYtVmlzIG5vcm1hbCByZWZsZWN0YW5jZSBtZWFzdXJlbWVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
YW1tb25pdW0gcGVyIHN1bGZhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWwgb3hpZGF0aW9u
IHBvbHltZXJpemF0aW9uIG1ldGhvZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jaGVtaWNhbCBveGlkYXRp
dmUgcG9seW1lcml6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWxseSBzeW50aGVzaXpl
ZCBmaWxtczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jeWNsaWMgdm9sdGFtbWV0cnk8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhcGFjaXRhbmNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmVsZWN0
cm9jaGVtaWNhbCB3aW5kb3c8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2x5dGU8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+cG9seXB5cnJvbGUgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHlweXJy
b2xlIHRoaW4gZmlsbSBjaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2Fw
YWNpdG9yIGFwcGxpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgLTAuMiBWPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgMC44IFY8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VVYtVmlzIHNwZWN0cm9zY29weTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5z
dXBlcmNhcGFjaXRvcjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAtMTIgQXByaWwgMjAxMzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JQ0VFVFMu
MjAxMy42NTMzNTM1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [78] استفاده میکنند که خصوصیات فیزیکی، مورفولوژی و الکتروشیمیایی پلیپیرول تحت تاثیر مادههای اکسیدکننده میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nishio</Author><Year>1996</Year><RecNum>487</RecNum><DisplayText>[77]</DisplayText><record><rec-number>487</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>487</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nishio, K.</author><author>Fujimoto, M.</author><author>Ando, O.</author><author>Ono, H.</author><author>Murayama, T.</author></authors></contributors><titles><title>Characteristics of polypyrrole chemically synthesized by various oxidizing reagents</title><secondary-title>Journal of Applied Electrochemistry</secondary-title><alt-title>J Appl Electrochem</alt-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></alt-periodical><pages>425-429</pages><volume>26</volume><number>4</number><dates><year>1996</year><pub-dates><date>1996/04/01</date></pub-dates></dates><publisher>Kluwer Academic Publishers</publisher><isbn>0021-891X</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/BF00251328</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/BF00251328</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>[77].
همچنین مادههای دوپهکننده مختلفی شامل پاراتولوئن سولفونیک اسید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Walker</Author><Year>1988</Year><RecNum>489</RecNum><DisplayText>[79]</DisplayText><record><rec-number>489</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>489</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Walker, John A.</author><author>Warren, L. F.</author><author>Witucki, E. F.</author></authors></contributors><titles><title>New chemically prepared conducting “pyrrole blacks”</title><secondary-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</full-title></periodical><pages>1285-1294</pages><volume>26</volume><number>5</number><dates><year>1988</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1099-0518</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pola.1988.080260503</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pola.1988.080260503</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[79]، آنتراکینون دوسولفونیک اسید، دونفتالن سولفونیک اسید و تری کلروبنزن سولفونیک اسیدPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+NDkwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls4MCwgODFdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDkw
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQsIEou
IEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QbGFuY2hlLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGV0cmVz
Y3UsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3V2aWVyLCBKLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmlk
YW4sIEcuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN0
YWJpbGl0eSBvZiBjaGVtaWNhbGx5IHN5bnRoZXNpemVkIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODEtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5MzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjYv
LzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48
cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2Fy
dGljbGUvcGlpLzAzNzk2Nzc5OTM5MTE1OVk8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3OS02Nzc5
KDkzKTkxMTU5LVk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1aG48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDkxPC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5
MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIFNlY3Rpb24iPjU8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGRpc3NpLCBNLjwvYXV0aG9y
Pjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbiBhbmQgQXBwbGljYXRpb24gb2YgUG9seXB5cnJvbGUtQ29hdGVkIFRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludHJpbnNpY2FsbHkgQ29uZHVjdGluZyBQb2x5bWVy
czogQW4gRW1lcmdpbmcgVGVjaG5vbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjx0ZXJ0aWFyeS10aXRs
ZT5OQVRPIEFTSSBTZXJpZXM8L3RlcnRpYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4yNS0zNDwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNDY8L3ZvbHVtZT48c2VjdGlvbj4zPC9zZWN0aW9uPjxkYXRlcz48eWVh
cj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTk5My8wMS8wMTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+U3ByaW5nZXIgTmV0aGVybGFuZHM8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj45NzgtOTAtNDgxLTQzMTYtMDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy85NzgtOTQtMDE3LTE5NTItMF8zPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3Lzk3OC05NC0wMTctMTk1
Mi0wXzM8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFn
ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+NDkwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls4MCwgODFdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDkw
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQsIEou
IEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QbGFuY2hlLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGV0cmVz
Y3UsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3V2aWVyLCBKLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmlk
YW4sIEcuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN0
YWJpbGl0eSBvZiBjaGVtaWNhbGx5IHN5bnRoZXNpemVkIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODEtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5MzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjYv
LzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48
cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2Fy
dGljbGUvcGlpLzAzNzk2Nzc5OTM5MTE1OVk8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3OS02Nzc5
KDkzKTkxMTU5LVk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1aG48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDkxPC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5
MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIFNlY3Rpb24iPjU8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGRpc3NpLCBNLjwvYXV0aG9y
Pjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbiBhbmQgQXBwbGljYXRpb24gb2YgUG9seXB5cnJvbGUtQ29hdGVkIFRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludHJpbnNpY2FsbHkgQ29uZHVjdGluZyBQb2x5bWVy
czogQW4gRW1lcmdpbmcgVGVjaG5vbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjx0ZXJ0aWFyeS10aXRs
ZT5OQVRPIEFTSSBTZXJpZXM8L3RlcnRpYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4yNS0zNDwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNDY8L3ZvbHVtZT48c2VjdGlvbj4zPC9zZWN0aW9uPjxkYXRlcz48eWVh
cj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTk5My8wMS8wMTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+U3ByaW5nZXIgTmV0aGVybGFuZHM8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj45NzgtOTAtNDgxLTQzMTYtMDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy85NzgtOTQtMDE3LTE5NTItMF8zPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3Lzk3OC05NC0wMTctMTk1
Mi0wXzM8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFn
ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [80, 81] میتوان برای پلیپیرول استفاده کرد. براساس تحقیقهای صورت گرفته بر روی سیلیکون، نشان داده شد که خصوصیات الکتریکی پیرول به دوپنت مورد استفاده بستگی دارد. اسیدهای سولفونیک آروماتیک مثل بنزن سولفونیک اسید، چهار تولوئن سولفونیک اسید، نفتالن سولفونیک اسید و آنتراکینون دو سولفونیک میتواند به مخلوط یون مخالف و پلیمر اضافه شود PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Iw6VrYW5zc29uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ5MjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bODIsIDgzXTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SMOla2Fuc3NvbiwgRXZhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5BbWlldCwgQW5kcmV3PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYXluYWssIEFraWY8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3Ryb21h
Z25ldGljIHNoaWVsZGluZyBwcm9wZXJ0aWVzIG9mIHBvbHlweXJyb2xlL3BvbHllc3RlciBjb21w
b3NpdGVzIGluIHRoZSAx4oCTMTgmYW1wOyN4YTA7R0h6IGZyZXF1ZW5jeSByYW5nZTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjkxNy05MjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTU2PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xNOKAkzE1PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgdGV4dGls
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb21hZ25ldGljIHNoaWVsZGluZzwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5EaWVsZWN0cmljIHByb3BlcnRpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjcvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3Nzkw
NjAwMTM1NDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDYuMDUuMDEwPC9lbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CaGF0PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MTk5NDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDkzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJoYXQsIE4uIFYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGFp
a2gsIFkuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PlN5bnRoZXNpcyBhbmQgc3RydWN0dXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpdmUgY29t
cG9zaXRlcyBmcm9tIGNlbGxvcGhhbmUgYW5kIHBvbHlweXJyb2xlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEFwcGxpZWQgUG9s
eW1lciBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTg3LTE5MTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT41Mzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk0
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5XaWxleSBTdWJzY3JpcHRpb24gU2VydmljZXMsIElu
Yy4sIEEgV2lsZXkgQ29tcGFueTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjEwOTctNDYyODwvaXNibj48dXJs
cz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwMi9hcHAuMTk5NC4w
NzA1MzAyMDc8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjEwLjEwMDIvYXBwLjE5OTQuMDcwNTMwMjA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Iw6VrYW5zc29uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ5MjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bODIsIDgzXTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SMOla2Fuc3NvbiwgRXZhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5BbWlldCwgQW5kcmV3PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYXluYWssIEFraWY8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3Ryb21h
Z25ldGljIHNoaWVsZGluZyBwcm9wZXJ0aWVzIG9mIHBvbHlweXJyb2xlL3BvbHllc3RlciBjb21w
b3NpdGVzIGluIHRoZSAx4oCTMTgmYW1wOyN4YTA7R0h6IGZyZXF1ZW5jeSByYW5nZTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjkxNy05MjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTU2PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xNOKAkzE1PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgdGV4dGls
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb21hZ25ldGljIHNoaWVsZGluZzwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5EaWVsZWN0cmljIHByb3BlcnRpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjcvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3Nzkw
NjAwMTM1NDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDYuMDUuMDEwPC9lbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CaGF0PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MTk5NDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDkzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJoYXQsIE4uIFYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGFp
a2gsIFkuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PlN5bnRoZXNpcyBhbmQgc3RydWN0dXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpdmUgY29t
cG9zaXRlcyBmcm9tIGNlbGxvcGhhbmUgYW5kIHBvbHlweXJyb2xlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEFwcGxpZWQgUG9s
eW1lciBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTg3LTE5MTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT41Mzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk0
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5XaWxleSBTdWJzY3JpcHRpb24gU2VydmljZXMsIElu
Yy4sIEEgV2lsZXkgQ29tcGFueTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjEwOTctNDYyODwvaXNibj48dXJs
cz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwMi9hcHAuMTk5NC4w
NzA1MzAyMDc8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjEwLjEwMDIvYXBwLjE5OTQuMDcwNTMwMjA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [82, 83]. پلیمرهای ذاتا رسانا میتوانند در حجم زیاد با هزینهی کم به وسیلهی پلیمریزاسیون شیمیایی تهیه شوند. در پلیمریزاسیون شیمیایی که مبنی بر اکسیداسیون مونومر توسط نمک فلزی مانند کلرید آهن میباشد رنج بالایی از رسانایی بدست میآید که رسانایی پلیمرهای حاصل به زمان پلیمریزاسیون، دما و غلظت مونومر و اکسیدکننده بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>BREZOI</Author><Year>2010</Year><RecNum>482</RecNum><DisplayText>[75]</DisplayText><record><rec-number>482</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>482</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>DRAGO</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>Ş-VIOREL BREZOI</style></author></authors></contributors><titles><title>POLYPYRROLE FILMS PREPARED BY CHEMICAL OXIDATION OF PYRROLE IN AQUEOUS FeCl3 SOLUTION</title><secondary-title>Science and Arts</secondary-title></titles><periodical><full-title>Science and Arts</full-title></periodical><pages>53-58</pages><volume>12</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[75].
تکمیل منسوج توسط نانولولههای کربنینانولولههای کربنینانولولههای کربنی که در سال 1991 توسط ایجیما کشف شدند، یکی از چهار حالت شناخته شدهی کربن بر روی زمین هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Iijima</Author><Year>1991</Year><RecNum>77</RecNum><DisplayText>[84]</DisplayText><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5p00tpxf3x9p28e9z25xz2e1dsptvvdfezdz”>77</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Iijima, Sumio</author></authors></contributors><titles><title>Helical microtubules of graphitic carbon</title><secondary-title>Nature</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nature</full-title></periodical><pages>56-58</pages><volume>354</volume><number>6348</number><dates><year>1991</year><pub-dates><date>11/07/print</date></pub-dates></dates><work-type>10.1038/354056a0</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1038/354056a0</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[84]. نانولولههای کربنی از رول شدن صفحات گرافنی دارای اتمهای کربن با هیبرید SP2، تشکیل شدند. نانولولههای کربنی تک دیواره از یک صفحهی گرافنی که به دور خودش پیچیده شده، تشکیل شد که دو انتهایش میتواند با مولکول شبه فولرن بسته شود. نانولولههای کربنی چند دیواره شامل یک لولهی مرکزی با قطر نانومتری میباشد که توسط لایههای گرافنی هم مرکز، مشابه حلقههای تنهی درخت، احاطه شده است. فاصلهی بین این صفحات تقریبا برابر و در حدود 0.34 نانومتر میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Baughman</Author><Year>2002</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>[85]</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5p00tpxf3x9p28e9z25xz2e1dsptvvdfezdz”>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Baughman, Ray H.</author><author>Zakhidov, Anvar A.</author><author>de Heer, Walt A.</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes–the Route Toward Applications</title><secondary-title>Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Science</full-title></periodical><pages>787-792</pages><volume>297</volume><number>5582</number><dates><year>2002</year><pub-dates><date>August 2, 2002</date></pub-dates></dates><urls><related-urls><url>http://www.sciencemag.org/content/297/5582/787.abstract</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1126/science.1060928</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[85]. از آنجایی که صفحههای گرافنی را میتوان به شکلهای مختلفی لوله کرد، انواع مختلفی نانولولهی کربنی وجود دارد. از طریق دنبال کردن رد الگوهای مربوط میتوان نانولولههای زیگزاگی ، صندلی راحتی و کایرال را میتوان از هم تشخیص داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>543</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>543</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>543</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
به دلیل ویژگیهای ساختاری، شیمیایی، مکانیکی، حرارتی، نوری و الکترونیکی منحصربفرد نانولولههای کربنی، علاقهی زیادی به استفاده از آنها در محدودهی وسیعی از کاربردها و زمینهها وجود دارد. ابسن و تاکادا عیوب ساختاری نانولولههای کربنی را به سه گروه تقسیمبندی کردند: توپولوژیکی، پیوندزنی دوباره و عیوب اتصال ناکامل. بیشتر ویژگیهای نانولوله مثل رسانایی و پهنای باند، شدیدا تحت تاثیر این عیوب قرار میگیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ebbesen</Author><Year>1995</Year><RecNum>80</RecNum><DisplayText>[86]</DisplayText><record><rec-number>80</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5p00tpxf3x9p28e9z25xz2e1dsptvvdfezdz”>80</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ebbesen, T. W.</author><author>Takada, T.</author></authors></contributors><titles><title>Topological and SP3 defect structures in nanotubes</title><secondary-title>Carbon</secondary-title></titles><periodical><full-title>Carbon</full-title></periodical><pages>973-978</pages><volume>33</volume><number>7</number><keywords><keyword>Defects</keyword><keyword>topology</keyword><keyword>nanotubes</keyword><keyword>rehybridization</keyword></keywords><dates><year>1995</year><pub-dates><date>//</date></pub-dates></dates><isbn>0008-6223</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0008622395000259</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0008-6223(95)00025-9</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[86]. نانولولههای کربنی توسط سه تکنیک اصلی، قوس الکتریکی، تجزیه شیمیایی بخار و کندوسوز لیزری سنتز میشوند. در صورت استفاده از هریک از این روشها برای حذف نانوذرات گرافیت، کربن آمورف، نانو کپسولهای کربنی چند پوستهای، فولرنها و کاتالیستهای فلزی به دست آمده به همراه نانولولههای کربنی، انجام مرحلهی خالصسازی ضروری میباشد. روش خالصسازی در دو گروه اصلی طبقهبندی میشود: تکنیکهای شیمیایی مثل اکسیداسیون شیمیایی، اکسیداسیون فاز مایع و تکنیکهای فیزیکی مثل فیلتراسیون، سانتریفوژ، کروماتوگرافی، اولتراسونیکیشن و حرارتدهی در دمای بالا. لازم به ذکر است که بیشتر روشهای خالصسازی نامبرده برای نانولولههای کربنی تک دیواره و چند دیواره، باعث تخریب آنها شده و در مقیاس زیاد تاثیری در حذف ناخالصیها ندارند. روشهای چندمرحلهای به کار گرفته میشود تا به نانولولهها آسیب کمتری وارد شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>543</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>543</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>543</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
کاربرد نانولولههای کربنینانولولههای کربنی به دلیل خصوصیات بی نظیرشان به یکی از مهیج ترین مواد در سال های اخیر تبدیل شدند. مخصوصا خصوصیات الکتریکی نانولولههای کربنی باعث استفاده ی آن ها در ترانزیستورها، شناسایی فرکانس رادیویی، حسگرها و…. شده است. یکی از بیشترین کاربردهای نانولوله های کربنی استفاده ی از آنها در ساخت الکترودهای شفاف است. ایندیم قلع اکسید به عنوان ماده ی متداول و غالب برای الکترودهای شفاف است که می تواند با نانولوله ها که ارزان تر است جایگزین شود. نانولوله ها علاوه بر کاهش قیمت برای این نوع ابزارها باعث انعطاف پذیری آن ها هم می شود. همچنین میتوانند در کاربردهایی نظیر سلولهای خورشیدی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>sedghi</Author><Year>2014</Year><RecNum>500</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>500</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>500</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Arman sedghi</author><author> Hoda nourmohammadi miankushki</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Multi Walled Carbon Nanotubes as Counter Electrode on Dye Sensitized Solar Cells</title><secondary-title>ELECTROCHEMICAL SCIENCE</secondary-title></titles><periodical><full-title>ELECTROCHEMICAL SCIENCE</full-title></periodical><pages>2029-2037</pages><volume>9</volume><number>4</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17]، ابزارهای الکترونیکی و سنسورها ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87]، جاذب برای جذب فلزات (Cd2+,Pb2+, Mn2+,Zn2+ ,Cu2+) در آب ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>H</Author><Year>2008</Year><RecNum>544</RecNum><DisplayText>[88]</DisplayText><record><rec-number>544</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>544</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Amjad H</author><author> El-Sheikh</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Chemical Treatment of Multi-Walled Carbon Nanotubes with Various Oxidizing Agents on its Preconcentration Performance of Some Metals</title><secondary-title>Jordan Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Jordan Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>293-304</pages><volume>3</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[88] و در زمینههای بسیاری از علم مواد مورد استفاده قرار گیرند.
تهیه پارچه رسانا توسط نانولولههای کربنیبرای لایهنشانی و تهیه فیلم از نانولولههای کربنی روشهایی نظیر غوطهوری، اسپری، پوششدهی دورانی ، فیلتراسیون خلا، چاپ، رسوبدهی شیمیایی بخار، کندوپاش، الکترواسپری و… استفاده میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].
در روش اسپری، دیسپرسیون نانولولهها بر روی سطح گرم شدهی زیرلایه اسپری میشود و درنتیجه لایهی نازکی از نانولولهها بر روی سطح تشکیل میشود. محصولات جانبی فرار و حلالها تبخیر شده و از سطح زیرلایه جدا میشود. از مزایای اصلی این روش توانایی تشکیل لایههای ضخیم و لایهنشانی در مقیاس زیاد میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].
روش غوطهوری یکی از آسانترین روشهاست که به تکنیک و تجهیزات پیچیدهای نیاز نمیباشد. در این روش زیرلایه با سرعت ثابتی در ظرف محتوی دیسپرسیون نانولولهها وارد شده مدتی در آن غوطهور میماند سپس با سرعت ثابتی خارج شده و خشک میشود. میزان ضخامت لایهی تشکیل شده به ویسکوزیته دیسپرسیون، زمان غوطهوری، سرعت خروج و برهمکنش بین دیسپرسیون با زیرلایه، بستگی دارد. به منظور بهبود در چسبندگی بین سطح زیرلایه و دیسپرسیون انجام یکسری عملیات آمادهسازی بر روی سطح زیرلایه ضروری است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87]
در روش پوششدهی دورانی، زیرلایه بر روی یک صفحهای با دمای معین قرار میگیرد. سپس مقدار کمی دیسپرسیون بر روی مرکز زیرلایه قرار داده میشود. در اثر چرخش صفحه با سرعت بالا، به دلیل نیروی گریز از مرکز، دیسپرسیون بر روی سطح زیرلایه پخش میشود. ضخامت فیلم معمولا به ویسکوزیته محلول، سرعت زاویهای و میزان چرخش بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 6- روش پوششدهی الف) غوطهوری، ب) دورانی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87]
روش فیلتراسیون خلا یکی از سادهترین روشها برای جداکردن کامپوزیت نانولولههای کربنی از حلال میباشد. در این روش به دلیل ایجاد اختلاف فشار در دو طرف قیف بوخنر، حلال جدا شده و فیلم فشردهای از نانولولهها بر روی سطح ایجاد میشود. با این وجود فیلمهای تشکیل شده توسط فیلتراسیون خلا کاملا ضخیم میباشند که در کاربردهای خاص نمیتوانند مورد استفاده قرار بگیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].
یکی از روشهای مورد علاقه چاپ نانولولههای کربنی است. همچنین روشهای چاپ متنوعی مانند چاپ تخت، چاپ آیروسل، چاپ انتقالی و چاپ تماسی برای رسوب نانولوله بر روی زمینههای مختلف ارائه شد ولی مطلوب ترین شکل چاپ، چاپ جوهرافشان است. چاپ جوهرافشان مزایای بینظیری نسبت به دیگر روشهای چاپ ارائه میدهد. این روش نیاز به پیشسازی شابلون ندارد و فرآیند چاپ سریع و با هزینهی کم انجام میشود. علاوه براین با توجه به روشهای دقیق الگودهی، به مراحل پس از چاپ نیازی نیست. علاوه براین مواد متعدد به طور همزمان با استفاده از چند کارتریج جوهر میتواند رسوب کند و مقدار ماده هم میتواند با دقت زیاد کنترل شود. برای انجام این چاپ نیاز به یادگیری سختافزار یا نرمافزار خاصی نیست و راحت است. از معایبش این است که امکان گرفتگی نازل وجود دارد و اینکه به طور کلی قابل کنترل نیست، مخصوصا حجم قطره و فاصله نمیتواند تنظیم شود. وقتی که نانولولههای کربنی بر روی زمینهی مورد نظر چاپ میشوند و حلال تبخیر میشود، شبکههای نانولوله به صورت رندوم بر روی زیرلایه باقی میماند. بعضی از نانولولههای کربنی ممکن است بدون داشتن تماس با دیگر نانولولهها کاملا مجزا و تک قرار بگیرند که در این صورت الکترونها در نانولوله حبس میشوند. درنتیجه نانولولهی مجزا نمیتواند تاثیری در هدایت فیلم چاپ شده داشته باشد. بعضی از نانولولههای کربنی ممکن است در تماس با دیگر نانولولههای کربنی قرار بگیرند. ایجاد یک مسیر الکترونی ضروری است تا الکترون بتواند از یک نانولوله به نانولولهی دیگر بروند و درنتیجه باعث ایجاد جریان و نهایتا رسانایی در فیلم چاپ شده میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 7- نحوه قرارگیری نانولولهها ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89]
همانطور که انتظار میرود مقدار جریان با تعداد مسیرهای الکترونی رابطهی مستقیم دارد. این حاکی از این است که طول نانولولههای کربنی نقش مهمی در رسانایی لایه نازک ایفا میکند. اگر طول نانولولهها کوتاه باشد امکان تماس آنها با هم کمتر و درنتیجه رسانایی کمتر میشود. چاپ چندلایه رسانایی را افزایش میدهد چون هر لایهی اضافی باعث ایجاد شبکهی متراکمتر و درنتیجه مسیرهای الکترونی بیشتری تولید میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89]. هچ و همکارانش نشان دادند که با افزایش طول نانولولهها رسانایی هم افزایش مییابد. دیسپرسیونکنندهها توسط مهار تماس نانولولهها میتوانند باعث کاهش رسانایی شبکهی نانولوله شوند. انواع مختلف نانولولهها هم در میزان هدایت موثر است. فرآیند خشک کردن هم میتواند در توزیع و جهتیابی نانولولهها تاثیرگذار باشد. تهیه دیسپرسیون نانولولهی کربنی خیلی مهم است. علاوه بر دیسپرسیون، کشش سطحی و ویسکوزیته از ویژگیهای مهم برای جوهر نانولولهی کربنی است. به دلیل نیروی واندروالس بین نانولولهها، براحتی انباشته شده و رسوب میکنند که خیلی نامطلوب است چون باعث گرفتگی نازل جوهرافشان میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89, 90]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Hecht</Author><Year>2011</Year><RecNum>548</RecNum><record><rec-number>548</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>548</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hecht, David S.</author><author>Hu, Liangbing</author><author>Irvin, Glen</author></authors></contributors><titles><title>Emerging Transparent Electrodes Based on Thin Films of Carbon Nanotubes, Graphene, and Metallic Nanostructures</title><secondary-title>Advanced Materials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Materials</full-title></periodical><pages>1482-1513</pages><volume>23</volume><number>13</number><keywords><keyword>transparent electrode</keyword><keyword>carbon nanotubes</keyword><keyword>graphene</keyword><keyword>nanowires</keyword><keyword>ITO</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><publisher>WILEY-VCH Verlag</publisher><isbn>1521-4095</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/adma.201003188</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/adma.201003188</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[89, 90].
برای تزریق جوهر از نازل جوهر باید کشش سطحی کم داشته باشد به دلیل حجم خیلی کم جوهری که میخواهد تزریق شود داشتن کشش سطحی کم بسیار ضروری است. اگر کشش سطحی خیلی بالا باشد قطرههای جوهر ممکن است در نازل کارتریج باقی بماند که این به شدت نامطلوب است. حلالهای آلی کشش سطحی کمی دارند به همین دلیل به عامل ترکننده نیازی ندارند ولی آب کشش سطحی خیلی بالایی دارد که مولکولهای سطح فعال معمولا به عنوان عامل ترکننده هم استفاده میشوند. در مایعی مثل آب مولکولهای سطح فعال در فصل مشترک بین آب و هوا جمع میشوند که درنهایت باعث کاهش چسبندگی بین مولکولهای آب در سطح و درنتیجه کاهش کشش سطحی میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89].
روشهای تهیه دیسپرسیون نانولولههای کربنیدیسپرسیون نانولولههای کربنی عاملدارمرحلهی اول عاملدار کردن نانولولههای کربنی است که این امر مستلزم یک فرآیند شیمیایی است که در اثر آن مولکولها به دیوارههای نانولولهی کربنی متصل میشوند. یکی از متداولترین روشهای استفاده از نانولولههای کربوکسیله است. در کربوکسیله کردن گروههای کربوکسیل طی یکسری روشهای شیمیایی به دیوارههای نانولولههای کربنی متصل میشوند. برخلاف نانولولههای کربنی که آبگریز هستند، گروههای کربوکسیل آبدوست هستند و احتمال تجمع نانولولهها را کاهش میدهند. در طی عاملدار کردن ممکن است به دیوارههای نانولولهها آسیب جدی وارد میشودکه باعث کاهش رسانایی آنها میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gracia-Espino</Author><Year>2010</Year><RecNum>547</RecNum><DisplayText>[91]</DisplayText><record><rec-number>547</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>547</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Gracia-Espino, Eduardo</author><author>Sala, Giovanni</author><author>Pino, Flavio</author><author>Halonen, Niina</author><author>Luomahaara, Juho</author><author>Mäklin, Jani</author><author>Tóth, Géza</author><author>Kordás, Krisztián</author><author>Jantunen, Heli</author><author>Terrones, Mauricio</author><author>Helistö, Panu</author><author>Seppä, Heikki</author><author>Ajayan, Pulickel M.</author><author>Vajtai, Robert</author></authors></contributors><titles><title>Electrical Transport and Field-Effect Transistors Using Inkjet-Printed SWCNT Films Having Different Functional Side Groups</title><secondary-title>ACS Nano</secondary-title></titles><periodical><full-title>ACS Nano</full-title></periodical><pages>3318-3324</pages><volume>4</volume><number>6</number><dates><year>2010</year><pub-dates><date>2010/06/22</date></pub-dates></dates><publisher>American Chemical Society</publisher><isbn>1936-0851</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1021/nn1000723</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1021/nn1000723</electronic-resource-num><access-date>2014/12/27</access-date></record></Cite></EndNote>[91].
دیسپرسیون نانولولههای کربنی بر پایهی حلالهای آلیروش دیگر برای تهیه دیسپرسیون نانولولهها استفاده از حلالهای آلی است که در این روش دیگر نیازی به عامل دار کردن نانولولهها نیست و خود حلال همانند دیسپرسکنندهها عمل میکند. مولکولهای حلال آلی به دلیل برهمکنش هیدروفوبی با پیوند قوی واندروالس بین نانولولهها مقابله میکنند. به دلیل کشش سطحی کم خود حلالها نیاز به اضافه کردن عامل ترکننده برای جوهرهایی بر پایهی حلالهای آلی نیست. حلالهای آلی فرار هستند که باعث ایجاد مشکل در آمادهسازی و استفادهی جوهر در کارتریج میشوند جز اینکه کارتریج به خوبی مهر و موم شده باشد. وقتی که حلال تبخیر شود فقط نانولولهها باقی میمانند که باعث گرفتگی نازل میشود. مشکل دیگری که در مواجهه با حلال آلی وجود دارد این است که اثر بدی روی سلامتی و محیط میگذارد. حلالهای آلی بعضی از پلیمرها بسیار خورنده هستند که کارتریج استفاده شده باید در برابر آن مقاوم باشد. این خاصیت خورندگی همچنین انتخاب زیرلایه را هم محدود میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hecht</Author><Year>2011</Year><RecNum>548</RecNum><DisplayText>[90]</DisplayText><record><rec-number>548</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>548</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hecht, David S.</author><author>Hu, Liangbing</author><author>Irvin, Glen</author></authors></contributors><titles><title>Emerging Transparent Electrodes Based on Thin Films of Carbon Nanotubes, Graphene, and Metallic Nanostructures</title><secondary-title>Advanced Materials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Materials</full-title></periodical><pages>1482-1513</pages><volume>23</volume><number>13</number><keywords><keyword>transparent electrode</keyword><keyword>carbon nanotubes</keyword><keyword>graphene</keyword><keyword>nanowires</keyword><keyword>ITO</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><publisher>WILEY-VCH Verlag</publisher><isbn>1521-4095</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/adma.201003188</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/adma.201003188</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[90].
دیسپرسیون نانولولههای کربنی با آبدیسپرسیون نانولوله با آب دوستدار محیط زیست است و به آسانی ذخیره میشود و کار کردن با آن امنتر است. به دلیل آبگریز بودن سطح نانولولهها و همچنین وجود نیروی واندروالس قوی بین آنها باعث انباشته شدن آنها در آب میشود. یکی از راههای رفع این مشکل کمک گرفتن از سطح فعالها و پلیمرها است. سطح فعال یک سر آبدوست و یک دم آبگریز دارد که با دم آبگریز جذب نانولولهها میشود و به دلیل داشتن سر آبدوست باعث ایجاد دافعه بین نانولولهها میشود. پلیمرها هم زنجیری بلند از مونومرها هستند که به صورت هلیکس دور نانولولهها میپیچند و مانند سطح فعالها عمل میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89].
تهیه منسوج رسانا توسط نانوذرات فلزیتوسعه لایهنشانی احیایی فلزات و آلیاژها در سالهای گذشته قابل توجه بوده و هنوز هم ادامه دارد. این فرآیند برای کاربردهای گوناگونی مانند دیسکهای مغناطیسی، مدارهای چاپی، روکشدهی روی نیمههادیها، روکشدهی روی غیرهادیهایی مانند منسوجات، باتریها و وسایل پزشکی بررسی شده است. بیشتر این کاربردها وابسته به لایهنشانی مس، نیکل و نقره است که کاربردهای اساسی آنها شامل فلزکاری سطوح غیرهادی، لایهنشانی احیایی پوششهای کامپوزیت و لایهنشانی احیایی نقره، طلا و سایر فلزات است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
تکنیکهای فلزدار کردنبرای پوششدهی منسوجات با فلزات روشهای مختلفی مثل رسوبدهی تحت خلا، کندوپاش، آبکاری الکتریکی و آبکاری الکترولس4 یا لایهنشانی احیایی وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
روش کندوپاش بهبود یافته و در میزان ضخامت در آن قابل کنترل است. اگرچه این روش مزایایی همچون یکنواختی، قوی بودن پیوند بین فیلم و زیرلایه میباشد و دوستدار محیط زیست است اما گران و دارای نرخ رسوبدهی کمی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92]. رسوبدهی در خلا یک روش نسبتا ارزان برای تولید الیاف پوششدهی شده با فلز است اما چسبندگی بین فلز و الیاف ناپایدار است. علاوه بر این، انجام این فرآیند مشکل است و الیاف تولید شده به این روش مقاومت کمی در برابر خوردگی دارند و برای پوشش هم مناسب نیستند. روش آبکاری الکتریکی هم به علت قیمت بالا و مشکل بودن فرآیند، در صنعت نساجی زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرد. لایهنشانی احیایی یک روش جایگزین میباشد که در این لایههای فلزی به اندازهی کافی نازک هستند و در طی فرآیند آسیبی به پارچه وارد نمیشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
لایهنشانی احیایی و پیشرفت آن در نساجیلایهنشانی احیاییاین روش در سال 1835 با کاهش نمکهای نقره بوسیلهی اکسایش آلدهیدها انجام شد. این پیشرفت تا سال 1946 حفظ شد. این فرآیند یک روش موثر برای رسوب فیلمهای فلزی روی سطوح بدون استفاده از انرژی الکتریکی میباشد. برخلاف آبکاری الکتریکی که در آن الکترونهای خارجی اعمال شده به عنوان عامل کاهنده عمل میکنند در این روش، با وقوع واکنش شیمیایی بین عامل کاهنده و یونهای فلزی حاضر در محلول، رسوبدهی فلز انجام میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
مزایای روش لایهنشانی احیایی عبارتند از:
بسیار انعطافپذیر است و تقریبا برای هر زیرلایهای مناسب است.
این نوع رسوبدهی ساده و ارزان است.
پوششدهی با ضخامت یکنواخت انجام میشود.
در این روش الیاف با عملکرد بالا بدست میآید بدون اینکه تغییر قابلتوجهی در سایر خصوصیات مثل انعطافپذیری، چگالی ایجاد شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
مکانیزم فرآیندلایهنشانی احیاییمکانیزم فرآیند بر پایهی کاهش شیمیایی یون فلزی توسط عامل کاهنده میباشد. رسوب لایهی فلزی بر روی مواد غیر رسانا مثل زیرلایهی پلیمری، توسط این روش به معنی ایجاد سایتهای کاتالیتیکی برروی سطح غیر رسانا برای آغاز واکنش شیمیایی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93]. در این سایتها معمولا پالادیم جذب میشود. جذب شیمیایی پالادیم میتواند توسط دو روند شیمیایی متفاوت انجام شود. یکی از این فرآیندها شامل دو مرحلهی حساسسازی و فعالسازی میباشد. در طی حساسسازی، سایتهای فعال با غوطهوری زیرلایه در محلول کاهشی ایجاد میشوند. کلریدقلع یک حساسکننده است. حمام حساسسازی معمولا شامل کلریدقلع و اسیدکلریک است. گاهی اوقات به منظور جلوگیری از اکسایش یونهای قلع(II) کمی قلع در داخل محلول حساسسازی استفاده میشود. مرحلهی فعالسازی شامل تهیهی کاتالیست است. برای فعالسازی زیرلایه در حمامی حاوی یونهای فلزی گرانبها، معمولا پالادیم، غوطهور میشود.
روش دیگر برای جذب شیمیایی پالادیم، یک فرآیند یک مرحلهای است که زیرلایه در محلول کلوئیدی مخلوط کلریدقلع و کلریدپالادیم فعالسازی شده است. یک مرحلهی سریع برای برداشت لایهی قلع و سپس ایجاد کاتالیست فعال برای رسوب بیشتر فلز، ضروری است. واکنشهایی که رخ میدهد و منجر به شروع پوششدهی فلزی میشود در معادلهی1-1 و 1-2 نشان داده شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Touyeras</Author><Year>2005</Year><RecNum>234</RecNum><DisplayText>[94]</DisplayText><record><rec-number>234</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>234</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Touyeras, F.</author><author>Hihn, J. Y.</author><author>Bourgoin, X.</author><author>Jacques, B.</author><author>Hallez, L.</author><author>Branger, V.</author></authors></contributors><titles><title>Effects of ultrasonic ir–iation on the properties of coatings obtained by electroless plating and electro plating</title><secondary-title>Ultrasonics Sonochemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Ultrasonics Sonochemistry</full-title></periodical><pages>13-19</pages><volume>12</volume><number>1–2</number><keywords><keyword>Sonoelectrochemistry</keyword><keyword>Electroless coating</keyword><keyword>Electroplating</keyword><keyword>Internal stress</keyword></keywords><dates><year>2005</year><pub-dates><date>1//</date></pub-dates></dates><isbn>1350-4177</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417704000999</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2004.06.002</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[94].
معادله 1-1
معادله 1-2
بعد از قرارگیری زیرلایه در محلول لایهنشانی، ذرات فلزی بر سطح کاتالیز شدهی زیرلایه رسوب میکنند. رسوب فلز در این فرآیند از یک مکانیسم الکتروشیمیایی پیروی میکند(مثل واکنشهای اکسایش و کاهش) که شامل انتقال الکترونها بین انواع واکنش دهندههای شیمیایی میباشد. اکسایش با از دست دادن الکترونها و کاهش با بدست آوردن الکترونها همراه است. بنابراین اکسایش، یک فرآیند آندی و کاهش، یک فرآیند کاتدی را نشان میدهد. یک مدل الکتروشیمیایی استفاده شده برای فرآیند رسوبدهی الکترولس فلز، بر اساس تئوری پتانسیل مخلوط فرآیند رسوب پیشنهاد داده شده است. بر اساس تئوری پتانسیل مخلوط رسوبدهی الکترولس، واکنش کلی میتواند به یک واکنش کاهشی و یک واکنش اکسایشی تجزیه شود. این واکنش های کاهشی و اکسایشی در زیر توصیف شد.
معادله 1-3- کاهش
معادله 1-4- اکسایش
که یون فلزی، عامل کاهنده، اتم فلزی، محصول اکسایش در اثر عامل کاهنده، الکترون، z و تعداد الکترون های منتقل شده درواکنش های اکسایشی کاهشی هستند.
واکنش کلی رسوب الکترولس توسط معادله ی 1-5 نشان داده شده است. تصویر شماتیک اجزای اصلی رسوب الکترولس در شکل 1-9 نشان داده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93].
معادله 1-5- واکنش کلی

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 8- تصویر شماتیک اجزای اصلی لایهنشانی احیایی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93]
زیرلایهجنس زیرلایهی مورد استفاده نیز بسیار مهم میباشد. منسوج دارای ساختار سه بعدی است. ویژگی ساختارهای منسوج توسط ویژگیهای خاص الیاف تشکیلدهنده و ساختارهای نخ و پارچه تعیین میشود. پلیاستر گستردهترین منسوج مصنوعی مورد استفاده است که یک چهارم الیاف تولیدی جهان را تشکیل میدهد. پلیاستر انواع متفاوتی دارد. ساختار شیمیایی پلیاستر در شکل 1-10 نشان داده میشود.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 9- ساختار شیمایی پلی اتیلن ترفتالات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93]
پلیاستر مزایایی زیادی همچون قیمت ارزان، استحکام بالا، انعطافپذیری، سبکوزنی و ثبات ابعادی دارد. پلیاستر دارای نقطه ذوب بالایی است و در برابر رنگ، حلالها و بیشتر مواد شیمیایی، لک، کشش و جمعشدگی مقاوم است. سریع خشک میشود و در برابر سایش، سفیدک و چین و چروک مقاوم است. پلیاسترها ثیات خوبی در برابر نور، اکسیژن، آب و بسیاری از مواد شیمیایی دارند. علاوه بر مزایای ذکر شده، پلیاستر ویژگیهای نامطلوبی همچون آبگریزی، تولید و تجمع بار الکتریکی ساکن، چربیدوست بودن میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92, 95]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Dave</Author><Year>1987</Year><RecNum>239</RecNum><record><rec-number>239</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>239</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dave, Jayshree</author><author>Kumar, Raj</author><author>Srivastava, H. C.</author></authors></contributors><titles><title>Studies on modification of polyester fabrics I: Alkaline hydrolysis</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>455-477</pages><volume>33</volume><number>2</number><dates><year>1987</year></dates><publisher>Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/app.1987.070330215</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/app.1987.070330215</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[92, 95]
روش متداول براي ايجاد خوردگي و تشکيل گروههاي هيدروکسيل در سطح پارچه پلي استري، استفاده از روش هيدروليز قليايي ميباشد. در طي اين فرآيند سطح پارچه دچار خوردگي شده و يکسري گروههاي هيدروکسيل در آن ايجاد ميشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dave</Author><Year>1987</Year><RecNum>450</RecNum><DisplayText>[95]</DisplayText><record><rec-number>450</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>450</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dave, Jayshree</author><author>Kumar, Raj</author><author>Srivastava, H. C.</author></authors></contributors><titles><title>Studies on modification of polyester fabrics I: Alkaline hydrolysis</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>455-477</pages><volume>33</volume><number>2</number><dates><year>1987</year></dates><publisher>Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/app.1987.070330215</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/app.1987.070330215</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[95].
آمادهسازی زیرلایه با فرآیند پلاسمافرآیند پلاسمادر سال 1879 آقای ویلیام کروک مفهوم پلاسما را به عنوان حالت چهارم ماده پیشنهاد کرد. در سال 1928 شیمیدان امریکایی ایروینگ لانگمیور برای اولین بار از واژهی پلاسما استفاده کرد. پلاسما مخلوطی از گونههای واکنشپذیر مانند رادیکالهای آزاد، الکترونها و ذرات سنگین است که آن را به یک وسیلهی بینظیر و متنوع برای اصلاح سطح تبدیل میکند. تکنولوژی پلاسما یک فرآیند تمیز و خشک است که نسبت به فرآیندهای شیمیایی قدیمی مزایای متعددی دارد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفهتر و دوستدار محیط زیست است. با توجه به پتانسیلهای متنوع و ویژگیهای بینظیر پلاسما، از آن با موفقیت در زمینههای مختلفی از جمله الکترونیک، صنایع ابزارسازی، خودرو، دستگاههای پزشکی و به طور کلی صنعت پلاستیک و فیلم استفاده شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wróbel</Author><Year>1978</Year><RecNum>233</RecNum><DisplayText>[96]</DisplayText><record><rec-number>233</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>233</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wróbel, A. M.</author><author>Kryszewski, M.</author><author>Rakowski, W.</author><author>Okoniewski, M.</author><author>Kubacki, Z.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of plasma treatment on surface structure and properties of polyester fabric</title><secondary-title>Polymer</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polymer</full-title></periodical><pages>908-912</pages><volume>19</volume><number>8</number><dates><year>1978</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0032-3861</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032386178901970</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(78)90197-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[96].
ساختار و خواص مواد نساجی کاملا متفاوت و پیچیدهتر از سطح پلاستیک و فلز است. اساسا خواص سطح نقش مهمی را در مراحل مختلف تولید منسوج و همچنین عملکرد ویژه و معمولی منسوج دارد. بسیاری از خواص منسوجات مثل ترشوندگی، چسبندگی، قابلیت چاپ، اصطکاک، تولید بار ساکن، جمعشدگی(در مورد پشم)، مقاومت در برابر آب، مقاومت در برابر لک، تا حد زیادی تحت تاثیر ویژگیهای سطح منسوج است. به عبارت دیگر با اصلاح سطح میتوان خصوصیات و عملکرد متنوع و مطلوبی را در منسوجات ایجاد کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kale</Author><Year>2010</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>[97]</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kale, Kiran H</author><author>Desai, A N</author></authors></contributors><titles><title>Atmospheric pressure plasma treatment of textiles using&#xD;non-polymerising gases</title><secondary-title>Indian Journal of Fibre &amp; Textile Research (IJFTR)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Indian Journal of Fibre &amp; Textile Research (IJFTR)</full-title></periodical><pages>289-299</pages><volume>36</volume><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[97].
با ظهور فناوري پلاسما، تحولي جديد در عرصه بهبود خواص سطحي مواد مختلف بوجود آمده است. پلاسما از طريق برخورد الکترونها و فرآيندهاي فتوشيميايي باعث قطع ارتباط مولکولها و درنتيجه توليد راديکالهاي آزاد با چگالي بالا ميشود. اين عمل باعث اختلال پيوندهاي شيميايي در سطح الياف و پليمرها و درنتيجه شکلگيري گونههاي شيميايي جديد ميشود. هم شيمي سطح و هم توپوگرافي سطح تحت تاثير پلاسما تغيير ميکند اما در ویژگیهای اصلی ماده تغییری ایجاد نمیکند. PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Qb2xldHRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjIzNTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bOTUsIDk4XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjIzNTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UG9sZXR0aSwgRy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9yc2luaSwgRi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmZhZWxlLUFkZGFtbywgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJpY2NhcmRpLCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2VsbGksIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNvbGQgcGxhc21hIHRy
ZWF0bWVudCBvZiBQRVQgZmFicmljczogQUZNIHN1cmZhY2UgbW9ycGhvbG9neSBjaGFyYWN0ZXJp
c2F0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VyZmFjZSBTY2llbmNlPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXBwbGllZCBT
dXJmYWNlIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTEtMzE2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjIxOTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+M+KAkzQ8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+Q29sZCBnYXMgcGxhc21hPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXNtYSBwcm9jZXNz
aW5nIG9mIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QRVQgZmFicmljcyBtb3JwaG9sb2d5
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTY5LTQzMzI8L2lz
Ym4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20v
c2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDE2OTQzMzIwMzAwNzAzNzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAx
Ni9TMDE2OS00MzMyKDAzKTAwNzAzLTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRhdmU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDUwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NTA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ1MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RGF2
ZSwgSmF5c2hyZWU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkt1bWFyLCBSYWo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNy
aXZhc3RhdmEsIEguIEMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlN0dWRpZXMgb24gbW9kaWZpY2F0aW9uIG9mIHBvbHllc3RlciBmYWJyaWNzIEk6IEFs
a2FsaW5lIGh5ZHJvbHlzaXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBBcHBs
aWVkIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NTUtNDc3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMzPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlz
aGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21wYW55PC9w
dWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5Ny00NjI4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL2FwcC4xOTg3LjA3MDMzMDIxNTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAwMi9hcHAuMTk4Ny4w
NzAzMzAyMTU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Qb2xldHRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjIzNTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bOTUsIDk4XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjIzNTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UG9sZXR0aSwgRy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9yc2luaSwgRi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmZhZWxlLUFkZGFtbywgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJpY2NhcmRpLCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2VsbGksIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNvbGQgcGxhc21hIHRy
ZWF0bWVudCBvZiBQRVQgZmFicmljczogQUZNIHN1cmZhY2UgbW9ycGhvbG9neSBjaGFyYWN0ZXJp
c2F0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VyZmFjZSBTY2llbmNlPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXBwbGllZCBT
dXJmYWNlIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTEtMzE2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjIxOTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+M+KAkzQ8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+Q29sZCBnYXMgcGxhc21hPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXNtYSBwcm9jZXNz
aW5nIG9mIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QRVQgZmFicmljcyBtb3JwaG9sb2d5
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTY5LTQzMzI8L2lz
Ym4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20v
c2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDE2OTQzMzIwMzAwNzAzNzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAx
Ni9TMDE2OS00MzMyKDAzKTAwNzAzLTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRhdmU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDUwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NTA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ1MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RGF2
ZSwgSmF5c2hyZWU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkt1bWFyLCBSYWo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNy
aXZhc3RhdmEsIEguIEMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlN0dWRpZXMgb24gbW9kaWZpY2F0aW9uIG9mIHBvbHllc3RlciBmYWJyaWNzIEk6IEFs
a2FsaW5lIGh5ZHJvbHlzaXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBBcHBs
aWVkIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NTUtNDc3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMzPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlz
aGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21wYW55PC9w
dWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5Ny00NjI4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL2FwcC4xOTg3LjA3MDMzMDIxNTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAwMi9hcHAuMTk4Ny4w
NzAzMzAyMTU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [95, 98].
برهمکنش بین پلاسما با سطح منسوجاتمشکلات چسبندگی مخصوصا برای پارچههایی با الیاف مصنوعی در هنگام پوششدهی و چاپ منسوجات وجود دارد. بسیاری از زیرلایهی پلیمری به دلیل انرژی سطحی کم، چسبندگی ضعیفی دارند. چسبندگی از ویژگیهای سطح است که اغلب توسط لایهای از مولکولها کنترل میشود. انواع بسیاری از روشهای مرطوب و شیمیایی برای افزایش چسبندگی سطح وجود دارد ولی به دلیل ملاحظات زیستمحیطی و ایمنی قابل قبول نیستند. در اصلاح الیاف و پلیمرها با پلاسما، ذرات پرانرژی و فوتونهای تولیدشده به شدت با سطح زیرلایه برهمکنش داشته و باعث چهار اثر عمدهی تمیز کردن سطح، فرسایش، پیوند عرضی مولکول های نزدیک سطح و اصلاح ساختار شیمیایی سطح میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>experts</Author><Year>2007</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[99]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>distinguished international team of experts</author></authors><secondary-authors><author>1</author></secondary-authors><tertiary-authors><author> R Shishoo</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Plasma Technologies for Textiles</title></titles><pages>360</pages><dates><year>2007</year></dates><pub-location>Woodhead</pub-location><isbn>9781845692575</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[99]. از ویژگیهای جالب پلاسما این است که به دلیل سطح نفوذ کم، تغییرات در عمق چند نانومتر محدود میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Poletti</Author><Year>2003</Year><RecNum>235</RecNum><DisplayText>[98]</DisplayText><record><rec-number>235</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>235</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Poletti, G.</author><author>Orsini, F.</author><author>Raffaele-Addamo, A.</author><author>Riccardi, C.</author><author>Selli, E.</author></authors></contributors><titles><title>Cold plasma treatment of PET fabrics: AFM surface morphology characterisation</title><secondary-title>Applied Surface Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Applied Surface Science</full-title></periodical><pages>311-316</pages><volume>219</volume><number>3–4</number><keywords><keyword>Cold gas plasma</keyword><keyword>Plasma processing of materials</keyword><keyword>PET fabrics morphology</keyword></keywords><dates><year>2003</year><pub-dates><date>12/15/</date></pub-dates></dates><isbn>0169-4332</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433203007037</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0169-4332(03)00703-7</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[98]
برای بررسی کاربردهای بالقوه پلاسما در منسوجات، فهمیدن برهمکنش بین گونههای پلاسما با منسوجات ضروری است. وقتی که گونههای برانگیخته و پرانرژی پلاسما(یونها، رادیکالها، الکترونها ) سطح منسوج یا پلیمر را بمباران میکنند، واکنشهای متنوعی را آغاز میکنند. به طور کلی، پلاسما میتواند دو نوع برهم کنش با سطح داشته باشد. نوع اول گسیختگی زنجیرهای سطح است که باعث کندهکاری، تمیز کردن و یا فعالسازی میشود. نوع دوم برهمکنش باعث پلیمریزاسیون یا برقراری پیوند جدید میشود. برهمکنش نوع اول با استفاده از گازهای غیر پلیمریزه کننده مثل هلیوم، آرگون، اکسیژن، هوا و نیتروژن انجام میشود. پلیمریزه کردن یا ایجاد پیوند بر روی سطح منسوج میتواند با استفاده از گازهای پلیمریزهکننده متنوعی مثل فلوروکربنها، هیدروکربنها و سیلیکون حاوی مونومرها انجام شود. شکل1-11 (الف) و (ب) هر دو نوع برهمکنش را نشان میدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wróbel</Author><Year>1978</Year><RecNum>233</RecNum><DisplayText>[96]</DisplayText><record><rec-number>233</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>233</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wróbel, A. M.</author><author>Kryszewski, M.</author><author>Rakowski, W.</author><author>Okoniewski, M.</author><author>Kubacki, Z.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of plasma treatment on surface structure and properties of polyester fabric</title><secondary-title>Polymer</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polymer</full-title></periodical><pages>908-912</pages><volume>19</volume><number>8</number><dates><year>1978</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0032-3861</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032386178901970</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(78)90197-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[96].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 10- برهمکنش بین سطح و پلاسمادر هر دو نوع برهمکنش بین سطح و پلاسما، گازهای حامل نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند. معمولا گازهای بیاثر مثل هلیوم یا آرگون به عنوان گاز حامل، هم برای کندهکاری سطح و هم برای پلیمریزه کردن توسط پلاسما، میتواند استفاده شود. اصلاح سطح منسوجات با استفاده از گازهای غیر پلیمریزهکننده به پارامترهای مختلفی مثل مدت زمان قرارگیری در معرض پلاسما، ماهیت گاز مورد استفاده، ماهیت زیرلایه و قدرت تخلیه، بستگی دارد. نوع گاز مورد استفاده برای تولید پلاسما هم، نقش مهمی را ایفا میکند. چون میتواند ویژگیهای متفاوتی را بر روی سطح منسوج ایجاد کند. روبل و همکارانش اثر گازهای مختلف مثل نیتروژن، اکسیژن، هوا، کربندیاکسید و آمونیاک را بر روی خواص پارچهی پلیاستری اصلاح شده با پلاسما بررسی کردند. گزارش شد که گازهای مختلف در پلاسما، تغییرات مورفولوژیکی و شیمیایی متفاوتی را بر روی سطح پارچهی پلیاستری ایجاد میکنند. بنابراین برای انتخاب گاز پلاسما باید بسیار دقت کرد تا ویژگی موردنظر در سطح منسوج را ایجاد کند. گازهای بیاثر عمدتا فعالسازی سطح را با تولید رادیکالهای آزاد در سطح بوسیلهی گسیختگی زنجیرها انجام میدهند. در حالیکه گازهای واکنشگری همچون اکسیژن و آمونیاک، گروههایی شامل اکسیژن یا نیتروژن ایجاد کنند. این تغییرات در شیمی سطح ممکن است منجر به کاربردهای مختلفی مثل بهبود در چسبندگی، چاپ، رنگرزی و .. شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wróbel</Author><Year>1978</Year><RecNum>233</RecNum><DisplayText>[96]</DisplayText><record><rec-number>233</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>233</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wróbel, A. M.</author><author>Kryszewski, M.</author><author>Rakowski, W.</author><author>Okoniewski, M.</author><author>Kubacki, Z.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of plasma treatment on surface structure and properties of polyester fabric</title><secondary-title>Polymer</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polymer</full-title></periodical><pages>908-912</pages><volume>19</volume><number>8</number><dates><year>1978</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0032-3861</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032386178901970</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(78)90197-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[96].
منسوجات مورد عمل قرار گرفته با پلاسما تحت تغییرات شیمیایی و فیزیکی از جمله تغییرات شیمیایی در لایههای سطحی، تغییرات در ساختار لایهی سطحی، تغییرات در خصوصیتهای فیزیکی لایههای سطحی قرار میگیرند. پلاسما از طریق برخورد الکترونها و فرآیندهای فتوشیمیایی باعث قطع ارتباط مولکولها و درنتیجه تولید رادیکالهای آزاد با چگالی بالا میشود. این عمل باعث اختلال پیوندهای شیمیایی در سطح الیاف و پلیمرها و درنتیجه شکلگیری گونههای شیمیایی جدید میشود. هم شیمی سطح و هم توپوگرافی سطح تحت تاثیر پلاسما تغییر میکند و مساحت سطح مخصوص الیاف به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. عملآوری با پلاسما در سطح الیاف و پلیمر باعث ایجاد گروههای عاملی جدید مثل،، میشود. این گروهها ترشوندگی پارچه را تحت تاثیر قرار میدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>experts</Author><Year>2007</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[99]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>distinguished international team of experts</author></authors><secondary-authors><author>1</author></secondary-authors><tertiary-authors><author> R Shishoo</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Plasma Technologies for Textiles</title></titles><pages>360</pages><dates><year>2007</year></dates><pub-location>Woodhead</pub-location><isbn>9781845692575</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[99].
در تحقیق حاضر به دنبال انجام روشهایی برای پوششدهی منسوج با پلیمرهای رسانا همچون پلیانیلین، پلیپیرول و نانولولههای کربنی است. زیرلایهی استفاده شده در این کار پارچهی پلیاستری خام و پوششدهی شده با نانوذرات مس و نیکل میباشد.
2413001995805فصل دوم
تجربیات
00فصل دوم
تجربیات

بخش تجربيات شامل دو قسمت مي‌باشد که عبارتند از: 1- ساخت پارچه‌‌ي رسانا 2- دستگاه ها و تجهيزات.
شرح کلي آزمايشات برای لایهنشانی منسوج با نانولولههای کربنی و پلیمر رسانا آزمایشات در چندین مرحله انجام شده است.
آمادهسازی پارچهی پلیاستری به دو روش هیدرولیز قلیایی و پلاسمای اکسیژن.
ساخت پارچهی رسانا توسط لايه نشاني فلزي، که با لايه نشاني احيايي فلز نیکل و مس صورت ميگيرد.
ساخت پارچه‌‌ي رسانا توسط پليمرهاي رسانا، که شامل پليمر رسانای پليپيرول و پليانيلين ميباشد.
ساخت پارچهی رسانا توسط توسط لايه نشاني کامپوزيتي از پليمر رساناي انيلين و پیرول با فلز مس و نیکل.
ساخت پارچهی رسانا توسط لایهنشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانای انیلین و پیرول با نانولولههای کربنی چند دیواره.
ساخت پارچهی رسانا توسط لایهنشانی کامپوزیتی از نانولولههای کربنی، پلیمر رسانای انیلین و پیرول با نانوذرات فلزی مس و نیکل.
آمادهسازیپارچه هاي پلي استر به دليل جذب رطوبت پايين و هيدروفوب بودن به يک سري عمليات پيش واکنشي جهت ارتقاء قابليت جذب نياز دارند به همين دليل ابتدا اين پارچه را با استفاده از دو روش هیدرولیز قلیایی با سدیم هیدروکسید یا پلاسمای اکسیژن مورد عمل قرار داده شد تا یکسری گروههای عاملی هیدروکسیل و خراش در سطح آن ایجاد شود و باعث افزایش جذب آب و هیدروفیل شدن سطح زیرلایه گردد.
آمادهسازی نمونه با پلاسمابرای آمادهسازی نمونهها با پلاسما از دستگاه پلاسما () ساخت کره استفاده شد. نمونهها در یک محفظهی کوچک بین دو الکترود قرار گرفته و از اکسیژن به عنوان گاز ورودی استفاده شد. عملآوری با پلاسمای اکسیژن به مدت 15 دقیقه در فشار 4 و توان 90 وات انجام شد. شکل 2-1 دستگاه پلاسمای استفاده شده در این پروژه را نشان میدهد.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 1- دستگاه پلاسماآمادهسازی نمونه با هیدرولیز قلیاییبه منظور آمادهسازی نمونه با استفاده از هیدرولیز قلیایی، ابتدا محلول 20 گرم بر لیتر سدیم هیدروکسید را تهیه کرده و سپس پارچه به مدت 15 دقیقه در دمای 75 درجه در آن غوطهور میشود. سپس پارچه خارج شده و با آب دوبار تقطیر شستشو داده میشود.
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني به ‌روش احياييهمان طور که گفته شد هدف از انجام این پروژه لایهنشانی منسوج با کامپوزیتی از پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی به منظور استفاده از آن به عنوان الکترود مقابل در سلول خورشیدی میباشد. از آنجایی که در سلولهای خورشیدی از شیشهی رسانا به عنوان زیرلایه استفاده میشود در این پروژه از پارچههای رسانا شده با نانوذرات مس یا نیکل به عنوان زیرلایه استفاده گردید. برای پوششدهی منسوجات با نانوذرات فلزی روشهاي مختلفي پيشنهاد شده است که بهترين آنها لايهنشاني به روش احيايي ميباشد. در اين روش سطح منسوج بدون استفاده از منبع خارجي مولد جريان الکتريکي لايهنشاني ميشود. در پروژه حاصل پارچه پلياستري را با فلزات نیکل و مس به روش احيايي لايهنشاني کرديم. در اين روش يونهاي فلزي مس و نیکل که داراي بار مثبت و گيرنده الکترون ميباشند توسط احياء شيميايي که بوسيله مواد احياء کننده صورت ميگيرد، الکترون دريافت نموده و اتمهاي فلزی خنثي روي سطح لايهنشاني ميگردد.
لايهنشاني با مسمواد مورد استفاده در لايه‌نشاني احيايي با مسپارچه‌ي 100 درصد پلیاستر با تراکم تار و پود (30×35) و ابعاد نمونه 5 × 5 سانتیمتر ، شوينده Dyatex ANW (آنيونيک/نانيونيک) از شرکت دایر شیمی، سود (NaOH)، کلريد قلع (SnCl2)، اسيد کلريدريک (HCL)، کلريد پالاديم (PdCl2)، سولفات مس (CuSO4)، سولفات نيکل (NiSO4.6H2O)، هيپوفسفيت سديم (NaH2PO2.H2O)، اسيد بوريک (H3BO3) و سيترات سديم (C6H5Na3O7.2H2O) است همه اين مواد شيميايي از شرکت مرک آلمان خريداري شده است.
روش لايه نشاني احيايي با مسبه ‌دليل هدايت الکتريکي بسيار بالاي فلز مس، از نمک اين فلز براي لايه‌نشاني استفاده شده است. براي لايهنشاني با مس ابتدا لازم است محلول ها از قبل تهيه شوند.
محلول ماده‌ي حساس‌کننده: 10 گرم بر لیتر از کلريد قلع در اسيدکلريدريک حل شده و به حجم رسانده شد. محلول را به مدت 24 ساعت در دماي محيط نگه داشته تا محلول به‌طور کامل شفاف شود.
محلول ماده‌ي فعال‌کننده: 1/0 گرم بر لیتر کلريد پالاديوم در اسيدکلريدريک حل شده و به حجم رسانده شد. محلول را در دماي محيط قرار داده و بعد از 2 ساعت آماده شد.
فرآيند لايه‌نشاني به‌صورت چند مرحله‌اي انجام گرفت که اين مرحله‌ها در شکل2-2 نشان داده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 2- مراحل لایهنشانی احیاییبعد از تهيه محلول، جهت زدودن چربي و آلودگي‌هاي سطحي ابتدا پارچه در محلول حاوي 2 گرم بر لیتر شوینده در دماي 60 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقيقه شستشو داده شد. قبل از فرآیند حساسسازی و فعالسازی، پارچه توسط پلاسمای اکسیژن یا سدیم هیدروکسید مورد عمل قرار گرفته شد. پس از آبکشی به مدت 10 دقیقه در دمای محیط در محلول اسيدي کلريد قلع غوطهور گردید تا عمليات حساس‌سازي روي سطح پارچه انجام گيرد. سپس پارچه‌ با آب دوبار تقطير آب‌کشي شد و بعد از حساسسازي، پارچه به مدت 1 دقیقه در دمای محیط در محلول اسيدي کلريد پالاديوم قرار داده شد تا سطح پارچه فعال شود. پس از مرحله‌ي فعال‌سازي، پارچه‌ي فعالشده به مدت 5 دقيقه با آب دوبار تقطير آب‌کشي شد.
روش لايهنشاني احيايي با مس
پس از عمليات حساس سازي و فعال سازي، نمونه در محلول لايه نشاني با مس که شامل: 3 گرم بر لیتر سولفات مس، 4/0 گرم بر لیتر سولفات نيکل،11 گرم بر لیتر هيپوفسفيت سديم،10 گرم بر لیتر سيترات سديم و 11 گرم بر لیتر اسيد بوريک میباشد، غوطهور گردید. نمونه به مدت 20 دقيقه تحت دماي80 درجه سانتیگراد باقي مي ماند و pHحمام به وسيله سود در 5/9 تنظيم شد.
پس از لايه‌نشاني، به منظور تثبیت و جلوگیری از اکسیداسیون نهایی، پارچه‌ي پوشش داده شده را به مدت 20 دقیقه در آب دوبار تقطير با دمای 40 درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس پارچه‌ي لايه‌نشاني شده در دماي75 درجه سانتیگراد در آون خشک شد.
لايهنشاني احيايي با نیکلمواد مورد استفاده در لايه‌نشاني با نیکلپارچه‌ي 100 درصد پلیاستر با تراکم تار و پود (30×35) و ابعاد نمونه 5 × 5 سانتیمتر ، شوينده Dyatex ANW (آنيونيک/نانيونيک) از شرکت دایر شیمی، سود(NaOH)، کلريد قلع(SnCl2)، اسيد کلريدريک(HCL)، کلريد پالاديم (PdCl2)، سولفات نيکل(NiSO4.6H2O)، هيپوفسفيت سديم(NaH2PO2.H2O)، اسيد بوريک (H3BO3)و سيترات سديم(C6H5Na3O7.2H2O) است همه اين مواد شيميايي از شرکت مرک آلمان خريداري شده است.
روش لايهنشاني احيايي با نیکلمراحل لايه نشاني احيايي نیکل بر روي پارچهی پلیاستری مشابه فرآیند لایهنشانی احیایی مس است و فقط در محلول لايهنشاني احيايي نیکل، سولفات مس وجود ندارد. پس از عمليات حساسسازي و فعالسازي، نمونه در محلول لايهنشاني نیکل که شامل: 2 گرم بر لیتر سولفات نيکل، 5 گرم بر لیتر هيپوفسفيت سديم،5/1 گرم بر لیتر سيترات سديم،4 گرم بر لیتر اسيد بوريک میباشد، غوطهور میگردد. نمونه به مدت 70 دقيقه تحت دماي 70 درجه سانتیگراد باقي ماند. pHحمام به وسيله سود 10 تنظيم شد.
پس از لايه‌نشاني، به منظور تثبیت و جلوگیری از اکسیداسیون، پارچه‌ي پوشش داده شده را به مدت 20 دقیقه در آب دوبار تقطير با دمای 40 درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس پارچه‌ي لايه‌نشاني شده در دماي75 درجه سانتیگراد درآون خشک شد.
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پليمرهاي رسانا
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پليمر رساناي پلیانيلينمواد براي پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلينمونومر انيلين که از شرکت آلدريچ تهيه شده بود و قبل از استفاده دو بار تقطير شده و در زير دماي 18- نگهداري گرديد. عامل دوپينگ آمونيوم پرسولفات (APS)، اسيد کلريدريک (HCL) ، AMPSA و DCA همگي از شرکت مرک و شوينده Dyatex ANW (آنيونيک/نانيونيک) از شرکت دایر شیمی خريداري شده است. پارچه پلي استر و در تمامي مراحل آزمايش از آب دو بار تقطير استفاده شده است.
پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش پلیمریزاسیون شیمیاییابتدا قبل از انجام آزمايش بايد از خالص بودن منومر انیلین مطمئن شد به همين دليل براي تصفيه و خالص سازي منومر انیلین، نمونه ناخالص اوليه در اثر حرارت تبخير شده و بخار هاي حاصل، در يک مبرد، به صورت منومر خالص انیلین جمعآوري گرديد. اين عمليات در دماي جوش بين40 تا 150 درجه سانتیگراد در آزمايشگاه انجام ميشود. همانطور که در شکل 2-3 نشان داده شده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 3- تقطیر مونومرپس از شستشوی اولیه و فرآیند آمادهسازی، پارچه دور همزن مکانيکی پيچيده و در محلول مونومر قرار داده شد. سرعت همزن 50 دور بر دقیقه تنظیم گردید. محلول مونومر شامل 6/0 مولار مونومر انيلين در اسيدکلريدريک 5/3 مولار بود. به منظور آغشته شدن پارچه با محلول مونومر، پارچه به مدت دو ساعت در دمای 40 درجه همراه با همزن در محلول مونومر غوطهور گردید. سپس محلول مونومر را در حمام آب با دمای 5 درجه قرار داده شد همانطور که در شکل 2-4 نشان داده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 4- حمام آبسپس محلول اکسيدکننده (شامل 6/0 مولار آمونيوم پرسولفات در اسيدکلريدريک 1 مولار ) قطره قطره توسط بورت به مدت يک ساعت به محلول مونومر اضافه شده و بعد از تمام شدن ماده اکسيدکننده، محلول حاصل به مدت 2 ساعت به وسيله همزن مکانيکي همزده شد. سپس با آب دوبار تقطير شستشو داده شده و در آون تحت دماي70 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقيقه خشک شد.
پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش اسپری1 گرم پلیانیلین و 9/0 گرم AMPSA را در هاون چینی بخوبی با هم مخلوط کرده یک پودر خاکستری رنگ بدست میآید. پس از چند بار الک کردن و بدست آمدن پودر مناسب، محلول 2 و 5 درصد وزنی به حجمی از این مخلوط با DCA تهیه گردید. محلول حاصل با استفاده از پیستوله بر روی سطح پارچه اسپری شده سپس در آون با دمای 70 درجه خشک گردید.
پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش غوطهوری1 گرم پلیانیلین و 9/0 گرم AMPSA را در هاون چینی بخوبی با هم مخلوط کرده یک پودر خاکستری رنگ بدست میآید. پس از جند بار الک کردن و بدست امدن پودر مناسب، محلول 2 و 5 درصد از این مخلوط با DCA تهیه شد. سپس زیرلایه به مدت 10 یا 30 دقیقه در محلول غوطهور شده سپس در آون با دمای 70 درجه خشک شد.
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پلیپيرولمواد براي پوششدهي با استفاده از پلیپيرولمنومر پيرول و سطح فعال SDDBS که از شرکت آلدريچ تهيه شده بودند. کلريد آهن (FeCl3) از شرکت مرک خريداري شد در آزمايشات مورد استفاده قرار گرفتند. پارچه پلي استر از شرکت ايران تافته خريداري شد. در تمامي مراحل آزمايش از آب دو بار تقطير استفاده شده است.
پوششدهي منسوج با استفاده از پلیپيرول به روش پلیمریزاسیون شیمیاییابتدا قبل از انجام آزمايش بايد از خالص بودن منومر پیرول مطمئن شد به همين دليل منومر پیرول مثل انیلین تصفيه و خالص سازي شد.
پارچهی پلیاستری آمادهسازی شده با پلاسمای اکسیژن یا هیدرولیز قلیایی دور همزن مکانيکي (با سرعت 50 دور بر دقیقه)، پيچيده و در محلول مونومر قرار داده شد، همانطور که در شکل 2-4 مشاهده نشان داده شد. محلول مونومر (شامل 1 مولار مونومر پیرول و 01/0 مولار سطح فعال سدیم دودسیل بنزن سولفونات در 50 سیسی آب دوبار تقطير) در حمام آب با دماي 5 درجه سانتیگراد قرار داده شد.
برای اینکه پارچه بخوبی به محلول مونومر آغشته شود به مدت 30 دقیقه قبل از شروع واکنش همراه با همزن در محلول مونومر قرار گرفته شد. سپس محلول 5/0 مولار کلريد آهن را که به وسيله دستگاه اولتراسونيک در 50 سیسی آب دوبار تقطير کاملاً حل شده، به عنوان اکسيدکننده به وسيله بورت قطره قطره به مدت 30 دقیقه به محلول مونومر اضافه گردید. بعد از تمام شدن ماده اکسيدکننده، محلول حاصل به مدت 75 دقيقه به وسيله همزن مکانيکي همزده شد. سپس به منظور برداشت مونومرهای واکنش نداده پارچه با آب دوبار تقطیر و اتانول شستشو داده شده و در آون تحت خلا با دماي 60 درجه سانتیگراد خشک شد.
پوشش دهي منسوج با استفاده از پلیپيرول به روش CVDپارچهی پلیاستری مورد عمل قرار گرفته با سدیم هیدروکسید یا پلاسمای اکسیژن به مدت 15 دقیقه در محلول آبی 011/0 مولار SDDBS غوطهور شده سپس به مدت 15 دقیقه در محلول اتانول حاوی کلریدآهن 1/0 مولار قرار داده شد. برای پوششدهی پارچه به روش CVD، پارچهی آغشته شده به مدت 24 ساعت در دمای اتاق در معرض بخار مونومر پیرول قرار داده شد. سپس پارچهها با آب دوبار تقطیر شستشو داده شده و در آون تحت خلا با دمای 40 درجه خشک شد.
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني با نانوذرات کامپوزيتيمواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا انيلين با فلز مس
به منظور لايهنشاني کامپوزيت بر روي منسوج، لايهنشاني احيايي پارچه پلياستر همانند بخش 2-3-1 انجام شد بعد از لايهنشاني نمونه همانند بخش 2-4-1-2 دور همزن مکانيکي (با سرعت 40 دور بر دقیقه) پيچيده و وارد محلول پليمريزاسيون شد. بعد از آغشته شدن پارچه با محلول مونومر به مدت 30 دقیقه، محلول اکسيدانت به صورت قطره قطره توسط بورت به مدت 30 دقیقه به داخل محلول مونومری که در 5 درجه سانتیگراد قرار داده شد، اضافه گردید و بعد از تمام شدن ماده اکسيدکننده، محلول حاصل به مدت 75 دقیقه به وسيله همزن مکانيکي همزده شد. سپس با آب دوبار تقطير و اتانول شستشو داده و در آون تحت خلا با دمای 60 درجه سانتیگراد خشک شد.
مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا انيلين با فلز نیکلبه منظور لايهنشاني نانوذرات کامپوزيت بر روي منسوج، لايهنشاني احيايي پارچه پلياستر همانند بخش 2-3-2 انجام شده بعد از لايهنشاني نمونه همانند بخش 2-4-1-2 دور همزن مکانيکي ( با سرعت 40 دور بر دقیقه) پيچيده و وارد محلول پليمريزاسيون شد. بعد از آغشته شدن پارچه با محلول مونومر به مدت 30 دقیقه، محلول اکسيدکننده به صورت قطره قطره توسط بورت به مدت 30 دقیقه به داخل محلول مونومری که در 5 درجه سانتیگراد قرار داده شد، اضافه گردید و بعد از تمام شدن ماده اکسيدانت، محلول حاصل به مدت 75 دقیقه به وسيله همزن مکانيکي همزده شد. سپس با آب دوبار تقطير و اتانول شستشو داده و در آون تحت خلا با دمای 60 درجه سانتیگراد خشک شد. پوششدهي نانوذرات کامپوزيتي توسط پليمر رسانای پليانيلين با آمونيوم پرسولفات (در دو غلظت متفاوت از اسيد کلريدريک) و کلرید آهن((FeCl3)) صورت گرفت. که درجدول 2-1 نشان داده شده است.
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 1- نسبت مولی و غلظت اسید مورد استفادهنوع اکسیدانت اسيد کلريدريک محلول مونومر(M) اسيد کلريدريک محلول اکسيدانت(M)
آمونیوم پرسولفات 5/3 1
آمونیوم پرسولفات 1 1

— (324)

تمامی حقوق مادّی و معنوی مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوریهایِ ناشی از انجام این پژوهش، متعلق به دانشگاه محقق اردبیلی میباشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بلامانع است.
تعهدنامهی اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاه
اینجانب جعفر موذن دانشآموختهی مقطع کارشناسی ارشد رشتهی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت و پایداری دانشکدهی ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه محقق اردبیلی به شمارهی دانشجویی 9111413207 که در تاریخ 8/11/93 از پایاننامهی تحصیلی خود تحت عنوان بررسی و تحلیل سبکشناسی آثار علیرضا قزوه دفاع نمودهام، متعهد میشوم که:
1) اين پاياننامه را قبلاً براي دريافت هيچگونه مدرك تحصيلي یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهام.
2) مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجات پایاننامهی تحصیلی خود را بر عهده میگیرم.
3) اين پاياننامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اينجانب میباشد.
4) در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه و با رعایت اصل امانتداری علمی، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در متن و فهرست منابع و مآخذ ذكر نمودهام.
5) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده يا هر گونه بهرهبرداري اعم از نشر كتاب، ثبت اختراع و … از اين پاياننامه را داشته باشم، از حوزهی معاونت پژوهشي و فنّاوری دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي لازم را اخذ نمايم.
6) در صورت ارائهی مقالهی مستخرج از این پایاننامه در همايشها، کنفرانسها، سمینارها، گردهماییها و انواع مجلات، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار نام نويسندگان (دانشجو و اساتید راهنما و مشاور) ذکر نمایم.
7) چنانچه در هر مقطع زماني، خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن (منجمله ابطال مدرك تحصيلي، طرح شکایت توسط دانشگاه و …) را ميپذيرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میدانم با اينجانب مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه رفتار نماید.
نام ونام خانوادگی دانشجو: جعفر موذن
امضا
تاریخ

دانشکدهی ادبیّات و زبانهای خارجی
گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی
پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
در رشتهی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری
عنوان:
بررسی و تحلیل سبکشناسی آثار علیرضا قزوه
استاد راهنما:
دکتر عسگر صلاحی
استاد مشاور:
دکتر ابراهیم رنجبر
پژوهشگر:
جعفـرمؤذن
پاییز 1393
تقدیم
به خدایی که آفرید جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را.
به چشمههای جوشان محبت ، جلوههای مهر و عطوفت الهی، لبخندهای پر مهر زندگی ام .
((پدر و مادرعزیزم))
به همسر مهربانم که با مهربابی و همراهی هایش مرا در برای نوشتن این پایان نامه مصممتر کرد.
به آزادمردان نیک اندیش که عقل، منطق و ایمان را پیشه خو د نموده و هدفشان رضای الهی و سعادت جامعه است.
به آنها یی که رفتند تا انسانیت بماند.
و تقدیم به آنهایی که برآستان گرانسنگ انسانیت سرفرود میآورند و انسان را با همه تفاوتهایش ارج مینهند.
سپاسگزاری
با سپاس از وجود مقدس:
آنانکه ناتوان شدند تا ما به توان برسیم…
موهایشان سفید شد تا ما رو سفید شویم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
پدران ومادرانمان
استادانمان
وهمسر مهربانم
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا سرآغاز این پایاننامه را به سرانجام آن پیوند زنم و به مصداق ((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق)) بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکترعسگرصلاحی که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند وگلشن سرای علم و دانش را با راهنماییهای سازنده و ارزنده بارور ساختند، تقدیر و تشکر وافر نمایم. از جناب آقای دکترابراهیم رنجبر، استاد مشاور هم بخاطر راهنماییهایشان تقدیر و تشکر مینمایم همچنین جا دارد از مهندس بهزاد موذن بخاطر همکاریهایشان جهت به ثمر رساندن پایاننامه کمال تشکر را داشته باشم.
نامخانوادگی دانشجو: مؤذن نام: جعفـر
عنوان پایاننامه: بررسی و تحلیل سبکشناسی آثار علیرضا قزوه
استاد راهنما: عسگر صلاحی
استاد مشاور: دکتر رنجبر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: زبان و ادبیات فارسی
گرایش: ادبیّات مقاومت و پایداری دانشگاه: محقق اردبیلی
دانشکده: ادبیّات و زبانهای خارجی تاریخ دفاع: 8/11/93 تعداد صفحات:
چکیده
علیرضا قزوه شاعر و نویسندهی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. وی آثار زیادی در حوزهی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر و داستان، سفرنامه و … بنمایههایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم میخورد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل سبکشناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبهی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.
نخست به تعریف سبکشناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبهی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.
قزوه در زمینه زبانی، دارای چند ویژگی زبانی است که این ویژگیها در آثارش بیشتر مشاهده میشود: علیرضا قزوه هم در نظم و هم در نثر آثاری انتشار کردهاست. با بررسی آثار منثور ایشان یک ویژگی زبانی که میشود برای قزوه بیان کرد، آمیختگی نظم و نثر ادبی است. از دیگر ویژگی زبانی آثار منثور قزوه، به کار گیری زبان محاوره در متن است. استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی ، استفاده زیاد از اسمهای اساطیری و تاریخی، تکرار کلمات، آوردن آواها و صداها در میان اشعارش یکی دیگر از ویژگیهای زبانی آثار قزوه است.
اما در مورد ویژگیهای ادبی، قزوه غزلسراست و نیز استفاده فراوان از تشبیه، تلمیح، تشخیص و واجآرایی در مجموعه آثار قزوه دیده میشود.
با بررسی آثار و اشعار قزوه در زمینه فکری، برای ایشان به پنج محور اصلی رسیدیم که بیشتر در این زمینه شعر سرودهاست که به آن پنج محور اشاره میکنیم: علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس، علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی، علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی، علیرضا قزوه و شعر اعتراض، علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.
قزوه به خاطر سرودن شعرهای آیینی و مذهبی ازجمله شاعران آیینی به حساب میآید. قزوه به ژانر ادبی رایج معاصر، ادبیات مقاومت و پایداری، نیزتوجه زیادی کردهاست. ازجمله اندیشههای قزوه دفاع از مظلوم در تمام نقاط جهان با هر دین و مذهبی که هستند، است.
کلید واژه: علیرضا قزوه، سبکشناسی، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات مقاومت
فهرست مطالب
عنـوان صفحـه
فصل اول: کلیّات پژوهش
TOC o “1-3” h z u 1-1-بخش اول: کلیات21-1-1-بیان مسئله21-1-1-1-تعریف لغوی سبکشناسی31-1-1-2-انواع مفهوم سبک31-1-1-3-تقسیم بندی سبک31-1-1-4-انواع سبک نو41-1-2-سؤالات اصلی پژوهش51-1-3-پیشینهی تحقیق51-1-4- اهداف پژوهش61-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه71-2-1-معرفی علیرضا قزوه71-2-2-زندگی ادبی71-2-3-آثار71-2-4-مسؤولیت‌ها81-2-5-جوایز8فصل دوم: مبانی نظری
2-1-بخش اول: سبکشناسی102-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری112-2-1-ادبیات دفاع مقدس122-2-2-شعر اعتراض132-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری13فصل سوم: بحث و بررسی
3-1-بخش اول: سبکشناسی آثار منثور علیرضا قزوه163-1-1-سبکشناسی داستان163-1-2-بررسی ویژگیهای زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه163-1-2-1-ویژگی زبانی163-1-2-2-ویژگیهای ادبی193-1-2-3-ویژگی فکری223-2-بخش دوم: سبکشناسی آثار منظوم علیرضا قزوه243-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه243-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی253-2-2-2-استفاده فراوان از اسمهای اساطیری و تاریخی273-2-2-3-تکرار کلمات283-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ، صبح و شب303-2-2-5-آوردن نام ماههای قمری313-2-2-6-استفاده از آواها و صداها323-2-2-7-آوردن نامهای ائمه و پیامبران333-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست343-2-2-9-آوردن نامهای فرنگی353-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه373-2-3-1-تشبیه373-2-3-2-تشخیص393-2-3-3-تلمیح413-2-3-4-واجآرایی433-2-3-5-مراعات نظیر453-2-3-7-تضاد و طباق463-2-3-8-حسآمیزی473-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه483-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس483-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی603-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی623-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض693-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری78فصل چهارم: نتیجهگیری
نتیجه گیری86فهرست منابع و مآخذ89
فصــــل اول: کلیــات پــژوهش
1-1-بخش اول: کلیات1-1-1-بیان مسئلهعلیرضا قزوه شاعر و نویسندهی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران، شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و مشاهدهی این اوضاع، نوعی روحیهی اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کردهاست.
او به عنوان یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبههی حق بر باطل حضور داشته ولی از قافلهی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا ماندهاست و چون رفتار مخلصانهی آن شهیدان را به چشم خود دیدهبود، به انتقاد از اوضاع فعلی پرداختهاست و از سوء استفاده بعضی افراد از نام شهیدان زبان به شکوه گشودهاست.
وی آثار زیادی در حوزهی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، داستان، سفرنامه و… بنمایههایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم میخورد.
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل سبکشناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبهی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.
نخست به تعریف سبکشناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبهی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی از ویژگی زبانی وی: استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و استفاده فراوان ازاسمهای اساطیری، تاریخی بررسی شدهاست. از ویژگیهای ادبی وی، استفاده فراوان از تشبیه، تشخیص، تلمیح، واجآرایی و غزلسرایی و از جنبهی فکری آثار او نیز، پنج محور با عناوین: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری، بررسی شدهاست.
1-1-1-1-تعریف لغوی سبکشناسیاز نظر لغوی، واژهی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی است. بهمعنای گداختن و ریختن و قالبگیری کردن زر و نقره و “سبیکه” به معنی پاره زر و نقره گداخته و قالبگیری شده مشتق از آن است (شمیسا، 1382: 11)
1-1-1-2-انواع مفهوم سبکواژهی سبک در سه مفهوم بکار میرود: سبک شخصی، سبک دوره و سبک ادبی.
سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه میدارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: 9)
سبک دوره: سبک کلی کم و بیش به همهی شاعران و نویسندگان دورههایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم مشاهده میشود. (همان: 10)
سبک ادبی: وجوه تمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در جهان مختصات خاص خود را دارند. (همان: 10)
1-1-1-3-تقسیم بندی سبکآنچه بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان است سبک دوره است. از همه مهمتر و معمولتر، تقسیم سبک بر اساس دوره است. لذا ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شدهاست:
سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم قرن چهارم و قرن بنجم
سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم
سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم
سبک حد واسط یا مکتب وقوع واسوخت: قرن دهم
سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اول دوازدهم
دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم
سبک حد واسط یا دوران مشروطیت: نیمه اول قرن چهاردهم
سبک نو: از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد. (همان: 13)
سبک نو و یا نیمایی یکی از تحولات مهم در شعر و نثر ادبیات فارسی بهشمار میرود.
سبک نیمایی نوعی هنجارگریزی و سنتشکنی است. ردیف و قافیه که درشعر فارسی یکی از ارکان است، بندی و سدی برای شاعران دانستند. بههمین خاطر ایرج میرزا با شعر “انقلاب ادبی” زمینه بروز شعر نو فارسی را فراهم آورد و نیما یوشیج با سرودن شعر عاشقانه” افسانه ” از نظر شکل و محتوا تازگی در شعر فارسی به وجود آورد. در آن توصیفات و تعبیرات تازهای دیده میشود. قوهی تخیل نیز در آن بیشتر شدهاست. (همان: 463)
1-1-1-4-انواع سبک نودر شعر سبک نو و نیمایی سه شیوه رایج بودهاست:
شعر آزاد: وزن عروضی دارد ولی جای قافیهها مشخص نیست.
شعر سپید: هر چند آهنگین است ولی وزن عروضی ندارد و جای قافیهها مشخص نیست.
شعر موج نو: نهتنها وزن عروضی ندارد بلکه آهنگ و قافیه نیز ندارد و فرق آن با نثر معمولا در ارائه مطالب و نحو خاص بیان و بطور کلی در تخیل شعریاست. (همان: 346)
آنچه در بررسی سبکشناشی یک اثر ادبی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، ویژگیهای زبانی، ادبی و فکری آن اثر است. (غلامرضایی، 1377: 249)
در ویژگی زبانی به لغات و کلمات توجه میشود و در ویژگیهای ادبی به صناعات و آرایههای ادبی و در ویژگیهای فکری به اندیشهها ودیدگاههای نویسنده و یا شاعر توجه میگردد. (همان: 256)
1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش1_ویژگی اصلی زبان شعری علیرضا قزوه چیست؟
2_ پرکاربردترین قالب در آثار علیرضا قزوه کدام است؟
3_مهمترین ویژگیهای ادبی و مهمترین خصیصهی فکری علیرضا قزوه کدام است؟
4-ویژگیهای زبانی، ادبی، فکری آثار منثور علیرضا قزوه کدام است؟
1-1-3-پیشینهی تحقیقدر مورد موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا مقالهی با این عنوان به صورت مستقل نوشته نشدهاست. بیشتر مقالاتی که در مورد قزوه هست، دربارهی معرفی آثار و زندگی وی است. اما در مورد سبکشناسی پژوهشهای قابل توجهی صورت گرفتهاست که میتواند راهنما و الگوی بحث سبکشناسی ما در این پژوهش قرار گیرد که به چند مورد اشاره میکنیم:
درگاهی، در مقالهی «جایگاه معنی در سبک شعر فارسی» (1383)، ارزش معنا در سبکشناسی شعرفارسی را مورد بررسی قرار دادهاست. مقاله با این دعوی آغاز میشود که دانش سبکشناسی بیشتر به مختصات ظاهری و مباحث صوری و زبانشناختی شعر اعتبار میدهد و در این کار معانی اندیشهها و درون مایههای اشعار را یکسره نادیده میگیرد. در حالی که هم در سرآمدان شعر کهن و هم درتعبیر، شاخهی مهمی از نقادان دو سدهی اخیر، معنی یکی از دو پایهی اساس سبکها و گاه حتی “تنها پایهی آن” به شمار آمدهاست و قالب و محتوا کیفیت یک جوهر واحد. (همان: 36)
درپر، درمقالهی «سبک شناسی انتقادی» (1391)، به تعریف سبک پرداخته و با رویکرد نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی، به بحث وارد شدهاست. وی در چکیدهی این مقاله چنین آوردهاست که امروزه سبکشناسی فارسی به وضعیت رکودی، پژوهشهای منفردی که اغلب سبک را جدا از بافت موقعیتی متن بررسی میکنند، دچار شده که خروج از آن ضروری است. راهحلی که در این مقاله پیشنهاد میشود، معرفی شاخههای جدید سبکشناسی و بازیابی ابزارهای مناسبی جهت تجزیه و تحلیل متون فارسی است.
1-1-4- اهداف پژوهش1_ آشنایی با زندگی و آثار علیرضا قزوه.
2_ بررسی ویژگیهای زبانی، ادبی و فکری آثار منثور علیرضا قزوه.
3-بررسی ویژگیهای زبانی، ادبی و فکری آثار منظوم علیرضا قزوه.
1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه1-2-1-معرفی علیرضا قزوهعلیرضا قزوه شاعر و نویسندهی ایرانی متولد 1342از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بوده و مشاهده این اوضاع نوعی روحیه اعتراض را در شخصیت وی به وجود آوردهاست به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کردهاست.
1-2-2-زندگی ادبی وی مدتی در جراید و رسانههای کشور از جمله روزنامهی جمهوری اسلامی، روزنامهی اطلاعات، مجلهی امید انقلاب، ادبستان و اهل قلم و برنامه رادیو کارکردهاست.
قزوه ازسال 1377 تا 1379 به عنوان وابستهی فرهنگی در تاجکستان بودهاست. ایشان همچنین با راهاندازی نخستین جشواره شعر فجر، قدمی جدی برای معرفی و ارتقاء شعر ایرانی برداشتهاست.
قزوه به مدت یکسال نیز عهدهدار ریاست شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. وی از سال1386 تاکنون به عنوان وابسته فرهنگی و مدیر مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو مشغول به فعالیت است.
1-2-3-آثاراز قزوه حدوداً40 کتاب شعر و نقد و سفرنامه و نثر و تحقیق به چاپ رسیدهاست. کتابهایی با عناوین:
از نخلستانتا خیابان، شبی در آتش، این همه یوسف، عشق علیهالسلام، قطار اندیمشک، ترانههای جنگی، با کاروان نیزه، سفرنامهی قونیه در قطار، دو رکعت عشق، من میگویم شما بگریید، گزیدهی ادبیات معاصر، چمدانهای قدیمی، صبح بنارس، پشت هرسنگ خداست، ازخیبر جنوب، سورهی انگور.
1-2-4-مسؤولیت‌هامسؤولیت صفحه ادبی روزنامهی اطلاعات (بشنو از نی)
همکاری با رایزنی فرهنگی ایران در کشور تاجیکستان.
دبیر کنگرهی سراسری شعر دفاع مقدس در استان کرمانشاه.
دبير نخستين جشنوارهی بين المللی شعر فجر.
مسئول دفتر شعر و موسيقی وزارت ارشاد.
1-2-5-جوایزدر بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، قزوه به خاطر کتاب شعر “با کاروان نیزه” جایزه تشویقی گرفت.
فصــل دوم: مبانی نظری
2-1-بخش اول: سبکشناسیسبك، در زبان عربي به معني گداختن و ريختن زر و نقره است و سبيكه پاره نقره گداخته را گويند. در اصطلاح ادبي به معناي طرز خاصي از نظم و نثر است كه معادل style اروپايي باشد.
Style    خود از ستيلوس يوناني مأخوذ است، به معناي آلتي فلزي يا چوبين كه به وسيله آن حروف و كلمات را بر روي الواح مومي نقش مي‌كرده‌اند. امروز هم ايرانيان به «قلم» معنایي شبيه به سبك مي‌دهند و مي‌گويند: «فلان كس خوب قلمي دارد».(بهار، 1349: 19 )
به عبارت بهتر، سبك هر كس، روشي است كه براي بيان انديشه خود برمي‌گزيند مشروط بر اينكه اين روش را خود ابداع كرده باشد يا حداقل با روش ديگران متفاوت باشد.(محجوب:51)
  پيشينه سبكشناسي را بايد در يونان و روم جستجو كرد. افلاطون سبك را كيفيت و امتيازي تعريف مي‌كنند كه گوينده‌اي به لحاظ برخورداري از الگوی مناسب و شايسته كلام از آن بهره‌مند است و گوينده‌اي ديگر به دليل فقدان اين الگوي مناسب، از آن بي بهره است؛ اما ارسطو سبك را خاصيت ذاتي كلام مي‌داند و معتقد است هر اثري داراي سبك است حال اين سبك ممكن است پست، متوسط يا عالي باشد. سبك خصوصيتي اكتسابي است اما به درجات مختلف تقسيم بندي مي‌شود،(امینپور، 1384: 180) روميان نيز سبك را به درجات والا، معتدل و عاميانه تقسيم مي‌كردند.
  سبك شناسي به معناي حقيقي خود در ايران سابقه‌اي ندارد و نخستين آثار اين فن به صورت بسيار ضعيف در تذكره‌ها ديده مي‌شود. تذكره نويسان در ترجمه احوال يك شاعر يا نويسنده در مورد سبك وي تسامح مي‌كردند و گفتار را با تمجيد و اغراق به پايان مي‌رساندند.
عوفي درباره سبك شاعري چنين مي‌نويسد: «شعرش چون مشاهده دوستان در صحن بوستان يا مكاشفه معشوقان پريزاده با عاشقان دلداده». از اين توصيف تقريباً هيچ نكته سبك شناسي دستگير خواننده نمي‌شود.
  از عهد صفويه به بعد در كتب تذكره به معناي سبك برمي‌خوريم و ظاهراً اولين جايي كه لفظ سبك به كار رفته «مجمع الفصحا»ي رضا قلي‌خان هدايت است. (بهار، 1349: 21 )
  در ايران هرگاه سخن از روش بياني يك نويسنده يا شاعر بوده است. كلمات، طرز، طريقه، شيوه، نمط، سياقت، اسلوب و مانند اينها به كار مي‌رفته است.
  خاقاني و صائب از شاعراني بوده‌اند كه در مورد طرز شعر خود سخن گفته‌اند، صائب امتياز خود را آشنايي با طرز سخن مي‌داند.(انوشه، 1375: 460)
           ميان اهل سخن امتياز من صائب  
                                   همين بس كه با طرز آشنا شده‌ام
 
  بررسي سبك سخن در ايران، با سبكشناسي بهار آغاز شد. كتاب سه جلدي وي – سبكشناسي يا (سير تطور نثر فارسي) – به بررسي آثار نثر فارسي از آغاز تمدن اسلامي تا عصر حاضر نموده است.
  نكته بسيار مهم در سبك شناسي توجه به بسامد است. اصولاً سبك از طريق مقايسه قابل ادراك است چنانكه رنگ‌ها در تقابل يكديگر خود را نشان مي‌دهند. در مطالعه نُرم و انحراف از آن، وجود يك يا چند عنصر سبكي چندان اهميت ندارد اما بسامد عناصر سبكي اهميت دارد؛ مثلاً كاربرد دو حرف اضافه براي يك متمم از ويژگي‌هاي سبك خراساني است اما از مختصات غزل حافظ نيست هر چند كه در ديوان حافظ به كار رفته باشد زيرا بسامد آن اندك است.
  هر سبكي نسبت به سبك ديگر داراي انحراف است و اين يعني سبك؛ مثلاً ديوان سعدي يك هنجار يا نرم است و غزل صائب در مقايسه با آن خارج از نرم است اما، هر دو سبك دارند. از اينجاست كه برخي در تعريف سبك مي‌گويند: سبك يعني عدول از نرم.(شفیعی کدکنی، 1379: 38)
سبک از جهات مختلفی قابل تقسیم است؛ از این‌رو، در عرصه ادبیات  اقسام سبک ادبی متفاوتی به وجود آمده است.  
2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری2-2-1-ادبیات دفاع مقدسکشور جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تحول شگرفی در ادبیات به وجود آمد. بعد از حمله عراق به ایران و دفاع مردم ایران از وطن و دین و ناموس خودشان، نوعی ادبیات با عنوان ادبیات دفاع مقدس به وجود آمد.
ادبیات دفاع مقدس به مجموعه نوشتهها و سرودههایی اطلاق میشود که درونمایه آن به مسایل هشت سال دفاع مقدس و پیامدهای آن بازگردد. در نگاهی وسیعتر میتوان طیفی گستردهتر و جغرافیایی فراختر برای این عنوان تصورکرد و با تکیه بر ویژگیهای دفاع مقدس بودن که تداعی الهی و دینی برای این نوشتهها وسرودههاست. (سنگری، 1380: 15)
ادبیات دفاع مقدس بخصوص شعر و متعهد بر پایهی فرهنگ ظلم سیتیزی شیعه و اسلام بنا شدهاست. از انجا شاعران این دوره آگاه هستند و متاثر از اتفاقات و حوادث اجتماعی گوناگونی است، شعر دفاع مقدس نیز در مسیر تکاملی خویش در هشت سال دفاع مقدس ناظر رشادتها و فداکاری جوانان بودهاند و شاهد لحظه لحظهی تصویرهای آن جامعه بودند.
ادبيات هر ملت، تحت تأثير شرايط سياسي اجتماعي، فرهنگي و ديني هر ملت است. جنگ تحميلي و در برابر، دفاع مقدّس در اين نبرد از سال(67ـ59) بوده و عظمت اين نبرد شجاعانه و نيز شكوه حضور مردم ديندار ايراني در اين جنگ، ادبيات و شعر فارسي را از ديد رنگ و صورت و معني دگرگون و به آن رنگ دلاوري و ديني و عرفاني دادهاست. در قرون متمادي گذشته، حماسه، عرفان، عشق و اخلاق، از عمدهترين مفاهيم اشعار ايراني بوده و شاعر دفاع مقدس همه اين مفاهيم تجسّم كرده و يا شنيده و تجربهكرده و آن آزمودههاي عيني خود را با تجارب شعري درآميخته و در پوشش هنر و شعر به تصوير كشيدهاست. (حسینی، 1380: 9)
جنگ تحميلي و به دنبال آن دفاع مقدّس شگرفترين تأثير را بر ادبيات منظوم و منثور ايراني گذاشته است. «مجموعه سرودهايي را كه در قالب هاي گوناگون اعم از سنتي و نو، نيمايي و سپيد شكل گرفتهاند و درون مايه اصلي آنها تشويق و تكريم دوست و تحقير و تهديد دشمن و تقويت روحيهی مذهبي و ملي براي حفظ وطن و انقلاب است، شعر جنگ مي ناميم. شعر جنگ به لحاظ زماني حدفاصل بين شروع تجاوز دشمن تا پذيرش قطعنامه(598) را در بر ميگيرد.” (همان: 12)
2-2-2-شعر اعتراضشعر اعتراض شعري است كه داعيهی پيكار با ظلم و بيعدالتي، زشتي و پلشتي و نامردي و نامردمي را دارد و به دنبال بسترسازي براي استقرار ارزشهای الهی در سرتاسر جهان است  و اگر شاعر بتواند تعهد اعتراضآمیز خود را وجوه هنری ببخشد، شعرش همیشه شعر خواهد بود و خواهد توانست دهان مخالفان تعهد سیاسی و اجتماعی  را در شعر ببندد. میزان توانمندیهای شاعر و کیفیت بیان است که به شعر مانایی میدهد در غزل امروز وقتی این اعتراض از صافی تغزل هم عبور داده میشود، مانایی و زیبایی خاصی به آن بخشیده میشود.
شعارگرایی نه تنها در شعر اعتراض که در شعرهایی با موضوعهای دیگر نیز میتواند ظهور داشتهباشد و نبایست با این حربه به رد شعر اعتراض پرداخت و جوهر کلام آن که در شعر اعتراض تعهد نه بر شانههای شاعر و شعر بل بر دوش مخاطب سنگینی میکند و مخاطب متعهد باید باشد نه شاعر. (لنگرودی، 1377: 85)
2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداریعنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی، نبود آزادیهای فردی و اجتماعی، قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی با پایگاههای قدرت، غصب قدرت و سرزمین و سرمایه‌های ملی و فردی و… شکل می‌گیرند. بنابراین جان‌مایهی این آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همهی حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ایستادگی در برابر جریانهای ضد آزادی است.
صرف‌نظر از ویژگیهای کلی این نوع ادبیات، آن‌چه وجه ممیزهی آن از سایر مقوله‌های ادبی است، در پیام و مضمون آن نهفته است. بدین معنا که آثاری از این دست اغلب آیینهی دردها و مظلومیتهای مردمی هستند که قربانی نظامهای استبدادی شده‌اند. این آثار ضمن القای امید به آینده و نوید دادن پیروزی موعود، دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و ستم، ستایش آزادی و آزادگی، ارج نهادن به سرزمین مألوف و شهیدان و جان‌باختگان وطن را در بطن خود دارند. (شکری، 1366: 11)
یکی از دغدغه‌های اصلی نویسندگان و شاعران این نوع ادبیات، بی‌هویتی نسلی است که رفاه غربت، آنها را از درد و رنج ملت خویش غافل کردهاست. از این روست که می‌کوشند با طرح نمادهای اسطوره‌ای ملی و تاریخی، عرق وطن‌دوستی و دفاع از آب و خاک و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب (به جای تن دادن به وضع موجود) را در افراد ایجاد کنند. (همان: 15)
نخستین و بایسته‌ترین گام در بحث و تحلیل هر مقوله‌ای، شناخت جغرافیایی آن موضوع و ترسیم مرزهای آن است. بی‌گمان برای بسیاری از موضوعات، فراخنا و گستره‌ای بی‌مرز می‌توان قائل شد و این شیوه‌ای است که در حوزهی علوم انسانی متداول‌تر است و البته جز گره‌افکنی در کار و ایجاد ابهام و سردرگمی ره‌آوردی ندارد. ادبیات مقاومت یا پایداری نیز مصون از این خطرگاه نیست. می‌توان دامنهی ادبیات پایداری را به هر نوع ایستادگی و رویارویی انسان که در قالب شعر و نثر ظهور و بروز می‌یابد گسترش داد. در این صورت سروده‌های نخستین انسان در ستیز با عناصر طبیعت و عوامل مرموز مؤثر در سرنوشت، نوشته‌ها و سروده‌هایی که ستیز انسان با خویش و خواهشهای شکننده و اسارت‌آفرین را باز می‌گویند و همهی آثاری که به جنگهای تاریخ ملتها برمی‌گردند در قلمرو ادبیات پایداری قرار می‌گیرند.
اما این شیوة تحلیل و تبیین و اعتقاد به چنین میدان فراخ و بی‌مرزی نه علمی است و نه منطقی. از نظرگاه علمی، ادبیات پایداری به مجموعه آثاری اطلاق می‌شود که از زشتیها و پلشتیهای بیداد داخلی یا تجاوزگر بیرونی، در همهی حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، با زبانی هنری (ادیبانه) سخن می‌گوید. برخی از این آثار، پیش از رخ نمودن فاجعه، برخی در میان جنگ یا پس از گذشت زمان ـ به نگارش تاریخ آن می‌پردازند.” (همان: 19)
فصــل سوم: بحث وبررسی
3-1-بخش اول: سبکشناسی آثار منثور علیرضا قزوهاز آثار منثور قزوه، نثر ادبی سفرنامهی قونیه در قطار(1388) و سفرنامهی حج پرستو در قاف(1388)، که بیشتر بار ادبی داشته است، مورد بررسی قرارگرفتهاست.
3-1-1-سبکشناسی داستاندر سبکشناسی داستان، ما همچون سبکشناسی شعر، اول به تعریفی از سبکشناسی داستان میپردازیم سپس وارد بحث میشویم. آنچه موجب همانندی یا ناهمانندی سبک داستانهای نویسندگان است، از طریق زبان مشخّص می‌شود. زبان نیز آمیزه‌ای از کلمات و جملات است. امّا تنها این کلمات و جملات نیستند که خواننده را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه چگونگی گفتن یا نحوه کاربرد و انتخاب کلمات و جملات که شیوهی نگارش و یا سبک خوانده می‌شود. (میرصادقی، 1380: 502) و می‌تواند در نهایت مورد قبول خواننده واقع شود، در برجسته کردن یک اثر، نقش عمده‌ای دارد. شیوة گفتن یا شگردی که نویسنده برای نقل داستان خود مورد استفاده قرار می‌دهد، حاصل تصّرف وی در ساختهای مختلف زبانی، بیانی و مشخّصه‌ها و ویژگیهای دیگری است که داستان را تشخّص ویژه‌ای می‌بخشد و آن را به نام نویسندهی آن سکّه می‌زند. استفاده از این تجربهی معمول در سبک‌شناسی، که اثر را از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار می‌دهد، (شمیسا، 1381: 23) در این پژوهش هم مورد توجه قرار گرفته شده و آثار قزوه را از این سه دیدگاه مورد بررسی قرار دادهایم.
3-1-2-بررسی ویژگیهای زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه3-1-2-1-ویژگی زبانیاز ویژگیهای زبانی این دو اثر ادبی به چند مورد که بیشتر به چشم میخورد اشاره میکنیم:
3-1-2-1-1-استفاده از زبان محاورهایدر این دو سفرنامه از زبان محاوره و دستور زبان عامه بیشتر استفاده شدهاست به طوری که اجزای جملات در جای معمول خود به کار گرفته نشدهاست و از دستور زبان معیار پیروی نکردهاست.
موج موج آدم و ماشین میخوردند به ساحل خیابان! طوفانی از ترافیک، هیاهو و هوهو. من در چهار راه مولوی سرگردان بودم وچشم به راه، زنگ زدم به همسفران که ماندهام در این شلوغی. (قزوه، ت، 1388: 11)
و یا در جای دیگر آوردهاست:
مولانا را نشاندم بر صندلی بیست و ششم! گفتم: «این پرویز بیگی است؛ همسفرم». (همان: 17)
از دست راست مولانا همین طور نور میریخت توی دست چپش و از دست چپش میریخت کف قطار. (همان: 43)
دیدم در داخل ضریح پرشده از کتاب های رمان و داستان و شعر. (همان: 55)
بعد خیام ایستاد کنارمان و گفت: می رحمانی آوردهام برایتان. (همان: 72)
کارت پروازمان شماره صندلی نداشت. فهمیدم هرکه هرکه است و رفتم نشستم آن جلوها: بغل پنجرهی هواپیما که به عبارتی میشد لژ هواپیما. (قزوه، پ، 1388: 11)
و یا در جای دیگر مینویسد:
اتوبوس از روی پلی بالا میرود. همه چشم برمیگردانیم. گنبد سبز رسولالله(ص) را میبینم و اشتیاق و اندوه اشک میشود در چشمها. (همان: 23)
بوی مدینه میآید. این را از نم نم باران فهمیدم. دلها بیتاباند و چشمها گریان. (همان: 22)
آن شب شب قدر بود و شیخ رفته بود دریاچهی نمک تا دعای جوشن کبیر بخواند که آخرهای دعا خمپارهی عراقیها آمد و… گفتم شیخ در گلستان شهدای قم دفن است و گفتند حتما عوض آنها بروم سر قبر شیخ… (همان: 59)
رفتم سمت مسجدالنبی نزدیک مسجد بلال و نزدیکی قبة الخضرا چند تا عکس گرفتم. (همان: 71)
ایستادهایم پای کوه سلع”کوهی سیاه در غرب مدینه و متصل به شهر”پایین تر از احد. (همان: 50)
میرویم تا مسجد شجره “آداب احرام و تلبیه را انجام دهیم” نماز بگزاریم و راهی شویم به سمت امالقری. (همان: 73)
3-1-2-1-2-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربیاز دیگر ویژگی زبانی آثار منثور قزوه استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی است.
قزوه با این ویژگی زبانی نشان میهد که به دین و مذهب و اسلام توجه خاصّی دارد. بیشتر این لغات و اصطلاحات استفاده شده در متن، برگرفته از آیات و روایات تاریخ صدر اسلام و قرآن است. به همین خاطر از وی میتوان به عنوان شاعر مذهبی و آیینی یاد کرد.
در زیر به چند مورد از این ویژگی زبانی آثار منثور قزوه اشاره میکنیم:
بایزید گفت: «سبحانی ما اعظم شأنی». (قزوه، ت، 1388: 71)
بین الحرمین و کف العباس و تل زینبیه (همان: 14) گفتم: «بسم الله! لقمه بزن با ما» (همان: 18)
کل شیء هالک الا وجهه… (همان: 111) یحتمل، اطلاع ثانوی. (همان: 117)
خلق الله و تقبل الله و لاترفعوا اصواتکم… و تبت یدا ابی لهب… (همان: 30)
با یک دشداشه به اثنی عشر ریال و شدم شبیه اعراب (همان: 58)
الفسته فی الفندق (همان: 68) لبیک “اللهم لبیک (همان: 74) لااله الا الله (همان: 76) ان شاالله زلزله (همان: 78) کبارالعلماء (همان: 83) ممنوع الافتراش (همان: 117) الغرض (همان: 114) یا مقلب القلوب والابصار (همان: 117)
3-1-2-2-ویژگیهای ادبی3-1-2-2-1-تشبیهیکی از آرایههای ادبی رایج در آثار منثور قزوه، استفاده فراوان از تشبیه است. اصطلاح تشبیه در علم بیان به معنی ماننده کردن چیزی است به چیز دیگری، مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغنما باشد، یعنی با اغراق همراه باشد. (شمیسا، 1383: 33) در این مورد به چند شاهد مثالی از آرایه ادبی تشبیه که قزوه در میان آثار منثور خود استفاده کرده، اشاره میکنیم:
موج موج آدم و ماشین میخوردند به ساحل خیابان! طوفانی از ترافیک، هیاهو بود و هوهو. (همان: 11)
گفتم چهارتا غذای گرم و یک پرس نور! دانستم که مولانا نور میخورد. (همان: 18)
با کمک شمس و با مساعدت مجلس شورا و شورای شهر، روح قطار را باز میگردانیم به عقب. (همان: 87)
اتاقک کوچک شبیه زاغه با تخت های وا رفته. (همان: 20)
3-1-2-2-2-تشخیص (جان بخشی)
از ویژگیهای ادبی دیگر قزوه در آثار منثورش استفاده از آرایه ادبی تشخیص و جانبخشی است. شفیعی کدکنی در تعریف تشخیص آوردهاست:
بخشیدن صفات انسان و به ویژه احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطلاحات عام و موضوعات غیر انسان یا چیزهای زندهی دیگر. (شفیعی، 1375: 150)
که به چند مورد از این صنعت ادبی اشاره میکنیم.
بیشتر این هیاهو مال این دل آتش گرفتهاست که دارد این وقت غروب، نینامه میسراید. (همان: 11)
چرا ماشینها ایستادهاند. شاید تعظیم میکنند به جلال الدین. (همان: 12)
اگر خدا خواست و ماندیم در حافظهی تاریخ فدائیان سرتاریخ حج اول بنده جرّ و بحث نکنند (قزوه، پ، 1388: 16)
چه زود دوست شدم با مدینه. با هوایش “خاکش”و خیابانهایش. (همان: 28)
درشمال مدینه و در قسمت شرقی آن کوهی قهوهای رنگ و نهچندان بزرگ قدکشیده به نام احد، که میان همه کوههای عالم یگانه است و بوسه بر گامهای بزرگانی چون رسول الله و علی ابن ابی طالب و حمزه سیدالشهدا زدهاست. (همان: 46)
3-1-2-2-3-حسآمیزیاز دیگر ویژگیهای ادبی قزوه استفاده از صنعت ادبی حسآمیزی است.
شفیعی کدکنی در کتاب صورخیال در شعر فارسی در تعریف این آرایه ادبی آورده است « یکی از وجوه برجستهی ادای معانی از رهگذر صورخیال، کاری است که نیروی تخیل در جهت توسعهی لغات و تعبیرات مربوط به یک حس انجام میدهد، یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را به حس دیگری انتقال میدهد» (شفیعی، 1375: 271)
با این تعریف به چند مورد از این صنعت ادبی استفاده شده در آثار منثور قزوه اشاره میکنیم.
من فکر میکنم که تمام آن ستونها و شاخههای خرما”تمام آن خشتهای ساده مسجد” که دستهای پیامبر آن ها را نوازش کرده بود” روزی گریه کردند چون آستن حنانه”و من هنوز صدای آنها را از زیر خاکها میشنوم. از محله بنیهاشم دیروز گذشتم و از در جبريیل امروز وارد مسجد قدیمی رسول الله شدم که ناگهان سنگهای مرمر و درهای کندهکاری شده و منبرهای سلطان پسند” مرا از آن همه خاطرات آفتابی جدا کرد. (همان: 40)
قزوه در بخشی از این کتاب آوردهاست:
گفتهاند یک هفته در مدینه میمانیم. یک هفته فرصت کمی نیست و میشود بارها رفت کنار بقیع و حرم رسوالله. گرچه مزهاش به این است که دستت را برسانی به ضریح. (همان: 40)
3-1-2-2-4-کنایهاز دیگر ویژگی ادبی آثار منثور قزوه، کاربرد صنعت ادبی کنایه است.
کنایه عبارت است از بهکار بردن یک عبارت در دو معنی قریب و بعید (ذکر قریب و اراده کردن بعید) است. در عبارت(دهن بین) مفهوم قریب عبارت است به دهان دیگران نگاه کردن برای گوش کردن به حرف آنها است. در معنی بعید عبارت است از زودباوری، یعنی هرچه دیگران میگویند باور میکند. (هادی، 1371: 137)
بیشتر کنایههایی که قزوه در میان متن آوردهاست، کنایههای عامیانه و کوچه و بازار است و این موضوع از مردمی بودن شاعر حکایت دارد که به چند نمونه اشاره میکنیم.
پرویز بیگی گفت: قالیچههای تبریز حرف ندارد… (قزوه، ت، 1388: 86)
حملهدار سابقمان کارد به او میزدی خونش درنمیآمد. (قزوه، پ، 1388: 21)
جوجه مرغهای سوخته شده وگربههایی که میآمدند از بین پاهای حاجیها رد میشدند و مگسها که بازارشان گرم بود. (همان: 20)
گداها هم عجب کاروبارشان گرفته است. (همان: 37)
آدم باید مغز خر خورده باشد تا حرف اینهارا باور نکند. (همان: 39) و همه میگویند خدا راضی نیست و پیامبر راضی نیست و باز همان آش و همان کاسه و انگار کاسهای زیر نیم کاسه هست. (همان: 113) و حسابی دماغشان سوخت. (همان: 117) میانه فهد و برادرش سلطان عبدالله ولیعهد” هم شکر آب است. (همان: 119)
3-1-2-3-ویژگی فکریاز دیگر مواردی که در سبکشناسی یک اثر ادبی مورد توجهاست بررسی ویژگی های فکری یک اثر ادبی هست. قزوه در اثر ادبی سفرنامهی قونیه در قطار، با سفر خیالی با قطار به همراه مولانا و دیگر شاعران و نویسندگان همسفر میشوند و در هر ایستگاه به موضوعی میپردازند و در قالب نوعی طنز و انتقاد، ماجراهایی را مطرح میکند و نظر شاعران بزرگ و شاعران هم عصر خود را از دیدگاه خود، البته با شناختی که از روحیه و اخلاق آنان دارد بیان میکند.
این مسافرت تخیلی چهل ایستگاه دارد که برای هر کدام عنوانهایی را انتخاب کردهاست. مثلا در ایستگاه هفدهم با عنوان «ای برادرقصه چون پیمانه است» قزوه آوردهاست: داریم به ایستگاه شارحان مثنوی میرسیم! انقروی، فروزانفر، استعلامی، محمد تقی جعفری، سروش، خرمشاهی و دیگران هرکدام یک ایستگاه داشتند و خودشان هم ایستادهبودند در کنار ایستگاه. بعد من پرسیدم: شرح محمدتقی جعفری بهتر است یا فروزانفر، که شمس شرح جعفری را بیشتر پسندید. (قزوه، ت، 1388: 103)
همچنین قزوه در این اثر ادبی گریزی هم به هشت سال دفاع مقدس زدهاست. وی به خاطر حضور خودش در جبهه و جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، از رشادتهای رزمندگان و جانبازان سخن به میان آوردهاست:
در تک شلمچه من هم بودم. چندتا از بچههای زخمی را خودم بردم عقب. آخرش شیمیایی زدند. سینهام هنوز هم می سوزد… (همان: 37)
مولانا میگوید، مشتاق شنیدن است. عبدالملکیان سینه صاف میکند و میخواند: “تمام چهارده سالگی اش را در کفن پیچیده ام… “(تشییع شهید چهارده ساله ای است در روستای دوآبه!). (همان: 29)
علیرضا قزوه در نوشتن سفرنامهی پرستو در قاف، با دیدن اماکن مقدس،گریزی به تاریخ میزند و از اوضاع و احوال اولیای الهی در زمان حیات مبارکشان سخن به میان میآورد. این سفرنامه علاوه بر اینکه یک روایت عینی از سرزمین وحی است نوعی آگاهی بخشی از اوضاع و احوال حاجیان در مکه و مدینه هست و از تاریخ و احادیث و روایاتی که راجع به این سرزمین آمده، سخن به میان میآوررد.
کنار قبر امسلمه بودم که بیاختیار یاد کربلا افتادم. امسلمه هماره مدافع اهلبیت بود و عایشه… (همان: 32)
قبا در جنوب غربی شهر، اولین مسجدی بوده که پیامبر و اصحاب، آن را در مدینه بنا کردند. پیامبر فرمودهبود که جبرئیل در ساختن این مسجد به من کمک کرد. قبا همان جاییاست که مردم مدینه هر روز به شوق دیدار پیامبر به آنجا میآمدند. (همان: 62)
قزوه از آدمهای دور و برش هم انتقاد میکرد که آنطور که شایستهی بندگی خدا باشد، بندگیاش را نکردهاند:
رحیم میگفت یک زن آفریقایی آمدهبود هر هفت تا سنگ را پرت کرد توی سر جمعیت و رفت. و من فکر میکردم اگر حلاج و شبلی و عین القضات و بایزید و این جور آدمها هم میآمدند و اوضاع روزگار ما را میدیدند همین کار را میکردند. (همان: 115)
همچنین قزوه در این سفرنامه اعمال حج را مهم میدانست ولی بیشتر به دل توجه داشت تا به ظاهر.
گفتهاند حق نداریم به آینه نگاه کنیم. یک دانه از موی سر یا ریشمان را بکنیم باید قربانی دهیم. خلاصه باید دست از پا خطا نکنیم” اما اینها همه ظاهری است. اصل کار، دل است که باید حرام را ترک کند و ما همه دردمان این است و اصلا حج برای این است که بیاییم دل را مداوا کنیم. (همان: 75)
از دیگر مبانی فکری قزوه انتقاد و اعتراض به سران و خادمالحرمین هست که با اماکن مقدس کارهایی را میکنند که باب میل آمریکا و دشمنان دین است نه صلاح دین و اسلام.
در قسمت شمالی و شرقی و غربی تا دلت بخواهد در ساختهاند و نام خیلی از همین سلاطین و خلفا و امرا را گذاشتهاند بالای درها. باب عبدالمجید و عبدالعزیز و سعودی و فردا لابد یا سلطان عبدالله”برادر فهد”یا پسر فهد”بستگی به این دارد که آمریکا از کدام یک بیشتر خوشش بیاید و باید منتظر توسعهها بمانیم. (همان: 46)
همچنین قزوه از دنیاطلبی و زرق و برق دنیایی خادمالحرمین پرده برمیدارد و از مظلومت بقیع مینویسد:
بر کوهی، قصری بزرگ و ییلاقی ساختهاند باشکوه و زرق و برق دنیایی که متعلق به خادمالحرمین و بقیع و بارگاه حضرت حمزه را نیز وهابیون خراب کردهاند به همان دلیل که کاخ ییلاقی خادمالحرمین باید آباد بماند و یک دو جین از کاخها در همین حجاز قد کشیدهاست و یک دو جینش در فرنگستان. (همان: 47)
قزوه از دشمنی و کینه توزی شرطهها و عمال با دوست داران اهل بیت (ع)میگوید و تظاهر به دینداری آنان را به سخره میگیرد:
یک ماشین امر به معروف! آمد با بلند گوی قوی دارد مخ همه را میخورد و چرت میگوید و از خود دلشاد است! دارد بلند بلند میگوید که اینجا احد است و حرف هایی مثل ” آنچه در جوی میرود آب است ” تا روضه را خراب کند و همه اعصابشان خرد شده و تک و توکی مثل من که عربی شکسته بستهای میفهمند هم داغ کردهاند و خلاصه روضه خراب میشود و امر به معروف کامل! (همان: 49)
3-2-بخش دوم: سبک شناسی آثار منظوم علیرضا قزوهدر سبکشناسی آثار منظوم قزوه نیز به خاطر تعداد زیاد کتابها و آثار منظوم، به چند کتاب و مجموعه شعری ایشان که بیشتر بار ادبی داشتهاند و مورد قبول و استقبال خوانندگان زیادی قرار گرفتهاست توجه شدهاست. این آثار عبارتند از: گزیدهی اشعار سورهی انگور، از نخلستان تا خیابان، عشق علیهالسلام، با کاروان نیزه و پشت هر سنگ خداست.
3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه
بیشتر آثار شاعران بزرگ دارای ویژگیهای زبانی و ادبی خاصی است که آن اثر ادبی را از دیگر آثار شاعران دیگر متمایز میکند. این ویژگیها نشان دهندهی فکر و شخصیت شاعر و نویسنده است. از ویژگیهای زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه به چند مورد اشاره میکنیم که به با توجه به استفاده بیشتر و بارز بودن این ویژگیها در آثار ایشان، مرتب گردیدهاست. 3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربیاز ویژگیهای زبانی قزوه یکی استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی است. این ویژگی نشان از مذهبی بودن وی است. چرا که بیشتر لغات و اصطلاحات استفاده شده، از آیات و روایات اسلامی است. به چند مورد از این ویژگی زبانی قزوه با آوردن شاهد مثالها اشاره میکنیم. یاربّ به حقّ سیّد و سالارِ انبیاء/ یاربّ به حقّ هرچه نبی تا ابوالبشر. (قزوه، ث، 1390: 253)
یاربّ به حق آیهی «والشّمس والضُحی»/ یاربّ به حق سورهی «النجم» و «القمر». (همان: 253)
هوالعشق و هوالحیّ و هوالهو خوشا هوهو زدن با حضرت او
(همان: 257)
شکستم در قصیده، درعزل، ای جان شور و شعر تو را وقتی که در فریاد «ادرک یا اخا» دیدم (همان: 246)
می یی خواهم که باشد نغمهی او هوالعشق و هوالحیّ و هوالهو
(همان: 260)
تسبیح توست رشتهی تعقیب واجبات قد قامت الصّلاتی و حیّ علی الصَلات
(همان: 217)
گفتم: برای عاطفهای که در ما مردهاست رحم الله من یقرء الفاتحه مع الصلواه
(قزوه، ج، 1390: 54)
نذر دلم کن امشب سلسله الذهب را چیست به غیر زنجیر سلسلههای عرفان
(قزوه، ث، 1390: 84)
اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض صاف میآیی سر کوی «صراط المستقیم»
(همان: 86)
عشق یعنی قاف و لام «قل هو الله احد» عشق یعنی بای «بسم الله الرحمن الرحیم»
(همان: 86)
اینک ببین که غرق گل بوسه میشود دیوارهای ساده دارالامارهات
(همان: 30)
امشب ازکوی بنبست، با پای سر میتوان رست
روشن چراغ دل و دست، با نور «امّن یُجیب» است
(همان: 39)
گفت: پیرت کیست؟ گفتم: عشق رضی الله عنده گفتم: عاشق نیستی گفتم: به قران مجید…
(همان: 45)
گفت: لا گفتم ولی پایانش«الاالله» بود گفتم: اما آن که میبایست، حرف را شنید
(همان: 45)
اشهد ان لا… شهادت، اشهد ان لا… شهید محشر الله الله است، میدانی چرا؟
(همان: 114)
صاحب«حی علی… »! لقمه نوری برسان سحر از راه رسیدهست، اذان را چه کنم؟
(همان: 35)
ناز شدم، نور شدم، سورهی انگور شدم گفت هؤالعشق بگو، گفت هؤ النور بخوان
(همان: 96)
ای آیینه «لست علیهم بمسیطر» دریاب مرا، حضرت شمس الحق تبریز!
(همان: 99)
یا « انها النفس… » بخوانیم و بگوییم و زمرگ نترسیم «توکلت علی الله»
(قزوه، ح، 1390: 44)
تعالی الله خود لبیک اللهم لبیکی چه لبیکی که در هفت آسمان پیچیده هوهویت
(قزوه، ث، 1389: 101)
3-2-2-2-استفاده فراوان از اسمهای اساطیری و تاریخییکی دیگر از ویژگیهی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه، استفاده از اسمهای اساطیری و تاریخی است. قزوه با آوردن اسمهای اساطیری و تاریخی در آثار خود، علاقه و رغبت خود را به تاریخ کهن ملی و قهرمانان اسطورهای میهن خود نشان داده است. قزوه با یادآوری نام آنان و الگو گرفتن از رشادتها و جوانمردیهای آنان، راه را به نوگرایان و انسانهای معاصر خود نشان میدهد. شبی تار و دلگیر و سرد و سیاه سیاووش و رستم، گرفتار چاه
(قزوه، ث، 1389: 278)
همه پهلوانان البرز کوه ز دیوان و اهریمنان در ستوه
(همان: 278)
نیامد به امداد ما رستمی خدایا بر این زخم‌ها مرهمی
(همان: 278)
درخشید بیرق چو در دست مان خجل شد از آن بیرق کاویان
(همان: 279)
خدا تا گل افشان کند خاک را شکستیم تندیس ضحاک را
(همان: 279)
دیوها دعوی اعجاز سلیمان دارند مرغ پیغامبر ما شده‌اند این مگسان
(همان: 123)
گول این نقش آفرینان ثنا گو را مخور بیشتر گرسیوزان را شکل رستم میکشند
(همان: 34)
کنار من بنشین امشب که تا سپیده سخن گوییم تو از طلوع اهورایی، من از غروب تماشایی
(همان: 71)
در شهر یکی نیست چو چشمان تو خون ریز من شهر نشابورم وتو لشکر چنگیز
(همان: 99)
نام تو شهرهتر از قاف شدهست ای سیمرغ باز هم پر بگشا درخود، بیپر، قیصر!
(همان: 23)
گنج این ویرانه بودم، خار و خس دزدیدهام شور عنقا داشتم، بال مگس دزدیدهام
(همان: 27)
3-2-2-3-تکرار کلمات
یکی دیگر از ویژگیهای زبانی آثار منظوم قزوه، تکرار کلمات است. وی برای تاثیرگذاری بیشتر و نیز برای ایجاد آهنگ و موسیقی، در اشعار خود از ویژگی زبانی تکرار کلمات بهره جسته است. قزوه از واژههای همچون: دل، مست، گل، دین، وطن، صبح، درد، آتش و… برای تکرار استفاده کرده که هرکدام ازاین واژگان برای تاکید بر مطلب مورد نظر استفاده شدهاست که به چند مورد اشاره میکنیم. من این‌جا سرد سردم، ای دل ای دل جدا از اهل دردم، ای دل ای دل
من و رفتن به سوی روشنایی دعا کن برنگردم، ای دل ای دل
(قزوه، ث، 1389: 164)
به دیدار تو می‌آییم مستِ مستِ مست، امشب نماز وصل می‌خوانیم، در بیداری و مستی
(همان: 137)
غزل‌تر از غزل، گل‌تر از گل، زیباتر از زیبا تواز الله اکبر آمدی، از اشهد ان لا…
(همان: 132)
هرچند خسته‌ایم، در خود شکسته‌ایم باید دوباره رفت، باید دوباره دید
(همان: 124)
صبح آمده‌ست، صبح، عید آمده‌ست، عید چون سیب سرخ عید، لبخندتان رسید
(همان: 124)
تو را دوست داریم ای روح و تن وطن! ای وطن ای وطن ای وطن
(همان: 283)
شما موج، دریا، شما رود، کوه سراپا غرور و سراپا شکوه
(همان: 284)
تو ای دین و ایمان، تو ای جان و تن وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن
(همان: 287)
تبسّم کن، تبسّم کن، الهی مرا در عطر خود گم کن، الهی
(همان: 158)
تو هردو چشم من! از هر دو چشم، چشم بپوش! زهر دو دست، برادر! بشوی دیگر، دست
(همان: 248)
من اینجا سرد سردم، ای دل، ای دل! جدا از اهل دردم، ای دل! ای دل!
(قزوه، ج، 1390: 28)
تیغ میچرخد و من سینه زنان میگریم در دلم هلهله حیدر حیدر، قیصر!
(قزوه، ث، 1389: 24)
لیلا! لیلا! کجایی؟ امشب در من چه غوغاست توفان توفان هیاهو، دریا دریا خروشم
(همان: 82)
چون غم کوه، غم کوه، بزرگ است غمت از ترکهای کف دست بیابان چه خبر؟
(همان: 38)
عقل، هیزم است هیزم، عشق، آتش است آتش آتش آورید آتش، هیزم آورید هیزم
(همان: 56)
الامان زشام، الامان زشام، الامان زدرد و غربت امام
شام بی مروّت غریب کش، کاش کوفه بهانهگیر بود
(همان: 64)
3-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ، صبح و شباز ویژگیهای زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه میتوان به استفاده فراوان از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ، صبح و شب، اشاره کرد. این ویژگی نیز از شاعر آیینی و مذهبی بودن قزوه حکایت دارد و از علاقه و محبت ایشان به هشت سال دفاع مقدس و به شهید و شهادت و ایثارگری در راه حق و ایستادگی در برابر دشمنان با سلاح کم و امید به پیروزی و پایان تاریکی و ظلمت را نمایان میسازد. شبی آتش افتاد در جان ما سفر کرد، خورشید تابان ما
(قزوه، ث، 1389: 282)
شب آن شب، اگر رنگ تردید داشت سحر آمد و بوی خورشید داشت
(همان: 282)
از همه آینه‌ها چشم رها کرده‌تری می‌زنند آینه‌ها سنگ تو را بر سینه
(همان: 126)
لوح محفوظ خدا! آینگی کن یک صبح که جهان پر شده از آتش و کفر و کینه
(همان: 126)
از سنگهای بیابان، خاموش بودن عجب نیست
از ما که هم کیش موجیم، این گونه ماندن عجب است
(قزوه، ج، 1390: 12)
ای زخم شکوفا بگشا در سحر وصل گلخانه در بسته پیشانی ما را
(همان: 16)
هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمه این بود: بخواب تا بدمد بختت، بخواب ای سر سودایی
(همان: 23)
بسی گفتیم و گفتند از شهیدان شهیدان را شهیدان میشناسد
(همان: 29)
از خون شهیدان شرمتان باد، مگر با حرمت لاله میتوان بازی کرد
(همان: 35)
شب و خلوت و بغض نشکفتهام شب و مثنویهای ناگفتهام
(همان: 39)
ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم سنگ قبر ماست دریا، نقش قبرما نسیم
(قزوه، ح، 1390: 82)
صبح نماز سحری با دف و تنبور بخوان ملک حجازی است دلت، نی بزن شوری بخوان
(قزوه، ث، 1389: 96)
مثل شب بوهای عاشق، گریه در بوی تو کردم هر چه معراج است با یک جذبه روی تو کردم
(همان: 97)
سی شب از شب تا سحر در حلقه زلف نشستم سی سحر را ختم با سی جزء گیسوی تو کردم
(همان: 97)
غزل غزل شدهام ای شهید عشق که چون گل ز عاشقان گریبان دریده تو بگویم
(همان: 92)
ای دست و زبان شهدا، هیچ زبانی چون حنجرهات داغ مرا تازه نمیکرد
(همان: 91)
3-2-2-5-آوردن نام ماههای قمریاز جمله ویژگیهای زبانی آثار منظوم قزوه شاید میتوان به آوردن نام ماههای قمری اشاره کرد. این ویژگی نیز توجه ایشان به اسلام و تاریخ تقومی اسلامی را نشان میدهد. اما به دلیل استفاده کم از این ویژگی، نمیتوان این مورد را از ویژگیهای زبانی قزوه محسوب کرد. تو از ذی الحجّه‌ای/ من از محرّم… (قزوه، ث، 1389: 378)
شب با هلال ماه صفر هم سفر شدم با زائران کعبه به همراه زلف تو
(همان: 76)
تشنهام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی
(همان: 85)
سی سحر سر شد و از عشق نپرسیدم چیست فرق این یک رمضان با رمضانهای دگر؟
(همان: 31)
پر از جمال و جلال جمادی و رجبم شب ولادت مولاست یا ولادت تو؟ !
(همان: 80)
ماه شعبان و رجب، نم نم اشکی شد رفت خانه ابریست خدایا! رمضان را چه کنم؟
(همان: 35)
3-2-2-6-استفاده از آواها و صداهااز ویژگیهای زبانی دیگر قزوه در آثار منظوم، میتوان به استفاده از آواها و صداها در میان اشعارش اشاره کرد. قزوه از این ویژگی برای ایجاد موسیقی و آهنگ و نیز برای جلب توجه به مطلب مورد نظرش بهرهجستهاست. می یی که روز و شب در هوهوست می یی که هر سحر «حیّ علی… » گوست
(قزوه، الف، 1389: 265)
شما باران هو هو دیده بودید؟ ! می « حیّ علی… » گو دیده بودید؟ !
(همان: 265)
تو را در مثنوی، در نی، تورا درهای وهوی، در هی تو را در بند بند ناله‌های بی‌صدا دیدم
(همان: 243)
بعد از این هق هق من، غیر هو‌الحق حق نیست های هایی‌ست اگر می‌شنوی هوهویی
(همان: 131)
هوهو زدن جان، عشق است و جنون است حق حق زدن روح، صوم است و صلات است
(همان: 139)
یک نفس هفت آسمان را در سماعی سرخ رفتم
های و هو را سر بریدم، مشق هوهوی تو کردم
(همان: 97)
بعد از این هق هق من غیر هوالحق حق نیست صبح ابروها مبارک، شام گیسوها به خیر
(همان: 116)
هو هو و هی هی و ها ها مزن ای عشق های و هوی است همه هاها-هوهوها
(همان: 25)
ای هایی ست اگر میشنوی هو هویی یاد چرخشها و حق حقها و هوهوها به خیر
(قزوه، ح، 1390: 60)
شهر ما آنسوی آبی هاست، دور از دسترس شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم
(همان: 69)
3-2-2-7-آوردن نامهای ائمه و پیامبران آوردن نامهای ائمه و پیامبران در آثار منظوم قزوه، یکی دیگر از ویژگیهای زبانی وی است. ایشان با آوردن نام ائمه و پیامبران، دین و مذهب را مورد توجه قرار دادهاست. این ویژگی نیز نشان از شاعر آیینی و مذهبی بودن ایشان است. قزوه با آوردن نام هر کدام از پیامبران و اشاره به ویژگی آن پیامبر و داستان و اتفاقاتی که بر سر آن پیامبر افتادهاست، میخواهد توجه خواننده را به مطلب مورد نظر خودش جلب کند. اینکه گریه میخندد، از تبار یعقوب است آن دو غیرت نایاب، یوسفاند و بنیامین
(قزوه، ح، 1390: 71)
کاری کن ابراهیم! این مردم غریب‌اند لب تر کن اسماعیل! زمزم‌ها همین جاست
(قزوه، ث، 1389: 127)
به بوی جوی مولیان که رسیدی دوباره در نی داوودی‌ات بدم
(همان: 338)
ابوجهل‌ها پیش ما سد شدند همه دشمن آل‌احمد شدند
(همان: 280)
ای دل، شفیع آخرت مایی، الغیاث دنیا کرشمههای زلیخاست، الحذر!
(همان: 250)
کی می‌شود که دیدهی یعقوب واشود؟ کی می‌رسد که یوسف دل، آید از سفر؟
(همان: 250)
زمین هر روز، فرعونی دگر در آستین دارد دعا کن هر سحر، آبستن موسی شود نیلش
(قزوه، ح، 1390: 45)
فردا که کوهها همه سیمرغ میشوند(همان: 61)
نه مثل سارهای و مریم، نه مثل آسیه وحوا فقط شبیه خودت هستی، فقط خودت، زهرا!
(همان: 39)
او را با پیکری شکسته به آسمان بردند شکسته تر از مسیح(ع) و موسی(ع)
(قزوه، ج، 1390: 89)
ماه کنعان ندهد سلطنت مصر فریب تو را چرا مثل پدر نیستی ای یوسف ثلنی؟
(قزوه، ث، 1389: 85)
نیست تقصیر عصا، معجزه موسویات نیست کاش میشد که شعیب بپذیرد به شبانی
(همان: 85)
3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مستقزوه از کلمات می و عشق و مست نیز در میان آثار منظوم خود استفاده فراوان کرده است. این ویژگی نیز توجه ایشان را به عرفان و عشق را نشان میهد. وی با آوردن کلمات مست و می، در اشعار خود، و عشق ناب و پاک الهی، خواسته همچون مولوی و حافظ شعری عرفانی بسراید و از این طریق دل و جان خواننده را به سوی دین و مذهب و حق بکشاند.
سلام ای ساقی مستان، سلام ای جمع بی‌دستان که می‌نوشید و می‌رقصید در غوغای بی‌دستی
(قزوه، ث، 1389: 137)
نرفتید گامی به فرمان عشق نبردید راهی به میدان عشق
(قزوه، ج، 1390: 42)
شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق عشق یعنی واژههای رمز قرآن کریم
(قزوه، ح، 1390: 70)
عشق یعنی قاف لام «قل هو الله احد» عشق یعنی بای «بسم الله الرحمن الرحیم»
(همان: 70)
میگفت برو، عشق چنین گفت بشتاب میگفت بمان، عقل چنین گفت که برگرد
(قزوه، ث، 1389: 91)
باده به دست تو کیست؟ طفل شهید جنون پیر غلام تو کیست؟ عشق علیهالسلام!
(همان: 106)
پشت این بازار ناموزون، ترازو دارها عقل را کم میخرند و عشق را کم میکشند
(همان: 33)
3-2-2-9-آوردن نامهای فرنگیاز دیگر ویژگی زبانی قزوه آوردن نامهای فرنگی در میان متن و آثار منظوم خود است. قزوه با اینکه از نامهای فرنگی در میان آثار خود بهره جستهاست ولی در مقولهی فکری اشاره خواهیم کرد که ایشان پایبند فرهنگ اسلامی و ملی خود است و از ایستادگی در مقابل تهاجم فرهنگی کشورهای غربی و غیر اسلامی سخن به میان آوردهاست. آوردن نامهای فرنگی در ضمن آثارش، بیشتر از روی انتقاد و اعتراض است نه از روی تقلید. اما در کیفهای سامسونت / یک خروار مضمون ناب خفته است. (قزوه، ج، 1390: 54)
و برای کشف زوزه صورتی/ هفت مرتبه الیوت واکتاویو پاز را ورق زد. (همان: 55)
بعضی شعر هایشان را/ به مینا و آیدا و سوزی تقدیم میکردند. (همان: 55)
میترسم شلوارهای جین و چارلی کار دستمان بدهد/ و شکلاتهای انگلیسی دهنمان را ببندد. (همان: 56)
شاپور خان به مشتریهایش سیگار وینستون تعارف میکرد/ ومطمئن است که قیمت سکه وطلا پایین نمیآید. (همان: 58)
امسال به ساعتهای کاسیو اطمینان کردیم/ ونماز صبحمان قضا شد!(همان: 59)/ در میتینگهای ادبی. (همان: 69)
حتی اگر به پارتی میرفتم/ اگر پارتی بازی نمیشد! (همان: 70)
رپرتاژ تسلیت چاپ کرد / بیایید به دلارها / به چشم یک اجنبی نگاه کنیم/ بیایید به کراواتها محل نگذاریم. (همان: 73)
یک عینک پنسی/ با پرستیژترین روشنفکر شوم. (همان: 75)
مردی که به پاترول ها سواری ندادهاست/ وکلکسیون پیکان ندارد! (همان: 85)
به تسبیح شاه مقصودش بنازد/ و با تلفن زیمنس معامله کند. (همان: 50)
و گاه مارکوس را محکوم می کند/ تا سیاستش عین دیانتش باشد! (همان: 52)
3-2-3-ویژگیهای ادبی آثار منظوم علیرضا قزوهشاعران و نویسندگان برای آفرینش زیبایی در آثار خود و برای جلب خوانندگان از صناعات ادبی بهره میبرند تا هم موجب زیبایی و هم تاثیرگذاری بیشتر آثار خود شوند. قزوه نیز برای این منظور از آرایههای ادبی در ضمن اشعار و مطالب خود استفاده کردهاست که به چند مورد از آن اشاره میکنیم. این آرایههای ادبی به نسبت استفاده بیشتر در مجموعه آثار منظوم قزوه دستهبندی شده است. 3-2-3-1-تشبیهیکی از آرایه های ادبی رایج در آثار منظوم قزوه، استفاده فراوان از تشبیه است. اصطلاح تشبیه در علم بیان به معنی ماننده کردن چیزی است به چیز دیگری، مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغنما باشد، یعنی با اغراق همراه باشد. (شمیسا، 1383: 33) در آثار قزوه تشبیههای به چشم میخورد بیشتر طرفین تشبیه از ماه و خورشید و ابر و دیگر آفرینشهای الهی است که این نشانگر توجه قزوه به عجایب خلقت و نیز دید الهی وی است. در بیت زیر قزوه کلمات را به ابر تشبه کرده است که در بالای سرش در حرکت است: شعر، از سر من دست برداشته امّا/ بالای سرم باز، ابر کلمات است. (قزوه، ث، 1390: 139)
و نیز در جای دیگر شک را به شبنم صبح مانند کرده و در ادامه ایمان را به گل، که این نیز از تشبیههای نادر وی است.
شک، شبنم صبح است به روی گُل ایمان/ شک نیست که در شکّ شما نیز یقینی‌ست. (همان: 140)
و نیز ماه را به آینه همانند کردهاست.
زشرم سوختن آن سالهی خورشید/ به گرد آینهی ماه، هاله پیدا شد. (همان: 133)
در جای دیگر شهدا را به دریا تشبیه کرده و آنان را همچون دریا، بزرگ و صاف معرفی نمودهاست.
شکل دریا شده‌ای، معنی دریا که تویی بندر از شوق غزل می‌شود آن‌جا که تویی
(همان: 119)
قزوه به خاطر علاقه شدید و ارزش و احترامی که نسبت به شهید و شهیدان دارد، آنان را به نور و آب و آیینه همانند میکند که این تشبیهها نشان از صافی و صداقت قلب قزوه نسبت به شهید و شهادت دارد.
تو نوری، تو آبی، تو آیینه‌ای پر از مژدهی صبح آدینه‌ای
(همان: 286)
در جای خطاب به سربازان وطن و شهدای اسلام، از مرگ سخن میگوید و از تشبیه آن به برگ که در هنگام فصل خزان میریزد، مرگ را بر سر دشمنان میریزد.
در درخت، پنهان می‌شوی/ ومرگ را چون برگ/ بر سر دشمن می‌ریزی. (همان: 363)
آوردن تشبیههایی از شخصیتهای دینی و مذهبی نیز از جمله ویژگیهای تشبیهی وی است.
لشکر اشکم شبیه لشکر مختار بود کوفه کوفه نوحه بودم، صف به صف میآمدم
(همان: 94)
بعد از درد و ناله خود که به ابر گرفته تشبیه کرده، مینویسد و حاضر است جان بدهد ولی آبرویش ریخته نشود:
تمام خویش نالیدم چو ابری بیقرار گفتم ای باران که میکوبی به طبل بادها
(قزوه، ج، 1390: 22)
من چه دارم غیر آه، آه ای برق نگاه ابر جانم را ببار، ابرویم را مریز
(قزوه، ث، 1389: 83)
در رگ عطشانتان، شهد شهادت به جوش میشکند تیغ را، خنده خون در نیام
(قزوه، ح، 1390: 35)
امید نانی نیست/ آسیاب قلبم میچرخد! (همان: 17)
دلا برخیز، از این بیهوده برخیز به چشمانم چراغ گریه آویز
(همان: 259)
دلم را شعلهی آه سحر کن مرا در یک دوبیتی مختصر کن
(همان: 260)
ای نبی را همچو مادر، ای علی را همچو یار خطبه‌ای دیگر بخوان تا پر بگیرد ذولفقار
(همان: 288)
3-2-3-2-تشخیصاز ویژگی ادبی دیگر قزوه استفاده فراوان از آرایه ادبی تشخیص(جان بخشی) است.
در صنعت تشخیص، قزوه با دادن شخصیت و جان به عناصر طبیعی، زیبایی خاصی در آثار منظومش ایجاد کردهاست. شفیعی در تعریف تشخیص آوردهاست: «بخشیدن صفات انسان و به ویژه احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطلاحات عام و موضوعات غیر انسان یا چیزهای زندهی دیگر» (شفیعی، 1375: 150)
به چند مورد از این ویژگی ادبی قزوه با آوردن شاهد مثالی، اشاره میکنیم. شکوفه می‌فروشند، بهار دوره‌گردی. (قزوه، ث، 1390: 141)
این بار اگر دلت گرفت/ بارانیات را بردار/ دست ماه را بگیر و به خانه‌ام بیا. (همان: 374)
یعقوب منا یوسفت افتاده در این چاه دیری‌ست که خون می‌چکد از پیرهن ماه
(همان: 136)
باید دوباره سوخت، باید دوباره ساخت در قلب من بهار، شرمندهی خداست
در چشم من بهار، شرمندهی شهید… (همان: 125)
آن‌جا که می‌گریند شب بوها دل ما جایی که دلتنگ‌اند مریم‌ها همین جاست
(همان: 127)
توفانی از غم می‌وزد، همپای شادی باران شادی می‌چکد، غم‌ها همین جاست
(همان: 127)
حیدر آمد، خاک، همچون باد، گرم گریه شد خواست تا غسلت دهد، آب روان، آتش گرفت
(همان: 130)
رفت سوی آسمان، روحت، زمین از شرم سوخت در زمین جسم تو گم شد، کهکشان آتش گرفت!
(همان: 130)
کشتهی عشقم و سی ساله شهید غزلم خلعت آخرتی بافتم از گیسویی
(همان: 131)
دوید خون تو در خاک، لاله پیدا شد به چاه خورد صدای تو، ناله پیدا شد
(همان: 133)
گل همیشه بهار محمّدی چو شکفت زشرم، لاله عرق کرد، ژاله پیدا شد
(همان: 133)
در چشمانت قلاب میاندازد،/ قلب بالا میکشند!/ صدای درختانت گرفتهاست. (همان: 305)
چه کسی فانوس زمین را روشن می‌کند؟ / چه وقت خیابان کفن می‌پوشد/ و به خانه‌ها می‌ریزند؟ (همان: 306)
ریخت روی صورت ساعت‌ها/ و روز در زیر خاک/ اشک ریخت. (همان: 344)
وطن، چشم در راه صبحی شگفت دلت شد پر از ابر و باران گرفت
(همان: 286)
بگذار شام، جامهی شادی به تن کند شب با غم تو کرده به تن، جامهی سیاه!
(همان: 209)
تا موج، یاد تو افتاد، چون من قرار زکف دادم شد چاک، پیرهن باد، لرزید شانه دریا
(قزوه، ج، 1390: 10)
امشب اما نگاه کن/ آسمان چگونه لبخند میزند. (همان: 87)
یک شب، کدام شب؟ ، شب مرگ ستارهها/ یک کهکشان سوخته دیدم که سر نداشت. (همان: 21)
سکوت کردم،/ واژهها به من سیلی زدند!. (همان: 68)
پلک دل، تا صبح، این شبها به روی هم میافتد/ درتمام شهر تن دیگر نمیپیچید اذانم. (قزوه، ح، 1390: 67)
برای ابر، کفن میدوزیم/ برای زمین، قبر میکنیم. (همان: 13)
نگاه کردم/ مرگ، کفشهای مرا پوشیدهبود. (همان: 21)
ای قاتلان عاطفه! اینجا چه میکنید؟ اینجا که خاک پای شهیدان غربت است
(قزوه، ح، 1390: 20)
3-2-3-3-تلمیحاز ویژگی ادبی آثار منظوم قزوه تلمیح است. قزوه از این آرایه ادبی در میان اشعار خود بیشتر استفاده کردهاست به طوری که میتوان تلمیح را یکی از ویژگیهای ادبی قزوه به شمار آورد. تلمیح در لغت به معنی بهگوشهی چشم نگریستن است در اصطلاح ادبی عبارتاست از اینکه به گوشهای از یک داستان یا حکایت یا ماجرایی در اشعار اشاره شود. (هادی، 1371: 129)
و عنقریب خواهد مرد/ گوسالهی بزرگ تل آویو! (قزوه، ث، 1390: 358)
همان شب که سرت بر نیزه‌ها قرآن تلاوت کرد تو را در دامن زهرا (س) و دوش مصطفی(ص) دیدم
(همان: 245)
چو دست برد به تیغ، آسمانیان گفتند: به ذولفقار، مگر برده است حیدر، دست؟
(همان: 247)
سینه آتیش خلیله، این‌جا عشقه که دلیله ببین این دلای عاشق، چه بهشتی آفریدن!
(همان: 145)
شب تاریک و نخلستون و غربت دو کیسه نون و یه کاسه محبت
سحر محراب با شمشیر می‌گفت چه کردی با علی (ع) ای بیمروت؟
(همان: 165)
دریا علی (ع)ست، گوهر یکدانه‌اش تویی در موج حادثات حسینات سفینه است
(همان: 220)
الله اکبر از تو که الله اکبری ای مادر پدر که پدری را تو مادری
(همان: 223)
از آسمان چارم، مسیح بازگشته‌ست زمین ولی چه تنهاست، مگر تو بازگردی!
(همان: 141)
نقش اگر باشد عزاگویان حیدر حیدرند نقشهای باشد اگر با ابنملجم میکشند
(همان: 33)
شانه بر زلف دعا میزنم و میگریم موسی من! تو بگو روز وشبان را چه کنم
(همان: 35)
تو نوح نوحی امّا قصّهات شوری دگر دارد که در توفان نامت کشتی پیغمبران گم شد
(همان: 54)
شب میلاد در چشم تو خورشیدی تبسم کرد شب معراج، زیر پای توصد کهکشان گم شد
(همان: 54)
مثل نسیم صبح نخلستان، سرشار از زخم و سکوت صبر
رفتید، اما در دل هر چاه، یک سینه آواز حزین ماندهست
(همان: 43)
جبرئیل آمد: بخوان! قران بخوان! بیسر بخوان! منبری از نیزه دیدم، سر به فریادم رسید
(قزوه، ح، 1390: 38)
یعقوب منا، یوسف افتاده در این چاه دیریست که خون میچکد از پیرهن ماه
(همان: 43)
3-2-3-4-واجآرایییکی دیگر از ویژگیهای ادبی قزوه، واجآرایی است. قزوه با بهرهگیری از این صنعت ادبی با ایجاد موسیقی و آهنگ، برای تاثیرگذاری بیشتر مطلب مورد نظر خود، استفاده کردهاست و زیبایی آثار منظوم خودش را دوچندان نمودهاست.
استفاده از کلمات و حروفاتی که دربردارنده بار معنایی خاصی است. این نیز از امتیازات شاعر، برای القای فکر و اندیشه خاص خودش است.
سلام ای مستِ مستِ مست، ای مستِ خُم هستی سلامت می‌کنم ساقی، اگر هشیار اگر مستی
(قزوه، ث، 1390: 137)
به هستی هرچه جز مستی‌ست، رنگِ نیستی دارد
که ما گشتیم و چیزی غیر مستی نیست در هستی
(همان: 137)
چرخی زنیم در خود، بیخود زخود، بچرخیم دنیا پر است از چرخ، دنیا شتاب دارد
(همان: 87)
مرگ، مرگ است، ولی مرگ تو مرگی دگر است داغ، داغ است، ولی داغ برادر… قیصر!
(همان: 23)
نقدهایت همه غوغا بود غوغا، «سید»! شعرهایت همه محشر بود، محشر، قیصر!
(همان: 23)
جامه خاک به تن کردی و یادم آمد از شب خون، شب آتش، شب سنگر، قیصر!
(همان: 24)
ساقی قدح به دستان، خنده زد به روی مستان یعنی اجر می پرستان پیش ما نمیشود گم
(همان: 56)
عاشق دراز دستی، مستی و سیاه مستی آدم و دوباره عصیان، آدم دوباره گندم
(همان: 56)
بی تو ای جان جهان، جان و جهان راچه کنم؟ خود جهان میگذرد، ماندن جان را چه کنم؟
(همان: 35)
در مسجد سینه چندی ست، تا صبحدم نوحه خوانیست
بر منبر گونه، شبها این گونه خطیب است
(همان: 39)
هان! هبا شدید، هان! هدر شدید، مردم مدینه! بیپدر شدید
این صدای غربت مدینه بود، این صدای زخمی بشیر بود
(همان: 64)
سلسله ماست همین سلسله موها گوش کن گوش به لب خوانی ابروها
(همان: 25)
ای اسم سر سلسله صبح قیامت وی جان جنونمند جهان، جان خروشان!
(همان: 29)
سی سحر سر شد و از عشق نپرسیدم چیست فرق این یک رمضان با رمضانهای دگر؟
(همان: 31)
پر از جمال و جلال جمادی و رجبم شب ولادت مولاست یا ولادت تو؟ !
(همان: 80)
3-2-3-5-مراعاتنظیرمراعاتنظیر از دیگر ویژگی ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه است که این آرایه ادبی نیز به وفور در میان اشعارش دیده میشود. ذکر کردن اموری را به تناسب معنی، از جهت جنسیت، ملازمت و مشابهت را مراعاتنظیر گویند. (هادی، 1371: 138)
همچنین در کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی، دکتر همای آورده است « مراعاتنظیر آن است که در سخن اموری را بیاوریند که در معنی با یکدیگر متناسب باشند، خواه تناسب آنها، از جهت همجنس بودن باشد، مانند: [آفتاب و ماه و ستاره و بهرام]. و خواه تناسب آنها از جهت مشابهت و ملازمت باشد، مانند: [شمع و پروانه]، [تیر و کمان]. (همای، 1389: 168) با این تعاریف به چند مورد از این صنعت ادبی استفاده شده در آثار منظوم قزوه اشاره میکنیم. دل گفتم و این دل، سجّادهی مکّه‌ست تسبیح مدینه‌ست، مُهر عتبات است(قزوه، ث، 1390: 139) تویی جواز نماز دل شکستهی من تویی رکوع و تویی سجده و قیام، امام!
(همان: 240)
شکسته پشت مدینه، شکسته پشت بقیع شکسته است دل مسجدالحرام، امام!
(همان: 240)
وطن! قبلهی می‌پرستان، تویی می و ساقی و جام مستان تویی
(همان: 286)
زمینت پر از نخل و سرو است بید اگر آسمانت پر است از شهید
(همان: 286)
شراب و ساقی و میخانه بود ظرف نبود همین که دور آمد، پیاله پیدا شد
(همان: 133)
سلام ای مست مست مست، ای مست خم هستی سلامت می کنم ساقی! اگر هشیار، اگر مستی
(قزوه، ح، 1390: 55)
باده به دست تو کیست؟ طفل شهید جنون پیر غلام تو کیست؟ عشق علیهالسلام
(همان: 35)
ساقی بیدست شد، خاک زمی مست شد میکده آتش گرفت، سوخت می و سوخت جام
(همان: 36)
شراب و ساقی و میخانه بود و ظرف نبود همین که دور تو آمد، پیاله پیدا شد
(همان: 29)
ماه شعبان و رجب، نم نم اشکی شد رفت خانه ابری ست خدایا! رمضان را چه کنم؟
(قزوه، ث، 1389: 35)
3-2-3-7-تضاد و طباقتضاد و طباق نیز در آثار منظوم قزوه دیدهمیشود ولی اینکه این آرایه ادبی نیز از ویژگی ادبی قزوه محسوب شود جای تردید است چرا که این صنعت زیاد در آثار قزوه دیدهنمیشود. پایان من‌ و دل، آغاز شگفتی‌ست می‌میرم‌ و مرگم در قید حیات است
(همان: 139)
هرچند که در شکّ شما نیز یقینی‌ست من مانده‌ام این دین که شما راست، چه دینی‌ست؟
(همان: 140)
دری از غیب وا شد، بسته شد، دستِ تو پیدا شد به روی ما گشود در، به روی غیر، در بستی
(همان: 137)
یادش به خیر/ تلخ وشیرین/ داریوش وگوگوش. (قزوه، ج، 1390: 49)
ای گندم بی‌معصیت، ای عصمت معصوم دستان تو باغیست پر از سیب رسیده
(همان: 118)
عطار زمان! تیغ زبان تیز کن امشب خواب مغولان دیدم و سرهای بریده !
(قزوه، ث، 1390: 118)
روزگاری‌ست که نان می‌برم از سنگدلان دیرگاهی‌ست که گل می‌خرم از خار و خسان
(همان: 123)
دو کوچه آن طرف‌تر بپیچ سمت لبخند/ در این آدینه لبریز از آغاز گل، شاعر!/ شروع تازهای در بیت پایان تو میچرخد. (همان: 89)
3-2-3-8-حسآمیزیاز دیگر صناعات ادبی که قزوه در آثار منظوم و منثور خود استفاده است، صنعت ادبی حسآمیزی است. اما به دلیل استفاده کم از این صنعت در آثار منظوم، نمیتوان این صنعت را از ویژگی ادبی منظوم قزوه محسوب کرد.
شفیعی کدکنی در کتاب صورخیال در شعر فارسی در تعریف این آرایه ادبی آورده است « یکی از وجوه برجستهی ادای معانی از رهگذر صورخیال، کاری است که نیروی تخیل در جهت توسعهی لغات و تعبیرات مربوط به یک حس انجام میدهد، یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را به حس دیگری انتقال میدهد» (شفیعی، 1375: 271)
با این تعریف به چند مورد از این صنعت ادبی استفاده شده در آثار منظوم قزوه اشاره میکنیم.
سرانجام یک روز بوی سکوتم/ خبر می‌برد مرد همسایه‌ام را. (همان: 311)
و شب بی‌صدا می‌خورد/ سایه ام را… (همان: 311)
بر گشته ام امشب به خود از راه نشابور شیرین دلکم یک دو دهن شور بخوان، شور
(همان: 100)
شبی تب داشتم، رفتی قرص ماه آوردی برایم شیشه ای از عطر بسم الله آوردی
(همان: 90)
3-2-1-ویژگیهای فکری علیرضا قزوهبا بررسی آثار علیرضا قزوه از لحاظ فکری، اندیشههای وی را توانستیم حول پنج محور بیشتر مورد توجه و دستهبندی قرار دهیم و بعد، این موضوعات اصلی و محورها را با آوردن شاهد مثالها توضیح دادیم:
1_علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس
2_علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی
3_ علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی
4_علیرضا قزوه و شعر اعتراض
5_ علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری
3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدسادبیات دفاع مقدس یکی از گونههای ادبی دوره معاصر با آغاز جنگ ایران و عراق در شهریور ماه سال 1359 توسط سنگرداران علم و ادب ایران دوست پدید آمدهاست.
ادبیات دفاع مقدس در ادوار تاریخ ادب ایران از ان لحظه که بر مبنای فرهنگ و ظلم ستیزی شیعه و اسلام بنا شدهاست بی نظیر و دارای ارزش های فراوانی است. از زمانی که ادبیات ما به صورت مدرن و کتبی در آمدهاست متاثر از جنگها و اتفاقات و حوادث اجتماعی گوناگونی است. در هیچ دورهای به اندازه هشت سال جنگ تحمیلی هیچ اتفاق اجتماعی این گونه در ادب ما تاثر نداشتهاست. (سنگری، 1380: 11)
ادبیات دفاع مقدس بخصوص شعر و متعهد بر پایهی فرهنگ ظلم سیتیزی شیعه و اسلام بنا شدهاست. از انجا شاعران این دوره آگاه هستند و متاثر از اتفاقات و حوادث اجتماعی گوناگونی است.
شعر دفاع مقدس نیز در مسیر تکاملی خویش در هشت سال دفع مقدس ناظر رشادتها و فداکاری جوانان بودهاند.
شعر دفاع مقدس در مسیر تکاملی خویش در هشت سال جنگ ناظر رشادتها و فداکاری جوانان با شور و ذوقی بود که دلیل شده لحظه به لحظه تصویرهای آن رنگی شایستهی حقیقتهای گوناگون جامعه را در مقابل جنگ و اتفاقات گوناگون آن به خود بگیردو. (فولادوند، 1376: 132)
ادبيات هر ملت، تحت تأثير شرايط سياسي اجتماعي، فرهنگي و ديني هر ملت است جنگ تحميلي و در برابر، دفاع مقدّس در اين نبرد از سال(67ـ59) بوده و عظمت اين نبرد شجاعانه و نيز شكوه حضور مردم ديندار ايراني در اين جنگ، ادبيات و شعر فارسي را از ديد رنگ و صورت و معني دگرگون و به آن رنگ دلاوري و ديني و عرفاني دادهاست. در قرون متمادي گذشته، حماسه، عرفان، عشق و اخلاق، از عمدهترين مفاهيم اشعار ايراني بوده و شاعر دفاع مقدس همه اين مفاهيم تجسّم كرده و يا شنيده و تجربه كرده و آن آزمودههاي عيني خود را با تجارب شعري درآميخته و در پوشش هنر و شعر به تصوير كشيدهاست.
جنگ تحميلي و به دنبال آن دفاع مقدّس شگرفترين تأثير را بر ادبيات منظوم و منثور ايراني گذاشته است. «مجموعه سرودهايي را كه در قالب هاي گوناگون اعم از سنتي و نو، نيمايي و سپيد شكل گرفتهاند و درون مايه اصلي آنها تشويق و تكريم «دوست” و تحقير و تهديد «دشمن” و تقويت روحيهی مذهبي و ملي براي حفظ وطن و انقلاب است، شعر جنگ مي ناميم. شعر جنگ به لحاظ زماني حدفاصل بين شروع تجاوز دشمن تا پذيرش قطعنامه(598) را در بر ميگيرد” (حسینی، 1380: 12)
شعر جنگ خود جوش بود. شاعران چه ضعيف و چه قوي، احساسات دروني خويش را نسبت به دفاع حق در مقابل باطل و حوادث و پيامدهاي اوضاع آن به دور از هر نوع تصنّع و تكلف و كسب شهرت و مكنت بيان ميكردند.
شعر دفاع مقدّس، آثارمنظوم هنگام نبرد و بعد از نبرد و زمان صلح ميباشد. بعد از اقبال به قطعنامه(598) از سوي ايران، شاعران نكتهگوي ايراني به سرشت سياسي جنگ نگريستند و سرودههايي كه از اين زمان به بعد با شاخصههاي تشويق و تكريم دوست و تحقير و تهديد دشمن و نيز انتقاد از خودي و ديگران ميپرداختند، به شعر دفاع مقدس مرسوم گرديد و قدري شعر دفاع مقدس رنگينتر همراه با حسن طلب بودهاست.
نبرد و دفاع ايرانيان در برابر تجاوز دشمن فريب خورده ارزشمند و ستودني است. ادبيات و كلام منظوم فارسي ميتواند چون گنجينه و طلسمي آداب و فرهنگ و ميراث مادي و معنوي دفاع مقدس را حفظ كند و آن را از بوته نسيان و نابودي صيانت و حفاظت كند. پژوهش و تحقيق در باب تأثير دفاع مقدس در شعر معاصر ميتواند شكوه حماسه و هنر شاعرانه شاعران متعهد را آشكار ساخته و بر اين شكوه و عظمت بيفزايد.
عشق و سادگي از ويژگيهاي اولين سرودههاست. دراين سرودهها دعوت به پايداري، مقاومت، شهادت، تحقيردشمن، تشويق رزمندگان و سرودههاي غمانگيز براي شهدا همراه با بيان فرهنگ عاشورايي چشمگير است. شعر دفاع مقدّس آميختگي شرع و شعر است و تجسّم ستيز شرع و شرّ ميباشد. موضوع شعر دفاع مقدّس در بر گيرنده، انديشهها و احساسات و تمايلاتي است كه در برابر مظاهري چون زور، تجاوز، خونريزي، بيان شدهاست. «در جنگ تحميلي از سوي رژيم بعث عراق و به دنبال آن دفاع مقدّس سلحشورانهي مبارزان خستگيناپذير در جبهههاي نبرد حق عليه باطل و خلق حماسههاي شگفت و استقامت و پايداري جانمايهي ارزشمندي است كه شكوفايي و بالندگي شعر دفاع مقدس را در سالهاي پر تب و تاب جنگ و نيز بعد از آن شكوه و شفافيت داده است.» (سنگری، 1380، ج1: 18)
با این توضیح، علیرضا قزوه آثار و سرودههای دارد که نشان از اهتمام ایشان به موضوع دفاع مقدس دارد. در واقع قزوه به دلیل جا ماندن از قافلهی کاروان شهدای دفاع مقدس همیشه خود را سرزنش میکند و دعا میکند:
گل اشکم شبی وا میشد ای کاش همه دردم مداوا میشد ای کاش
به هرکس قسمتی دادی خدایا شهادت قسمت ما میشد ای کاش
(قزوه، ج، 1390: 27)
به همین خاطر قزوه آرزوی شهادت میکند:
قسمت نشود روی مزارم بگذرند سنگی که گل لاله بر آن نقش نبسته
(قزوه، ث، 1389: 44)
و از شهیدان میسراید:
پاییز بود شبی سرد، این سینه پر بود از درد گفتیم شعری به یاد گلهای پرپر بخوانیم
(همان: 63)
و از شهادت مردان خدا میگوید که با دهان روزه به ملاقات خدایشان میروند:
دسته دسته گم شدند، سهرههای بی نشان تشنه تشنه سوختند، نخلهای روزهدار
(قزوه، ث، 1389: 64)
و آنها را دنبال رو شهدای کربلا میداند و از خدا میخواهد این شهیدان که قربانی راه حق و عدالت هستند را قبول کند:
از کرببلا با عطش زخم رسیدیم یا رب بپذیر این همه قربانی ما را
(همان: 66)
یک جریان تهدید آمیز و یک فرایند حساب شده از سوی دشمنان و معاندان نظام مردمی و اسلامی، تهدیدات اقتصادی است که از طریق احتکار یا اختلال در سیستم اقتصادی و زندگی کشور و گاهی نیز با ترویج فرهنگ مصرف گرایی صورت میگیرد. این امر از سویی، موجب افزایش فاصله طبقاتی و از سویی، فراموشی فرهنگ مقاومت و پایداری در کشور میگردد و «ضد ارزشها» جایگزین «ارزشها» می شود. قزوه از این جریان نیز غافل نمانده و گفتهاست:
همسایه بغلی ما شخص شریفی است/ با هشتصد متر بنا. (قزوه، ج، 1390: 52)
و نیز میگوید: امسال در خیابان ولی عصر (عج)/ هیچ کس مثل خود آقا غریب نبود. (همان: 64)
و باز میگوید: امسال تاکسیها به پاهای قطع شده/ با دنده  چهار احترام میگذاشتند. (همان: 64)
افزایش فاصله طبقاتی، پیدایش ثروتهای بادآورده و بیتوجّهی به ارزشهای مقاومت و حقوق مسلّم و طبیعی مستضعفان، راه را برای کمرنگ شدن آرمانهای انقلابی باز میکند. فقرا در پی تأمین نیازهای زندگی و ثروتمندان و زراندوزان نیز درصدد تجمل؛ از اینجاست که هر دو گروه به نوعی از مسیر انقلاب دور میافتند.
علیرضا قزوه هم سیمای عافیت طلبان بیدرد و به ظاهر متدیّن را چنین نشان میدهد:
او در پاک کردن حساب مردم، مهارتی خاص دارد/ و از ولاالضّالین همه ایراد میگیرد/ هر وقت جنگ جدّی میشد/ به جبهه میرفت/ و یک تغار آب پرتقال تگری میخورد/ او از خدا چند هزار رکعت طلبکار است/ و خاطرخواه جیب های برآمده/ بی خبر از همه جا/ برای بنیاد نبوّت صلوات می فرستد/ و گاه مارکوس رامحکوم میکند/ تا سیاستش عین دیانتش باشد. (قزوه، ج، 1390: 52)
شاعر انقلاب ما نیز با دیدن فقر و تبعیضهای اجتماعی، چنین فضای دو گانه جامعه را به تصویر کشیده، خون دل خوردن ولی نعمتان انقلاب و نظام را در مقابل مرفههان بی درد بیان کرده است:
بگذار حاجی آقا برای امام حسین (ع) بوقلمون بکشد/ و مرغ کوپنی/ برایش واژه خنده داری باشد/ بگذار صغری سر بچههایش را/ با سیراب و شیردان گرم کند/ امام خون دل بخورد/ حلیمه به خاک سیاه بنشیند/ و حاجی آقا صیغه چهاردهمش را بخواند! (همان: 53)
شاعر با اشاره به خونخواری عدهای سودجو نیز میگوید:

— (318)

دانشگاه قم
دانشکده فنی مهندسی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات
عنوان:
بهینه سازی اجرا و پاسخ برنامه های C2C و B2C در فضای ابری با روش های توزیع، تسهیم و پیش پردازش، مطالعه موردی سیستم های انجین ایکس و وارنیش
استاد راهنما:
دکتر یعقوب فرجامی
نگارنده:
سنیه دیلمی
زمستان/1393
تاییدیه هیات داوران
تقدیم به
خانواده ام که مرا در این مسیر یاری نمودند.
تشکر و قدردانی
خدای منان را شاکرم که توفیق به پایان رساندن این رساله را رفیق راهم ساخت. از تمامی اساتید بزرگوار که در طول سالیان گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت یاری نموده اند تقدیر و تشکر می نمایم.
و تشکر ویژه می کنم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فرجامی که به عنوان استاد راهنما بنده را مورد لطف و راهنمایی خود قرار دادند.
چکیده
در دنیای امروز اینترنت و مهم ترین سرویس آن وب، زندگی بشر را دچار تغییر و تحولات فراوانی کرده است. اینترنت تمام نیازهای اشخاص برای برقراری ارتباط با یکدیگر، به دست آوردن اطلاعات در هر زمینه ای، بازی و سرگرمی، آموزش و هر زمینه ای که به ذهن انسان خطور کند را فراهم می کند. اهمیت این سرویس به حدی رسیده است که همه روزه دانشمندان در حوزه ی کامپیوتر و وب به دنبال راهی برای جذب بیشتر افراد به وب هستند. تمرکز آن ها روی این زمینه است که اشخاص در مدت کوتاهی بتوانند تمام نیازهایی که هر لحظه برایشان پیش می آید را از طریق وب برطرف کنند. خوشبختانه یکی از زمینه هایی که فعالیت وب در آن بسیار گسترده و مهم شده است، مقوله ی تجارت و سیستم های تجاری است. درحال حاضر هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد که نتوان از طریق وب به آن پاسخ داد. اما مساله ای که پیش می آید این است که باید سطح این خدمات تجاری بهبود پیدا کند و این بهبود به طور مستقیم با سرعت فعالیت ها در ارتباط است. در نتیجه در سال های اخیر دانشمندان تمرکز خود را روی سرعت بخشیدن به وب قرار دادند و تلاش کردند تا راهی برای سریع تر کردن وب بیابند. سرورهای وب ابزارهایی بودند که توسعه دهندگان به وسیله ی آن ها توانستند راه حل هایی برای تسریع وب پیشنهاد دهند و با پیاده سازی آن ها نتایج سودمندی را برای افراد جامعه رقم زدند. هدف از نگارش این پژوهش معرفی راهکارهای تسریع وب از طریق ابزاری به نام وب سرورها بود. در ابتدای کار مقدماتی از وب سرورها و انواع آن ها توضیح دادیم و سپس به دونوع مهم از آن ها پرداختیم. سپس نرم افزاری برای تسریع در این وب سرورها معرفی کرده و در نهایت شروع به پیاده سازی این وب سرورها کردیم. پس از نصب و اجرای آن ها عملیات تست سرعت را روی تمامی آن ها انجام داده و نتایج به دست آمده را مورد بررسی قرار دادیم.
کلمات کلیدی: اینترنت، وب، وب سرور، تسریع وب، سیستم های تجاری
فهرست مطالب
1- TOC h z u t “Heading 1,2,Heading 2,3,Heading 3,4,Heading 0,1” کلیات پژوهش PAGEREF _Toc416350028 h 11-1 مقدمه PAGEREF _Toc416350029 h 21-2 آشنایی با تکنولوژی وب PAGEREF _Toc416350030 h 41-3 تاریخچه ی وب PAGEREF _Toc416350031 h 51-3-1 1991-1980: آغاز پیشرفت های ابتدایی وب PAGEREF _Toc416350032 h 51-3-2 1995-1992 رشد وب PAGEREF _Toc416350033 h 61-3-3 1998-1996 تجاری سازی وب PAGEREF _Toc416350034 h 61-3-5 2001-1999 دات کام، ارتقا و انفجار PAGEREF _Toc416350035 h 71-3-6 2002 تا زمان حال PAGEREF _Toc416350036 h 71-4 مدل های وب PAGEREF _Toc416350037 h 91-5 تشریح وب 1 و دستاوردهای آن PAGEREF _Toc416350038 h 101-6 تشریح وب 2 و دستاوردهای آن PAGEREF _Toc416350039 h 101-6-1 مشخصه های مهم وب 2 PAGEREF _Toc416350040 h 111-7 تشریح وب 3 و دستاوردهای آن PAGEREF _Toc416350041 h 141-8 تخمین آینده ی وب PAGEREF _Toc416350042 h 151-9 بیان مساله و سوالات تحقیق PAGEREF _Toc416350043 h 171-10 ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc416350044 h 181-11 ساختار پژوهش PAGEREF _Toc416350045 h 191-12 خلاصه ی فصل PAGEREF _Toc416350046 h 202-ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc416350047 h 212-1 مقدمه PAGEREF _Toc416350048 h 222-2 تعریف وب سرور PAGEREF _Toc416350049 h 242-2 انواع وب سرورها PAGEREF _Toc416350050 h 262-2-1 وب سرور آپاچی اچ تی تی پی سرور PAGEREF _Toc416350051 h 282-2-2 وب سرور انجین ایکس PAGEREF _Toc416350052 h 302-3 شتاب دهنده ای به نام وارنیش PAGEREF _Toc416350053 h 312-3-1 تاریخچه PAGEREF _Toc416350054 h 322-3-2 معماری PAGEREF _Toc416350055 h 322-3-3 کارایی PAGEREF _Toc416350056 h 342-3-4 شما این کار را اشتباه انجام می دهید PAGEREF _Toc416350057 h 342-4 نرم افزارهای مبتنی بر وب PAGEREF _Toc416350058 h 472-4-1 معماری و وضعیت اجرای نرم افزارهای تحت وب PAGEREF _Toc416350059 h 482-5 خلاصه فصل PAGEREF _Toc416350060 h 503-روش تحقیق PAGEREF _Toc416350061 h 513-1 مقدمه PAGEREF _Toc416350062 h 523-2 آشنایی با لینوکس PAGEREF _Toc416350063 h 533-2-1 آشنایی با توزیع اوبونتو PAGEREF _Toc416350064 h 543-2-1-1 آشنایی با محیط ترمینال و کار با دستورات آن PAGEREF _Toc416350065 h 543-3 اتصال به سرور از راه دور PAGEREF _Toc416350066 h 553-3-1 از طریق نرم افزار پوتی و کار با محیط ترمینال اوبونتو PAGEREF _Toc416350067 h 563-3-2 از طریق ریموت دسکتاپ کانکشن و کار با محیط اصلی وب سرور PAGEREF _Toc416350068 h 583-4 نصب وب سرورها روی اوبونتو PAGEREF _Toc416350069 h 603-4-1 نصب آپاچی PAGEREF _Toc416350070 h 613-4-2 نصب انجین ایکس PAGEREF _Toc416350071 h 653-4-3 نصب آپاچی- وارنیش PAGEREF _Toc416350072 h 743-4-4 نصب انجین ایکس- وارنیش PAGEREF _Toc416350073 h 793-5 نصب نرم افزارهای مدیریت محتوا PAGEREF _Toc416350074 h 823-5-1 قابلیت های سیستم های مدیریت محتوا PAGEREF _Toc416350075 h 823-5-2 انواع سیستم های مدیریت محتوای وب PAGEREF _Toc416350076 h 853-5-3 مزایای سیستم های مدیریت محتوا PAGEREF _Toc416350080 h 853-5-4 معایب سیستم های مدیریت محتوا PAGEREF _Toc416350081 h 863-5-5 مهم ترین سیستم های مدیریت محتوای وب PAGEREF _Toc416350082 h 873-6 خلاصه فصل PAGEREF _Toc416350083 h 914-تست سرعت وب سرورها PAGEREF _Toc416350084 h 924-1 مقدمه PAGEREF _Toc416350085 h 934-2 نمایی از محیط نرم افزار نصب وب سرورها PAGEREF _Toc416350086 h 934-3 وب سایت های تست سرعت بارگذاری PAGEREF _Toc416350087 h 974-4 نمونه ای از تست سرعت یک وب سرور به همراه یک سیستم مدیریت محتوا PAGEREF _Toc416350088 h 994-5 نتایج حاصل از تست کلی PAGEREF _Toc416350089 h 1044-6 خلاصه فصل PAGEREF _Toc416350090 h 1105-نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc416350091 h 1115-1 مقدمه PAGEREF _Toc416350092 h 1125-2 جمع بندی PAGEREF _Toc416350093 h 1125-3 نتیجه گیری PAGEREF _Toc416350094 h 1135-4 پیشنهادات برای کارهای آینده PAGEREF _Toc416350095 h 1175-5 خلاصه فصل PAGEREF _Toc416350096 h 117منابع و مراجع PAGEREF _Toc416350097 h 118

فهرست جداول
TOC h z t “فهرست جداول,1” جدول 4-1 نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت وب پیج تست PAGEREF _Toc411880273 h 117جدول 4-2 نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت جی تی متریکس PAGEREF _Toc411880274 h 118جدول 4-3 نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت پینگ دام PAGEREF _Toc411880275 h 119جدول 4-4 نتایج مقایسه ی سرعت وب سایت ها PAGEREF _Toc411880276 h 121جدول 4-5 نتایج مقایسه ی سرعت وب سرورها PAGEREF _Toc411880277 h 122جدول 5-1 میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سایت ها PAGEREF _Toc411880278 h 127جدول 5-2 میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سرورها PAGEREF _Toc411880279 h 128
فهرست شکل ها
TOC h z t “فهرست شکل ها,1” شکل 2-1 سرور آپاچی بدون وارنیش PAGEREF _Toc411880839 h 37شکل 2-2 سرور آپاچی به همراه وارنیش PAGEREF _Toc411880840 h 38شکل 2-3 معرفی همه ی وب سرورهای موجود PAGEREF _Toc411880841 h 41شکل 2-4 ویژگی های وب سرورهای موجود PAGEREF _Toc411880842 h 42شکل 2-5 سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط وب سرورهای موجود PAGEREF _Toc411880843 h 42شکل 2-6 زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ PAGEREF _Toc411880844 h 52شکل 2-7 مقایسه زمان اجرای بی هیپ و باینری هیپ به صورت زوم قسمت چپ PAGEREF _Toc411880845 h 53شکل 2-8 تاثیر فشار وی ام روی سرعت اجرای باینری هیپ و بی هیپ به صورت زوم PAGEREF _Toc411880846 h 55شکل 2-9 مقایسه زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ روی دیسک مکانیکی PAGEREF _Toc411880847 h 56شکل 2-10 ساختار درخت باینری هیپ PAGEREF _Toc411880848 h 57شکل 2-11 ساختار درخت بی هیپ PAGEREF _Toc411880849 h 58شکل 2-12 مدل کامپیوتر منسوخ PAGEREF _Toc411880850 h 60شکل 3-1 نرم افزار پوتی PAGEREF _Toc411880851 h 71شکل 3-2 نمایی از محیط خط فرمان پوتی PAGEREF _Toc411880852 h 72شکل 3-3 نمایی از نرم افزار ریموت دسکتاپ کانکشن PAGEREF _Toc411880853 h 73شکل 3-4 نمایی از محیط سرور PAGEREF _Toc411880854 h 74شکل 3-5 صفحه ی وب نشان دهنده نصب درست پی اچ پی(ویژگی های پی اچ پی) PAGEREF _Toc411880855 h 77شکل 3-6 صفحه ی نصب انجین ایکس PAGEREF _Toc411880856 h 81شکل 3-7 بهبود عملکرد آپاچی به وسیله ی وارنیش PAGEREF _Toc411880857 h 89شکل 3-7 نمایی از سایت ووردپرس PAGEREF _Toc411880858 h 102شکل 3-8 نمایی از سایت جوملا PAGEREF _Toc411880859 h 103شکل 3-9 نمایی از سایت دروپال PAGEREF _Toc411880860 h 104شکل 4-1 نمایی از نرم افزار زن سرور و نمایش موارد تست سرور آپاچی PAGEREF _Toc411880861 h 108شکل4-2 موارد تست سرور ترکیبی انجین ایکس و وارنیش PAGEREF _Toc411880862 h 109شکل 4-3 موارد تست سرور ترکیبی آپاچی و وارنیش PAGEREF _Toc411880863 h 110شکل 4-4 موارد تست سرور انجین ایکس PAGEREF _Toc411880864 h 111شکل 4-5 نمایی از سایت وب پیچ تست PAGEREF _Toc411880865 h 112شکل 4-6 نمایی از سایت جی تی متریکس PAGEREF _Toc411880866 h 112شکل 4-7 نمایی از سایت پینگ دام PAGEREF _Toc411880867 h 113شکل 4-8 نمایی از سایت جوملا روی سرور انجین ایکس و وارنیش PAGEREF _Toc411880868 h 114شکل 4-9 نتیجه ی تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست PAGEREF _Toc411880869 h 115شکل 4-10 ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست PAGEREF _Toc411880870 h 115شکل 4-11 ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست PAGEREF _Toc411880871 h 115شکل 4-12 نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام PAGEREF _Toc411880872 h 116شکل 4-13 ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام PAGEREF _Toc411880873 h 117شکل 4-14 نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس PAGEREF _Toc411880874 h 117شکل 4-15 ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس PAGEREF _Toc411880875 h 118شکل 4-16 نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت وب پیج تست PAGEREF _Toc411880876 h 119شکل 4-17 نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت جی تی متریکس PAGEREF _Toc411880877 h 120شکل 4-18 نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت پینگ دام PAGEREF _Toc411880878 h 121شکل 4-19 نمودار مقایسه ی سرعت وب سایت ها PAGEREF _Toc411880879 h 123شکل 4-20 نمودار نتایج مقایسه ی سرعت وب سرورها PAGEREF _Toc411880880 h 124شکل 5-1 نمودار مقایسه سرعت بارگذاری وب سایت ها PAGEREF _Toc411880881 h 129شکل 5-2 نمودار مقایسه سرعت بارگذاری وب سرورها PAGEREF _Toc411880882 h 130

فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1 مقدمهاينترنت و مهمترين سرويس آن وب، علاوه بر اين كه حيات بشری را در هزاره سوم دستخوش تحولات فراوانی كرده است، توانسته است منشاء تحولات گسترده ای در ساير حوزه های فناوری گردد. یکی از حوزه های جدی تاثیر اینترنت تجارت الکترونیک است.
در وب سایت های تجاری سرعت اجرا و پاسخ سیستم ها موضوعی بسیار مهم و حیاتی شده است. در مورد سیستم های تجاری مشتری به مشتری و تجارت به مشتری با توجه به حجم بالای مراجعه کنندگان و بازدید کنندگان که هریک عملیات متنوعی را انجام می دهند توان و سرعت پاسخگویی سیستم امری بسیار تاثیر گذار در رضایت مشتریان و کارآمدی سیستم تجاری است.
روش های شناخته شده و سابقه داری از قبیل پیش پردازش، کوکی، آژاکس، کش کردن و … برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه های اینترنتی استفاده شده اند ولی همچنان نیاز به بالا بردن سرعت اجرا و بهره وری سیستم های تحت وب احساس می شود.
اهمیت سرعت اجرا در وب سایت های تجاری مشتری به مشتری به دلیل ماهیت ذاتی آن (مشارکت مشتریان با یکدیگر) و تعداد بالای بازدیدکنندگان همزمان بسیار حیاتی است. سیستم های تجارت الکترونیک از قبیل بازارهای اینترنتی، بازارهای حراج اینترنتی، خرده فروشی های مشارکتی و … نمونه هایی از این سیستم های مشتری به مشتری هستند.
در مورد سیستم های تجارت الکترونیک با پایه ی تجارت به مشتری مثل بانک های اینترنتی، سیستم های پرداخت و تسویه حساب اینترنتی و … نیز به دلیل تعامل همزمان با تعداد زیادی از مشتریان سرعت اجرا و پاسخ دهی بلادرنگ اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
کارایی سرویس های تجارت الکترونیک فقط به موارد فوق محدود نمی شوند و اهمیت سرعت و پاسخ دهی بلادرنگ در سیستم های دیگری مثل موتورهای جستجو، سیستم های مشارکتی تبلیغات بازرگانی، سیستم های مشارکتی چندرسانه ای، سیستم های ویدئو کنفرانس، سیستم های تلفن اینترنتی، سیستم های چت، سیستم های ای آر پی، سی آر امو … نیز قویا ضروری می نماید]12][13[.
بنابراین اهمیت اجرای سریع برنامه های تحت وب، سیستم های تجارت الکترونیک و به طور کلی همه سیستم های پربازدید و پر ترافیک اجرای سریع و پاسخ دهی بلادرنگ را مولفه ای حیاتی برای کار خود تلقی می کنند.
در این فصل پس از آشنایی با تکنولوژی وب، تاریخچه ای از آن به صورت مشروح و کامل توضیح داده می شود. سپس انواع مدل های وب معرفی، و تعریف هر یک از آن ها، دستاوردها و ویژگی هایشان به صورت کامل شرح داده می شوند. همچنین تخمینی از آینده ی وب و حدس ما درمورد تکنولوژی های آینده در وب توضیح داده می شود. در ادامه، مساله اصلی این تحقیق تعریف شده و سوال های پیش رو و ضرورت انجام تحقیق شرح داده می شود. درنهایت ساختار پژوهش آورده می شود]14 [.
1-2 آشنایی با تکنولوژی وبتکنولوژی وب توسعه ی مکانیزمی است که به دو یا چند کامپیوتر اجازه می دهد تا در سطح یک شبکه ارتباط برقرار کنند. برای مثال در محیط یک شرکت، ممکن است تعدادی از کامپیوترها که به همراه دستگاه هایی نظیر پرینتر درون یک شبکه به هم متصل هستند، برای ارسال مناسب و سریع اطلاعات همکاری کنند. فرآیندی که تکنولوژی وب دارد پیچیده و گوناگون است و به همین علت است که تمامی سازمان های بزرگ تجاری با این مساله سروکار دارند. تکنولوژی وب تغییرات اساسی در شیوه های ارتباطی ایجاد کرده است که بسیار موثرتر عمل می کنند.
مزیت اصلی تکنولوژی وب این است که با فراهم آوردن ارتباط هایی با سرعت بالا در دنیای کامپیوتر، آسودگی و راحتی را به ارمغان آورده است. فرآیند هایی که از کامپیوتر استفاده می کنند، چه در شرکت باشند و چه در منزل، با استفاده از یک شبکه بسیار سریع و آسان عمل می کنند. تکنولوژی وب به پیام ها اجازه می دهد که در سطح یک سیستم ارسال شوند، با درنظر گرفتن اینکه ممکن است قبل از آن نیاز به به کار بردن یک مجرای اصلی باشد یا ترک فضای کاری برای برقراری ارتباط با یک پیام. همچنین واضح است که تکنولوژی وب باعث کاهش قیمت ها، افزایش پتانسیل تجاری و کارآمدتر شدن کمپانی می شود.
عیب اصلی تکنولوژی وب این است که مسائلی که شامل تکنولوژی وب می شوند، می توانند بسیار پیچیده باشند و این قضیه برای افرادی که تجربه ای مرتبط با عیب یابی مشکلات شبکه ای ندارند، می تواند کار سختی باشد. بنابراین نیاز به استخدام افرادی با مهارت حل مشکلات شبکه ای احساس می شود که خود مستلزم پرداخت هزینه است. علاوه بر این وجود شبکه مجال حمله به سیستم های کامپیوتری را فراهم می کند. ضعف در شبکه ممکن بود بهره برداری شود، اطلاعات مهم ممکن بود گم شود یا از بین برود و ویروس های کامپیوتری می توانستند خطرات جدی برای شبکه به وجود بیاورند. بنا بر این دلایل، امنیت شبکه موضوع دیگریست که هنگام استفاده از تکنولوژی وب باید درنظر گرفته شود]1][2[.
1-3 تاریخچه ی وبتار جهان گستر، یا به عبارت خلاصه وب، مرجعی جهانی برای کاربرانی است که از طریق اینترنت با آن در ارتباط هستند.
عبارت تار جهان گستر گاهی به صورت اشتباه به جای کلمه اینترنت به کار می رود، در حالی که وب سرویسی است برای امور اینترنتی مانند ایمیل. سابقه ی پیدایش اینترنت بسیار طولانی تر از وب است. ایده ی داشتن مرجعی جهانی که حتی از خانه هم بتوان به آن دسترسی داشت شاید به داستان کوتاه ایساک آسیموف، “جشن سالیانه” که در سال 1959 منتشر شد برگردد. در این داستان، شخصیت ها از طریق کامپیوترهای خانگی به دنبال اطلاعاتی می گشتند که از طریق یک شبکه گسترده زمینی به یک سوپر کامپیوتر در جایی درون زمین متصل بود.
1-3-1 1991-1980: آغاز پیشرفت های ابتدایی وباولین وب سرور جهان، “نکست کیوب” نام داشت که توسط تیم بارنرز لیدر سِرنمورد استفاده قرار گرفت. این سرور مجبور بود تمام لینک ها و صفحات جدید را به صفحه های باقی مانده لینک کند. برای برطرف کردن این نقیصه، او ایده ی به اشتراک گذاشتن اطلاعات را بدون استفاده از ابزار و نرم افزارهای جدید ارائه داد. او در سال 1989 شروع به کار روی ایده خود کرد و یک ابرمتن را به وجود آورد. او اسامی مختلفی برای این طرح ارائه کرد از جمله مِشِ اطلاعات، معدن اطلاعات، و …، تا در نهایت تار جهان گستر انتخاب شد. هدف پروژه ی “وب”، دادن قابلیت لینک شدن به هر اطلاعاتی در هر جایی بود. “بسیار از گسترده سازی وب در تمام نقاط دنیا و ایجاد سرورهای گذرگاهی و دروازه ای برای هر اطلاعاتی هیجان زده و خوشحالیم. همه دست اندرکاران خوش آمدید!” این قسمت هایی از اولین پیغام بارنرز لی بود.
1-3-2 1995-1992 رشد وبدراین سال ها، همچنان مرورگر گرافیکی وجود نداشت. این ضعف در سال 1992 با انتشار “اروایز “برطرف شد.اما با معرفی مرورگر “موزاییک”، نقطه عطفی در وب به وجود آمد. موزاییک در دانشگاه ایلی نویزطراحی و در سال 1993 عرضه شد.
در می 1994، اولین کنفرانس بین المللی وب در سِرن برگزار شد و از آن تاریخ به بعد هر ساله برگزار می شود.
1-3-3 1998-1996 تجاری سازی وبقبل از سال 1996 مشخص شد که وب دیگر تنها به عنوان مرجعی برای دستیابی به اطلاعات و برقراری ارتباط به کار نمی رود، اکنون بسیاری از شرکت ها برای تجارت های تحت وب نیز روی آن حساب می کردند. با به وجود آمدن این شرایط، بسیاری خواستار استفاده از این موقعیت و بهره مندی از مزایای آن شدند.
1-3-4 جدال مرورگر ها
به دلیل آغاز به کار زودتر، نت اسکیپدر سال 1996 انتخاب 80% کاربران بود. اما وجود برخی نقاط ضعف و کارایی پائین و عرضه شدن نسخه ی 4 اینترنت اکسپلورر، به تدریج کاربران استفاده از اینترنت اکسپلورر را ترجیح دادند به طوری که در سال 2001، 90% کاربران از اینترنت اکسپلورر استفاده می کردند. در سال 1998، موزیلاوارد بازار شد. در سال 2006، نسخه ی فایرفاکسآن نیز عرضه شد و شمار کاربران اینترنت اکسپلورر را از 95% به 85% کاهش داد.
1-3-5 2001-1999 دات کام، ارتقا و انفجاراز نظر تاریخی، انفجار “دات کام” را می توان با بسیاری از اختراعات و اکتشافات دیگر مقایسه کرد. مانند افتتاح راه آهن در 1840، رادیو در 1920، الکتریسیته در 1950 و کامپیوتر های خانگی در اوایل 1980.
در سال 2001، حباب “دات کام” ترکید و بسیاری از پیشگامان این عرصه، که نتوانستند از سرمایه گذاری های خود، منتفع شوند، از عرصه رقابت خارج گردیدند.
1-3-6 2002 تا زمان حالدر این سال ها، شرکت های متعددی، سرمایه های بسیاری در وب برای ارتقای کیفیت و بالا بردن سرعت اینترنت صرف کرده اند. شرکت های بسیاری، پیشرفت های خود را از طریق وب یافته اند و همین هم سبب تجاری شدن وب گردیده است.
سایت های بزرگی مانند موتورهای جستجوی گوگل، ای بیو آمازون دات کامخدمات بسیاری برای جستجوی راحت تر در اینترنت ارائه داده اند.
سایت های شبکه های اجتماعی نظیر مای اسپیس، فیس بوک، فرندسترو … هم فعالیت خود را در این سال ها آغاز کردند که در ابتدا با استقبال مواجه نشدند اما به تدریج محبوب و گسترده شدند.
با آغاز سال 2002، وب با ایده های متعددی مانند آر اس اسو وبلاگها مواجه شده بود. با گسترده شدن فعالیت های موتور های جستجو، نیاز به تغییراتی در وب به وجود آمد که نتیجه آن وب 2 بود.
اکنون که جستجو در اینترنت همه گیر شده بود، ویکی پدیاو پروژههایش به عنوان مرجعی برای اطلاعات به وجود آمدند. در سال 2005، سه تن از کارمندان سابق پی پال، وب سایتی برای نمایش ویدئو طراحی کردند که یوتیوبنام گرفت. تنها یک سال بعد، این سایت به عنوان سریع ترین سایت گسترده شده از زمان پیدایش وب شناخته شد که به خوبی کاربران را جذب خود کرده است.
پیشرفت های اینترنت در همه زمینه ها، به ویژه تجارت، آن را بسیار آسان کرده و در دسترس همگان قرار داده است]3][4[.
1-4 مدل های وبدنیای مجازی جهانیست که با ظهور وب و شبکه ی اینترنت شکل جدیدی به خود گرفت و به صورت جدی به رقابت با دنیای فیزیکی پرداخت. در ابتدا وب 1 دنیای اطلاعات را متحول ساخت (2000-1990) و با ایجاد دسترسی همگانی به اطلاعات مختلف بدون محدودیت های زمانی و مکانی در دنیای فیزیکی، انقلابی شگرف در زمینه ی دسترسی به اطلاعات و پیشرفت علم ایجاد نمود.
سپس وب 2 و وب سایت های دوسویه و شبکه های اجتماعی مجازی مطرح شد (2010-2000) و دنیای ارتباطات را متحول ساخت. دیگر کاربران صرفا دریافت کننده ی اطلاعات نبودند و خود آن ها خوراک سایت ها را فراهم می کردند. این ارتباطات دوطرفه و فعل و انفعالی و جذابیت ناشی از مشارکت در محصول موجب ایجاد سایت های بزرگی همچون فیس بوک (سومین جامعه ی بزرگ دنیا)، آمازون (بزرگ ترین کتاب فروشی دنیا)، ویکی پدیا (بزرگ ترین دایره المعارف دنیا)، ای بی (بزرگ ترین سوپرمارکت دنیا) و بسیاری از سایت های وب 2 ای دیگر در تمام زمینه های زندگی بشر نمود و کلیه ی روابط اجتماعی ما را تحت تاثیر خود قرار داد.
اما هنوز بشر خواسته های بیشتری از وب داشته و هرروز نیازمندی های خود را به آن محسوس تر می بیند و جنبه های بیشتری از زندگی خود را به آن می سپارد و به آن وابسته تر می شود. مثلا میساز دانشگاه ام آی تیدر حال کار بر روی آیینه هائیست که در حمام به اینترنت متصل می شوند واگر هنگام مسواک زدن به آیینه ها نگاه کنید، از آخرین اخبار مطلع می شوید. از این رو سرعت و کیفیت بهره گیری از این دنیای مجازی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و همین نیاز است که فردای وب را خواهد ساخت.
اما آینده ی وب را تحت عنوان وب 3 معرفی می کنند. این نوع جدید از وب که درحال ورود به دنیای مجازیست، وب هوشمند یا وب مفهومی نیز خوانده می شود.
1-5 تشریح وب 1 و دستاوردهای آنوب با تاریخ 20 ساله ی خود در میان یکی از مهم ترین و موثرترین فناوری های قرن 21 ام قرار دارد و درواقع مجموعه ای بسیار پیچیده از انواع منابع اطلاعاتی است که به وسیله ی افراد متفاوت تولید می شود و توسط کاربران مختلف مورد جستجو قرار می گیرد.
وب یا تور جهان گستر یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ابزار و خدمات موجود در اینترنت می باشد، وب مانند دیگر خدمات شبکه ای بر اساس معماری سرویس دهنده/سرویس گیرنده است و از طریق آن می توان به گستره ی وسیعی از منابع اینترنتی دسترسی پیدا کرد.
وب در ابتدا یک سری صفحه های ایستا بود که بینشان چیزی به نام پیوند وجود داشت که قابلیت انتقال از یک صفحه به صفحه ی دیگر را فراهم می کرد. بعد از مدتی، صفحه های پویا این بحث را کامل کردند و بعد پایگاه های داده، کوکی ها و اطلاعات شخصی، نمونه های نوین تری از فناوری وب 1 بودند.
بنابراین وب براساس نظام فرارسانه ای کار می کند، فرارسانه ترکیبی از فرامتن و چندرسانه ای است. فرامتن عبارت از متنی است که از سایر متون در صفحه ی وب متمایز شده است و به منابع اطلاعاتی یا صفحات دیگر که توسط کاربر قابل دسترسی می باشد اشاره می کند، یعنی اگر کاربر بخواهد به صفحات دیگر دسترسی پیدا کند کافیست توسط اشاره گر ماوس خود بر روی متن متمایز شده کلیک کند تا صفحات دیگر وب برای وی قابل دسترس شوند. چندرسانه ای نیز ترکیبی از رسانه های مختلف مانند صدا، تصویر، فیلم، تصاویر متحرک و متن می باشد. این ترکیب ممکن است برای جذابیت و رساندن مفهوم منابع اطلاعاتی در صفحات وب به کار رفته باشد]5][6[.
1-6 تشریح وب 2 و دستاوردهای آنبا افزایش کاربردهای وب، طراحان وب روش های جدیدی را در ایجاد وب سایت ها به کار بستند که باعث راحت تر شدن دسترسی به داده ها برای کاربر و مشارکت کاربر در ایجاد داده ها می شود. نمونه ی بسیار روشنی از این سایت ها ویکی پدیا است که توسط کاربرانش گسترش پیدا می کند و مدیران این سایت فقط محیطی را برای استفاده از توانایی های کاربران فراهم می کنند.
مفهوم وب 2 اولین بار در یک همایش توسط معاون موسسه ی اوریلیمطرح شد. آن ها به دنبال نسل جدیدی از وب بودند که بتواند جذاب، کاربردی و قابل گسترش باشد. این گونه بود که کنفرانس وب 2 شکل گرفت و بحث های زیادی پیرامون این پدیده مطرح شد. امروزه جستجوی این عبارت در گوگل بیش از 10 میلیون نتیجه را برمی گرداند.
طراحی و معماری وب 2 بر پایه ی مشارکت ها، همکاری ها و تعاملات انسان ها، ماشین ها، نرم افزار و عامل های هوشمند با یکدیگر استوار است.
وب 1 بسیار محدودتر و ساده تر بود و تنها تعدادی نسبتا اندک از موسسات گوناگون، دانشگاه ها، مراکز تبلیغاتی و غیره به ایجاد مطلب و محتوا بر روی آن مبادرت می نمودند. این در حالی بود که کاربران در وب 1 تنها امکان دسترسی به اطلاعات موجود و استفاده از آن ها را داشتند و نه توان ایجاد و یا تغییر را. در وب 2 کاربران قادرند خود به ایجاد و خلق محتوا اقدام نمایند، آن را ساماندهی و تنظیم کنند، دیگران را در اطلاعات و داشته های خود شریک و سهیم سازند و یا به انتقاد و تغییر بپردازند.
1-6-1 مشخصه های مهم وب 2 کسانی که درمورد وب 2 صحبت می کنند، مباحث مختلفی را پیش می کشند. برخی مایلند جنبه های تکنیکی آن را برای مخاطبانی همچون برنامه نویسان و طراحان وب تشریح کنند، بعضی نیز به کاربردهای تجاری آن نظر دارند، اما در اینجا به آن دسته از ویژگی های جدید وب که با نگرش سیستمی سازگاری بیشتری دارد اشاره می شود.
وب مردمی تر: وب واقعا همگانی تر شده است. مهم ترین تبلور این ویژگی را باید در این واقعیت جستجو کرد که مصرف کنندگان اطلاعات اکنون خود تولیدکننده اند. سایت کتابفروشی آمازون که به کاربران اجازه می دهد، نقد خود درباره ی محتوای یک کتاب را پای صفحه ی مخصوص همان کتاب درج کنند، یک مثال مشهور در این زمینه است. تقریبا اکثر کسانی که برای خرید کتاب به آمازون مراجعه می کنند، متوجه می شوند که اظهارنظر خوانندگان یک کتاب به مراتب از اطلاعات رسمی آمازون درباره ی آن کتاب، جالب تر است.
ساز و کار خودترمیمی محتوا: ساز و کار خودترمیمی محتوای وب را می توان به دو صورت مشاهده کرد: یکی با واسطه و دیگری بی واسطه. در ساز و کار با واسطه، خوانندگان و مصرف کنندگان یک محتوای اطلاعاتی (مثلا بازدیدکنندگان یک سایت خبری و یا آموزشی) با درج کامنتو اظهارنظر، اطلاعاتی که ناشر ارائه داده است را نقد می کنند، چیزهایی به آن می افزایند، ایرادهایی از آن می گیرند و یا برای اصلاحش پیشنهادهایی می دهند. خودترمیمی بی واسطه، یک پدیده ی کاملا جدید در وب 2 است، ویکی و مشتقات آن تبلور همین ساز و کار است. در این شیوه مردم امکان می یابند مستقیما یک محتوای اطلاعاتی را ویرایش کنند.
جهش در معنای آموزش: وب 2 را می توانید در قالب تحولات مفهوم آموزش نیز ببینید. مهم ترین ویژگی وب 2 در این مورد، غیرتجاری کردن دانش از طریق به کارگیری رهیافت توسعه باز است. در این شیوه، مردم می توانند در فرآیند توسعه یک مقوله علمی یا فنی آزادانه مشارکت داشته باشند و به طور رایگان از حاصل آن استفاده کنند. این در حقیقت سطح متعالی تری از آموزش است. آموزش به وسیله ی موتورهای جستجو جنبه ی دیگری از تحول در معنای آموزش در فضای سایبر را نشان می دهد. موتورهای جستجو را از این نظر می توان به آموزگارانی تشبیه کرد که جواب هر سوالی را می دانند، اما کیفیت پاسخ هایشان بستگی به کیفیت پرسش های پرسشگر دارد.
پویایی داده ها: پدیده ی وب را از زوایای مختلفی می توان بررسی کرد. وب یک شبکه اطلاعاتی است. یک فناوری است. یک رسانه نیز هست. اما اگر آن را به عنوان مهم ترین تبلور فضای سایبر درنظر بگیرید، آن گاه می توان وب را به سیستمی تشبیه کرد که حیات دارد، زنده است، راکد نمی ماند، پی در پی تغییر می کند و نو می شود. یکی از مفاهیمی که وب 2 سعی در توضیح و تبیین آن دارد، همین کارکرد دوگانه ای است که برخی از اطلاعات در شبکه ی اینترنت دارند. گونه ای از این اطلاعات را مردم پدید آورده اند و در یک روند تعاملی بسیار پویا و پیچیده مرتبا به آن می افزایند.
مفهومی به نام سرویس: وب 2 متضمن پاره ای از مفاهیم کلیدی نیز هست. واژه ی خدمت یا سرویس نمونه ای از این مفاهیم است. وب جدید به گونه ای است که مفهوم سرویس به یکی از ارکان کسب و کارهای آنلاین تبدیل شده است. این مفهوم هم دربرگیرنده ی معنای لغوی آن، یعنی خدمت رسانی، و هم دربرگیرنده ی معنای تازه و مدرن آن است که نشان می دهد یک فرآیند اطلاعاتی (مثلا ارسال نامه ی الکترونیکی) به جای آن که از طریق یک کحصول نرم افزاری انجام شود، می تواند به واسطه ی یک سیستم آنلاینرخ دهد. این شیوه از ارائه ی خدمات، متکی بر نظریه ای است که می گوید هر نرم افزار را می توان به صورت یک سرویس ارائه کرد. سرویس در وب 2 با یک مفهوم کلیدی دیگر نیز ارتباط نزدیک دارد و آن، معنای واژه ی توسعه است. وقتی که به تدریج سرویس های آنلاین جای بسته های نرم افزاری قابل نصب را بگیرند، آن گاه ممکن است با شرایطی رو به رو شویم که در آن همواره روند توسعه، اصلاح و تکمیل نرم افزار در معرض دید مصرف کننده قرار دارد. بنابراین توسعه در عصر وب 2 یعنی تقریبا همیشه با محصولاتی سر و کار داریم که در مرحله ی آزمایشی قرار دارند.
پول سازی با قلک آنلاین: می توان به فهرست پیامدهای مردمی تر شدن وب، اقلام دیگری را نیز افزود. مثلا کسب و کارهای وب 2 به وضوح نسبت به وب 1 اهمیت بیشتری به تک تک کاربران می دهند. ایده ی ریالی کسب و کار این است که با مشتریان محدودتر ولی پولدارتر تعامل داشته باشید. بنابراین صاحبان کسب و کار تمایل زیادی دارند که به جای سر و کله زدن با صد مشتری که هرکدام فقط کمی پول خرج می کنند، با 10 یا 5 مشتری که رقم های بزرگی می پردازند، رو به رو شوند. وب 2 این نظریه را با تردید رو به رو کرده است. ظاهرا کسب و کارهای چابک و تیزهوشی مانند گوگل و ای بی توانسته اند راهی پیدا کنند که درآمد خود را به جای تکیه بر خریدهای چند هزار دلاری مشتریان بزرگ، براساس دریافت تنها چند سنت از میلیون ها مصرف کننده کم درآمد بنا کنند.
پلتفرمموبایل: یک مشخصه ی مهم دیگر نیز در فضای وب 2 قابل تشخیص است و آن نقش فزاینده ی پلتفرم موبایل و به طور کلی آن دسته از تجهیزات همراه است که قابلیت جابجایی فیزیکی اطلاعات را در اختیار کاربر قرار می دهند. با کمی تامل می توان دریافت که در عصر وب 2 دیگر حالت فیزیکی دسترسی به اطلاعات محدود به یک کامپیوتر ساکن نیست. کاربر می تواند در همه ی حالت ها، مثلا هنگامی که مشغول قدم زدن در یک پارک است، وارد فضای سایبر شود. این کاربر مثلا می تواند همان لحظه وبلاگ خود را به روز کند و یا پای یک یادداشت یا مقاله کامنت بگذارد]7][8[.
1-7 تشریح وب 3 و دستاوردهای آنبرای همه ی ما بارها و بارها اتفاق افتاده که کلمه یا عبارتی را از طریق یکی از سایت های جستجو مثل گوگل جستجو کرده اما نتایج مطابق خواست و منظور ما طبقه بندی نشده اند و درنتیجه درمقابل حجم انبوهی از اطلاعات درهم که بسیاری از آن ها کمکی به ما نمی کنند سردرگم شده ایم. مثلا موتورهای جستجوی کنونی تفاوت بین پاریس هیلتونو هیلتون این پاریسو یا اپلبه معنی میوه ی سیب و اپل به معنی شرکت قول کامپیوتری را درک نمی کنند. ساتیا نادلا (نایب رییس جستجو، پورتال و تبلیغات مایکروسافت) در این باره می گوید: یک سوم جستجوهای امروزی، جواب موردنظر کاربران را در نخستین جستجو ارائه نمی کنند و این یکی از جنبه هاییست که وب مفهومی، وب 3 و یا همان وب درحال ظهور به آن پرداخته اند.
اگر یک خط از سمت وب 1 به وب 2 بکشید و آن را ادامه دهید به جایی می رسید که احتمالا با این فناوری به آن خواهیم رسید.
درواقع پس از آنکه وب به ابزاری برای ایجاد ارتباط دوسویه بین کاربران خود تبدیل شد(وب 2)، حال در وب 3 تعامل دوسویه بین کاربران و خود وب مورد توجه قرار گرفته است. و از وب هوشمند انتظار می رود که منظور و مقصود کاربر را درک کرده و او را در راه رسیدن به هدف خود همراهی کند.
زمان و گذر آن به سمت ایجاد مفاهیم جدید و تغییرات اساسی پیش می رود. درست به همین دلیل هم هست که مفهوم جدیدی از دنیای مجازی به وجود آمده است. این مفهوم جدید را کسی جز خالق وب جهانی نمی تواند ایجاد کند. بنابراین وب 3 اولین بار توسط “تیم برنزلی” به کار برده شد تا توجه همه را به خودش جلب کند.
او برای اولین بار مفهوم وب 3 را در سال 2001 با نوشتن مقاله ای علمی به وجود آورد و در عرصه ی عمومی مطرح کرد. برنزلی عبارت “وب 3” را به عنوان مکانی که در آن ماشین ها و دستگاه ها می توانند صفحات وب را مانند انسان ها بخوانند، توصیف کرد. او حتی برای توصیف بیشتر یک آیینه ی متصل به وب را مثال زد که امکان نمایش اخبار جدید منتشر شده در وب را به کاربرانش می دهد.
مفاهیم مختلفی برای وب 3 ارائه شده است که همه به تکامل کاربرد وب و تعامل بیشتر آن از راه های متفاوت اشاره دارند. تیم برنزلی اما وب 3 را در یک عبارت “وب معنایی” تعریف کرده است.
وب معنایی که بیشتر کارشناسان برای تعریف وب 3 بر سر آن توافق دارند، در حقیقت تحول گسترده ای از وب جهانی است که در آن مفهوم وب نه تنها در زبان طبیعی ظهور پیدا می کند، بلکه در فرمی قابل درک و کامل برای تولیدکنندگان بزرگ نرم افزار دنیا ارائه می شود.
وب 3 همچنین حرکت به سمت دسترسی وسیع به اطلاعات از طریق نرم افزارهایی غیر از مرورگرهای اینترنتی و حتی به وسیله ی تکنولوژی های مربوط به هوش مصنوعی است.
درواقع وب 3 در تعبیر فرهنگ نامه های معتبر جهانی، نسل سوم خدمات وب مبتنی بر اینترنت است که بر ارائه ی اطلاعات از طریق امکانات فیزیکی ماشین ها و دستگاه ها تاکید می کند تا به این ترتیب تجربه ای خلاق و شهودی تر را برای کاربرانش به ارمغان آورد]9][10[.
1-8 تخمین آینده ی وبآینده ی وب شنیدنی است. وب، اغلب برای کسانی طراحی می شود که آن را می بینند. طبیعت اچ تی ام الو سی اس اسروی چگونگی به نظر رسیدن وب تمرکز دارد. با افزایش محبوبیت ترکیب تکنولوژی و پیشرفت در فراگیری ماشین، تاکید روی این است که نه تنها نحوه ی به نظر رسیدن یک وب سایت اهمیت دارد، بلکه چگونگی تعامل با آن نیز بسیار مهم است.
صدا یا توانایی صحبت کردن و شنیدن نظرات، ممکن است کلیدی برای تولیدات جدید توسعه ی وب باشد. روش های جدید تعامل شنیدنی و استانداردهای ای پی آی می تواند راهنمای خوبی برای تولید تکنولوژی جدید وب باشد.
پردازش صدا توانایی ترجمه کلمات گفته شده به متن است. این تکنولوزی جنبه ی جدیدی نیست و قدمت 60 ساله دارد. در سال 1954، آزمایش جورج تاون- آی بی ام نمایشی از اولین برنامه ی ترجمه ی مبتنی بر ماشین است. این نمایشی بود که توسط دانشگاه جورج تاون و آی بی ام توسعه یافت و با موفقیت توانست به وسیله ی تکنولوژی مقدماتی محاسبات، بیش از 60 جمله ی روسی را به انگلیسی به صورت خودکار ترجمه کند. این سیستم در ابتدا فقط 6 قانون گرامری و 250 آیتم در لغت نامه ی خود داشت که همه ی آن ها به وسیله ی دست نوشته شده بودند. اما این سیستم پتانسیل خود را برای تعامل بیشتر با تکنولوژی اثبات کرد و محققان نیز ادعا کردند که طی 3 تا 5 سال آینده، فراگیری ماشین یک مشکل حل شده خواهد شد. اما متاسفانه 30 سال طول کشید تا این مساله به حقیقت بپیوندد.
پیشرفت بزرگ دیگر در دهه ی 1980 بود، که الگوریتم های فراگیری ماشین برای پردازش زبان معرفی شدند. این الگوریتم های ساده برای اولین بار در تکنولوژی پردازش گفتار ساخته شدند.
رهبری این جریان برعهده ی کنسرسیوم تار جهان گستراست، جامعه ای که استانداردهایی را برای رشد وب توسعه می دهد. یکی از گروه های استانداردهای اخیر، مشخصه ی ای پی آی گفتار وباست که با هدف “قادر ساختن توسعه دهندگان وب برای فراهم کردن زمینه ای در مرورگرهای وب برای داشتن ویژگی ورودی گفتار و خروجی متن در حالیکه هنگام استفاده از نرم افزارهای استاندارد تشخیص گفتار یا خواندن صفحه این ویژگی دردسترس نباشد. خود ای پی آی متضمن پردازش گفتار و پیاده سازی ترکیب می باشد و می تواند ترکیب و تشخیص را هم در سمت سرور و هم در سمت کلاینت پشتیبانی کند. همچنین برای ورودی های گفتار کوتاه و گفتار پیوسته نیز طراحی شده است.”
به عبارت ساده تر، این ای پی آی ها به توسعه دهندگان وب اجازه می دهند تا این قابلیت را برای کاربران وب اضافه کنند تا بتوانند با یک صفحه ی وب صحبت کنند و همچنین از آن پاسخ و نتیجه را دریافت کنند. اگر از حالا گوگل یا اپل سیری استفاده کنید، حتما این قابلیت را خواهید دید. البته گوگل اخیرا این ویژگی را برای کاربران مرورگر کروم خود روی صفحه ی خانه ی خود پیاده سازی کرده است. همچنین گوگل ای پی آی گفتار وب را روی مرورگر کروم خود پیاده سازی کرده است تا به هرکسی اجازه بدهد که به آسانی یک صفحه ی وب فعال با گفتار بسازد.
کورزویلکه نام یکی از شرکت های مربوط به گوگل است، آینده ای را متصور است که کامپیوترها توانایی نوشتن و فهم محتوای معنایی زبان را پیدا کنند. آینده ای که در آن کامپیوترها قبل از اینکه شما سوال کنید جوابتان را می دانند و علت آن این است که آن ها هر ایمیلی که شما خواهید نوشت، هر داکیومنتی، هرچیزی که از روی بیکاری داخل فیلد ماشین های جستجو وارد کنید، هر دارویی برای بیماری و … را خواهند خواند. آن ها شما را بهتر از خودتان خواهند شناخت. و اگر شما نیز با نظر کورزویل موافق هستید، راه شروع آن توانایی تعامل با کامپیوترها به شیوه ی طبیعی و از طریق صدا است]11 [.
1-9 بیان مساله و سوالات تحقیقدر وب سایت های تجاری سرعت اجرا و پاسخ سیستم ها موضوعی بسیار مهم و حیاتی شده است. در مورد سیستم های تجاری مشتری به مشتری و تجارت به مشتری با توجه به حجم بالای مراجعه کنندگان و بازدید کنندگان که هریک عملیات متنوعی را نجام می دهند توان و سرعت پاسخگویی سیستم امری بسیار تاثیر گذار در رضایت مشتریان و کارآمدی سیستم تجاری است.
مثلا سایت تجاری ای بی را در نظر بگیرید، در هر لحظه هزاران مشتری به طور همزمان در حال مشاهده محتوای وب سایت، بارگذاری مطالب و تصاویر و ویدئوهای جدید، انجام پرس و جوهای پیچیده و سنگین و … هستند. سوال اصلی که مطرح است این است که چگونه می توان بالاترین سرعت اجرای چنین سایتی را فراهم نمود؟
اما سوالات کلی که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرند به شرح زیر است:
1.روش استفاده از سیستم های بهینه سازی اجرای سمت سرور پروکسی معکوسبرای تسریع اجرای سیستم های پر ترافیک مشتری به مشتری و تجارت به مشتری چیست؟
2.چگونه می توان در یک سیستم تحت وب دارای محتوای متنوع (تصویر، متن، ویدئو،…) از یک روش ترکیبی برای افزایش کارایی و سرعت استفاده کرد؟
3.سیستم های پروکسی معکوس اصلی یعنی انجین ایکس و وارنیشکدام یک برای استفاده در سیستم های پرترافیک مشتری به مشتری و تجارت به مشتری مناسب تر هستند؟
1-10 ضرورت انجام تحقیق
هدف از این تحقیق ارائه یک ترکیب نرم افزاری مناسب برای افزایش سرعت اجرای سیستم های پرترافیک تجارت الکترونیک مشتری به مشتری و تجارت به مشتری است.
چنین سیستم هایی پیکره اصلی تجارت الکترونیک را تشکیل می دهند و کارآمدی سرعت آن ها موضوعی ضروری در اجرای موفق تجارت الکترونیک است.
برای بیان موضوع فوق و تبیین اهمیت سرعت اجرای برنامه تجاری تحت وب میتوان مسئله طور دیگری نیز بیان کرد که، چرا سرعت، مهم است؟
سئو: سرعت وب ‌سایت شما قطعا یکی از عوامل مهم برای سئو است.
بازدیدکنندگان: مخاطبان وب‌ سایت شما از سرعت پایین باز شدن وب سایت‌ ها متنفر هستند.
رتبه بندی گوگل: گوگل هم برای سایت‌های کند امتیاز اولویت نمایش در نایج جستجو را پایین در نظر می گیرد که به نوبه ی خود باعث می شود سیستم تجاری در رسیدن به اهداف خود و جذب و جلب و رضایت مشتریان ناموفق باشد.
1-11 ساختار پژوهشدر این رساله برای بررسی و مقایسه ی روش های تسریع در وب در سیستم های پر ترافیک تجارت به مشتری و مشتری به مشتری، پنچ فصل زیر تدوین شده است:
در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف مساله، کاربردها و موضوعات مقدماتی و کلی موضوع تحقیق بیان شده و پس از تعریف مساله و بیان سوال های تحقیق، ضرورت انجام تحقیق اشاره می شود.
در فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق انجام شده و تعاریف وب سرور و انواع آن آورده می شود. دو نمونه از وب سرورهای مهم لینوکس به طور کامل تشریح می شوند و نرم افزار تسریع سروری به نام وارنیش تعریف می شود. نرم افزارهای مبتنی بر وب و مختصری از معماری شان شرح داده می شود. و در نهایت درمورد اینکه همه ی افراد برای کار با سرورها و تسریع آن ها اشتباه می کنند بحث می شود.
در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته و طریقه ی نصب تمامی وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا به طور کامل و با جزییات توضیح داده می شوند.
در فصل چهارم پیاده سازی وب سرورها و تست آن ها برای ایجاد جداول و نمودارها برای مقایسه ی نتایج به صورت کامل شرح داده می شوند.
در نهایت در فصل پنجم نتایج تحقیق و کارهای آینده آورده می شود.

1-12 خلاصه ی فصلدر این فصل، درمورد آشنایی با تکنولوژی وب و تاریخچه ی آن توضیح داده شد و بعد از آن انواع مدل های وب تعریف و سپس به صورت کامل درمورد ویژگی ها و دستاوردهایشان شرح داده شد. تخمینی از آینده ی وب و گمان ما درمورد تکنولوژی هایی که در آینده برای وب پیش خواهد آمد توضیح داده شد. سپس به بیان عنوان و هدف این تحقیق پرداخته شد و مشخص شد که سوالات اصلی در این پژوهش کدامند. در نهایت پس از شرح ضرورت انجام این تحقیق، ساختار پژوهش مشخص گردید.

فصل دوم:
ادبیات تحقیق
2-1 مقدمهوب سرورهای زیادی با ویژگی ها و قابلیت های متفاوت وجود دارند اما در بین آن ها دو وب سرور از اهمیت بیش تری برخوردارند. این درجه از اهمیت هم می تواند به درصد استفاده از این وب سرورها در سراسر جهان برگردد که نسبت به باقی سرورها اختلاف قابل توجهی دارند. این دو وب سرور تحت سیستم عامل لینوکس فعالیت می کنند. آپاچی اچ تی تی پی سرور و انجین ایکس دو سرور مذکور هستند که در این فصل به صورت کامل درموردشان بحث خواهیم کرد. در این میان به معرفی یک تسریع دهنده ی قدرتمند به نام وارنیش می پردازیم و کارایی و عملکرد فوق العاده ی آن را توضیح می دهیم.
اکنون به وسیله دو شکل زیر به صورت جزیی نحوه ی عملکرد وارنیش را شرح می دهیم. شکل 2-1 سرور آپاچی را بدون حضور تسریع دهنده ی وارنیش نشان می دهد. در این حالت آپاچی به صورت نظیر به نظیر با پی اچ پی در ارتباط دو طرفه است و پی اچ پی نیز داده و اطلاعات را از مای اس کیو ال می گیرد و به آن اطلاعات می دهد و در کل با هم در ارتباط دوطرفه هستند. سرعت بارگذاری وب سایتی با این سرور نیز بالای تصویر با علامت کورنومتر مشخص است که زمان زیادی است و بازه ی قرمز رنگ را نشان می دهد.

شکل 2-1 سرور آپاچی بدون وارنیششکل 2-2 سرور آپاچی را به همراه تسریع دهنده ی وارنیش نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می کنید وارنیش با یک حافظه ی کش در ارتباط است. درخواست ها ابتدا به وارنیش می رود و سپس وارنیش آن ها را با حافظه ی کش رد و بدل می کند، به عبارت دیگر مقداری از درخواست ها و حتی پاسخ درخواست ها را کش می کند تا در مواقعی که درخواست های مکرر یکسان داریم بدون مراجعه به سرور اصلی پاسخ توسط وارنیش داده شود. وارنیش با آپاچی رابطه ی دوسویه دارد، آپاچی هم به وسیله ی یک ارتباط دو طرفه به پی اچ پی متصل است و پی اچ پی هم با مای اس کیو ال که منبع داده و اطلاعات است رابطه ی دوطرفه برقرار می کند. درمورد سرعت وب سایتی با این سرور ترکیبی نیز مشاهده می کنید که چقدر تفاوت زمان با مورد قبلی(بدون وارنیش) وجود دارد و پیکان کرنومتر بازه ی سبز را نشان می دهد که سرعت بهینه است.

شکل 2-2 سرور آپاچی به همراه وارنیشدر ادامه ی فصل با مفاهیم سرورها و انواع آن و دو نوع سرور با اهمیت آپاچی و انجین ایکس بحث می شود. سپس توضیح مفصلی درمورد وارنیش، ویژگی ها، کارایی و معماری آن داده می شود و در نهایت به صورت مختصر به نرم افزارهای مبتنی بر وب پرداخته می شود]15 [.
2-2 تعریف وب سرورکارساز وب، سرور وب یا وب سرور سیستمی است که وظیفه آن، پاسخ به درخواست های مرورگرهای وب و ارسال صفحات وب به کاربران می باشد. صفحات وب بر پایه ی یک ساختار مشخص و با یک نام یگانه بر روی سرور وب قرار می‌گیرند. امکان قرار گرفتن صفحات متعدد، با ساختارهای جداگانه بر روی یک سرور وب وجود دارد. کاربران با استفاده از مرورگرهای وب درخواست خود را برای دریافت یک صفحه ی وب، به سرور وب ارسال می کنند و وب سرور نیز با ارسال صفحه وب مورد تقاضا یا پیغام خطایی مبنی بر عدم امکان اجرای درخواست، به کاربر پاسخ می دهد.
در واقع وب سرور به دو معنی است:
1.یک برنامه کامپیوتری است که به عنوان سرویس بر روی یک رایانه اجرا می شود و درخواست های کاربران را برای دریافت صفحات وب اجرا می کند. هنگامی که شما آدرس صفحه ای را در مرورگر خود وارد می کنید، مرورگر با استفاده از سرویس دی ان اس، آدرس آی پیمربوط به سایت را به دست می آورد و با استفاده از آن درخواست دریافت صفحه ی وب را به آدرس آی پی به دست آمده ارسال می کند. درخواست های کاربران با استفاده از پروتکل اچ تی تی پی به سرور وب ارسال می شوند و پاسخ آن ها که یک صفحه ی اچ تی ام ال است به کاربر  ارسال می شود.
2.یک کامپیوتراست که یک برنامه ی کامیپوتری را اجرا می‌کند و کارایی اش همانند مطالبی است که دربالا گفته شد.
هر کامپیوتری می‌تواند با نصب نرم‌افزار وب‌سرور، به سرور وب تبدیل شود.
در عمل بسیاری از سرورهای وب، ویژگی‌های زیر را نیز پیاده‌سازی می‌کنند:
شناسایی: درخواست شناسایی اختیاری قبل از اجازه دسترسی به انواع منابع
نه تنها مفاهیم استاتیک (مفاهیم فایلی که بر روی سیستم فایلی وجود دارد) بلکه مفاهیم داینامیک را با یک یا چند ساختار نیز مانند سی جی آی، اس اس آی، ای اس پی دات نت، ای اس پی،پی اچ پی، جی اس پی، فست سی جی آیو اس سی جی آی اداره می‌کند.
پشتیبانی از اچ تی تی پی اس تا به کاربران اجازه دهد اتصالات مطمئنی به سرور را بر روی پورت 443 به جای 80 برقرار کنند.
فشرده سازی مطالب تا بتوان از حجم پاسخ ها کم کرد. (توسط کد سازی جی زیپ)
پشتیبانی از فایل های بزرگ تا بتواند فایل های بزرگ‌تر از 2 گیگا بایت را سرویس دهی کند.
کنترل کردن پهنای باند: تا سرعت پاسخ ها را محدود کند و شبکه را پر ازدحام نکند و قادر باشد تعداد بیشتری کارخواه را سرویس دهی کند]16 [.
2-2 انواع وب سرورهاهمانطور که در شکل 2-3 مشاهده می کنید انواع مختلفی از وب سرورها موجود است که در شکل با جزییات کامل درمورد توسعه دهنده، لایسنس، آخرین نسخه و آخرین زمان انتشار نوشته شده است. شکل 2-4 به مقایسه ی قابلیت های همه ی سرورهای نام برده شده می پردازد و شکل 2-5 نیز درمورد سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط این وب سرورها توضیح می دهد. آپاچی اچ تی تی پی سرور و انجین ایکس دو نمونه از مهم ترین سرورهای تحت لینوکس هستند که در این بخش شرح مفصلی از هرکدام را می بینید.

شکل 2-3 معرفی همه ی وب سرورهای موجود
شکل 2-4 ویژگی های وب سرورهای موجود
شکل 2-5 سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط وب سرورهای موجود2-2-1 وب سرور آپاچی اچ تی تی پی سروراین سرور وب در توسعه و همگانی شدن وب جهانی نقش بسیار مهمی داشته‌است. این سرور وب که به زبان سینوشته شده‌است، از زبان های پرلو پی اچ پی پشتیبانی می کند و دارای قابلیت کراس- پلتفرم بوده و بر روی ماشین‌های مختلف قابل اجرا می باشد. یک برنامه ی کد باز آزاداست که با سرورهای وب برای اداره کردن درخواست ها و تقاضاهای وب و منابع به کار می رود. دلیل انتخاب این اسم برای این سرور وب را نیز دو مورد ذکر کرده‌اند اول اینکه به یکی از قبایل قدیمی بومی آمریکا که به خاطر مقاومت و مهارت در ساخت ابزار آلات جنگی مشهور میباشند احترام گذاشته شود و ثانیاً به این دلیل که ریشه ی پروژه به صورت یک سری پچمی باشد. این سرور وب در یک گروه و به صورت کد باز گسترش یافت و از سال 1996 به عنوان محبوب‌ترین سرور وب برای اچ تی تی پی در وب جهانی شناخته شده بود ولی در سال 2005 میدان مبارزه را به آی آی اسمایکروسافت باخت و در حال حاضر نزدیک به 49 % بازار سرورهای وب جهان را به خود اختصاص داده‌است همچنین سیستم عامل مک آن را به عنوان سرور وب اصلی در پشتیبانی از اشیای وب خود برگزیده‌است. این سرور وب آپاچی برای میزبانی هر دو نوع وب ایستا و وب پویا مناسب است.
آپاچی اچ تی تی پی سرور روی سیستم عامل یونیکس مانند لینوکس یا بی اس دی اجرا می شود. همچنین می تواند روی ویندوز مایکروسافت و دیگر سیستم عامل ها یا پلتفرم ها اجرا شود. یک سرور با خصوصیات منحصر به فرد با افزونه های قدرتمند که به صورت مجانی در دسترس هستند.
آپاچی دارای امکانات ویژه می باشد که متداول ترین استفاده از ویژگی های این برنامه دات اچ تی اکسس است که طراحان حرفه ای در محیط لینوکس از آن بهره می گیرند. برای نمونه زمانی که بخواهند اولین صفحه در سایت به خصوصی باشد با یک دستور در آن پرونده این امر ممکن می گردد و یا زمانی که صاحب سایت مایل نیست که فایل های موجود در سرور وی توسط دیگران دزدیده شود و بخواهد که مانع از پیوند مستقیم آن ها شود آپاچی کمک می کند تا به خواستشان برسند. زمانی که برنامه نویس بخواهد که محل واقعی صفحات دیده نشود نیز این برنامه مورد استفاده قرار می گیرد]17 [.
2-2-2 وب سرور انجین ایکسانجین ایکس یک سرور متن باز پراکسی معکوس برای پروتکل های اچ تی تی پی، اچ تی تی پی اس، اس ام تی پی، پاپ3 و آی مپ است که به خوبی به عنوان متعادل کننده ی بارگذاری، کش اچ تی تی پی و یک وب سرور عمل می کند. پروژه ی انجین ایکس با هدف افزایش کارایی، همزمانی بالا و مصرف حافظه ی کم شروع به کار کرد.
بزرگ ترین مشکل وب سرور معروف آپاچی محدودیت کانکشن همزمان 10000 تایی و همچنین میزان مصرف بالای حافظه است. و این مشکل باعث شده است که با آمدن انجین ایکس محبوبیت آپاچی کاهش پیدا کند. این وب سرور رایگان است، حجم پایین و کارایی بسیار بالایی دارد و تحت لیسانس بی اس دی منتشر می شود. یکی از بزرگ ترین مزیت های این وب سرور، پشتیبانی بسیار عالی از فایل های استاتیک است.
انجین ایکس سرعت پاسخگویی بسیار بالایی دارد و در بازدیدهای بسیار بالا واقعا عالی عمل می کند. ازجمله قابلیت های انجین ایکس سازگاری این وب سرور با اکثر توزیع های لینوکس هست. زمانی که بخواهید نسخه ی انجین ایکس را ارتقا بدهید، به صورت در پرواز این کار را انجام می دهد و این درمورد پروژه هایی که سایت نباید زمان توقفداشته باشد خیلی اهمیت دارد.
انجین ایکس برای مدیریت درخواست ها یا همان کانکشن ها از روش منحصر به خودش استفاده می کند. در این سرور برای هر درخواست یک نخجدید درست می شود و این در حالی است که سیستمی که حتی مخزن نخ دارد هم نخ را تا زمانی حفظ می کند که در آن لحظه درخواست جدید بیاید و انجین ایکس از نخ های بیکار استفاده می کند. این روش استفاده از نخ ها در انجین ایکس بسیار کارآمد است. به طور کلی مدیریت باز و بسته شدن نخ ها در وب سرور هایی مثل آپاچی باعث شده که این وب سرور در کانکشن های بالا، در هندل کردن این بازدیدها به قول معروف کم بیاورد.
انجین ایکس علاوه بر این که یک وب سرور است، به درخواست های پروکسی معکوس و ایمیل پروکسی (آی مپ/پاپ3) ها هم پاسخ می دهد]18 [.
2-3 شتاب دهنده ای به نام وارنیشوارنیش یک شتاب دهنده ی اچ تی تی پی است که برای وب سایت های داینامیک با محتوای سنگین طراحی شده است. برخلاف تسریع دهنده های وب دیگر نظیر اسکویید که به عنوان کش سمت کلاینت عمل می کند، یا آپاچی و انجین ایکس که سرورهای مقدماتی هستند، وارنیش به عنوان یک شتاب دهنده ی اچ تی تی پی طراحی شده است. برخلاف دیگر سرورهای پروکسی که اغلب اف تی پی، اس ام تی پی و دیگر پروتکل های شبکه را پشتیبانی می کنند، وارنیش به صورت اختصاصی روی اچ تی تی پی متمرکز شده است.
وارنیش توسط تعداد زیادی از وب سایت های پر ترافیک و پر پروفایل که شامل سایت های خبرگذاری نظیر نیویورک تایمز، بی بی سی، گاواردین و سایت های محتوایی و اجتماعی نظیر ویکی پدیا، فیس بوک، توییترو غیره استفاده می شود.
2-3-1 تاریخچهپروژه توسط شعبه ی آنلاین یک روزنامه ی نروژی به نام وردنس گنگ راه اندازی شد. توسعه دهنده ی معماری و رهبر پروژه، مشاور مستقل دانمارکی به نام پل هنینگ کمپ ( توسعه دهنده ی هسته ی بی اس دی آزاد) بود و مدیریت و توسعه ی فرا ساختاری آن توسط یک کمپانی نروژی لینوکسی به نام لینپروانجام شد. مدیریت، پشتیبانی و توسعه ی وارنیش بعدها به صورت یک کمپانی جداگانه به نام نرم افزار وارنیش تغییر شکل داد.
وارنیش متن باز است و تحت لیسانس بی اس دی در دسترس می باشد. پشتیبانی تجاری توسط نرم افزار وارنیش انجام می شود. اولین نسخه ی وارنیش در سال 2006، وارنیش 2.0 در سال 2008، وارنیش 3.0 در سال 2011 و وارنیش 4.0 در سال 2014 وارد بازار شد.
2-3-2 معماریوارنیش داده را در حافظه ی مجازی ذخیره می کند و سیستم عامل را از عمل تصمیم گیری درمورد این که چه چیزی در حافظه وجود دارد و چه صفحه ای باید از دیسک خارج شود، رها می کند. فایده ی این کار است که از به وجود آمدن موقعیت هایی که سیستم عامل عمل کش کردن داده را شروع می کند درحالیکه آن داده توسط برنامه به دیسک انتقال پیدا کرده است، اجتناب می کند.
به علاوه وارنیش به شدت به نخ کشیده است، با هر ارتباط کلاینت به وسیله ی یک نخ جداگانه اداره می شود. هنگامی که حد مشخصی روی تعدادی از نخ های فعال در دسترس است، ارتباطات ورودی در صف سرریز قرار می گیرند. وقتی این صف به ارتباطات ورودی محدوده ی مشخص خودش دسترسی داشته باشد، رد خواهد کرد.
مکانیزم پیکربندی اصلی زبان پیکربندی وارنیش است، یک زبان مشخصه دامنهکه برای نوشتن تله هایی استفاده می شود که در نقاط بحرانی سازماندهی هر درخواست صدا زده می شوند. اغلب تصمیمات سیاسی که به کد وی سی ال واگذار می شوند، وارنیش را نسبت به شتاب دهنده های دیگر اچ تی تی پی منعطف تر و سازگارتر می سازد. وقتی یک اسکریپتوی سی ال بارگذاری می شود، به زبان سی ترجمه می شود، به یک شی مشترک توسط سیستم کامپایلر کامپایل می شود و سپس به صورت مستقیم به شتاب دهنده ای بارگذاری شود که می تواند بدون راه اندازی دوباره، دوباره پیکربندی شود.
تعدادی از پارامترهای زمان اجرا، کنترل کردن چیزهایی نظیر ماکسیمم و مینیمم تعداد نخ های کارکننده، تایم اوت های جدی و غیره است. یک واسط مدیریت خط فرمانها به این پارامترها اجازه می دهد که تعدیل شوند، و اسکریپت وی سی ال های جدید کامپایل شوند، بارگذاری شوند و فعال شوند، بدون راه اندازی دوباره ی شتاب دهنده.
به منظور کاهش تعداد سیستم کالها در مسیر سریع به یک مینیمم، داده ی لاگ در حافظه ی مشترک ذخیره می شود، و عمل بازبینی، فیلتر کردن، فرمت کردن و نوشتن داده ی لاگ به دیسک به برنامه ی جدا نمایندگی می دهد]31 [.
2-3-3 کاراییدرحالیکه وارنیش طراحی شد تا رقابت بین نخ ها به مینیمم کاهش یابد، ادعای نویسنده این است که کارایی آن به خوبی به کارگیری نخ پیهای سیستم است.
به علاوه، یک پیاده سازی ضعیف ممکن است یک رقابت غیرضروری اضافه کند که به موجب آن کارایی محدود شود. بنابراین پیشنهاد عمومی اجرای وارنیش روی محیط های برپایه ی لینوکس یا یونیکس است]19 [.
2-3-4 شما این کار را اشتباه انجام می دهیدفکر می کنید که در هنر کارآمدی سرور ماهر شوید؟باز هم فکر کنید.
شما باور می کنید اگر من ادعا کنم الگوریتمی که به مدت 46 سال به عنوان الگوریتم بهینه در کتاب ها بوده است و با جزییات فراوان توسط فرد نابغه ای مثل نوت آنالیز شده باشد و در تمام رشته های علوم کامپیوتر جهان تدریس شده باشد، می تواند به مقدار 10 بار سریع تر بهینه شود؟
حدود دو سال پیش من ارتباطم رو با بعضی از شرکت های خوب قطع کردم و شروع کردم به نوشتن درمورد یک تسریع دهنده اچ تی تی پی متن باز به نام وارنیش، که به صورت مقدماتی یک کش اچ تی تی پی است که جلوی وب سرورهای کند قرار می دهند. امروزه وارنیش توسط هر نوع وب سایتی اعم از فیس بوک، ویکیاو اسلش دات سایت مبهمی که مطمئنا تا به حال اسمش را نشنیده اید، استفاده می شود.
حدود 15 سال از سرپرستی کرنل بی اس دی آزاد می گذرد و اکنون من به کاربر ساده ای می مانم که دانش اندکی در مورد اتفاقات پشت سیستم کال ها دارد. یکی از مهم ترین دلایلم برای پذیرفتن پروپوزال وارنیش این بود که نشان دهم چگونه می توان یک الگوریتم سرور با کارایی بالا نوشت.
زیرا، به بیان کاملا واضح، اکثریت شما این کار را غلط انجام می دهید. نه تنها غلط به معنای ناقص بلکه به معنای اتلاف نیمی از کارایی یا حتی بیشتر.
اولین کاربر وارنیش یک روزنامه ی بزرگ نروژی به نام وی جی بود 12 ماشین درحال اجرای اسکویید خود را با 3 ماشین درحال اجرای وارنیش جایگزین کرد. ماشین های اسکویید صد در صد اشغال بودند، در حالیکه ماشین های وارنیش 90 درصد سی پی یوی آزاد برای تکان دادن دکمه های رقمی خود داشتند.
یک نسخه ی کوتاه از این داستان این است که وارنیش می داند که روی یک فلز برهنه اجرا نمی شود و تحت سیستم عاملی اجرا می شود که حافظه ی مجازی برپایه ماشین انتزاعی را فراهم می کند. برای مثال وارنیش مانع این حقیقت نمی شود که حافظه مجازی است و به صورت فعالانه از این قضیه بهره برداری می کند. 300 گیگابایت ذخیره ی پشتیبان، حافظه روی یک ماشین با کمتر از 16 گیگابایت رم نگاشت می شود که این نمونه بارزی است. کاربر برای 64 بیت فضای آدرس پول پرداخت کرده است و من برای استفاده از آن نمی ترسم.
یک تکلیف ویژه در کنار وارنیش، دور انداختن اشیا از درون کش است وقتی که مدت زندگی مجازی آن ها تمام شده است. این کار برای ساختمان داده هایی انجام می شود که می توانند کوچکترین شی کلیددار را از مجموعه کلی دریافت کنند.
یک مرور سریع از کاتالوگ پرش کارت باینری هیپ، نه تنها یک کارایی معامله از مرتبه لاگ ان را بازی می کند بلکه یک بالاسری متا داده از تنها یک اشاره گر برای هر شی دارد(اگر 10 میلیون + شی داشته باشید اهمیت زیادی دارد)
با بازخوانی با دقت، نوت تایید کرد که این انتخاب محسوسی بود و پیاده سازی جزیی بود.
در سفر اخیر با قطار شب به آمستردام، ذهنم سرگردان بود و به این فکر می کرد که نوت ممکن بود در مورد کارایی باینری هیپ گمراه کننده عمل کرده باشد، حتی به وسیله ی رتبه بزرگی. در مسیر خانه و همچنین درون قطار، شبیه سازی ای را نوشتم که ظن صحیح من را اثبات می کند.
قبل از اینکه نظریه پردازان سی اس قهوه شان در گلوشان بماند: نهراسید!
موقعیت پی به ان پی تغییر پیدا می کند، و من یک جریان سیستماتیک را در کیفیت دلایل نوت نیافتم. یافته های سی اس همانطور که آن را می شناسیم هنوز صحیح است. آن ها تنها مقدار کمی نامرتبط تر و غیرمفیدتر از آن چیزی هستند که فکر می کنید، حداقل با توجه به کارآمدی.
قدیمی ترین منابع برای باینری هیپ که تعیین کرده ام، متن کامپیوتر است، مقاله ی جی.دبلیو.جی.ویلیامزاست که در ژوئن 1964 با موضوع ارتباطات ای سی امو عنوان الگوریتم هیپ سورت-232 تالیف شده است. مشکل اینجاست که ویلیامز هم اکنون در دسترس نیست و تحلیل الگوریتمی آن نیز حتی قبل از تالیف منسوخ بود.
در مقاله ای در آوریل 1961 از سی ای سی ام، فادرینگام نوشته بود که چگونه کامپیوتر اطلسدر دانشگاه منچستر مفهوم یک آدرس را از موقعیت حافظه جدا کرده است، چیزی که برای تمام اهداف تمرینی اختراع وی امرا نشان کرده است. این دقیقا زمانی قبل از اتفاق افتادن حافظه مجازی اتفاق افتاد، اما امروزه تمام اهداف عمومی اغلب درون کار تعبیه شده اند و بسیاری از سیستم عامل های خاص برای ارائه دادن مدل ماشین مجازی استاندارد شده از وی ام استفاده می کنند.
مقصر دانستن ویلیامز به علت متوجه نشدن اینکه اطلس یکی از گمان های فرضی الگوریتمش را باطل کرده است، کار بسیار غیرمنصفانه و غیر مستدلی است: تنها ادراک مشاهدات را ممکن می سازد. حقیقت این است که 46 سال بعد اغلب متخصصان سی اس هنوز حافظه مجازی را به عنوان یک امر عادی درنظر نمی گیرند. این برای سی اس منظم و حرفه ای مایه خجالت است، بدون توجه به اتلاف مقدار زیادی از سخت افزار و ابزار الکتریکی.
شبیه سازی کارایی: اجازه دهید که یک سری حقایق شبیه سازی شده را روی جدول به شما نشان دهم. نمودار شکل 2-6 زمان اجرای باینری هیپ و نسخه ی جدید بی هیپرا برای یک میلیون آیتم روی یک ماشین 64 بیتی نشان می دهد.

شکل 2-6 زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپمحور افقی فشار وی ام است، در مقدار فضای آدرسی که در حافظه ی ابتدایی مستقر نیست اندازه گیری می شود، چون کرنل آن را درون حافظه ی ثانویه صفحه بندی می کند. محور عمودی سمت چپ مقدار اجرا در ثانیه را نشان می دهد(مقیاس لوگاریتم)، و محور عمودی سمت راست نرخ دو زمان اجرا را نشان می دهد(باینری هیپ و بی هیپ).
بیایید مرتبه ی بزرگی را به دست آوریم. وقتی روی قسمت چپ زوم می کنیم(شکل 2-7)، می بینیم که درواقع وجود دارد یک فاکتور 10 تفاوتی در زمان دو الگوریتم وقتی که اجرا می شود تحت مجموع فشار وی ام : فقط 8 تا 10 صفحه از 1954 صفحه ی اختصاص یافته شده در حافظه ی مقدماتی در همان زمان وجود دارد.

شکل 2-7 مقایسه زمان اجرای بی هیپ و باینری هیپ به صورت زوم قسمت چپآیا شما چون ادعای من در مورد مرتبه ی بزرگی بر اساس تنها یک مورد نهایتا گوشه ای است گمان می کنید جعلی است؟ اگر شما اینگونه فکر می کنید اشتباه می کنید زیرا رفتار جهان حقیقی دیده شده پیرامون ما اینگونه است.
ایجاد و دور انداختن اشیا در وارنیش یک عمل مکرر است. وقتی ایجاد شد، اشیا اغلب برای هفته ها کش می شوند و نه ماه ها. بنابراین باینری هیپ ممکن است حتی یک بار در دقیقه هم به روزرسانی نشود و در بعضی سایت ها حتی یک بار در ساعت.
درضمن، گیگابایت هایی از اشیا را برای مرورگر کلاینت دریافت کردیم و تا زمانی که همه ی این اشیا برای فضا در حافظه ی مقدماتی رقابت نکردند، صفحات حافظه ی مجازی شامل باینری هیپ می باشد که از صفحات بیرون انداخته نشده است. درمورد بدتر تنها 9 صفحه ی مستقر، باینری هیپ میانگین در هر عملیات 11.5 صفحه انتقال می دهد، درحالیکه بی هیپ تنها به 1.14صفحه برای انتقال نیاز دارد. اگر سرور شما دیسک های اس اس دی (درایو حالت جامد) دارد، بین این که عملیات شما 11 میلی ثانیه طول بکشد یا 1.1 میلی ثانیه، تفاوت وجود دارد. اگر شما هنوز صفحات چرخشیدارید، بین 110 میلی ثانیه و 11 میلی ثانیه تفاوت است.
در این مسیر، آیا فکر کردن به این قضیه اشتباه است که “اگر آن تنها یک بار در دقیقه اجرا می شود، چه کسی مراقب است که یک ثانیه ی تمام طول نکشد؟”
ما این کار را انجام می دهیم، در حقیقت مراقبت به این دلیل است که 10 صفحه ی اضافی به یک بار در دقیقه تاخیر در رم نیاز دارند، برای نگه داشتن آن ها کاری انجام نمی دهیم تا زمانی که صفحات کرنل آن ها را دوباره برگردانند.
اکنون بیایید روی انتهای دیگر شکل زوم کنیم (شکل 2-8). اگر هیچ فشار حافظه مجازی وجود نداشته باشد، الگوریتم بی هیپ به مقایسه هایی بیشتر از باینری سورت نیاز داشت، و محاسبه ی ایندکس ساده ی پدر به فرزندیا فرزند به پدر مانند نوزادی است که گرفتارتر شده است: بنابراین به جای زمان اجرای 4.55 ثانیه، 5.92 ثانیه طول می کشد، به مقدار 30 درصد آهسته تر و تقریبا 350 نانو ثانیه بر عملیات آهسته تر اجرا می شود.

شکل 2-8 تاثیر فشار وی ام روی سرعت اجرای باینری هیپ و بی هیپ به صورت زومبنابراین نوت و دیگر متخصصان سی اس این مسائل را به درستی کشف کرده اند.
اگر روی نمودار به سمت چپ حرکت کنیم، می بینیم که در یک فشار حافظه مجازی از 4 صفحه ی از دست رفته (برابر 0.2 درصد)، بی هیپ سبقت می گیرد، چون تعداد کمی از صفحات حافظه مجازی دارای نقص هستند، و به تدریج بهتر و بهتر می شود تا زمانی که به نقطه ی اوج 10 بار سریع تر برسد.
بر فرض این که شما از یک دیسک اس اس دی استفاده می کنید که می تواند عملیات یک صفحه را در 1 میلی ثانیه انجام دهد(به صورت خوش بینانه)، به ویژه برای نوشتن. اگر یک دیسک مکانیکی را توسط تنظیمات زمان ورودی/خروجی شبیه سازی کنیم تا این زمان به صورت خوش بینانه به 10 میلی ثانیه برسد(شکل2-9)، سپس بی هیپ 10 درصد سریع تر است به محض این که کرنل تک صفحه ای را از 1954 صفحه ی در حال کار تنظیم می کند و 37 درصد سریع تر است وقتی که 4 صفحه از دست می رود.

شکل 2-9 مقایسه زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ روی دیسک مکانیکیبی هیپ چیست؟ تنها تفاوت بین بی هیپ و باینری هیپ فرمول پیدا کردن پدر از فرزند است یا بالعکس.
فرمول مرسوم 2-1 ما را به یک هیپ ساخته شده از صفحات مجازی که روی هم طوری انباشته شده اند که با هر پیمایش عمودی روی درخت به سمت بالا یا پایین به یک صفحه ی متفاوت حافظه مجازی برخورد می کند، واگذار می کند، همانطور که در شکل 2-10 مشاهده می کنید با 8 آیتم در هر صفحه این عمل انجام می شود.(اعداد نوشته شده کنار هر آیتم، اشیای اختصاص داده شده به هر آیتم است و مقدار کلید آن ها نیست)
n->{2n,2n+1} (2-1)

شکل 2-10 ساختار درخت باینری هیپبی هیپ درخت را با پر کردن صفحات به صورت عمودی می سازد، برای تطبیق مسیر مطابق شکل 2-11 درخت هیپ را پیمایش می کنیم. این ترتیب مجدد، میانگین تعداد عملیات مقایسه/معاوضه ی خواسته شده برای ثابت نگه داشتن درخت را افزایش می دهد. اما مطمئن باشید که اغلب این عملیات در کنار یک صفحه ی تنهای حافظه مجازی اتفاق می افتد و بنابراین جای پای حافظه مجازی کاهش پیدا می کند و در نتیجه صفحه ی حافظه مجازی دچار خطا می شود.

شکل 2-11 ساختار درخت بی هیپدو نکته ی جزیی قابل توجه:
یک بار ما یک صفحه ی حافظه مجازی را در پایین قرار دادیم، از نظر کارایی اهمیت دارد که هر دو گره ی فرزند در یک صفحه ی حافظه مجازی قرار بگیرند، زیرا ما قصد مقایسه ی هردوی آن ها با پدرشان را داریم.
به همین دلیل، درخت برای توسعه یافتن به منظور تولید، در زمان ورود یک صفحه ی حافظه مجازی جدید، برای استفاده ی اولین دو عنصر صفحه، شکست می خورد.
در مثال شبیه سازی شده ی ما، نقص زمانی اتفاق می افتد که 5 صفحه بیشتر درخواست شود.
اگر این برای شما بی اهمیت به نظر بیاید، اشتباه می کنید: سعی کنید خط 20 کیلوبایت در بی هیپ را در شکل های 2-7 و 2-8 به سمت راست جابجا کنید و درمورد مفاهیم فکر کنید.
پارامترهای شبیه سازی من انتخاب شده اند برای ارائه ی اینکه چه اتفاقی در زندگی واقعی وارنیش می افتد، و من نباید به توصیف و تحلیل جامع کارایی بی هیپ برای همه ی پارامترهای ممکن تلاش کنم. همچنین از وجود راه های هوشمندانه تر برای اضافه کردن راهنمای وی ام به یک باینری هیپ، جلوگیری نخواهم کرد. اما به خرید بلیط روی ریل قطارهای سیبری به منظور یافتن زمان برای حل کردن آن، متمایل نشده ام.
مرتبه ی بزرگی تفاوت، با تعدادی از سطوح هیپ، کنار هر صفحه ی حافظه مجازی آغاز می شود. بنابراین تسریع نهایی روی ماشین هایی با سایز اشاره گرهای کوچک و سایز صفحه های بزرگ خواهد بود. این یک مشاهده ی وابسته است، همانطور که هسته های سیستم عامل شروع می کنند به استفاده از صفحات بزرگ برای بالا نگه داشتن عملکرد ورودی/خروجی.
چرا همچنان ما این کار را اشتباه انجام می دهیم؟ بحث معروفی وجود دارد با عنوان “سورت سریع یا هیپ سورت” ، تمرکز روی این حقیقت که بدترین رفتار سابق وحشتناک است، درحالیکه آخری عملکرد میانگین بدتری دارد اما نه در حد “نقاط بد”. وابسته به برنامهی شما، این می تواند تفاوت بسیار مهمی باشد.
ما فاقد یک درخواست مشابه به انتخاب الگوریتم در مواجه با تاخیر دسترسی حافظه ی ناهمسان به علت حافظه ی مجازی، کش های سی پی یو، بافرهای نوشتنو دیگر حقایق سخت افزار مدرن هستیم.
در هر کتابی که آموزش برنامه نویسی را یاد گرفته اید، احتمالا در 5 صفحه ی ابتدایی آن، شکلی از کامپیوتر مشابه شکل 2-12را داشته است.

شکل 2-12 مدل کامپیوتر منسوخاین مدل، تنها مدل مفهومی استفاده شده در آموزش کامپیوتر است، علی رغم این واقعیت که هیچ چیزی برای کار با محیط اجرا روی یک کامپیوتر مدرن وجود ندارد. و فقط برای ضبط: توسط مدرن، منظور من وکس 780/11 یا بعدی است.
30 یا 40 سال گذشته از توسعه ی سیستم عامل و سخت افزار، درحاشیه روی دستورالعملی در بخش های تحلیلی الگوریتمی دپارتمان سی اس پیوند زده شده است، و طبق شاهد حدیثی من، درمجموع برای ثبت نامی که آن ها فراهم کردند شکست خورده است.
اختلاف سرعت بین انبار اولیه و ثانویه روی کامپیوتر اطلس روی مرتبه ی 1:1.000 بود. غلطک اطلس 2 میلی ثانیه برای دریافت یک سکتور زمان برد. دستورالعمل ها تقریبا 2 میکروثانیه برای اجرا زمان می برند. شما حدود 1000 دستورالعمل را برای هر نقص صفحه ی وی ام از دست داده اید.
روی یک سی پی یوی چند منظوره، اجرا می شود در فرکانس ساعت گیگاهرتز، بدترین اتلاف تقریبا 10 میلیون دستورالعمل بر نقص صفحه ی وی ام است. اگر شما در حال اجرا باشید با یک دیسک چرخشی، عدد آن بیشتر از 100 میلیون دستورالعمل است.
اگر عملیات یک الگوریتم مرتبه اجرای لاگ ان، باعث نقص صفحه شود یا عملیات دیسک را آهسته کند، چقد خوب است؟ برای اغلب مجموعه داده های وابسته، روی الگوریتم مرتبه ی ان یا حتی مرتبه ی ان دو، که از نقص صفحه اجتناب می کند، دایره هایی دور آن اجرا خواهد شد.
تحلیل عملکرد الگوریتم ها، یک موفقیت بزرگ برای همیشه در علم کامپیوتر خواهد بود]20[.
2-4 نرم افزارهای مبتنی بر وببرای مشخص نمودن برنامه هائی با قابليت اجراء بر روی وب، از واژه های متعددی استفاده می گردد:
نرم افزارهای تحت وب
نرم افزارهای وب 2
نرم افزارهای مبتنی بر وب
نمونه هائی در اين زمينه می باشند. واژه های تحت وب و نرم افزارهای وب ۲ در برخی موارد بجای يکديگر استفاده شده تا برنامه های نوشته شده برای اجراء بر روی وب ، شبکه های مبتنی بر اينترنت نظير اينترانت ها را تشريح و مشخص نمايند. به هر يک از برنامه های فوق ، می توان از طريق يک مرورگر دستيابی پيدا کرد. اين نوع برنامه ها در موارد متعددی با يکديگر متفاوت می باشند.طراحی برنامه های تحت وب ( مبتنی بر وب ) ، بگونه ای است که قابليت اجراء بر روی اينترنت و وب را داشته باشند، در مقابل برنامه های نرم افزارهای وب ۲ ، دارای يک اينترفيس مبتی بر وب بمنظور استفاده از قابليت های نرم افرارهای موجود ( نرم افزارهای سنتی ) می باشند.نرم افزارهای فوق قبل از مطرح شدن وب ايجاد شده و با طراحی يک اينترفيس مبتنی بر وب می توان از امکانات آنها در صفحات وب نيز استفاده نمود. مثلا” می توان با طراحی يک فرم لازم ، اطلاعاتی را از کاربران اخذ و با مراجعه به بانک های اطلاعاتی موجود ، اطلاعات مورد نظر را استخراج و نتايج را با يک فرمت مناسب برای مرورگر ارسال کرد. بهرحال برنامه های مبتنی بر وب، از آغاز با رويکرد وب ، طراحی و پياده سازی شده در صورتيکه برنامه های نرم افزارهای وب ۲، از نرم افزارهای موجود به کمک يک اينترفيس مبتی بر وب استفاده می نمايند.
برنامه های تحت وب ، دارای امکانات و قابليت های متعددی بوده که بمنظور استفاده در وب طراحی و پياده سازی شده اند. برنامه های نرم افزارهای وب ۲ ، دارای يک دریچه اتصال مجزا تحت وب بوده که امکان ارتباط با نرم افزارهای قديمی را فراهم می آورد. دریچه اتصال موجود امکان استفاده از تمام قابليت های نرم افزارهای وجود را فراهم نخواهد کرد و صرفا” پاسخگو به بخش محدودی از انتظارات خواهند بود. بديهی است بخش هائی از نرم افزارهای موجود ( سنتی ) می بايست با رويکرد وب بازنويسی شده تا امکان ارتباط آنان با دریچه اتصال فراهم گردد. برنامه های موجود بر روی برخی از سايت ها نظير : خريد کالا ، کتاب ، رزو بليط هواپيما ، ارسال و دريافت نامه ی الکترونيکی ( نظير هات میل) نمونه هائی از برنامه های مبتنی بر وب می باشند. در ادامه با برخی تعاريف برنامه های تحت وب آشنا می شويم:
یک وب سایت که قادر به انجام عملیاتی خاص نظیر فروش کالا است.
برنامه ای که بر روی وب اجرا می گردد.
برنامه ای که بر روی یک سرویس دهنده ی وب در شبکه اجرا و امکان سرویس دهی به چندین کاربر در هر لحظه را دارا است.
یک برنامه ی نرم افزاری که از پروتکل اچ تی تی پی به عنوان هسته ی پروتکل ارتباطی خود به منظور توزیع و ارائه ی اطلاعات مبتنی بر وب و با فرمت اچ تی ام ال استفاده و آنان را برای کاربران ارسال خواهد کرد.
2-4-1 معماری و وضعیت اجرای نرم افزارهای تحت وببرنامه های تحت وب (مشتمل بر اکثر سیستم های تجارت الکترونیک) دارای معماری کلی متشکل از:
سمت سرور: پایگاه داده، برنامه اجرایی، وب سرور
سمت کاربر: مرورگر، کش، کوکی و …
می باشند.
بر همین اساس اختصارا به بررسی انواع وضعیت اجرای برنامه های تحت وب می پردازیم.
وب ايستا : زمانی كه تيم. برنرز لی در سال 1990 اولين پيشنهاد خود در رابطه با وب را ارائه كرد، ايده كار بسيار ساده بود : ايجاد يك شبكه از اطلاعات متصل شده به يكديگر با استفاده از ابرمتن ها و یو آر ال ها. وب در آغاز به عنوان يك رسانه اشتراك اطلاعات مطرح گرديد تا از طريق آن دانشمندان و محققين بتوانند دانش و اطلاعات را بين خود به اشتراك گذاشته و نتايج تحقيقات را با يكديگر مبادله نمايند. ارائه دهند گان با استفاده از يك استاندارد مستند سازی، اطلاعات خود را تهيه و آنها را به مخاطبان خود ارائه می كردند. در آغاز برای استاندارد مستند سازی از ابزاری كه در آن زمان خود هنوز استاندارد نشده بود استفاده می گرديد. اچ تی ام ال، ابزاری است كه با بكارگيری مجموعه ای از تگ ها، استاندارد لازم جهت نمايش يك مستند در نرم افزارهای نمايش دهنده ( مرورگرها ) را فراهم می نمايد. نرم افزارهای نمايش دهنده، مجهز به مفسرهائی جهت تفسير تگ ها و نمايش اطلاعات موجود در مستند بر اساس تعاريف از قبل تعريف شده شدند. در آن زمان كه به سال های ابتدائی دهه 90 ميلادی برمی گردد، چيزی با نام برنامه های وب وجود نداشت و وب به عنوان رسانه ای جهت اشتراك و مبادله اطلاعات مطرح بود. تمامی تعاملات در عرصه وب محدود به درخواست يك مستند توسط سرويس گيرنده و ارسال آن توسط سرويس دهنده بود.
وب پويا با تمركز بر روی پردازش های سمت سرويس گيرنده : در ادامه، نياز به انجام برخی پردازش های اوليه مطرح گرديد. با توجه به اين كه اينترنت از يك بستر سرويس گيرنده و سرويس دهنده به منظور دريافت درخواست كاربر و پاسخ به آن استفاده می كرد، طراحان و پياده كنندگان برای تحقق پردازش ها بر روی دو گزينه متمركز شدند : انجام پردازش ها در سمت سرويس گيرنده و يا سمت سرويس دهنده. در آغاز، برای انجام پردازش ها بر روی سرويس گيرنده متمركز شدند. با اين هدف كه بتوان پردازش های مورد نياز را ( با حوزه ای كه در آن زمان تعريف شده بود )، در سمت سرويس گيرنده انجام داد. برای تحقق خواسته فوق لازم بود كه بستر و ابزارهای لازم در بطن مرورگر ها ايجاد گردد. ظهور فناورهائی نظير اچ تی ام ال- دام، جاوااسكريپت، سی اس اس و دی اچ تی ام ال از جمله مهم ترين تلاش های انجام گرفته در آن زمان برای تحقق پردازش ها در سمت سرويس گيرنده بود. برای آشنائی بيشتر با تلاش های انجام گرفته در آن زمان بد نيست مروری سريع داشته باشيم به آنچه طی ساليان گذشته در عرصه وب اتفاق افتاده است.
2-5 خلاصه فصلدر این فصل، به تعریف کلی درمورد وب سرور پرداختیم و انواع متفاوت آن را از طریق شکل نشان دادیم که با ویژگی ها و قابلیت های متفاوت سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. دو نوع بارز و مهم سرورهای لینوکسی، آپاچی و انجین ایکس را توضیح دادیم. سپس به معرفی نرم افزار تسریع وب وارنیش پرداختیم و ویژگی ها، عملکرد و معماری آن را به صورت کامل شرح دادیم. درمورد اینکه اکثر افراد برای کار با سرورها و سرعت بخشیدن به آن ها اشتباه می کنند و کارشان غلط است بحث کردیم و در نهایت توضیح مختصری درمورد نرم افزارهای مبتنی بر وب و معماری آن ها دادیم.
فصل سوم:
روش تحقیق3-1 مقدمهفصل اول و دوم در حقیقت مقدمات تحقیق را بررسی کردند اما در این فصل وارد مراحل عملی کار می شویم. اولین نکته برای کار با سرورهای لینوکسی، آشنایی با محیط سیستم عامل اوبونتو(توزیعی از لینوکس که ما برای کار آن را انتخاب کردیم) و کار با دستورات خط فرمان آن است. برای آشنایی کامل با این دستورات می توان از لیست کلی دستورات خط فرمان در لینوکس کمک گرفت و با مطالعه ی آن به آرامی با محیط خط فرمان و دستورات آن آشنا شد. پس از حل مساله ی اساسی و ابتدایی آشنایی با اوبونتو، می بایست به آرامی با تک تک سرورهایی که می خواهیم روی اوبونتوی خود نصب و راه اندازی کنیم آشنا شویم. در فصل قبل به صورت تئوری با مفاهیم سرورهای مورد نظر آشنا شدیم اما برای ورود به مرحله ی پیاده سازی و نصب نیاز به تحقیقات م مطالعات بیشتری در این زمینه است.
در این فصل پس از آشنایی با لینوکس و توزیع مهم و معروف آن اوبونتو، به توضیح نرم افزارهای لازم برای اتصال به سرور از راه دور می پردازیم. سپس نحوه ی نصب هریک از سرورهای موردنیاز اعم از سرورهای ترکیبی و غیر ترکیبی را به صورت کامل با تکه کدها و اشکال شرح می دهیم. و درنهایت به توضیح سیستم های مدیریت محتوا پرداخته و نمونه های مهم آن را که برای پیاده سازی استفاده کرده ایم شرح می دهیم.
3-2 آشنایی با لینوکسلینوکس به هسته ی سیستم‌عامل‌های شبه یونیکس می‌گویند که که در سال ۱۹۹۱ توسط لینوس تروالدز توسعه یافت. برخی به سیستم عامل‌هایی که از هسته ی لینوکس استفاده می‌کنند (به این خاطر که نام لینوکس به طور گسترده در رسانه‌ها استفاده می‌شود و نامی رایج تر است) نیز لینوکس می‌گویند (در این مقاله هم منظور از لینوکس، سیستم عامل‌هایی است که از هسته ی لینوکس استفاده می‌کنند).
لینوکس قابل نصب بر روی انواع سخت‌افزارهاست، از ساعت لینوکس، تلفن‌های همراه، تبلت‌ها، مسیریاب‌ها، و کنسول‌های بازی گرفته تارایانه‌های رومیزی، رایانه‌های بزرگ و ابررایانه‌ها.
به مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای بنا شده بر اجزای گفته شده توزیع لینوکس می‌گویند که به طور معمول شامل ابزارهای گسترش نرم‌افزار، پایگاه‌های داده، سرویس دهنده‌های وب مثل آپاچی، محیط‌ های رومیزی مانند گنوم و کی‌دی‌ای و اکس‌اف‌ سی‌ای و مجموعه‌های اداری مانند اُپن آفیس هستند.
در ابتدا لینوکس برای استفاده ی ریزپردازنده‌ها با معماری ۸۰۳۸۶ اینتل طراحی شده بود: اما امروزه انواع گوناگون معماری‌ها را پشتیبانی می‌کند و در انواع و اقسام وسایل از کامپیوترهای شخصی گرفته تا ابررایانه‌ها و تلفن‌های همراه به کار می‌رود. این سیستم‌عامل که در ابتدا بیشتر توسط افراد مشتاق گسترش پیدا می‌کرد و به کار گرفته می‌شد، توانسته است پشتیبانی شرکت‌های سرشناسی چون آی‌بی‌ام و هیولت-پاکارد را به دست آورد و با بسیاری از نسخه‌های خصوصی یونیکس رقابت کند. طرفداران لینوکس و بسیاری از تحلیل‌گران این موفقیت را ناشی از استقلال از فروشنده، کم‌هزینه بودن پیاده‌سازی، سرعت بالا، امنیت و قابلیت اطمینان آن می‌دانند]21 [.
3-2-1 آشنایی با توزیع اوبونتواوبونتو یک توزیع گنو/لینوکس است که بر مبنای توزیع دبیان پایه‌گذاری شده‌است، اما با آن تفاوت دارد. نام اوبونتو از یکی از مفاهیم آفریقای جنوبی به معنی “انسانیت نسبت به دیگران ” گرفته شده‌است.
از ویژگی‌های بارز اوبونتو می‌توان به کاربرپسند بودن، سادگی، زیبایی، سرعت و عدم نیاز به سخت‌افزار پیچیده اشاره کرد.
این سیستم‌عامل یکی از کاربرپسندترین توزیع‌های گنو/لینوکس است و در مدت نسبتاً کوتاه عمر خود، توانسته رشد خیره‌کننده‌ای در جذب کاربران عادی داشته باشد. بر طبق آمار وب، این توزیع در بین دیگر توزیع‌های گنو/لینوکس ۵۰ تا ۷۰ درصد سهم بازار را به دست آورده‌است. در ایران نیز این سیستم‌عامل کاربران زیادی را جذب کرده و جامعه ی مجازی نسبتاً خوبی در کنار آن شکل گرفته‌است. اوبونتو دارای پشتیبانی نسبتاً خوبی از تمام زبان‌های زنده دنیا از جمله زبان فارسی است.
اوبونتو هر ۶ ماه یک بار نسخه ی جدیدی را عرضه می‌کند. هر نسخه از اوبونتو، تا ۱۸ ماه پس از انتشار آن نسخه، پشتیبانی می‌شود. اوبونتو دارای نسخه‌هایی با پشتیبانی بلند مدت نیز هست که به جای پشتیبانی ۱۸ ماهه، ۳ سال پشتیبانی برای نسخه ی ویژه ی رایانه‌های شخصی و ۵ سال پشتیبانی برای نسخه‌های سرور ارائه می‌کند]22 [.
3-2-1-1 آشنایی با محیط ترمینال و کار با دستورات آنساده‌ترین راه برای برقراری ارتباط و وارد کردن دستورات به پوسته، از طریق ترمینال است. در ترمینال می‌توانید هر تعداد دستور که می‌خواهید برای کنترل دستی کامپیوتر وارد کنید.می‌توانید اطلاعات درایورها را ویرایش کنید یا حتی به نصب برنامه‌ها بپردازید. گاهی اوقات لزوم استفاده از این دستورات آنقدر زیاد می‌شود که بسیاری از کاربران عادی از کار با لینوکس خسته می‌شوند. ‌ ‌
برنامه‌های زیادی هستند که در پوسته اجرا می‌شوند، از مرورگرهای اینترنت بگیرید تا بازی‌های کامپیوتری و برنامه‌هایی که باید با آنها اتصال بی‌سیم را فعال کرد. این‌ها همه پوسته‌ای درون پوسته دیگر به‌شمار می‌روند. صد البته برنامه‌هایی هستند که به‌طور غیرمستقیم یک پوسته به‌شمار می‌روند، نرم‌افزار اتصال اینترنت شما، مرورگر موزیلا فایرفاکس و بسیاری از نرم‌افزارهای دیگر همگی یک پوسته هستند که با سیستم عامل در تعامل‌اند.
یکی از کارهای مقدماتی برای رسیدن به هدف خود در این رساله، آشنایی با تمامی دستورات ترمینال اوبونتو بود که تعدادی از این دستورات را برای نمونه ذکر می کنیم:
ls: گرفتن لیست محتویات مسیر جاری شامل پوشه و فایل ها
Cd dir: تغییر مسیر جاری به شاخه ی موردنظر
Mkdir dir: ساخت یک شاخه
Rm –r dir: حذف یک دایرکتوری با محتویات درون آن
Touch file: ساخت یک فایل
و …

3-3 اتصال به سرور از راه دورپس از یادگیری موارد مقدماتی کار(آشنایی با اوبونتو و نحوه ی کار با ترمینال آن)، برای شروع پیاده سازی پیش نیازهایی مورد نیاز بود.اولین مورد نیاز به یک سرور قدرتمند با حافظه و رم بالا بود که بتواند پاسخگوی نصب چندین وب سرور سنگین باشد. در ابتدای کار بر روی رایانه ی خانگی و روی نرم افزار وی ام ویر اوبونتو را نصب نموده و اقدام به شروع کار کردیم که بعد از مدتی متوجه شدیم این رایانه نمی تواند پاسخگوی این وب سرورها باشد.
بنابراین تصمیم گرفتیم از راه دور به یک وب سرور قدرتمند متصل شویم و موارد موردنیاز خود را روی آن تست کنیم. از دو طریق به این وب سرور متصل شدیم.
3-3-1 از طریق نرم افزار پوتیو کار با محیط ترمینال اوبونتوپوتی یک شبیه‌ساز ترمینال، کنسول رایانه‌ای و برنامه‌ای برای انتقال فایل است که به صورت یک نرم‌افزار آزاد توسعه داده می‌شود. این برنامه از چندین پروتکل مختلف از جمله اس سی پی، اس اس اچ، تلنت و آر لاگین پشتیبانی می‌کند. نام پوتی معنی خاصی ندارد، تی تی وای اختصاری است که در یونیکس برای کلمه تله تایپ استفاده می‌شود و نام ترمینال است. این برنامه در اصل برای سیستم‌عامل مایکروسافت ویندوز نوشته شده است، اما به چند سیستم ‌عامل مختلف دیگر هم پورت شده است. پورت‌های رسمی از این برنامه برای سیستم‌عامل‌های شبه یونیکس وجود دارند. پورت‌هایی هم برای سیستم عامل مک 10 و  سیستم عامل مک در حال توسعه هستند و همچنین به صورت غیررسمی، پورت‌هایی برای سیمبیان و ویندوز موبایل وجود دارد.
از طریق این نرم افزار بدون دست یابی به اطلاعات و محیط سرور اصلی تنها با شبیه سازی یک ترمینال از راه دور عملیات نصب و پیاده سازی وب سرورها را را انجام می دادیم. شکل 3-1 نمایی از این نرم افزار و اتصال آن به سرور را نشان می دهد.

شکل 3-1 نرم افزار پوتیو شکل زیر نمایی از محیط ترمینال شبیه سازی شده است که با استفاده از آن عملیات نصب و پیاده سازی وب سرورها از راه دور انجام شده است. شکل 3-2 نیز نمایی دیگر از نرم افزار پوتی است که وارد محیط خط فرمان شده است.

شکل 3-2 نمایی از محیط خط فرمان پوتی3-3-2 از طریق ریموت دسکتاپ کانکشنو کار با محیط اصلی وب سرورریموت دسکتاپ کانکشن قابلیتی است که مایکروسافت برای سیستم عامل های خود قرار داده تا از طریق آن بتوان به کامپیوتر از راه دور دسترسی پیدا کرد. از طریق این ویژگی می توانید از منزل به کامپیوتر محل کارتان مرتبط شوید و به تمام برنامه ها ، فایل ها و منابع موجود در شبکه محل کارتان ، دسترسی یابید. حتی می توانید محیط دسک تاپ سیستم محل کارتان را عینا در کامپیوتر راه دور اجرا نمائید.
در واقع شیوه کار این برنامه به نحوی است که به محض برقراری ارتباط ، سیستم راه دور به طور اتوماتیک قفل می شود و مادامیکه به آن مرتبط هستید هیچ شخص دیگری نمی تواند به برنامه ها ، فایلها و سایر منابع آن دسترسی داشته باشد و هنگامیکه به محل کارتان بازگردید می توانید آن را با فشار دادن کلید های کنترل+آلت+دلیت از حالت قفل خارج نمائید.
از دیگر ویژگی های این برنامه امکان لاگین در یک زمان بر روی چند سیستم می باشد حتی در حالتی که دیگران نیز به آن سیستم لاگین کرده باشند و کاربر می تواند برنامه های آنها را به طور همزمان اجرا کند.
ما نیز از طریق این برنامه به طور کامل به یک سرور از راه دور متصل شدیم با این تفاوت که در مورد قبل به محیط سرور و محتویات داخل آن دسترسی نداشتیم و تنها با یک شبیه ساز کنسول کار می کردیم اما در این نرم افزار به طور کامل به همه ی محتویات سرور دسترسی خواهیم داشت. نمایی از این برنامه و اتصال آن به سرور را در شکل 3-3 می بینید.

شکل 3-3 نمایی از نرم افزار ریموت دسکتاپ کانکشنو شکل 3-4 نمایی از محیط سروری است که عملیات پیاده سازی و تست وب سرورها درون آن انجام شده است.

شکل 3-4 نمایی از محیط سرور3-4 نصب وب سرورها روی اوبونتوقبل از توضیح مراحل کار بهتر است بدانید که ما بر روی 4 نوع سرور عمل پیاده سازی و تست را انجام دادیم که به ترتیب زیر می باشند: آپاچی، انجین ایکس، آپاچی+وارنیش و انجین ایکس+وارنیش.
حال به توضیح مراحل نصب تک تک این وب سرورها می پردازیم.
3-4-1 نصب آپاچیبرای ساخت یک وب سایت تحت وب سرور آپاچی لازم است علاوه بر نصب آپاچی، چند مورد دیگر نیز نصب شوند که به مجموعه ی این نرم افزارها لمپ می گویند. این عبارت خلاصه شده ی چند برنامه است: لینوکس ، آپاچی، مای اس کیو ال و پی اچ پی.
نصب قدم به قدم تک تک این نرم افزارها را توضیح می دهیم.
نصب آپاچی: مرحله ی اول نصب آپاچی است که برای این کار وارد ترمینال اوبونتو شده و دستور زیر را وارد می کنید.
Sudo apt-get install apache2
برای اطمینان از نصب آپاچی مرورگر را باز کرده و آدرس زیر را وارد می کنیم.
http://localhostاگر تصویر آپاچی را مشاهده کردید یعنی نصب به درستی انجام شده است.
نصب مای اس کیو ال: برای نصب این پایگاه داده دستور زیر را در ترمینال وارد کنید تا مای اس کیو ال به همراه یک سری پکیج کمک کننده نصب شود.
Sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
در طول نصب برای نام کاربری روت رمز عبور می خواهد که باید وارد کنید و آن را به خاطر بسپارید زیرا این اکانت همان اکانت مدیر کل پایگاه داده است.
نصب پی اچ پی 5: پی اچ پی یک زبان اسکریپتی بسیار قدرتمند می باشد که بر روی وب تمرکز کرده و در این زمینه نیز بسیار موفق است. با زبان پی اچ پی می توان اطلاعات را به صورت پویا درآورد و همچنین به پایگاه داده ی مای اس کیو ال متصل شد.
با وارد کردن دستور زیر در ترمینال، پی اچ پی به همراه پکیج های مورد نیاز نصب خواهد شد.
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt
حال آپاچی را دوباره راه اندازی کنید.
Sudo service apache2 restart
تست و اجرای پی اچ پی: برای این که مطمئن شویم پی اچ پی درست نصب شده است یک فایل پی اچ پی می سازیم و کد ساده ای را که نشان دهنده ی تنظیمات پی اچ پی می باشد را در آن قرار می دهیم.
دستور زیر را در ترمینال وارد کنید.
Sudo nano /var/www/info.php
بعد از وارد کردن دستور صفحه ی خالی ای باز می شود که باید کدهای زیر را درون آن قرار داده و ذخیره کنید.
<?php phpinfo();?>
سپس آپاچی را مجددا راه اندازی کنید.
حال با چک کردن آدرس زیر می توان مطمئن شد که پی اچ پی درست کار می کند یا خیر.
http://localhost/info.phpصفحه ای مشابه با شکل 3-5 مشاهده می شود که نشان دهنده ی اجرای درست پی اچ پی است. در صورتیکه صفحه ای غیر از این صفحه مشاهده شد باید مراحل را دوباره با دقت طی کنید زیرا پی اچ پی نصب نشده است.

شکل 3-5 صفحه ی وب نشان دهنده نصب درست پی اچ پی(ویژگی های پی اچ پی)نصب پی اچ پی مای ادمین: برای ایجاد و یا حذف پایگاه داده شما باید پی اچ پی مای ادمین را نصب کنید که برای این کار دستور زیر را در ترمینال وارد کنید.
Sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
حین نصب از شما خواهد پرسید که بین آپاچی2 و لایت تی پی دی یکی را انتخاب کنید و شما باید آپاچی2 را انتخاب کنید. سوال بعدی در مورد پیکربندی است که گزینه ی خیر را انتخاب کنید و بعد دستور زیر را در ترمینال وارد کنید.
Sudo cp /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d
سپس آپاچی را دوباره راه اندازی کنید.
Sudo /etc/init.d/apache2 restart
اکنون برای ورود به پی اچ پی مای ادمین و ایجاد یا حذف پایگاه داده، آدرس زیر را در مرورگر وارد کنید.
http://localhost/phpmyadminاگر با پیغام خطا مواجه شدید دستور زیر را در ترمینال وارد کنید.
Sudo ln –s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf
Sudo /etc/init.d/apache2 reload
حال می توانید وارد صفحه ی پی اچ پی مای ادمین شوید و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که خودتان تعیین کرده اید وارد محیط شده و با پایگاه داده تان کار کنید]23 [.
3-4-2 نصب انجین ایکسنصب انجین ایکس به همراه وابستگی هایش به اختصار لمپ گفته می شود که شامل لینوکس، انجین ایکس، مای اس کیو ال و پی اچ پی5 می باشد. نصب تمامی این موارد را به صورت قدم به قدم توضیح می دهیم.
ابتدا مطمئن شوید که با کاربر اصلی یعنی ریشه وارد شده اید زیرا نصب تمامی این موارد باید با دسترسی های کاربری ریشه انجام شود.
Sudo su
نصب مای اس کیو ال5: برای نصب مای اس کیو ال دستور زیر را اجرا کنید.
apt-get install mysql-server mysql-client
در حین نصب مای اس کیو ال از شما خواسته می شود که یک رمز عبور برای کاربر روت مای اس کیو ال تعیین کنید.
New password for the MySQL “root” user: <–yourrootsqlpasswordRepeat password for the MySQL “root” user: <–yourrootsqlpassword
نصب انجین ایکس: انجین ایکس به صورت یک پکیج برای اوبونتو ۱۳٫۰۴ در دسترس است که می توانید برای نصب آن به شرح زیر عمل کنید.
apt-get install nginx
سپس برای شروع به کار کردن سرویس انجین ایکس دستور زیر را اجرا کنید.
etc/init.d/nginx start/
آی پی وب سرور یا نام هاست خود را در مرورگر تایپ کنید. باید صفحه ای مشابه شکل 3-6 ببینید.

شکل 3-6 صفحه ی نصب انجین ایکس ریشه ی سند انجین ایکس به طور پیش فرض در اوبونتو، مسیر زیر است.
/usr/share/nginx/www
نصب پی اچ پی5: بهترین روش برای کار کردن با پی اچ پی در انجین ایکس استفاده از پی اچ پی- اف پی ام  است . پی اچ پی- اف پی ام یک پیاده سازی مدرن و مدیریت شده از پی اچ پی فست سی جی آی به همراه امکانات بسیار زیاد بوده که برای انواع سایت ها مخصوصا سایت های فعال و پر بازدید مناسب است. برای نصب پی اچ پی5 در لینوکس اوبونتو دستور زیر را اجرا کنید.
apt-get install php5-fpm
کانفیگ و تنظیمات انجین ایکس: برای انجام تنظیمات وارد مسیر زیر شوید.
Cd /etc/nginx
سپس فایل زیر را باز کنید.
Sudo nano nginx.conf
و محتویات فایل باز شده را به محتویات زیر تغییر دهید.
user www-data;
 
# As a thumb rule: One per CPU. If you are serving a large amount
# of static files, which requires blocking disk reads, you may want
# to increase this from the number of cpu_cores available on your
# sys–.
#
# The maximum number of connections for Nginx is calculated by:
# max_clients = worker_processes * worker_connections
worker_processes 1;
 
# Maximum file descriptors that can be opened per process
# This should be > worker_connections
worker_rlimit_nofile 8192;
 
events {
    # When you need > 8000 * cpu_cores connections, you start optimizing
    # your OS, and this is probably the point at where you hire people
    # who are smarter than you, this is *a lot* of requests.
    worker_connections 8000;
}
 
error_log /var/log/nginx/error.log;
 
pid /var/run/nginx.pid;
 
http {
    charset utf-8;
 
    # Set the mime-types via the mime.types external file
    include mime.types;
 
    # And the fallback mime-type
    default_type application/octet-stream;
 
    # Click tracking!
    access_log /var/log/nginx/access.log;
 
    # Hide nginx version
    server_tokens off;
 
    # ~2 seconds is often enough for HTML/CSS, but connections in
    # Nginx are cheap, so generally it’s safe to increase it
    keepalive_timeout 20;
 
    # You usually want to serve static files with Nginx
    sendfile on;
 
    tcp_nopush on; # off may be better for Comet/long-poll stuff
    tcp_nodelay off; # on may be better for Comet/long-poll stuff
 
    server_name_in_redirect off;
    types_hash_max_size 2048;
 
    gzip on;
    gzip_http_version 1.0;
    gzip_comp_level 5;
    gzip_min_length 512;
    gzip_buffers 4 8k;
    gzip_proxied any;
    gzip_types
        # text/html is always compressed by HttpGzipModule
        text/css        text/plain        text/x-component        application/javascript        application/json        application/xml        application/xhtml+xml
        application/x-font-ttf        application/x-font-opentype        application/vnd.ms-fontobject        image/svg+xml
        image/x-icon;
 
    # This should be turned on if you are going to have pre-compressed copies (.gz) of
    # static files available. If not it should be left off as it will cause extra I/O
    # for the check. It would be better to enable this in a location {} block for
    # a specific directory:
    # gzip_static on;
 
    gzip_disable “msie6”;
    gzip_vary on;
 
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}
سپس فایل زیر را باز کنید.
sudo nano sites-available/default
محتویات آن را به محتویات زیر تغییر دهید.
server {
    listen 80 default; ## listen for ipv4; this line is default and implied
    listen [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6
 
    # Make site accessible from http://localhost/ or server IP-address
    server_name localhost;
    server_name_in_redirect off;
 
    charset utf-8;
 
    access_log /usr/share/nginx/access.log;
    error_log /usr/share/nginx/error.log;
 
    root /usr/share/nginx/www;
    index index.php index.html index.htm;
 
    location / {
        # First at–pt to serve request as file, then
        # as directory, then trigger 404
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
سرویس انجین ایکس را دوباره راه اندازی کنید.
sudo service nginx reload
اکنون تنظیمات کوچکی برای پی اچ پی- اف پی ام وجود دارد که باید انجام دهید.
cd /etc/nginx
sudo nano nginx.conf
در قسمت تگ اچ تی تی پی کد زیر را اضافه کنید.
# Upstream to abstract back-end connection(s) for PHP
upstream php {
server unix:/tmp/php5-fpm.sock;
}
سپس فایل زیر را باز کنید.
Sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
محتویات فایل را به محتویات زیر تغییر دهید.
# pass the PHP scripts to FPM socket
location ~ .php$ {
    try_files $uri =404;
 
    fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
    # NOTE: You should have “cgi.fix_pathinfo = 0;” in php.ini
     
    fastcgi_pass php;
 
    fastcgi_index index.php;
 
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/www$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param DOCUMENT_ROOT /usr/share/nginx/www;
 
    # send bad requests to 404
    fastcgi_intercept_errors on;
 
    include fastcgi_params;
}
حال فایل زیر را باز کنید.
cd /etc/php5/fpm/pool.d
sudo nano www.conf
خط اول را با خط دوم ویرایش کنید.
Listen=127.0.0.1:9000
Listen=/tmp/php5-fpm.sock
سرویس انجین ایکس و پی اچ پی- اف پی ام را راه اندازی مجدد کنید.
sudo service nginx restart
sudo service php5-fpm restart
نوبت به ایجاد فایل پی اچ پی رسیده است. در مسیر ریشه ی انجین ایکس فایلی ایجاد کنید.
nano /usr/share/nginx/www/index.php
محتویات زیر را درون آن قرار دهید.
<?php 
phpinfo();
 
?>
نصب پی اچ پی مای ادمین: برای نصب این نرم افزار دستور زیر را در ترمینال وارد کنید.
sudo apt-get install phpmyadmin –y
در انتها دستورات زیر را وارد کنید.
cd /usr/share/nginx/www
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin
اکنون می توانید از طریق آدرس زیر وارد پی اچ پی مای ادمین شده و پایگاه داده تان را سر و سامان دهید]24 [.
http://localhost/phpmyadmin3-4-3 نصب آپاچی- وارنیش
شباهت ها و البته تفاوت های زیادی بین نحوه عملکرد کش وارنیش و پروکسی معکوس انجین ایکس سر راه وب سرور آپاچی وجود دارد که اغلب سبب گیج شدن مدیران سرور های هاستینگ مبتنی بر لینوکس می گردد . شباهت وارنیش کش با انجین اکس به عنوان پروکسی معکوس ، قرار گرفتن سر راه وب سرور و دریافت کلیه درخواست ها در وهله اول است . ولی یک فرق بسیار بزرگ بین نحوه عملکر این دو وجود دارد. انجین ایکس محتوای استاتیک را هندل و کش می کند ولی کش وارنیش برای مدیریت و کش کردن محتوای داینامیک و استاتیک (کش کردن کل صفحه) طراحی و ساخته شده است. بر خلاف انجین اکس ، کش وارنیش فقط برای همین هدف یعنی کش کردن محتوای اچ تی تی پی به صورت پروکسی معکوس و همچنین بارگذاری متعادل سازی طراحی شده است و از یک زبان اسکریپتی با کدی مشابه سی و پرل به نام وی سی ال نیز پشتیبانی می کند . بنا بر این بسیار قدرتمند از انجین ایکس عمل کرده و قابلیت کنترل همه چیز را به پیکربند می دهد. نحوه کار وارنیش به عنوان یک پروکسی معکوس سر راه آپاچی به شرح زیر است.
با تغییر پورت آپاچی از ۸۰ به یک پورت غیر استاندارد مانند ۸۰۸۰ و تغییر پورت وارنش کش به پورت استاندارد ۸۰ جای آپاچی را با وارنیش عوض میکنیم . با استارت کردن سرویس ورنیش ، ترافیک ورودی اعم از داینامیک و استاتیک توسط کش وارنیش داخل حافظه یا رم سرور کش می شوند که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه ی بارگذاری سی پی یو در سرور و همچنین افزایش سرعت بارگذاری صفحات وب است.

شکل 3-7 بهبود عملکرد آپاچی به وسیله ی وارنیشهمانطور که در شکل 3-7 مشاهده می کنید ، شتاب دهنده اچ تی تی پی وارنیش عملکرد وب سرور آپاچی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است . کاهش  زمان پاسخگویی به درخواست ها ، افزایش سرعت لود شدن صفحات ، کاهش لود سرور و امکان مدیریت کردن صد ها هزار درخواست توسط آپاچی نتیجه پیکربندی حرفه ای کش وارنیش سر راه وب سرور آپاچی است.
برای نصب همزمان آپاچی و وارنیش باید ابتدا آپاچی روی سرور نصب شود و سپس وارنیش را در مقابل آپاچی نصب کنیم. در حقیقت آپاچی به عنوان سرور پشتی و وارنیش به عنوان سرور جلویی نصب می شود. به همین خاطر پورت اصلی یعنی 80 را به وارنیش اختصاص می دهیم و پورت دیگری را برای آپاچی درنظر می گیریم. برای نصب آپاچی نیز مانند توضیحات داده شده در مورد نصب آن در بخش قبل عمل کنید و آپاچی و ملزومات آن را کامل نصب بفرمایید.
پس از نصب آپاچی ابتدا اقدام به نصب وارنیش کنید.
curl http://repo.varnish-cache.org/debian/GPG-key.txt | sudo apt-key add –
echo “deb http://repo.varnish-cache.org/ubuntu/ lucid varnish-3.0” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install varnish
سپس آپاچی را به عنوان سرور پشتی تنظیم کنید.
sudo nano /etc/varnish/default.vcl
backend default {
.host = “127.0.0.1”;
.port = “8080”;
}
این تکه کد پورت 8080 را به عنوان پورت پشتی تنظیم می کند. پورتی که ما به آپاچی اختصاص داده ایم.
اکنون می خواهیم پورت آپاچی را از 80 به 8080 تغییر دهیم.
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
محتویات این فایل را اینگونه تغییر دهید.
NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:8080
Listen 8080
سپس به آدرس زیر بروید.
Cd  /etc/apache2/sites-enabled/000-default
و خط اول را با خط دوم ویرایش کنید.
<VirtualHost *:80>
<VirtualHost *:80 *:8080>
این تکه کد به این مفهوم است که هاست های مجازی برای هردو پورت 80 و 8080 قابل پیکره بندی هستند.
سپس دوباره آپاچی را راه اندازی کنید.
sudo service apache2 restart
حال به سراغ راه اندازی و تنظیمات وارنیش برویم.
عملیاتی که بر روی وارنیش می توان انجام داد به شرح زیر است:
sudo /etc/init.d/varnish start|stop|restart|force-reload
برای تنظیمات وارنیش به آدرس زیر بروید.
sudo nano /etc/default/varnish
تکه کد زیر را درون فایل به صورت تکه کد بعدی تغییر دهید تا پورت 80 را برای وارنیش تنظیم کنید.
DAEMON_OPTS=”-a :6081
-T localhost:6082
-f /etc/varnish/default.vcl
-S /etc/varnish/secret
-s malloc,256m”
DAEMON_OPTS=”-a :80
-T localhost:6082

— (309)

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده برق و کامپيوتر
ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم
پايان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
مهدی حیدری دهوئی
استاد راهنما
دکتر مهدی مهدوی
1391

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده برق و کامپيوتر
پايان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر
آقای مهدی حیدری دهوئی
تحت عنوان
ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم
در تاريخ 19/12/1391 توسط کميته‌ی تخصصی زير مورد بررسی و تصويب نهايی قرار گرفت.
1- استاد راهنمای پايان‌نامهمهدی مهدوی
2- استاد داور مسعود رضا هاشمی
3- استاد داور محمدحسین منشئی
سرپرست تحصيلات تکميلی دانشکدهمسعود عمومی
سپاس و ستایش خدایی را سزاست که با قلم توانای خویش مشتی خاک را توانی دگر بخشید تا بتوانم در صحنه زندگی بیاندیشم و با افکار خویش تصاویر زندگی را نقش بسته و استعدادها و توانائیها را به خدمت گیرم تا باقدرت اندیشه لحظات زندگی را حلاوتی دگر بخشم.
خالصانه‌ترین سلام‌ها را نثار اساتیدی می‌نمایم که برایم زندگی کردن و انسان بودن را معنا کردند و در لحظات سخت زندگی مرا یار و یاوری دلسوز و مشوقی اثرگذار بودند.
در خاتمه باید به خاطر محبتهای کریمانه و راهنمائیهای هدایتگرانه استاد راهنما جناب دکتر مهدی مهدوی ، مراتب تقدیر و تشکر و قدرشناسی خود را از آن بزرگوار بر خود واجب و سعادت و سربلندی و عزت را برای آن استاد فرهیخته مسئلت مینمایم.
کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع
این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان
است.

تقديم به خالق زیبائیها
به پاس پدر و مادری فداکار که در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنان شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم.
تقدیم به والدینم
که بودنشان تاج افتخاری بر سرم و نامشان دلیلی بر بودنم، چرا که این دو وجودشان پس از پروردگار مایه هستیام در وادی پرفراز و نشیب زندگی و سنگ صبورم بودهاند.
تقدیم به اساتیدی
که فروغ نگاهشان و گرمی کلامشان و روشنی رفتارشان سرمایه زندگی جاودانهام میباشند و صمیمانه در برابر وجود گرمشان زانوی ادب بر زمین مینهم و با دلی مملو از عشق و محبت بر دستان پر مهرشان بوسه میزنم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالبهشتفهرست اشکالیازده
فهرست جداولچهارده
TOC h z t “Heading 1,2,Heading 2,3,No Spacing,1” چکیده PAGEREF _Toc353103012 h 14فصل اول: مقدمه1-1- شرح و اهمیت موضوع PAGEREF _Toc353103015 h 21-2- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc353103016 h 51-3- ساختار پایان‌نامه PAGEREF _Toc353103017 h 5فصل دوم: رویکردهای رهگیری هدف2-1- مقدمه PAGEREF _Toc353103020 h 72-2- رویکرد مبتنی بر پیام PAGEREF _Toc353103021 h 82-2-1- پروتکل FAR PAGEREF _Toc353103022 h 82-2-2- پروتکل VE-mobicast PAGEREF _Toc353103023 h 92-2-3- پروتکل HVE-mobicast PAGEREF _Toc353103024 h 122-3- رویکرد مبتنی بر درخت PAGEREF _Toc353103025 h 132-3-1- الگوریتم DCTC PAGEREF _Toc353103026 h 132-3-2- الگوریتم STUN PAGEREF _Toc353103027 h 152-3-3- الگوریتم DAT PAGEREF _Toc353103028 h 162-4- رویکرد مبتنی بر پیش‌بینی PAGEREF _Toc353103029 h 182-4-1- الگوریتم TTMB PAGEREF _Toc353103030 h 182-4-2- الگوریتم کاهش خطا مکانی به صورت انرژی آگاه PAGEREF _Toc353103031 h 192-4-3- الگوریتم FTPS PAGEREF _Toc353103032 h 212-4-4- الگوریتم HPS PAGEREF _Toc353103033 h 222-4-5- الگوریتم PES PAGEREF _Toc353103034 h 232-4-6- الگوریتم DPR PAGEREF _Toc353103035 h 242-5- رویکرد مبتنی بر خوشه PAGEREF _Toc353103036 h 252-5-1- الگوریتم رهگیری اهداف سریع PAGEREF _Toc353103037 h 262-5-2- الگوریتم رهگیری هدف با همکاری خوشهها PAGEREF _Toc353103038 h 272-5-3- الگوریتم DELTA PAGEREF _Toc353103039 h 282-5-4- الگوریتم DPT PAGEREF _Toc353103040 h 282-5-5- الگوریتم CDTA PAGEREF _Toc353103041 h 302-6- نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc353103042 h 32فصل سوم: مدل‌های حرکتی3-1- مقدمه PAGEREF _Toc353103045 h 333-2- مکان‌یابی در شبکه‌های حسگر PAGEREF _Toc353103046 h 343-2-1- الگوریتم زمان انتشار یک طرفه PAGEREF _Toc353103047 h 343-2-2- الگوریتم زمان انتشار رفت و برگشت PAGEREF _Toc353103048 h 343-2-3- الگوریتم فانوس دریایی PAGEREF _Toc353103049 h 343-2-4- الگوریتم تخمین فاصله از طریق اندازه‌گیری قدرت سیگنال دریافتی PAGEREF _Toc353103050 h 353-2-5- الگوریتم مکان‌یابی به وسیله GPS PAGEREF _Toc353103051 h 363-2-6- الگوریتم مکان‌یابی تک گامه با روش فانوس دریایی PAGEREF _Toc353103052 h 373-2-7- الگوریتم مکان‌یابی چند گامه بر مبنای فاصله PAGEREF _Toc353103053 h 383-3- مدل‌های حرکتی تصادفی PAGEREF _Toc353103054 h 383-3-1- مدل حرکتی نقطه راه تصادفی PAGEREF _Toc353103055 h 393-3-2- مدل حرکتی جهت تصادفی PAGEREF _Toc353103056 h 393-3-3- مدل حرکتی راهپیمایی تصادفی PAGEREF _Toc353103057 h 393-3-4- مدل حرکتی راهپیمایی جمع‌آوری PAGEREF _Toc353103058 h 403-4- مدل حرکتی شهری PAGEREF _Toc353103059 h 403-4-1- مدل حرکتی آزادراه PAGEREF _Toc353103060 h 413-4-2- مدل حرکتی منهتن PAGEREF _Toc353103061 h 413-5- مدل‌های حرکتی وابسته زمانی PAGEREF _Toc353103062 h 413-5-1- مدل حرکتی گاس- مارکوف PAGEREF _Toc353103063 h 423-5-2- مدل حرکتی راهپیمایی تصادفی احتمالی PAGEREF _Toc353103064 h 423-5-3- مدل حرکتی وابسته نمایی PAGEREF _Toc353103065 h 423-6- مدل‌های حرکتی گروهی PAGEREF _Toc353103066 h 433-6-1- مدل حرکتی نقطه مرجع PAGEREF _Toc353103067 h 433-6-2- مدل حرکتی تعقیب PAGEREF _Toc353103068 h 433-6-3- مدل حرکتی رشته‌ای PAGEREF _Toc353103069 h 443-6-4- مدل حرکتی ردیفی PAGEREF _Toc353103070 h 443-7- نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc353103071 h 45فصل چهارم: تحقیقات مرتبط با الگوریتم پیشنهادی4-1- مقدمه PAGEREF _Toc353103074 h 464-2- الگوریتم خوشه‌بندی توزیع‌شده به صورت هم پوشانی: PAGEREF _Toc353103075 h 474-3- الگوریتم رهگیری اهداف سریع: PAGEREF _Toc353103076 h 484-4- الگوریتم رهگیری توزیع‌شده بر اساس پیش‌بینی: PAGEREF _Toc353103077 h 514-5- الگوریتم CDTA PAGEREF _Toc353103078 h 55فصل پنجم: معماری و شبیه‌سازی الگوریتم پیشنهادی5-1- مقدمه PAGEREF _Toc353103081 h 595-2- مقدمات الگوریتم پیشنهادی PAGEREF _Toc353103082 h 605-2-1- تعاریف PAGEREF _Toc353103083 h 605-2-2- فرضیات الگوریتم پیشنهادی PAGEREF _Toc353103084 h 645-3- معماری الگوریتم پیشنهادی PAGEREF _Toc353103085 h 665-3-1- رویه خوشه‌بندی PAGEREF _Toc353103086 h 705-3-2- رویه رهگیری هدفPDTA توسط حسگرهای عضو خوشه PAGEREF _Toc353103087 h 745-3-3- رویه رهگیری هدفPDTA توسط حسگرهای سرخوشه PAGEREF _Toc353103088 h 745-3-4- مدل مصرف انرژی: PAGEREF _Toc353103089 h 795-4- تنظیمات شبیه‌سازی PAGEREF _Toc353103090 h 805-5- پارامترهای شبیه‌سازی PAGEREF _Toc353103091 h 815-6- نتایج شبیه‌سازی PAGEREF _Toc353103092 h 82فصل ششم: نتیجه‌گیری6-1- جمع‌بندی کلی نتایج PAGEREF _Toc353103095 h 896-2- پیشنهادات PAGEREF _Toc353103096 h 91مراجع PAGEREF _Toc353103097 h 92
فهرست اشکال
عنوان صفحه
TOC f h z t “Subtitle,1” شکل2-1: نمونه‌ای از رهگیری هدف مبتنی بر پیام PAGEREF _Toc350882376 h 8شکل2-2: الگوریتم‌های ارسال ابتکاری و دوره‌ای در الگوریتم FAR PAGEREF _Toc350882377 h 9شکل2-3: چند پخشی مکان زمانی PAGEREF _Toc350882378 h 9شکل2-4: روند دوم مرحله تخمین تخممرغ. PAGEREF _Toc350882379 h 10شکل2-5: نواحی مختلف تقسیم‌کننده شبکه، a: ناحیه یک، b: ناحیه دو، c: ناحیه سه. PAGEREF _Toc350882380 h 11شکل2-6: مراحل الگوریتمDCTC ، a: مرحله جمع‌آوری داده، b: مرحله باز پیکربندی PAGEREF _Toc350882381 h 13شکل2-7: الگوریتم‌های هرس کردن درخت، a: الگوریتم محافظه‌کارانه، b: الگوریتم بر اساس پیش‌بینی PAGEREF _Toc350882382 h 14شکل2-8: الگوریتم باز پیکربندی کامل، الف:درخت همراه قبل از باز پیکربندی کامل، ب: درخت همراه بعد از باز پیکربندی کامل PAGEREF _Toc350882383 h 15شکل2-9: الگوریتم باز پیکربندی بر اساس قطع، الف: درخت همراه قبل از باز پیکربندی بر اساس قطع، ب: درخت همراه بعد از باز پیکربندی بر اساس قطع PAGEREF _Toc350882384 h 15شکل2-10: مثالی از شکل گرفتن درخت DAB، a: گراف وزن دار حسگر، b: درخت DAB بعد از اولین مرحله PAGEREF _Toc350882385 h 16شکل2- 11: الف: ارسال پیام جستجو توسط حسگر چاهک به منظور شناسایی هدف اول، ب: خارج شدن هدف اول از برد حسگرK و وارد شدن آن به برد حسگرG. PAGEREF _Toc350882386 h 17شکل2-12: ماشین حالت الگوریتم TTMB PAGEREF _Toc350882387 h 19شکل2-13: حوزه‌های بیدارباش کنونی و آینده PAGEREF _Toc350882388 h 19شکل2-14: انواع حسگرها در رویکرد اجتناب از خطا PAGEREF _Toc350882389 h 20شکل2-15: مثالی از پیش‌بینی سه سطحی. PAGEREF _Toc350882390 h 22شکل2- 16: تعیین برد مخابراتی خوشه PAGEREF _Toc350882391 h 23شکل2-17: توابع اکتشافی برای مکانیزم های بیدار کردن حسگرها PAGEREF _Toc350882392 h 24شکل2-18: مدل‌های مکانی PAGEREF _Toc350882393 h 25شکل2-19: ماشین حالت الگوریتم رهگیری اهداف سریع PAGEREF _Toc350882394 h 26شکل2-20: ماشین حالات الگوریتم DELTA PAGEREF _Toc350882395 h 28شکل2-21:جستجو برای حسگرهای مکان‌یابی با شعاع حسی کم PAGEREF _Toc350882396 h 29شکل2-22:جستجو برای حسگرهای مکان‌یابی با شعاع حداکثری PAGEREF _Toc350882397 h 29شکل2-23: جستجو برای حسگرهای مکان‌یابی در خوشه‌های مجاور PAGEREF _Toc350882398 h 30شکل2-24: سطح دوم از فرایند بازیابی هدف PAGEREF _Toc350882399 h 30شکل 3-1: الگوریتم فانوس دریایی PAGEREF _Toc350882400 h 35شکل 3-2: روش مثلث سازی PAGEREF _Toc350882401 h 37شکل 3-3: الگوریتم مکان‌یابی تک گامه با روش فانوس دریایی PAGEREF _Toc350882402 h 38شکل 3-4: الگوی حرکتی یک گره متحرک با استفاده از مدل حرکتی نقطه راه تصادفی PAGEREF _Toc350882403 h 39شکل 3-5: الگوی حرکتی مدل راهپیمایی تصادفی بازمان حرکت ثابت PAGEREF _Toc350882404 h 40شکل 3-6: انواع مدل‌های شهری، a: مدل آزادراه، b: مدل منهتن PAGEREF _Toc350882405 h 41شکل 3-7: تغییر مکان گروه در مدل گروهی نقطه مرجع PAGEREF _Toc350882406 h 43شکل 3-8: حرکت سه گره متحرک بر اساس مدل حرکتی رشتهای PAGEREF _Toc350882407 h 44شکل 4-1:دیاگرام حالت الگوریتم KOCA PAGEREF _Toc350882408 h 48شکل 4-2: رویه خوشه‌بندی مجدد در الگوریتم رهگیری اهداف سریع PAGEREF _Toc350882409 h 50شکل 4-3: الگوریتم رهگیری هدف در الگوریتم رهگیری سریع اهداف PAGEREF _Toc350882410 h 51شکل 4-4: جستجو سه حسگر شایسته در برد نرمال PAGEREF _Toc350882411 h 53شکل 4-5: جستجو سه حسگر شایسته در برد حداکثری PAGEREF _Toc350882412 h 53شکل 4-6: جستجو سه حسگر شایسته توسط خوشه‌های مجاور PAGEREF _Toc350882413 h 54شکل 4-7: شناسایی هدف توسط حسگرهایی که در فاصله برد نرمال تا هدف قرار دارند PAGEREF _Toc350882414 h 54شکل 4-8: رویه تصحیح خطا PAGEREF _Toc350882415 h 55شکل 4-9: معماری رهگیری هدف در الگوریتم CDTA PAGEREF _Toc350882416 h 56شکل 4-10: چگونگی تغییر حالات حسگرها PAGEREF _Toc350882417 h 57شکل 4-11: مکانیزم ارتباطی بین حسگرهای اجرایی و حسگرهای انتشاردهنده PAGEREF _Toc350882418 h 58شکل5-1: بسته پیام اعلان سرخوشه شدن ADV-Message PAGEREF _Toc350882419 h 60شکل5-2: جدول سرخوشه CH-Table PAGEREF _Toc350882420 h 61شکل5-3: بسته پیام عضویت JREQ-Msg PAGEREF _Toc350882421 h 61شکل5-4: جدول خوشه‌های مجاور AC-Table PAGEREF _Toc350882422 h 62شکل5-5:جدول حسگرهای عضو خوشه PAGEREF _Toc350882423 h 62شکل5-6: بسته پیام بیدارباش PAGEREF _Toc350882424 h 63شکل5-7:بسته ارسال اطلاعات توسط حسگرهای شناسایی کننده هدف PAGEREF _Toc350882425 h 64شکل5-8: بسته پیام انتخاب حسگرهای شایسته توسط خوشه‌های همسایه PAGEREF _Toc350882426 h 64شکل5-9: مدل شبکه: دایره‌ها نشان‌دهنده حسگرهای مرزی، مربع‌ها نشان‌دهنده حسگرهای عضو خوشه و شش ضلعی‌ها نشان‌دهنده حسگرهای سرخوشه است. PAGEREF _Toc350882427 h 65شکل5-10: دیاگرام کلی الگوریتم PDTA PAGEREF _Toc350882429 h 67شکل5-11: دیاگرام رویه خوشه‌بندی PAGEREF _Toc350882430 h 68شکل5-12: دیاگرام رویه رهگیری هدف PAGEREF _Toc350882431 h 69شکل5-13: روند اجرای ارسال پیام ADV در رویه خوشه‌بندی PAGEREF _Toc350882432 h 71شکل5-14: ماشین حالت نشان‌دهنده سازوکار خوشه‌بندی الگوریتم پیشنهادی PAGEREF _Toc350882433 h 72شکل5-15: شبه کد رویه خوشه‌بندی پیشنهادی PAGEREF _Toc350882435 h 73شکل5-16:محاسبه محل هدف توسط سه حسگر شایسته PAGEREF _Toc350882436 h 75شکل5-17:جستجوي سه حسگر شايسته رهگيري هدف در برد نرمال PAGEREF _Toc350882437 h 77شکل5-18: جستجوي سه حسگر شايسته رهگيري هدف در برد حداکثری PAGEREF _Toc350882438 h 77شکل5-19: جستجوي سه حسگر شايسته رهگيري هدف در بين خوشه‌ها PAGEREF _Toc350882439 h 78شکل5-20: مقایسه بین حرکت واقعی و حرکت پیش‌بینی‌شده توسط پیش‌بینی کننده برای هدف اول PAGEREF _Toc350882441 h 82شکل5-21: جزئیات مقایسه بین حرکت واقعی و حرکت پیش‌بینی‌شده توسط پیش بین برای هدف اول در مسیری از مکان (464و391) تا مکان (302و8) PAGEREF _Toc350882442 h 82شکل5-22: مقایسه بین حرکت واقعی و حرکت پیش‌بینی‌شده توسط پیش‌بینی کننده برای هدف دوم PAGEREF _Toc350882443 h 83شکل5-23: مقایسه بین حرکت واقعی و حرکت پیش‌بینی‌شده توسط پیش‌بینی کننده برای هدف سوم PAGEREF _Toc350882444 h 83شکل5-24:روش بدست آوردن اندازه خطا بین موقعیت واقعی و موقعیت پیش‌بینی‌شده PAGEREF _Toc350882446 h 85شکل5-25: رابطه بین احتمال گم شدن هدف و دقت رهگیری PAGEREF _Toc350882447 h 85شکل5-26: احتمال گم شدن هدف در برابر سرعت هدف PAGEREF _Toc350882448 h 86شکل5-27: حداکثر فاصله هدف تا سه حسگر شایسته را برای اهداف گم شده PAGEREF _Toc350882449 h 87شکل5-28: انرژی مصرف‌شده در شبکه برای 2000 نقطه شناسایی هدف PAGEREF _Toc350882450 h 88

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 5-1: رویدادهای بین حالات و حالات بعدی در هر یک از حالات PAGEREF _Toc349520500 h 72جدول 5-2: پارامترهای شبیه‌سازی PAGEREF _Toc349520505 h 81جدول 5-3: مشخصات الگوریتم پیش بین خطی PAGEREF _Toc349520509 h 84چکیدهبا پیشرفت تکنولوژی ساخت وسایل الکترونیکی و مقرون به صرفه شدن شبکه‌های حسگر در مقیاس‌های بزرگ، شبکههای حسگر بیسیم زمینه‌های تحقیقاتی را با رشد سریع و جذابیت بسیار فراهم میکنند که توجهات زیادی را در چندین سال اخیر به خود جلب کرده است. شبکه‌های حسگر بی‌سیم با مقیاس بزرگ حاوی چند صد تا چند ده هزار حسگر، پهنه وسیعی از کاربردها و البته چالش‌ها را به همراه دارند. ویژگی‌های خاص این شبکه‌ها، امکان استفاده از آن‌ها را در کاربردهایی مانند کنترل و بررسی مناطق حادثه‌خیز، حفاظت مرزها و مراقبت‌های امنیتی و نظامی فراهم میکنند. یکی از مهم‌ترین کاربردهای متصور برای این شبکه‌ها کاربرد رهگیری هدف می‌باشد. در این کاربرد، شبکه‌های حسگر بی‌سیم از حسگرهای تشکیل‌دهنده این شبکه جهت حس کردن و تشخیص یک هدف خاص و دنبال کردن آن در ناحیه تحت نظارت شبکه استفاده می‌شود. به دلیل اینکه حسگرهای موجود در این نوع شبکه‌ها دارای محدودیت انرژی می‌باشند و ارتباطات بین حسگرها به صورت بی‌سیم انجام میپذیرد، توجه به مسئله مصرف توان و رهگیری بدون خطا چندین هدف متحرک به صورت همزمان در این شبکه‌ها اهمیت فراوانی دارند. الگوریتم‌های رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر، از نظر کاربرد و عملکرد آن‌ها، به چهار دستهی پروتکل مبتنی بر پیام، مبتنی بر درخت، مبتنی بر پیش‌گویی و مبتنی بر خوشه‌بندی، تقسیم میگردند. در این میان پروتکل‌های مبتنی بر خوشه‌بندی از نظر مصرف انرژی بهینه هستند. تاکنون برای رفع مشکل انرژی روش‌های زیادی طرح گردیده است که می‌توان به الگوریتم‌های رهگیری اهداف سریع، DPT و CDTA اشاره کرد. الگوریتم رهگیری اهداف سریع قابلیت رهگیری اهداف سریع را دارا می‌باشد ولی از معایب آن می‌توان به بالا بودن میزان ارتباطات در شبکه به دلیل کوچک بودن خوشه‌ها اشاره کرد. الگوریتم DPT دارای یک الگوریتم پیش بین با پیچیدگی کم می‌باشد ولی از معایب آن می‌توان به قادر نبودن آن به رهگیری چندین هدف به صورت همزمان اشاره کرد. از معایب الگوریتم CDTA می‌توان به عدم وجود رویه تصحیح خطا برای شناسایی مجدد هدف گم شده، تقسیم‌بندی شبکه بر اساس مدل شبکه و قادر نبودن آن به رهگیری چندین هدف به صورت همزمان اشاره کرد. در الگوریتم پیشنهادی از یک دیدگاه خوشه‌بندی بر اساس پیش‌بینی به منظور مقیاس‌پذیر بودن شبکه و مصرف بهینه انرژی استفاده گردیده است تا در برابر خرابی‌های احتمالی حسگرها و پیش‌بینی‌های اشتباه مکان هدف مقاوم باشد. در این الگوریتم، رویه تصحیح خطایی ارائه گردیده است تا در زمان‌هایی که هدف به دلیل سرعت بالای خود و یا تغییر جهت‌های ناگهانی از برد حسگرها خارج گردید، الگوریتم قادر به شناسایی مجدد هدف باشد. نتایج بدست آمده توسط شبیه‌ساز نشان میدهند که الگوریتم پیشنهادی قادر به رهگیری چندین هدف به صورت همزمان می‌باشد و همچنین الگوریتم پیشنهادی با کم کردن ارتباطات بین خوشهای و احتمال گمشدن هدف مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر را تا حد امکان کاهش میدهد.
کلمات کلیدی: شبکه‌های حسگر، رهگيري اهداف متحرک، مقیاس‌پذیر بودن شبکه، مدل شبکه، الگوریتم پیش بین، الگوريتم تصحيح خطا

فصل اولمقدمه1-1- شرح و اهمیت موضوعیکی از شبکه‌هایی که در سال‌های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است، شبکه‌های حسگر بیسیم (WSN) می‌باشند. شبکه‌های حسگر از تعداد زیادی حسگر تشکیل شده‌اند که پس از توزیع در منطقه، حسگرهایی که در نزدیکی یک رویداد قرار دارند بعد از شناسایی آن رویداد به جمعآوری اطلاعات رویداد مورد نظر در محیط میپردازند و اطلاعات بدست آمده از رویداد را به حسگر چاهک ارسال می‌کنند. حسگر چاهک، حسگری است که با ایستگاه پایه که در خارج از شبکه‌های حسگر مستقر می‌باشد، در ارتباط می‌باشد[1]. حسگرهای این شبکه‌ها دارای یک واسط بیسیم می‌باشند که همین امر باعث گردیده است که این شبکه‌ها در سطح زمین، زیر آب و دیگر مکان‌های خطرناک و یا غیرقابل‌دسترس راه‌اندازی گردند. بنابراین شبکه‌های حسگر قادر به پوشش مناطقی هستند که شبکه‌های دیگر از عهده پوشش آن مناطق بر نمی‌آیند و در واقع شبکه‌های حسگر امکان تعامل بین انسان، محیط و ماشین را فراهم میکنند. گسترش شبکه‌های حسگر بیسیم با کاربردهای نظامی آغاز گردید ولی امروزه با گسترش سریع کاربردهای شبکه‌های حسگر، در زمینه‌های رهایی از سانحه، کنترل محیطی و نگاشت تنوع زیستی، سازه‌های هوشمند، مدیریت تأسیسات، کشاورزی، پزشکی و بهداشت، حمل‌ونقل، پردازش از راه دور و رهگیری هدف از شبکه‌های حسگر بیسیم استفاده می‌گردد. به همین دلیل امروزه پیشرفت‌های زیادی در حوزه زیرسیستم‌های الکترومکانیکی صورت پذیرفته است تا امکان توسعه حسگرهای هوشمند فراهم گردد [1].
یکی از کاربردهای ذکرشده برای شبکه‌های حسگر، رهگیری اهداف متحرک می‌باشد که هدف از آن دنبال کردن یک شی خاص در یک فضای از پیش تعیین‌شده به نام میدان حسگر و تشخیص مسیر آن شی است. این کاربرد می‌تواند با قابلیت شناسایی یک هدف خاص در میان اهداف گوناگون کامل‌تر گردد. بدین منظور از حسگرهایی با فناوری‌های متفاوت که ویژگی‌های گوناگون یک پدیده را می‌توانند اندازه‌گیری کنند در امر رهگیری هدف استفاده می‌گردد. این حسگرها از چهار واحد: واحد توان، واحد پردازش اطلاعات، واحد ارتباطات و واحد حس کردن تشکیل شده است. این حسگرها می‌توانند از نوع حسگرهای حضور، لرزش، نور، صوت، لیزری و تصویر باشند که در این میان حسگرهای تصویری به دلیل اینکه حامل اطلاعات بسیاری هستند از اهمیت بالایی در کاربردهای رهگیری هدف برای شناسایی یک هدف خاص در میدان‌های نبرد و یا ساختمان‌ها و مکان‌های عمومی برخوردارند [2].
با توجه به محدودیت واحد توان حسگرها و بالا بودن مصرف انرژی حسگرهای تصویری نسبت به انواع دیگر حسگرها، بهینه مصرف شدن انرژی یکی از چالش‌های مهم شبکه‌های حسگر محسوب می‌گردد. در این راستا باید مصرف انرژی اجزا حسگرها شامل ریز حسگرها، مبدل آنالوگ به دیجیتال، پردازنده سیگنال، فرستنده و گیرنده را تا حد امکان کاهش داد. تحقیقات نشان داده‌اند که انرژی مورد نیاز برای ارتباطات از سایر واحدهای مصرف‌کننده انرژی حسگرها به دلیل بالا بودن حجم داده‌های صوتی و تصویری ارسال‌شده توسط حسگرهای تصویری و در نتیجه تحمیل شدن سربار زیادی به سیستم انتقال داده، بیشتر می‌باشد [2].
از آنجا که کاربردهای رهگیری هدف نیازمند ارسال اطلاعات به صورت بلادرنگ به کاربر است و بنابراین محاسبات بسیاری به صورت بلادرنگ در هر حسگر صورت میپذیرد همواره توان بسیاری در شبکه حسگر در حال مصرف است و به همین دلیل رهگیری هدف یکی از کاربردهایی است که مصرف توان آن بالا می‌باشد. با توجه به اینکه مصرف بهینه توان باعث پایداری و قابلیت اطمینان شبکه‌های حسگر در شرایط سخت می‌گردد و بالا بودن میزان مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر، اهمیت ارائه الگوریتم‌های رهگیری هدف با مصرف توان پایین را دو چندان میکند.
در روش‌های سنتی رهگیری هدف، از رویکردهای مرکزی برای انجام این پژوهش استفاده می‌گردیده است. در رویکردهای مرکزی در هر زمان تنها یک حسگر وظیفه شناسایی هدف را بر عهده دارد و بنابراین دقت رهگیری هدف پایین خواهد آمد و انرژی حسگرها به دلیل تحمیل شدن محاسبات سنگین به صورت بهینه مصرف نخواهد گردید. در این روش‌ها با افزایش تعداد گره‌های حسگر در شبکه، پیام بیشتری به سوی حسگر چاهک هدایت می‌شوند که سبب استفاده زیاد از پهنای باند شبکه میگردد و بنابراین این رویکردها در برابر خطا مقاوم نیستند. در الگویتم های رهگیری هدف جدید، گره‌های حسگری که می‌توانند هدف را تشخیص دهند در حالت فعال نگه داشته می‌شوند و مابقی حسگرها برای صرفه‌جویی در مصرف توان به حالت غیرفعال می‌روند. برای اینکه هدف به صورت پیوسته رهگیری شود باید گروهی از حسگرها قبل از رسیدن هدف به آنها به حالت فعال بروند. این گروه از حسگرها با توجه به سرعت و مسیر هدف تعیین می‌گردند. بنابراین عمده پژوهش‌ها در زمینه رهگیری هدف برای بدست آوردن یک الگوریتم مناسب برای انتخاب بهینه این گروه از حسگرها صورت پذیرفته است. در این تحقیقات با استفاده از حدس نزدیک به بهینه این گروه از حسگرها میزان تبادل اطلاعات میان حسگرها را به حداقل می‌رسانند و بنابراین زیرسیستم مخابراتی که اصلی‌ترین منبع مصرف‌کننده توان حسگرها می‌باشد کمتر فعال می‌گردد و در نتیجه مصرف انرژی به صورت چشمگیری کاهش مییابد. اما دسته‌ای دیگر از الگوریتم‌های رهگیری هدف با توجه به اینکه در نظر نگرفتن کاهش مصرف انرژی در زیرسیستم‌های حسی و پردازشی حسگرها ما را از امکان کاهش بیشتر مصرف توان شبکه دور می‌سازد، بر روی مصرف توان درون یک حسگر تمرکز کرده‌اند. در این الگوریتم‌ها مصرف توان زیرسیستم‌های حسگرها با ارائه الگوریتم‌هایی که هدف آنها رهگیری هدف با سربار پردازشی حداقل و نحوه نمونه‌برداری مناسب با زمان‌بندی و بسامد مناسب فعال‌سازی زیرسیستم حسگر می‌باشد، کاهش مییابند [3].
در پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چهار رویکرد کلی وجود دارد. این رویکردها شامل رویکردهای بر مبنای پیام، بر مبنای درخت، بر مبنای پیش‌بینی و بر مبنای خوشهبندی می‌باشند. در رهگیری هدف بر مبنای پیام فرض می‌گردد که هدف متحرک سرعت و جهت حرکت جاری خود را برای چند لحظه حفظ می‌کند و از تاریخچه حرکتی هدف به منظور پیش‌بینی حرکت بعدی هدف استفاده می‌شود. بعد از تخمین حرکت بعدی هدف با استفاده از یک روش پیام‌رسانی همه جهته به گروهی از حسگرها که در حوزه تحویل قرار دارند پیامی را ارسال می‌کنند و این گروه از حسگرها با دریافت این پیام پیش از رسیدن هدف به آ‌نها حسگرها، فعال میگردند [3].
در رهگیری هدف بر مبنای درخت، حسگرهای شبکه به صورت یک درخت سلسله مراتبی سازماندهی می‌گردند که نودهای این درخت حسگرها می‌باشند و یال‌های آن اتصالات بین حسگرهایی را مشخص می‌کنند که می‌توانند با یکدیگر به صورت مستقیم در ارتباط باشند. در هنگام رهگیری هدف بر مبنای درخت حسگرهایی که هدف را شناسایی کرده‌اند از طریق درخت سلسله مراتبی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و به صورت مجازی یک درخت بنام درخت همراه بین حسگرهای شناسایی کننده هدف تشکیل می‌گردد. بعد از تشکیل درخت همراه، تمام حسگرهای شناسایی کننده هدف اطلاعات خود را به ریشه درخت مجازی ارسال می‌کنند و در صورتی که حسگر ریشه از هدف دور باشد با توجه به اطلاعات رسیده شده به حسگر ریشه، درخت همراه جدیدی ایجاد خواهد گردید.
در رهگیری هدف بر مبنای پیش‌بینی فرض می‌گردد که هدف متحرک سرعت و جهت جاری خود را برای چند لحظه آینده حفظ خواهد کرد و با استفاده از تاریخچه موقعیت هدف، موقعیت بعدی هدف پیش‌بینی می‌گرد. با توجه به موقعیت پیش‌بینی‌شده هدف، حسگرهایی که آن موقعیت را پوشش می‌دهند قبل از رسیدن هدف به آن موقعیت فعال می‌گردند تا هدف را شناسایی کنند و در صورتی که هدف شناسایی نگردید الگوریتم‌های تصحیح خطا اجرا می‌گردد تا هدف گم شده دوباره شناسایی گردد و رهگیری هدف مورد نظر ادامه یابد.
در رهگیری هدف بر مبنای خوشه، شبکه به گروه‌هایی از حسگرها بنام خوشه تقسیم می‌گردند و هر خوشه شامل سرخوشه و حسگرهای عضو خوشه می‌باشند. این روش رهگیری هدف به دو دسته رهگیری هدف بر اساس خوشه‌های ایستا و رهگیری هدف بر اساس خوشه‌بندی پویا تقسیم می‌گردد. در روش رهگیری هدف بر اساس خوشه‌های ایستا در هنگام پیاده‌سازی شبکه‌ها خوشه‌ها شکل می‌گیرند و خصوصیات هر خوشه مانند تعداد اعضا، ناحیه تحت پوشش و غیره ثابت می‌باشد. این روش‌ها از نظر توانایی تحمل خطا قابل‌اطمینان نمی‌باشند و به دلیل ثابت بودن حسگرهای سرخوشه، انرژی زیادی را مصرف می‌کنند و در نتیجه طول عمر شبکه کاهش مییابد. در مقابل روش قبل، روش رهگیری هدف بر اساس خوشه‌های پویا وجود دارد؛ که در آن خوشه‌ها در صورت تشخیص هدف شکل می‌گیرند و یک حسگر که نسبت به دیگر حسگرها دارای انرژی بیشتری می‌باشد به عنوان سرخوشه انتخاب می‌گردد. روش‌های رهگیری هدف بر مبنای خوشه در مقایسه با دیگر رویکردهای رهگیری هدف، از پهنای باند شبکه بهتر استفاده می‌کنند و نیز باعث می‌گردند تا معیار مقیاسپذیری شبکه بالاتر رود. در صورتی که در روش‌های رهگیری هدف بر مبنای خوشه‌بندی، سرخوشه از طریق پردازش محلی در شبکه انتخاب شود، پیام‌های اضافی کاهش مییابند و در نتیجه انرژی در شبکه کمتر مصرف می‌گردد.
1-2- اهداف تحقیقهمان‌گونه که مطرح گردید، رهگیری هدف بر مبنای خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم میتواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد. در این الگوریتم‌ها با تقسیم‌بندی شبکه به خوشه‌ها و انجام خوشه‌بندی درست به مدیریت بهتر منابع شبکه کمک میکنند و علاوه بر این با مصرف مناسب‌تر انرژی منجر به افزایش طول عمر شبکه هم می‌گردند. با توجه به محدودیت‌های خاص شبکه‌های حسگر مانند محدودیت منبع انرژی، قدرت پردازش، ظرفیت حافظه، زیاد بودن تعداد حسگرها و چگالی بالای توزیع حسگرها در ناحیه عملیاتی آنچه که در الگوریتم رهگیری هدف اهمیت ویژه دارد کاهش دادن ارتباطات بین حسگرها می‌باشد تا بدین وسیله طول عمر شبکه افزایش یابد. در این پایان‌نامه الگوریتمی پیشنهاد شده است که می‌توان آن را در دسته الگوریتم‌های بر مبنای خوشه‌بندی در نظر گرفت که عمدتا بر روی کاهش ارتباطات بین حسگرها تمرکز دارند تا با کم شدن ارتباطات بین حسگرها، مصرف توان شبکه کاهش یابد. در این الگوریتم، ابتدا با استفاده از یک رویه خوشه‌بندی، بر اساس موقعیت هدف خوشه‌بندی صورت می‌پذیرد. در ادامه در رویه رهگیری هدف، با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده مکان بعدی هدف تخمین زده می‌شود و حسگر سرخوشه با توجه به مکان پیش‌بینی‌شده هدف، سه حسگر در نزدیکی مکان پیش‌بینی‌شده هدف را فعال می‌کند تا وظیفه شناسایی هدف را بر عهده بگیرند. در هنگام شناسایی هدف توسط حسگرهای فعال هر کدام از آنها اطلاعات خود را به حسگر سرخوشه خود ارسال می‌کنند و بدین ترتیب حسگر سرخوشه از موقعیت جدید هدف مطلع می‌شود.
شبیه‌سازی‌های الگوریتم پیشنهادی نشان می‌دهند که استفاده از این راهکار علاوه بر امکان رهگیری چندین هدف به صورت همزمان، مقدار قابل‌توجهی مصرف توان زیرسیستم ارتباطی به دلیل کاهش تبادلات زیرسیستم مخابراتی کاهش مییابد. در این روش حسگرها با توزیع یکنواخت به صورت تصادفی پخش گردیده‌اند. این الگوریتم قادر است چندین هدف را به صورت همزمان رهگیری کند و همچنین این الگوریتم قادر به رهگیری اهداف با سرعت بالا می‌باشد. در الگوریتم پیشنهادی در هر بار گم شدن هدف با اجراشدن رویه تصحیح خطا، مکان واقعی هدف گم شده را پیدا خواهد کرد تا هدف مورد نظر به صورت پیوسته رهگیری گردد.
1-3- ساختار پایان‌نامهبرای نیل به اهداف پژوهش، این پایان‌نامه در شش فصل تدوین شده است که در ادامه به شرح مختصری از این فصلها پرداخته می‌شود.
در فصل دوم، به بررسی اجمالی مطالعات انجام‌شده در زمینه رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر بیسیم پرداخته می‌شود و با توجه به تقسیم‌بندی کلی گفته‌شده در فصل مقدمه مطالعات تحقیقاتی در این زمینه طبقه‌بندی شده‌اند.
در فصل سوم، در ابتدا مطالبی پایه در زمینه الگوریتم‌های مکان‌یابی ارائه‌شده است و در ادامه به ارائه بررسی جامع مدل‌های حرکتی گوناگون پرداخته شده است.
در فصل چهارم، به بررسی الگوریتم‌های مرتبط با الگوریتم پیشنهادی شرح داده می‌شود. در این فصل ابتدا به شرح الگوریتم خوشه‌بندی پرداخته می‌شود و مدل حرکتی استفاده‌شده در این پایان‌نامه شرح داده شده است. در ادامه به شرح الگوریتم‌های رهگیری هدف که در راستای الگوریتم پیشنهادی می‌باشند به صورت مفصل توضیح داده شده است.
در فصل پنجم، ابتدا روش پیشنهادی معرفی می‌گردد و بعد از آن با پیاده‌سازی الگوریتم در قسمت شبیه‌سازی عملکرد آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تحلیل نتایج بدست آمده در شبیه‌سازی نشان می‌دهد که میزان انرژی مصرفی در شبکه کاهش یافته است.
در فصل ششم، به جمع‌بندی مطالب پایان‌نامه می‌پردازد. نتایج حاصل از ارزیابی الگوریتم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین در این فصل پیشنهاداتی در راستای بهبود روش پیشنهادی و ادامه‌ی پژوهش در زمینه‌ی رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر بیسیم ارائه خواهد شد.

-38100-76073000فصل دومرویکردهای رهگیری هدف2-1- مقدمهامروزه در محیط‌های نظامی به دلیل پیچیده بودن و یا غیرعملی بودن پیاده‌سازی شبکههای سیمی در آنها، امکان پیادهسازی چنین شبکه‌هایی ناممکن گردیده است. توپولوژی شبکه‌ها در چنین محیط‌ها، به دلیل اینکه امکان از بین رفتن حسگرهای درون شبکه وجود دارد، باید قابلیت پیادهسازی به صورت پویا در شبکه موجود باشد، بنابراین امکان پیاده‌سازی شبکههای بی‌سیم دارای ساختار ثابت ناممکن می‌گردد و لزوم به وجود آمدن شبکههای حسگر بی‌سیم پیش از پیش احساس میگردید. یکی از مهمترین زمینه‌هایی که مزایای شبکه‌های حسگر بی‌سیم را نسبت به انواع دیگر شبکه‌های بی‌سیم نمایان کرده است، زمینه رهگیری اهداف متحرک است.رهگیری اهداف متحرک اشاره به دنبال کردن یک هدف خاص در یک فضای از پیش تعیین‌شده به نام میدان حسگر و تشخیص مسیر هدف دارد که در زمینه‌های نظامی به منظور ردیابی وسایل دشمن، تشخیص عبور غیرمجاز از مرزها و ردیابی عامل متجاوز و … و همچنین در زمینه‌های غیرنظامی به منظور ردیابی حیوانات وحشی و کمیاب در حیات وحش، تشخیص مسیر حرکت آتش در جنگل و … استفاده گردیده است. از آنجا که رهگیری هدف توسط شبکه‌های حسگر بی‌سیم، به کاهش یافتن تلفات انسانی در زمینه‌های نظامی و از بین بردن خطای دید انسان‌ها در رهگیری هدف در شب کمک کرده است و امکان رهگیری هدف با دقتی بالاتر از دقت انسان را فراهم می‌نماید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. در سال‌های اخیر، تحقیقات بی‌شماری درباره کاربرد رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر بی‌سیم انجام گرفته است که هر یک بر روی اهداف خاصی تمرکز داشته‌اند. در این فصل الگوریتم‌های رهگیری هدف در چهار بخش مختلف بررسی می‌گردند. در بخش اول الگوریتم‌هایی بررسی میشوند که رهگیری هدف را مبتنی بر پیام انجام می‌دهند. الگوریتم‌های بخش دوم نیز از روشی مبتنی بر درخت جهت رهگیری هدف استفاده می‌کنند. الگوریتم‌های
بخش سوم هم از روش‌هایی مبتنی بر پیشگویی به منظور رهگیری هدف استفاده می‌کنند. الگوریتم‌های بخش چهارم از روش‌هایی مبتنی بر خوشه به منظور رهگیری هدف استفاده می‌کنند.
2-2-رویکرد مبتنی بر پیامدر رویکرد مبتنی بر پیام، گروهی از حسگرها قبل از اینکه هدف به آنها برسد از طریق ارسال چند پخشی به حالت فعال بروند تا در موقع رسیدن هدف به آنها بتوانند آن را مکان‌یابی کنند[3]. نمونه‌ای از رهگیری هدف مبتنی بر پیام در REF _Ref349434763 h شکل2-1 نشان داده شده است. در این شکل، حوزه‌های تحویل و ارسال با خطوط نقطه‌چین مشخص‌شده‌اند. حوزه تحویل حوزه‌ای است که در آن حسگرها در زمان جاری فعال هستند اما حوزه ارسال حوزه‌ای است که در آن حسگرها باید عمل ارسال پیام به حوزه تحویل در زمان بعدی را به عهده بگیرند.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 1: نمونهای از رهگیری هدف مبتنی بر پیام[4].2-2-1- پروتکل FARدر پروتکل FAR [5]، ابتدا شبکه به صورت یک گراف مسطح در نظر گرفته می‌شود و حسگری که حداقل یکی از همسایه‌های فضایی آن متعلق به حوزه تحویل باشد، بسته پیام خود را به صورت همگانی ارسال خواهد کرد. همسایه‌های فضایی حسگر i، حسگرهایی هستند که به حوزه‌های همسایه حسگر i تعلق دارند. بسته ارسالی توسط این پروتکل شامل فیلدهای موقعیت اولین ارسال‌کننده پیام، مختصات حوزه تحویل، سرعت حرکت حوزه تحویل، موقعیت آخرین ارسال‌کننده پیام می‌باشد. در این پروتکل در ابتدا بسته پیام به حسگرهایی که متعلق به حوزه‌های تحویل جاری و گذشته می‌باشند و یا حسگرهایی که حداقل یکی از همسایه‌های فضایی آن به حوزه‌های جاری و یا گذشته متعلق می‌باشند، ارسال می‌گردد که به این روش، ارسال ابتکاری گفته می‌شود. بعد از ارسال به روش ابتکاری، بسته پیام برای حسگرهایی که دارای همسایه فضایی متعلق به حوزه تحویل جاری نمی‌باشند ولی آن حسگر و یا حداقل یکی از همسایه‌های فضایی آن حسگر، متعلق به حوزه تحویل آینده می‌باشند ارسال می‌گردد که به این روش، ارسال دوره‌ای گویند. در REF _Ref349434822 h شکل2-2 مشاهده می‌شود که بسته پیام برای حسگرهای k،D،B، C و G به وسیله روش ابتکاری و برای حسگرهای G، L، M، E وF به وسیله روش دوره‌ای ارسال گردیده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 2: الگوریتم‌های ارسال ابتکاری و دوره‌ای در الگوریتم FAR[5].2-2-2- پروتکل VE-mobicastدر پروتکل VE-mobicast [6]، روشی ارائه گردیده است که در آن بر خلاف مقاله‌های قبل از آن، از جهت حرکت نیز به عنوان عاملی برای تعیین حوزه تحویل استفاده ‌شده است. نوآوری این مقاله در ایجاد شکل تخم‌مرغی متغییر حوزه تحویل است تا دقت در رهگیری هدف افزایش یابد. یک جلسه چند پخشی مکانی زمانی شامل پیام، حوزه تحویل، زمان ارسال پیام و زمان خود جلسه است. حوزه تحویل حوزهای است که در آن حسگرها در زمان جاری فعال هستند اما حوزه ارسال حوزهای است که در آن حسگرها باید عمل ارسال پیام به حوزه تحویل در زمان بعدی را به عهده بگیرند. در REF _Ref349434871 h شکل2-3 حوزه ارسال و حوزه تحویل نشان داده شده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 3: چند پخشی مکان زمانی[6].در الگوریتم پیشنهادی شکل حوزه ارسال مانند یک تخم‌مرغ است که می‌تواند با مرور زمان تغییر کند. حوزه نگهداشت و ارسال به حوزه فصل مشترک مناطق ارسال زمان جاری و زمان بعدی گفته می‌شود. این راه حل دارای دو مرحله است. در مرحله اول که تخمین تخم‌مرغ نام دارد اندازه حوزه تخم‌مرغی ارسال زمان بعد توسط حسگرها در حوزه نگهداشت و ارسال زمان جاری، توسط رابطه2-1 تخمین زده می‌شود.
(2-1)
در رابطه بالا e اشاره به نصف فاصله مراکز حوزه ارسال زمان جاری و زمان بعدی دارد. حوزه ارسال فرستادن مجدد پیام را به یک حوزه خاص محدود می‌کند درحالی‌که مطمئن می‌شود تمام حسگرهای موجود در حوزه ارسال، پیام را دریافت می‌کنند. در مرحله دوم که ارسال پیام توزیع‌شده نام دارد الگوریتمی توزیع‌شده برای تمام حسگرها در حوزه نگهداشت و ارسال اجرا می‌شود. این عملیات می‌تواند شکل حوزه ارسال زمان بعدی را تنظیم کند.
در پروتکل بالا، مرحله تخمین تخم‌مرغ به دو مرحله تقسیم می‌گردد. در مرحله اول باید حسگرهایی که در حوزه نگهداشت و ارسال قرار دارند تشخیص داده شوند. بدین منظور ابتدا با توجه به رابطه 2-2 تشخیص داده می‌گردد که حسگری با موقعیت(a,b) در حوزه ارسال در زمان جاری قرار دارد و یا خیر. در صورت اثبات وجود حسگر در حوزه ارسال جاری با توجه به رابطه2-3 نشان داده می‌شود که آیا حسگر مورد نظر در حوزه ارسال در زمان بعدی است و یا خیر. در صورتی که حسگر مورد نظر در هر دو حوزه موجود باشد، بنابراین حسگر مورد نظر به دو حوزه نگهداشت و حوزه ارسال زمان جاری تعلق دارد.
(2-2)
(2-3)
در مرحله دوم تخمین تخم‌مرغ تعداد گام‌های ارسال تخمین زده می‌شود. در این مرحله ابتدا توسط یک حسگر که در حوزه نگهداشت و ارسال قرار دارد (P1)، اندازه گام ارسال به حسگر همسایه در حوزه تحویل آینده (P2) و موقعیت آن حسگر محاسبه می‌گردد. با بدست آوردن نقطه تلاقی حاصل از برخورد منحنی‌های حوزه ارسال در زمان بعدی و امتداد مسیر توسط رابطه2-4 تعداد گام‌ها تخمین زده می‌شود.
(2-4)
در رابطه 2-4، P3 اشاره به نقطه تلاقی حاصل از برخورد منحنی‌های حوزه ارسال در زمان بعدی و امتداد مسیر اشاره دارد و d نیز به اندازه گام اشاره دارد. روند مرحله دوم تخمین تخم‌مرغ در REF _Ref349434886 h شکل2-4 نشان داده شده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 4: روند دوم مرحله تخمین تخممرغ [6].در مرحله ارسال پیام به صورت توزیع‌شده، توسط حسگرهای موجود در حوزه نگهداشت و ارسال جاری به صورت سیل‌آسا پیام فعال‌سازی به حسگرهای موجود در حوزه ارسال زمان بعدی ارسال می‌گردد تا حسگرهای این حوزه فعال گردند. یک بسته کنترلی برای کنترل کردن تعداد بسته‌های پخش‌شده در شبکه ارائه‌شده است. این بسته شامل فیلدهای زمان ارسال بسته، تاریخچه‌ای از مسیر طی شده توسط بسته و نسبت برای کنترل تعداد بسته‌های ارسالی از این نوع می‌باشد. در الگوریتم VE-mobicast حسگرهای شبکه به سه ناحیه تقسیم می‌گردند که این نواحی عبارتند از:
حسگرهای موجود در داخل مسیر حرکتی حوزه تحویل در زمان جاری تا زمان بعدی.
حسگرهای موجود در اجتماع حوزه‌های ارسال در زمان فعلی و زمان بعدی منهای ناحیه اول.
حسگرهایی موجود در شبکه به جز حسگرهای موجود در اجتماع حوزه ارسال زمان فعلی و زمان فعلی.
REF _Ref349435267 h شکل2-5 تقسیم‌بندی نواحی سه‌گانه شبکه را نشان می‌دهد.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 5: نواحی مختلف تقسیم‌کننده شبکه، a: ناحیه یک، b: ناحیه دو، c: ناحیه سه [6].مرحله ارسال پیام به صورت توزیع‌شده از دو مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول حسگرهای حوزه نگهداشت و ارسال زمان جاری به تمام حسگرهای همسایه‌های خود که در حوزه ارسال در ناحیه آینده قرار دارند به صورت سیل‌آسا پیام کنترلی ارسال می‌گردد. در مرحله دوم حسگرهای دریافت‌کننده پیام کنترلی، در صورتی که چندین پیام را دریافت کرده باشند پیام‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و پیام جدید را به حسگرهای همسایه خود ارسال می‌کند و این روند ادامه پیدا می‌کند تا نسبت بزرگتر از یک گردد. به منظور ترکیب پیام‌ها توسط حسگرهای دریافت‌کننده پیام کنترلی با توجه به رابطه 2-5 نسبت جدیدی برابر با را برای نسبت محاسبه می‌گردد.
(2-5) hmergH=min1≤i≤mhimax1≤i≤mhiاگر حسگر دریافتکننده پیام در ناحیه 1 باشد: hmergH=min1≤i≤mhimin1≤i≤mhiاگر حسگر دریافتکننده پیام در ناحیه 2 باشد : hmergH=max1≤i≤mhimin1≤i≤mhiاگر حسگر دریافتکننده پیام در ناحیه 3 باشد : رابطه فوق نشان می‌دهد، اگر حسگر دریافت‌کننده پیام در ناحیه اول باشد بسته در ابتدای مسیر طولانی‌ترین مسیر خود است. در صورتی که حسگر دریافت‌کننده پیام کنترلی در ناحیه دوم است بسته در ابتدای کوتاه‌ترین مسیر خود قرار دارد و اگر حسگر دریافت‌کننده پیام کنترلی در ناحیه سوم قرار داشت، بسته در انتهای مسیر خود است. بنابراین هر چه بسته از حوزه‌های ارسال زمان‌های فعلی و بعدی دور می‌شوند کمتر ارسال مجدد می‌شوند.
2-2-3-پروتکل HVE-mobicastپروتکل HVE-mobicast [7]، نسخه تغییریافته VE-mobicast است که در این پروتکل ارسال پیام به وسیله خوشه‌بندی صورت می‌پذیرد. حوزه ارسال در این الگوریتم در دو مرحله خوشه به خوشه و خوشه به حسگر حرکت میکند. در مرحله خوشه به خوشه، سرخوشه جاری به سرخوشه جدید پیام بیدارباش ارسال می‌کند تا سرخوشه جدید به حالت فعال برود و در مرحله خوشه به حسگر، سرخوشه جدید به اعضای خوشه خود پیام بیدارباش ارسال می‌کند تا حسگرهای عضو خود به حالت فعال بروند. با توجه به اینکه پیام‌رسانی در پروتکل VE-mobicast به صورت حسگر به حسگر می‌باشد بنابراین پروتکلVE-mobicast به صورت بهینه انرژی را مصرف نمیکند. بنابراین، رویکردهایی مبتنی بر خوشه تعداد حسگرهای محدودتری را فعال کرده که باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود. در این مقاله مناطق ارسال و تحویل همانند پروتکل VE-mobicast تعریف‌شده‌اند با این تفاوت که مناطق به خوشه‌هایی نیز تقسیم گردیدهاند. حسگرها به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول شامل تمام سرخوشهها و گروه دوم شامل تمام حسگرهای عضو این خوشه‌ها می‌شوند. در ابتدا حسگرهای گروه اول فعال میگردند و پس از یک دوره زمانی حسگرهای عضو این خوشه‌ها فعال میگردند. این امر باعث می‌شود نسبت به پروتکل VE-mobicast انرژی کمتری مصرف شود.
عیب الگوریتمهای مبتنی بر پیام این است که فرض می‌گردد هدف با سرعت ثابتی در حرکت است. در صورتی که سرعت هدف افزایش پیدا کند حوزه تحویل زودتر از آن چیزی که مورد انتظار است به حوزه ارسال میرسد، در نتیجه تمام حسگرهای حوزه ارسال فرصت پیدا نمیکنند که فعال گردند و بنابراین اطلاعات اشتباه تولید میگردد. این طرح نیز همانند پروتکل VE-mobicast دارای دو مرحله می‌باشد. مرحله اول را تخمین تخم‌مرغ و مرحله دوم را ارسال پیام به صورت توزیعشده مینامند. تفاوت پروتکل HVE-mobicast با پروتکل VE-mobicast در مرحله ارسال پیام به صورت توزیعشده می‌باشد. در مرحله ارسال پیام به صورت توزیعشده تمام حسگرهای موجود در حوزه نگهداشت و ارسال زمان جاری به سرخوشه حوزه ارسال زمان بعدی پیام بیدارباش ارسال می‌کنند. سرخوشه حوزه ارسال زمان آینده بعد از دریافت پیام بیدارباش به حسگرهای سرخوشه عضو حوزه ارسال در زمان بعدی پیام بیدارباش فعالسازی میفرستد تا تمام حسگرهای این حوزه در گروه یک را فعال سازد. حسگرهای سرخوشه نیز پس از زمانی مشخص برای حسگرهای عضو خود پیام بیدارباش را ارسال میکنند. در پروتکل HVE-mobicast یک بسته کنترلی برای کنترل کردن تعداد بسته‌های پخش‌شده در شبکه ارائه گردیده است. این بسته شامل فیلدهای زمان ارسال بسته، تاریخچه‌ای از مسیر طی شده توسط آن بر حسب خوشه‌ها و یک شمارنده برای کنترل تعداد بسته‌های ارسالی از این نوع میباشد. در این الگوریتم همانند الگوریتم VE-mobicast حسگرهای شبکه به سه ناحیه تقسیم می‌گردند که در هر کدام از این نواحی نحوه ارسال متفاوت است. مرحله ارسال پیام به صورت توزیعشده از پنج مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول حسگرها در حوزه نگهداشت و ارسال زمان فعلی به سرخوشه های تمام خوشه‌های مجاور پیامی را ارسال میکنند. در مرحله دوم هر سرخوشه زمانی را قبل از رسیدن حوزه تحویل و بعد از دریافت تمام بسته‌های چند پخشی قبل از اینکه حسگرهای درون خوشه‌اش فعال گردد صبر می‌کند. در مرحله سوم در صورتی که حسگر همسایه بسته‌ای را دریافت کرد که حسگر همسایه دریافت‌کننده پیام و حسگر ارسال‌کننده پیام کنترلی در ناحیه سه باشند آن بسته به سرخوشه بعدی ارسال نمیگردد. در مرحله چهارم با توجه به اینکه سرخوشه در کدام ناحیه باشد و چندین بسته در یافت کرده باشد، با استفاده از رابطه2-5، بسته باهم ادغام میگردند. در مرحله نهایی وقتی زمان انتظار سرخوشه به اتمام رسید، هر سرخوشه حسگرهای عضو خوشه خود را فعال می‌کند.
2-3-رویکرد مبتنی بر درختدر رویکرد مبتنی بر درخت، حسگرها به صورت مجازی یک درخت تشکیل می‌دهند و اطلاعات را از هدف جمعآوری کرده و به ریشه درخت مجازی می‌رسانند. ریشه از این اطلاعات برای هرس کردن درخت یعنی کم کردن حسگرهایی که از هدف دورند و اضافه کردن حسگرهای جدیدی که هدف به آنها نزدیک شده است استفاده می‌کند. مزیت این روش این است که با توجه به خاصیت بدون دور بودن درخت، داده اضافی به یک حسگر خاص نخواهد رسید.
2-3-1-الگوریتم DCTCدر الگوریتم DCTC [8]، الگوریتمی برای پردازش داده رهگیری به صورت محلی و ارسال نتایج به حسگر مقصد ارائه گردیده است. در این روش گروهی از حسگرها یک هدف را تشخیص داده و آن را رهگیری می‌کنند و برای کسب اطلاعات از محیط اطراف آنها با هم تبادل اطلاعات کرده و یکی از آنها(ریشه) اطلاعات مفید را به حسگر چاهک ارسال میکند. این روش بر مبنای یک درخت مجازی بنام درخت همراه استوار است که در REF _Ref349467140 h شکل2-6، نمایی کلی از این طرح نشان داده شده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 6: مراحل الگوریتمDCTC ، a: مرحله جمع‌آوری داده، b: مرحله باز پیکربندی[8].به منظور تشکیل درخت همراه، هنگامی‌که یک هدف داخل شبکه میشود حسگرهایی که آن را تشخیص دادند باید یک ریشه انتخاب کنند. بدین منظور حسگری که از همه به هدف نزدیک‌تر باشد به عنوان ریشه برگزیده می‌شود و حسگرهای دیگر حسگرهایی که در فاصله کمتری نسبت به هدف هستند را به عنوان حسگر پدر خود در درخت همراه انتخاب می‌کنند. همگام با حرکت هدف برخی از حسگرها از آن دور می‌شوند و باید از این درخت هرس شوند و بجای آنها حسگرهای جدیدی به هدف نزدیک شده که باید به درخت همراه اضافه شوند. در این پروتکل به منظور اضافه کردن و هرس کردن درخت همراه از دو روش محافظه‌کارانه و بر اساس پیش‌بینی استفاده می‌گردد. در روش محافظه‌کارانه تمام حسگرهایی که فاصله آنها تا هدف از مقدار خاصی بیشتر نیست به درخت اضافه می‌شوند. این مقدار تابعی از سرعت هدف و شعاع ناحیه نظارت هدف و یک عدد ثابت میباشد. یکی از ویژگی‌های مهم درخت همراه میزان پوشش آن است که از تقسیم اندازه اشتراک مجموعه حسگرهایی که در تشخیص یک هدف دخالت دارند(مجموعه حسگرهای درخت همراه) و مجموعه حسگرهایی که میتوانند هدف را شناسایی کنند بر اندازه مجموعه حسگرهای درخت همراه بدست میآید و عدد ثابت با پوشش درخت نسبت مستقیم دارد. همان طور که در REF _Ref349467208 h شکل2-7 مشاهده می‌گردد، به دلیل گسترش درخت در تمام جهات بدون توجه به جهت حرکت هدف، الگوریتم محافظه‌کارانه باعث به وجود آمدن افزونگی در ارسال پیام گردیده است. در این پروتکل نیز روشی بر اساس پیش‌بینی به منظور کاهش افزونگی ناشی از روش اول ارائه گردیده است. در روش بر اساس پیش‌بینی، مکان‌های آینده هدف پیش‌بینی‌شده و تنها حسگرهایی که در نواحی تحت نظارت مربوط به مکان‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارند به درخت اضافه میشوند. شعاع دایره حسگرهایی که به درخت اضافه می‌شوند، شعاع ناحیه تحت نظارت هدف است[8].
بعد از اضافه کردن و هرس کردن درخت، باز پیکربندی درخت در صورتی که فاصله ریشه تا هدف از یک مقدار ثابت بیشتر شود، رخ خواهد یافت. برای اینکه حسگرهایی موجود در ناحیه تحت نظارت به ریشه این درخت بپیوندند از الگوریتمی استفاده می‌شود که در آن ریشه، پیام باز پیکربندی را به تمام همسایگانش ارسال کند و این همسایگان این پیام بعلاوه مکان خود و هزینه ارسال پیام از طریق خود به ریشه، را به تمام همسایگان خود ارسال می‌کند. سپس حسگرهای دریافت‌کننده برای مدتی صبر کرده تا تمام پیام‌ها را دریافت کنند، سپس همسایه‌ای را که هزینه‌اش از همه کمتر است را به عنوان پدر خود انتخاب می‌کنند. این روند تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که تمام حسگرهای موجود در ناحیه تحت نظارت هدف به درخت بپیوندند.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 7: الگوریتم‌های هرس کردن درخت، a: الگوریتم محافظه‌کارانه، b: الگوریتم بر اساس پیش‌بینی[9].به منظور باز پیکربندی درخت همراه روش جدیدی ارائه گردیده است که امکان تغییر ریشه درخت همراه در آن وجود دارد [9]. در این روش جدید یک درخت همراه در دو مرحله باز پیکربندی میگردد، در مرحله اول ریشه جدید انتخاب میشود و در مرحله دوم باقیمانده درخت برای کاهش سربار انرژی باز پیکربندی می‌شود. در مرحله اول بعد از تشخیص اجرای الگوریتم باز پیکربندی توسط ریشه، پیامی به حسگر سرخوشه که هدف در آن قرار دارد توسط ریشه ارسال میشود و سرخوشه نیز حسگری را که به هدف نزدیک‌تر است را به عنوان ریشه انتخاب کرده و پیام تغییر ریشه، را به همسایگان خود ارسال می‌کند. در این پروتکل مرحله باز پیکربندی به دو صورت باز پیکربندی کامل و باز پیکربندی بر اساس قطع انجام می‌گیرد. در روش باز پیکربندی کامل الگوریتم باز پیکربندی با ارسال یک پیام باز پیکربندی توسط ریشه به حسگرهای مجاور انجام می‌گردد. سپس هر حسگری که پیام را دریافت می‌کند برای مدتی صبر کرده تا تمام پیام‌ها را دریافت کنند، سپس همسایه‌ای را که هزینه‌اش از همه کمتر است را به عنوان پدر خود انتخاب می‌کنند. REF _Ref349467277 h شکل2-8 این عملیات را نشان می‌دهد.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 8: الگوریتم باز پیکربندی کامل، الف:درخت همراه قبل از باز پیکربندی کامل، ب: درخت همراه بعد از باز پیکربندی کامل[9]در مرحله باز پیکربندی کامل [9]، چون تمام حسگرها در باز پیکربندی دخالت دارند باز پیکربندی کامل سربار زیادی را به شبکه تحمیل می‌کند. بنابراین، یک طرح باز پیکربندی بر اساس قطع ارائه‌شده است. که در آن تنها قسمت کوچکی از درخت باز پیکربندی می‌شود. همان طور که در REF _Ref349467347 h شکل2-9 مشاهده می‌گردد در ابتدا ریشه آینده، پیامی مبنی بر باز پیکربندی به همسایگانش ارسال می‌کند و حسگرهایی که در ناحیه نظارت مکان هدف هستند و در بازه بین خطوط l1 و l0 قرار دارند، خود را از ریشه قدیم جدا کرده و به ریشه جدید الحاق می‌کنند.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 9: الگوریتم باز پیکربندی بر اساس قطع، الف: درخت همراه قبل از باز پیکربندی بر اساس قطع، ب: درخت همراه بعد از باز پیکربندی بر اساس قطع[9].2-3-2-الگوریتم STUNدر الگوریتم STUN [10]، روشی به منظور رهگیری قابل‌تغییر اندازه در شبکه‌های حسگر ارائه گردیده است که الگوریتم خود را با تعداد حسگرها و اهداف وفق میدهد. در این الگوریتم به منظور تشکیل درخت همراه از یک الگوریتم سلسله مراتبی استفاده میگردد که توسط آن حسگرها به یکدیگر وصل میگردند. درخت همراه یک درخت دودویی است که ریشه آن نقطه پرسوجو را تشکیل میدهد و برگ‌های این درخت گره‌های حسگر و دیگر رئوس این درخت حسگرهای میانی را تشکیل میدهند. به منظور رهگیری هدف، اطلاعات در مورد حضور یک هدف که توسط گروهی از برگ‌های درخت جمعآوری میگردد، در حسگرهای میانی مربوط به همان برگها نیز نگهداری می‌شوند. هنگامی‌که دادهای در حسگرهای میانی تغییر یافت، پیام‌های به روز کردن مجموعه‌ای از اهداف که توسط یک برگ تشخیص داده شده است بنام پیام مجموعه تشخیص، از برگ‌ها به سمت ریشه ارسال می‌گردد وگرنه در همان حسگر میانی حذف می‌شوند که این کار موجب کاهش تبادل اطلاعات در شبکه می‌شود.
در این الگوریتم به منظور ساختن درختهای سلسله مراتبی هرس پیام، از رویه تخلیه و تعادل(DAB) استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا گراف وزن داری به نام گراف حسگر تشکیل میگردد که در این گراف یک حسگر با حسگر دیگری مجاور است در صورتی که هدف بتواند از برد حسی یک حسگر به برد حسی یک حسگر وارد گردد بدون اینکه به برد حسی حسگر سومی وارد شود و هر یال وزنی برابر با ریت تشخیص توسط حسگرهایش به آن تخصیص داده میشود. در مرحله تشکیل درخت سلسله مراتبی، ابتدا آستانههای تخلیه به صورت نزولی مرتب میگردد و در هر مرحله برای هر یک از آستانههای تخلیه یک‌بار فرایند تخلیه و یک‌بار فرایند تعادل انجام میشود. در فرایند تخلیه، حسگرهایی از گراف حسگرها که حداقل به یک یال متصلند و وزن آن یال بزرگتر یا مساوی آستانه تخلیه میباشد به درخت اضافه می‌گردند. در فرایند تعادل زیر درخت‌های مجاور از طریق یک حسگر میانی ادغام می‌شوند به طوری که درخت ادغام‌شده از تمام حالات ادغام ممکن دیگر دارای حسگر کمتری میباشد. در REF _Ref349467414 h شکل2-10 یک گراف حسگر و نحوه تشکیل درخت سلسله مراتبی نشان داده شده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 10: مثالی از شکل گرفتن درخت DAB، a: گراف وزن دار حسگر، b: درخت DAB بعد از اولین مرحله2-3-3-الگوریتم DATدر الگوریتم DAT [11]، ابتدا شبکه به صورت یک گراف veroni در نظر گرفته می‌شود و به وسیله این گراف یک درخت وزن دار تشکیل می‌گردد که ریشه این درخت حسگر چاهک می‌باشد. گراف veroni، یک گراف وزن دار است که فضا را به چندین ناحیه تقسیم می‌کند و در این گراف دو حسگر دارای یال مشترک می‌باشند اگر و تنها اگر این دو حسگر در شبکه همسایه باشند. به منظور شناسایی هدف توسط یک حسگر با توجه به موقعیت هدف، حسگر چاهک یک پیام جستجو برای حسگری که به هدف نزدیک‌تر می‌باشد، از طریق درخت همراه ارسال می‌گردد و این روند در REF _Ref349467466 h شکل2- 11 قسمت (الف) نشان داده شده است. در صورتی که هدف o1 از ناحیه حسگرa خارج گردید و به ناحیه تحت نظارت حسگرb وارد گردید یک پیام dep(o1,a,b) توسط حسگرa به حسگر چاهک ارسال می‌گردد. در این الگوریتم به منظور شناسایی اهدافی که تحت نظارت آن حسگر هستند، هر کدام از حسگرهای شبکه دارای لیست شناسایی Dlx=(l0,l1,…,lk) هستند که در این لیست l0 اشاره به مجموعه‌ای از اهداف دارد که در ناحیه حسگرx قرار دارند و نیز l1,..,lk اشاره به مجموعه‌ای از اهداف دارند که در ناحیه حسگرهای فرزند حسگرx قرار دارند. در صورتی که پیام dep(o1,a,b) توسط حسگرx دریافت گردید، اگر هدف o1 متعلق به مجموعه L0 باشد آن هدف از لیست L0 حذف می‌گردد و ارسال پیام از حسگرx به حسگر چاهک تا زمانی ادامه می‌یابد که هدف در لیست شناسایی آن حسگر نباشد. هنگامی‌که هدف در برد حسگرb قرار گرفت، حسگرb پیام arv(o1,b,a) را از طریق درخت همراه به حسگر چاهک ارسال می‌کند. هر حسگری که در مسیر حسگرb به حسگر چاهک این پیام را دریافت کند، در صورتی که هدف o1 در لیست شناسایی آن حسگر نباشد، آن هدف را به لیست شناسایی حسگر اضافه می‌کند و پیام arv(o1,b,a) توسط حسگر به سمت گره چاهک ارسال می‌گردد. همان طور که در REF _Ref349467466 h شکل2- 11 قسمت (ب) نشان داده شده است با حرکت هدف1 از حسگرk به j پیام‌های dep(o1,a,b) و arv(o1,b,a) به حسگر چاهک ارسال گردیده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 11: الف: ارسال پیام جستجو توسط حسگر چاهک به منظور شناسایی هدف اول، ب: خارج شدن هدف اول از برد حسگرK و وارد شدن آن به برد حسگرG[11].2-4-رویکرد مبتنی بر پیش‌بینی2-4-1-الگوریتم TTMBدر الگوریتم TTMB[12]، روشی با استفاده از حسگرهای ناظر و پشتیبان ارائه گردیده است. در این الگوریتم از روشهای رهگیری بر مبنای پیش‌بینی ساده برای این کار استفاده گردیده است. در روشهای رهگیری مبتنی بر پیشبینی ساده یک حسگر اطلاعات را از دیگر حسگرها دریافت میکند و با اطلاعات خود مقایسه می‌کند. در این شبکه موجودیتی بنام رهگیر که قصد رهگیری هدفی را دارد تعریف می‌شود و حسگر پشتیبان نیز در حالاتی که ناظر دچار مشکل می‌شود جایگزین حسگر ناظر میگردد. فرض می‌شود که هر ناظر حسگرهای همسایهاش را می‌شناسد. وقتی یک حسگر توسط رهگیر مورد پرسش قرار می‌گیرد بررسی می‌کند که آیا هدف مورد نظر در نزدیکی‌اش است و یا خیر. در صورت وجود هدف مورد نظر در نزدیکی آن حسگر، حسگر به عنوان ناظر انتخاب می‌شود. اگر هدف در همسایگی ناظر باشد، ناظر به رهگیری خود ادامه می‌دهد. در همین هنگام ناظر یک ناظر و پشتیبان جدید را بر اساس مسیر حرکت هدف انتخاب می‌کند که این دو حسگر به ترتیب متعلق به حسگرهای مجموعه همسایگی جاری و یکی از حسگرهای مجموعه همسایگیهای مجاور میباشد. وقتی هدف از همسایگی ناظر خارج شد ناظر به رهگیر، ناظر جدید را معرفی میکند. زوج حسگرهای ناظر و پشتیبان یک زوج منطقی را تشکیل می‌دهند که یک لیست پیوندی از آنها که در هر مرحله به صورت تدریجی ساخته می‌شود مسیر طی شده توسط هدف را تعیین می‌کند. در این الگوریتم هدف می‌تواند سرعت متغییری داشته باشد و همچنین، از تبادلات میان حسگری بهره می‌برد. اگر حسگری ناظر باشد و هدف در یکی از وجوهی باشد که حسگر ناظر یکی از رئوس آن‌ وجوه میباشد، وجوهی که هدف در آن‌ها نیست وجوه همسایه تلقی می‌شوند. وجه به چندضلعی‌هایی گفته می‌شود که حسگرها رئوس آنها بشمار می‌آیند. حسگر ناظر اطلاعات مربوط به این وجوه را نگهداری می‌کند. همسایگان فوری یک ناظر، حسگرهایی میباشند که فاصله آنها تا حسگر ناظر یک پیوند ارتباطی می‌باشد. بنابراین همسایگان فوری رئوس وجهی هستند که هدف در آن قرار دارد و بقیه رئوس این وجه همسایگان دور ناظر نامیده می‌شوند. این الگوریتم برای صرفه‌جویی در مصرف توان از یک ماشین حالت استفاده می‌کند که دارای سه حالت فعال، بیدار و غیرفعال است که REF _Ref349470343 h شکل2-12، ماشین حالت الگوریتم TTMB را نشان می‌دهد. در حالت فعال حسگرها می‌توانند اطلاعات را ارسال و دریافت کنند و همچنین توانایی تشخیص هدف را دارند ولی در حالت بیدارباش حسگر فقط توانایی تشخیص هدف را دارد و در حالت خواب حسگر هیچ‌گونه عملی انجام نمی‌دهد. در REF _Ref349470343 h شکل2-12 حالت S0 اشاره به این دارد که حسگر در حالت فعال قرار دارد، حالت S1 اشاره به این دارد که حسگر در حالت بیدارباش قرار دارد و حالت S2 اشاره به این دارد که حسگر در حالت خواب قرار دارد. در این الگوریتم با استفاده از مکان کنونی هدف و مکان آن در یک واحد زمانی قبل سرعت و جهت حرکت هدف را به دست میآورد و با استفاده از یک توزیع دو بعدی گوسی موقعیت آینده هدف پیش‌بینی می‌گردد و حسگری که به هدف پیش‌بینی‌شده نزدیک‌تر است به عنوان ناظر جدید انتخاب می‌گردد. بنابراین در پروتکل TTMB ابتدا رهگیر یک پیام را با روش سیل‌آسا به تمام حسگرها می‌فرستد تا از محل هدف مطلع شود. حسگری که به هدف از همه نزدیک‌تر است به عنوان ناظر انتخاب می‌شود. در هنگام گم شدن هدف، به منظور شناسایی اهداف گم شده اگر ناظر نتواند هدف را شناسایی کند کارها بدست ناظر پشتیبان سپرده میشود. در صورتی که پشتیبان نیز موفق به شناسایی هدف نگردید، به ناظر قبلی پیامی ارسال میگردد و ناظر قبلی از تمام همسایگان دورن وجهی‌اش می‌خواهد تا به دنبال هدف بگردند و اگر آن‌ها نیز موفق به شناسایی هدف نگردیدند از حسگرهای وجوه همسایه ناظر قبلی به منظور شناسایی هدف کمک گرفته میشود و در صورتی که آن‌ها هم هدف را شناسایی نکردند پیامی به رهگیر ارسال میگردد تا پرسش را دوباره تکرار کند.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 12: ماشین حالت الگوریتم TTMB [12].2-4-2-الگوریتم کاهش خطا مکانی به صورت انرژی آگاهدر الگوریتم کاهش خطای مکانی به صورت انرژی آگاه[13]، یک چارچوب کاهش خطای مکانی برای رهگیری اهداف ارائه گردیده است که در این چارچوب کاهش خطای مکانی از دو رویکرد اجتناب از خطا و تصحیح خطا استفاده گردیده است. رویکرد اجتناب از خطا شامل یک روش جلوگیری از خطا به وسیله بیدار کردن گروهی از حسگرها پیش از رسیدن هدف به موقعیت پیش‌بینی‌شده هدف است که اگر تغییر جهتی بر خلاف پیش‌بینی به وجود آمد هدف قابل‌شناسایی باشد. بنابراین رویکرد تصحیح خطا به دلیل پیچیدگی زمانی و محاسباتی آن در بدترین حالت استفاده می‌شود. وقتی رویکرد اجتناب از خطا جواب نداد ناحیه بیدارباش حسگرها به اندازه مناسب بزرگ می‌شود. با توجه به اینکه برای رهگیری هدف، پیش‌بینی صحیح مکان بعدی هدف و حوزه مناسب برای بیدار کردن حسگرها مهم میباشد و در صورت انتخاب مناسب حوزه بیدارباش، تغییر اندک در جهت حرکت هدف، باعث گم شدن هدف نمی‌شود بنابراین اندازه حوزه بیدارباش بسیار مهم میباشد و بر اساس عوامل گوناگونی مانند سرعت هدف، زمان سپری‌شده، نرخ خطای قابل‌تحمل و غیره بدست آورده میگردد. REF _Ref349472766 h شکل2-13 حوزه‌های بیدارباش کنونی و آینده را نشان میدهد.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 13: حوزه‌های بیدارباش کنونی و آینده[13].در REF _Ref349472766 h شکل2-13 منطقه سایه‌دار محل وجود هدف است و دایره با خط ممتد حوزه بیدارباش هدف در زمان کنونی است. اما دایره خط چین حوزه بیدارباش برای زمان آینده هدف را نشان میدهد. θ زاویه‌ای است که با آن مقدار دقت در رهگیری و اندازه خطای قابل‌تحمل طرح تنظیم می‌شود. هر چه مقدار آن بزرگتر باشد احتمال گم شدن هدف کمتر می‌شود اما انرژی بیشتر در شبکه مصرف می‌شود. در الگوریتم کاهش خطای مکانی به صورت انرژی آگاه، در رویکرد اجتناب از خطا باید هدف به اندازه کافی در حوزه بیدارباش کنونی باقی بماند تا بتوان پیام بیدارباش به حسگرهای حوزه بیدارباش بعدی ارسال گردد. حسگرها در این روش به چهار گروه تقسیم می‌شوند: حسگرهای خوابیده، حسگرهای فعال بدون خطا، حسگرهای فعال با خطا و حسگرهای در حوزه آینده. این گروه‌بندی در REF _Ref349472878 h شکل2-14 نشان داده شده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 14: انواع حسگرها در رویکرد اجتناب از خطا [13].همان طور که در REF _Ref349472878 h شکل2-14 نشان داده شده است حسگرهای فعال بدن خطا می‌توانند هدف را تشخیص دهند ولی حسگرهای فعال با خطا نمی‌توانند هدف را تشخیص دهند. حسگرهای فعال آینده، مربوط به حسگرهای فعالی هستند که در حوزه آینده قرار دارند و مسئولیت ردیابی هدف در زمان آینده را بر عهده خواهند داشت. اگر هدف در ناحیه قطاع سایه‌دار باشد در نتیجه در زمان بعدی در حوزه بیدارباش پیش‌بینی‌شده خواهد بود اما اگر نباشد الگوریتم تصحیح خطا اجرا می‌گردد. اگر زمان کافی برای محاسبه مجدد وجود داشته باشد فرایند پیش‌بینی دوباره تکرار شده و مکان جدید بدست آمده و حسگرهای آن حوزه به حالت بیدارباش می‌روند. ولی اگر زمان کافی برای این کار نباشد یعنی خطا در مکان‌های نزدیک مرز حوزه بیدارباش فعلی تشخیص داده شد خود حسگر مرزی حوزه بیدارباش خود را تشکیل می‌دهد تا زمانی کافی برای بیدار کردن حوزه پیش‌بینی‌شده قبل از رسیدن هدف به آن را مهیا کند. پس از این کار فرایند تکنیک اجتناب از خطای معمول ادامه می‌یابد. در مکانیزم تصحیح خطا اگر هدف در مدت زمان معینی به حوزه بیدارباش پیش‌بینی‌شده نرسید سرخوشه فعلی باید یک حوزه بیدارباش جدید و بزرگتر تعریف کرده تا بتوان هدف را ردیابی کرد. این امر از طریق تنظیم یک زمان‌سنج در سرخوشه در حوزه بیدارباش پیش‌بینی‌شده میسر است. اگر این زمان‌سنج به انتها رسید و هدف پیدایش نشد به سرخوشه قبلی خبر می‌دهد تا حوزه جدیدتر و بزرگتر را تشکیل دهد. در این الگوریتم با استفاده از آخرین سرعت بدست آمده و سرعت حداکثری و شتاب هدف، یک شعاع بهینه که از شعاع حداکثری کمتر است بدست آورده میشود و بدین ترتیب انرژی کمتری در شبکه مصرف میگردد.
2-4-3-الگوریتم FTPSدر الگوریتم FTPS [14]، یک رویکرد رهگیری هدف مقاوم در برابر بروز خطا در شبکه حسگر بی‌سیم ارائه گردیده است تا بتواند از گم شدن هدف جلوگیری گردد. این رویکرد با استفاده از تکنیک پیش‌بینی رشدی چند سطحی، قابلیت اطمینان پیشبینی را افزایش و تعداد حسگرهای فعال‌شده را کاهش میدهد و بدین طریق انرژی را به صورت بهینه مصرف می‌کند.
در الگوریتم FTPS فرض گردیده است که شبکه به خوشه‌هایی تقسیمبندی گردیده است. در این الگوریتم فرض گردیده است که تمام حسگرها مکان خود را میدانند و هر خوشه نیز دارای یک سرخوشه میباشد که از اعضای خوشه خود باخبر میباشد. در سازوکار رهگیری هدف به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تمام حسگرها بجز یک حسگر که هدف را دنبال می‌کند خواب هستند. رهگیری هدف هنگامی‌که سرخوشه پیامی مبنی بر اینکه هدف احتمالا در خوشه تحت نظارت آن است دریافت کرد شروع می‌گردد، سپس سرخوشه تمام حسگرهای خوشه خود را به منظور تشخیص هدف به حالت فعال می‌برد. بنابراین سرخوشه تمام پردازش‌های رهگیری هدف را انجام میدهد و اعضای آن فقط داده‌های حس شده از هدف را به آن ارسال می‌کنند. به منظور انجام مکانیزم های رهگیری هدف و بازیابی از دو زمان‌سنج به نام‌های زمان‌سنج رهگیری و زمان‌سنج بازیابی به ترتیب به منظور تشخیص پایان زمان رهگیری و زمان بازیابی توسط سرخوشه استفاده می‌گردد. در صورتی که سرخوشه پیام تشخیص هدفی را از اعضایش دریافت نکند بررسی می‌کند که آیا امکان پیشبینی با سطوح بالاتر و دقیقتر وجود دارد و یا خیر. اگر امکان پیش‌بینی با سطوح بالاتر وجود داشت فرایند رهگیری ادامه می‌یابد و سرخوشه جاری سرخوشه بعدی را بیدار می‌کند. در غیر این صورت هدف گم شده تلقی می‌شود و سرخوشه فرایند بازیابی هدف را آغاز میکند. در فرایند بازیابی ابتدا برد حوزه بازیابی بر اساس آخرین سرعتهای ثبت‌شده هدف محاسبه میگردد. سپس پیام بیداری توسط سرخوشه جاری به تمام سرخوشه های درون حوزه بازیابی فرستاده می‌شود و زمان‌سنج بازیابی راهاندازی می‌گردد. در این هنگام هر سرخوشه که این پیام را دریافت می‌کند به اعضایش می‌گوید که به دنبال هدف بگردند و زمان‌سنج رهگیری خود را راه‌اندازی می‌کند. وقتی زمان‌سنج به پایان رسید، اگر هدف در خوشه پیدا شد یک پیام تایید به سرخوشه جاری ارسال می‌کند تا از محاسبه مجدد برد حوزه بازیابی و فرستادن پیام بیدارباش جلوگیری کند و سرخوشهای که هدف در برد خوشه تحت نظارت آن قرار دارد به عنوان سرخوشه جاری انتخاب می‌شود و رهگیری از این سرخوشه ادامه می‌یابد. اگر قبل از پایان زمان‌سنج بازیابی سرخوشه جاری هیچ پیام تاییدی مبنی بر پیدا شدن هدف دریافت نکرد، سرخوشه جاری برد حوزه بازیابی خود را افزایش داده و پیام بیدارباش را برای سرخوشه های درون برد حوزه بازیابی ارسال می‌کند. اگر چند خوشه بتوانند هدف را تشخیص دهند سرخوشه فعلی برای جلوگیری از ثبت چند مسیر برای هدف هنگام دریافت اولین پیام تایید، پیامی به دیگر خوشه‌ها ارسال می‌کند تا از ادامه جستجوی هدف منصرف شوند. در سازوکار پیش‌بینی ارائه شده در این الگوریتم تعداد سطوح پیش‌بینی بر اساس حرکت هدف بعد از فاز یادگیری محاسبه می‌گردد و بدین منظور حسگرها تعداد شکست‌ها در پیدا کردن هدف را ثبت می‌کنند. بعد از ثبت هر خطای پیشبینی، در آخر با یک آستانه خطا مقایسه می‌شود و اگر از آن بیشتر بود یکی به سطوح پیش‌بینی اضافه می‌شود و هر تشخیص صحیح پیش‌بینی نیز ثبت می‌گردد و در انتها با یک آستانه موفقیت مقایسه می‌شود و اگر از آن بیشتر بود از سطوح پیش‌بینی یکی کم می‌گردد. REF _Ref349474674 h شکل2-15 مثالی را نشان می‌دهد که در آن تعداد سطوح پیش‌بینی، برابر سه است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 15: مثالی از پیش‌بینی سه سطحی [14].2-4-4-الگوریتم HPS
در الگوریتمHPS [15]، یک رویکرد پیش‌بینی سلسله مراتبی به منظور رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر سلسلهمراتبی ارائه گردیده است. در این الگوریتم فرض گردیده است که شبکه به خوشه‌هایی تقسیمبندی گردیده است و هر کدام از این خوشه‌ها دارای یک سرخوشه میباشند. در این الگوریتم از یک رویه پیشبین استفاده شده است که این رویه با استفاده از تکنیک کمترین مربعات بازگشتی و مکان‌های پیشین بدست آمده هدف، مکان بعدی هدف پیش‌بینی میشود. در این معماری دو لایه، حسگرهای شبکه به دو دسته سرخوشه‌ها و حسگرهای معمولی تقسیم گردیدهاند که سرخوشهها میتوانند با حسگرهای معمولی عضو خود در ارتباط باشند و همچنین سرخوشه‌ها میتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند. حسگرهای معمولی عضو خوشه، حسگرهایی از نوع حسگرهای دودویی فرض شده‌اند که اگر هدف در برد حسی آن‌ها قرار دارد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را برای سرخوشه خودشان ارسال میکنند. حسگرهای سرخوشهها دارای توان پردازشی بالاتری نسبت به حسگرهای معمولی هستند و از منبع انرژی بی‌نهایتی برخوردارند ولی حسگرهای معمولی، حسگرهایی هستند که دارای زیرسیستم‌هایی با توان پردازشی و انرژی محدودی میباشند. در این معماری فرض گردیده است که سرخوشه‌ها و حسگرهای معمولی می‌توانند در دو حالت خوابیده و فعال، به فعالیت خود ادامه دهند. حسگرهای سرخوشه هنگامی در حالت فعال قرار می‌گیرند که یک سرخوشه همسایه‌اش به آن اطلاع دهد که هدف از خوشه تحت نظارت آن عبور خواهد کرد و هنگامی‌که یک سرخوشه در حالت فعال قرار گرفت، بر مبنای حرکت هدف برای حسگرهای عضو خود را که در مسیر حرکت هدف قرار دارند، پیام بیدارباش را ارسال میکند. حسگرهای عضو سرخوشه فعال با دریافت پیام بیدارباش از حسگر سرخوشه خود حالت خود را به حالت فعال تغییر می‌دهند. در این الگوریتم به منظور مصرف غیرضروری انرژی، از بین حسگرهای معمولی که سرخوشه پیام فعال شدن را به آن‌ها ارسال میکند، فقط حسگرهایی که دارای احتمال بالاتر از p هستند حالت خود را به حالت فعال تغییر می‌دهند. حسگرهای معمولی طوری پیاده‌سازی شده‌اند که هر حسگر، عضو خوشه‌ای قرار میگیرد که کمتری فاصله را تا حسگر سرخوشه دارد. سرخوشه به منظور ارسال اطلاعات به حسگرهای عضو خود یک برد مخابراتی که برابر با قطر دایره محیطی محدب خوشه تعیین می‌کند. این برد در REF _Ref349483800 h شکل2- 16 نشان داده شده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 16: تعیین برد مخابراتی خوشه [15]. در این الگوریتم به منظور مکان‌یابی هدف از الگوریتم مکان‌یابی مرکز جرم استفاده‌شده است. در این الگوریتم مکان هدف با استفاده از میانگین حسابی طول و عرض جغرافیایی حسگرهایی که هدف را تشخیص داده‌اند تخمین زده می‌شود و به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی حسگرهایی که فعال هستند و نتوانستند هدف را تشخیص دهند اطلاعاتی را به سرخوشه ارسال نمیکند. در الگوریتم پیشگویی با استفاده از الگوریتم RLS، حسگرهایی که از زمان جاری روشن هستند و تعدادی دیگر که از زمان قبل روشن بوده‌اند سرخوشه جاری مکان بعدی هدف پیش‌بینی می‌گردد. سرخوشه در این مکان به عنوان سرخوشه پیشرو جدید انتخاب می‌گردد. سپس حسگرهای این مکان تا شعاع مخابراتی تعیین‌شده فعال می‌گردند. از حسگرهای فعال‌شده، حسگرهایی که در حوزه نظارت سرخوشه پیشرو نیستند سرخوشه های آن‌ها به عنوان زیر پیشروها به سرخوشه پیشرو شناخته می‌شوند. هنگامی که هدف توسط سرخوشه پیشرو تشخیص داده شد حسگرهایی که از دو زمان قبل فعال بوده‌اند خاموش می‌گردند و بعد از آن حسگرهایی که در زمان قبل و زمان جاری فعال هستند اطلاعات حسی خود را به سرخوشه های خود می‌فرستند و سرخوشه‌ها اطلاعات خود را به سرخوشه پیشرو ارسال می‌کنند. در نهایت سرخوشه پیشرو مکان بعدی هدف را پیش‌بینی کرده و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. در این الگوریتم در صورت از کار افتادن حسگر سرخوشهای به منظور جلوگیری از به وجود آمدن اختلال در رهگیری هدف یک سرخوشه جدید برای آن خوشه در نظر گرفته می‌شود و حسگرها تحت نظارت آن سرخوشه به کار خود ادامه می‌دهند.
2-4-5-الگوریتم PESدر الگوریتم PES [16]، به منظور رسیدن به حالت ایدهآل مصرف انرژی در شبکه، الگوریتمی ارائه گردیده است که توسط آن تعداد دفعات نمونه‌برداری توسط حسگرها و تعداد حسگرهایی که در امر رهگیری شرکت دارند، کاهش یافته است. این الگوریتم از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتند از: بخش پیشبینی برای پیشبینی حرکت هدف، مکانیزم بیدار سازی حسگرهای مورد نظر و مکانیزم بازیابی هدف. در الگوریتم PES ابتدا مکان بعدی هدف توسط حسگر جاری که هدف را تشخیص داده است پیش‌بینی می‌گردد و قبل از اینکه به خواب برود موعد بیداری آن‌ها را محاسبه کرده و به حسگرهای مورد نظر پیام بیدارباش ارسال می‌کند. پس از گذشتن زمان خواب، حسگر جاری به همراه حسگرهای مورد نظر بیدار می‌گردند و اگر در تشخیص هدف موفقیتی کسب نگردید مکانیزم بازیابی هدف اجرا می‌گردد.
در این الگوریتم به منظور پیش‌بینی مکان آینده هدف از سه نوع الگوریتم اکتشافی استفاده گردیده است. در الگویتم اول که اکتشاف فوری نام دارد فرض می‌شود که سرعت و جهت حرکت هدف در طول پیش‌بینی ثابت است و بر این اساس مکان آینده هدف پیش‌بینی می‌گردد. این الگوریتم به دلیل اینکه حسگر جاری نیازی به دانستن تاریخچه حرکتی هدف ندارد، بسیار ساده و از نظر مصرف انرژی بسیار مناسب است. در الگوریتم دیگری با نام اکتشاف میانگین با توجه به تاریخچه سرعت و جهت آن در چند نمونه‌برداری اخیر و میانگین‌گیری از آن‌ها مکان آینده هدف پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، این الگوریتم به دلیل اینکه نیاز به انتقال اطلاعات مربوط به حرکت هدف به حسگرهای دیگر وجود دارد، دارای سربار مخابراتی بیشتری نسبت به الگوریتم اکتشاف فوری است. ولی در الگوریتم آخر که میانگین نمایی نام‌گذاری شده است، بر اساس وزن‌هایی که به نقاط مختلف نمونه‌برداری داده می‌شود میانگین‌گیری انجام می‌گیرد.
در این الگوریتم به منظور بیدار سازی مجموعه حسگرها نیز از سه رویکرد استفاده گردیده است. در رویکرد اول حسگر جاری تنها حسگر مقصد پیش‌بینی‌شده را فعال میکند. در رویکرد دوم، علاوه بر حسگر مقصد تمام حسگرهای موجود در مسیر بین حسگر جاری و حسگر مقصد فعال می‌گردند تا احتمال گم شدن هدف کاهش یابد. بنابراین این رویکرد قادر است تغییرات مقدار سرعت را نیز پیش‌بینی کند. در رویکرد سوم بیدار سازی حسگرهای همسایه مسیر پیش‌بینی‌شده علاوه بر بیدار سازی حسگرهای موجود در مسیر پیش‌بینی‌شده صورت می‌پذیرد تا این رویکرد تغییرات مقدار و جهت سرعت هدف را بتوانند پوشش دهند و در صورت تغییرات جزئی حرکت هدف، هدف قابل‌شناسایی باشد. REF _Ref349486030 h شکل2-17 رویکردهای بیدارسازی را نشان می‌دهد.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 17: توابع اکتشافی برای مکانیزم های بیدار کردن حسگرها [16].در صورت گم شدن هدف حسگر جاری از رویکرد بیدارسازی آخر استفاده می‌گردد تا هدف پیدا شود و در صورت شکست این روش تمام حسگرهای شبکه فعال می‌گردند تا مکان هدف مورد نظر تشخیص داده شود. این امر از طریق یک ارسال پیام سیلآسا به تمام حسگرها صورت می‌پذیرد. به منظور جلوگیری از رفتن به مرحله پرهزینه آخر، هنگامی‌که هدفی در مرحله اول پیدا شد حسگری که آن را پیدا میکند به حسگر شروع‌کننده فرایند بازیابی هدف اطلاع می‌دهد تا حسگر شروع‌کننده فرایند بازیابی مرحله پرهزینه آخر بازیابی هدف را اجرا نکند.
2-4-6-الگوریتم DPRدر الگوریتم DPR [17]، به منظور گزارش موثر مکان هدف به ایستگاه پایه الگوریتمی بر مبنای پیش‌بینی دوگانه ارائه گردیده است، تا مصرف انرژی به حداقل رسانده شود. در این روش ایستگاه پایه و حسگرها مسیر حرکت هدف را پیش‌بینی می‌کنند تا از تبادلات میان آن‌ها کاسته شود. بدین منظور یک مدل پیش‌بینی در حسگرها و ایستگاه پایه پیاده‌سازی میگردد و حسگرها و ایستگاه پایه با استفاده از تاریخچه هدف موقعیت هدف را به صورت دائم پیش‌بینی میکنند. در این حالت تا وقتی که داده‌های جمع‌آوری شده توسط حسگرها با دادههای خروجی پیش‌بینی کننده یکی باشد نیازی نیست که حسگرها داده‌ای به ایستگاه پایه ارسال کنند. اما اگر تطابق نداشته باشند حسگرها باید داده جمعآوری شده را به ایستگاه پایه بفرستند. با توجه به اینکه سربار بسته‌های انتقالی میان حسگرهای حسگر کمتر از انتقال بسته‌ها به ایستگاه پایه است بنابراین این الگوریتم قادر است در مصرف توان صرفه‌جویی کند. یکی از عواملی که بر دقت این پیش‌بینی‌ها اثر میگذارد مدلی است که برای پیش‌بینی مکان اهداف در نظر گرفته می‌شود. دو نوع مدل مکانی وجود دارد که شامل مدل‌های جغرافیایی و نمادین می‌شوند. مدل جغرافیایی همان مختصات دقیق هدف است درحالی‌که مدل نمادین که بر اساس روشهایی مکان هدف تخمین زده میشود دارای دقت و پیچیدگی کمتری میباشند. این مدلها در REF _Ref349487324 h شکل2-18 نشان داده شده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 18: مدل‌های مکانی [17].مدل‌های نمادین به چهار دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از:
مدل سلول حسگر که ساده‌ترین و بی‌دقت ترین مدل نمادین بشمار میرود و در آن مکان هدف را به وسیله شناسه هر حسگر که هدف در آن قرار دارد مشخص می‌گردد.
مدل مثلث که از اتصال نقاط پایانی مرز میان دو حسگر با مرکز سلول حسگر، شکل می‌گیرد. این مدل باعث کاهش منطقه شناسایی‌شده و سادگی تخمین مثلث مربوطه می‌شود.
مدل شبکه که از خطوط مشبک فرضی در شبکه بدست میآید. هر چه تعداد این مشبکها بیشتر باشد دقت مدل بیشتر می‌گردد و به مدل جغرافیایی نزدیک‌تر می‌گردد.
مدل مختصات که دقیق‌ترین مدل نمادین محسوب می‌گردد و مختصات دقیق هدف را نشان می‌دهد.
2-5-رویکرد مبتنی بر خوشهدر رویکرد مبتنی بر خوشه، شبکه به گروه‌هایی از حسگرها تقسیم می‌شود که هر گروه خوشه نامیده می‌شود. این کار برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی انجام می‌شود. هر خوشه دارای یک سرخوشه است که وظیفه رهگیری هدف و انجام محاسبات مربوطه را به عهده دارد. در این قسمت، برخی از پژوهشهای ارائه‌شده مربوط به این رویکرد بررسی می‌گردد.
2-5-1-الگوریتم رهگیری اهداف سریعدر الگوریتم رهگیری اهداف سریع [18]، به دلیل کاهش دادن احتمال گم شدن هدف، حرکت هدف پیش‌بینی میگردد و حسگرهایی که در مسیر هدف قرار دارند قبل از رسیدن هدف به آن‌ها فعال می‌گردند. هنگامی‌که هدف وارد شبکه می‌شود حسگری که از همه به هدف نزدیک‌تر است به عنوان سرخوشه انتخاب می‌شود. بدین منظور حسگری که هدف را تشخیص داده است بر اساس قدرت سیگنال دریافتی از هدف یک زمانسنج را راه‌اندازی می‌کند به طوری که هر چه قدرت سیگنال دریافتی بیشتر باشد مقدار اولیه زمانسنج کمتر خواهد بود. بنابراین اگر یک حسگر تا اتمام زمانسنج خود پیامی مبنی بر اینکه حسگر دیگری سرخوشه شده است را دریافت نکند خود را به عنوان سرخوشه اعلام کند و این مطلب را با دادن یک پیام به همسایگانش اطلاع دهد. در الگوریتم به دلیل اینکه ممکن است فواصل بین حسگرهایی که هدف را تشخیص داده‌اند بیش از یک پرش فاصله داشته باشند و احتمال اینکه بیش از یک حسگر، کاندید سرخوشه باشند وجود خواهد داشت بنابراین زمانسنج دومی بین کاندیدها راه‌اندازی می‌گردد تا با مکانیزم فوق یک حسگر سرخوشه گردد.
هنگامی‌که سرخوشه انتخاب شد سرخوشه یک پیام مبنی بر اینکه سرخوشه شده است را برای تمام همسایگانش که یک یال با آن فاصله دارند می‌فرستد. هر حسگری که این پیام را دریافت می‌کند به عنوان یک عضو از این خوشه قرار میگیرد. سپس، این اعضا قدرت سیگنال دریافتی خود را در زمان‌های مشخصی به سرخوشه می‌رسانند تا سرخوشه قادر به مکان‌یابی هدف باشد. سرخوشه پس از دریافت این اطلاعات از تمام حسگرهای عضو خوشه خود برای تعیین محل هدف، سه پیام که حسگرهای ارسال‌کننده آن به هدف نزدیک‌تر میباشند را انتخاب می‌کند و مکان جاری هدف و سرعت و جهت حرکت هدف را با استفاده از تکنیک های مکان‌یابی هدف بدست می‌آورد. سرخوشه جاری با توجه به سرعت و مسیر حرکت هدف که محاسبه می‌گردد، تعداد خوشه‌های مورد نیاز برای تشکیل در مسیر هدف را مشخص می‌کند. هر چه سرعت هدف بالاتر باشد تعداد این خوشه‌ها نیز بیشتر خواهد شد. حسگرهای موجود در این خوشه‌ها به حالت فعال میروند و تا وقتی که هدف را تشخیص نداده‌اند حالت خود را به حالت خوابیده تغییر نمیدهند. REF _Ref349488720 h شکل2-19 ماشین حالت این الگوریتم را نشان می‌دهد.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 19: ماشین حالت الگوریتم رهگیری اهداف سریع [18].در صورتی که هدف از مسیر پیش‌بینی‌شده خود منحرف شود یکی از خوشهها به این موضوع پی می‌برد. بنابراین حسگر سرخوشهای که هدف در برد خوشه آن قرار دارد جهت جدید حرکت هدف را محاسبه میکند و خوشهها در جهت جدید فعال میگردند. این فرایند بدین گونه انجام میشود که سرخوشه فعلی با توجه به مسیر حرکت محاسبه‌شده نزدیک‌ترین حسگر به این مسیر را به عنوان سرخوشه انتخاب میکند و پیام سرخوشه شدن را برای آن ارسال می‌کند. سرخوشه جدید، خوشه‌های جدید خود را توسط الگوریتم تشکیل خوشه ایجاد می‌کند و با توجه به فعال بودن حسگرهایی که در مسیر قدیمی قرار داشته‌اند و به منظور جلوگیری از هدر رفتن انرژی در صورتی که حسگرها هدف را تا مدت زمان معینی تشخیص ندهند حالت خود را به حالت خوابیده تغییر می‌دهند.
2-5-2-الگوریتم رهگیری هدف با همکاری خوشههادر الگوریتم رهگیری هدف با همکاری خوشهها [19]، یک معماری رهگیری هدف ارائه گردیده است که بر اساس مصرف انرژی الگوریتم سعی در بهینهسازی آن شده است. در این الگوریتم فرض می‌گردد هنگامی تشخیص هدف صورت گرفته است که فاصله حسگر پیشرو تا هدف از یک حد آستانه کمتر باشد. بعد از تشخیص هدف الگوریتم خوشه‌بندی پویا به منظور خوشهبندی حسگرها و رهگیری هدف بکار برده می‌گردد. در الگوریتم خوشهبندی پویا به منظور شکل‌گیری خوشه ابتدا حسگری که قدرت سیگنال شناسایی هدف آن از یک حد آستانه بیشتر میباشد خود را به عنوان سرخوشه موقتی اعلام میکند. به دلیل اینکه امکان دارد بیش از یک حسگر سرخوشه گردد از یک روش انتخاب سرخوشه دو مرحله‌ای که بر اساس تاخیر تصادفی است، استفاده می‌گردد تا فقط یک حسگر به عنوان سرخوشه در هر مرحله انتخاب گردد. در روش انتخاب سرخوشه ابتدا حسگرهای سرخوشه موقتی بر اساس قدرت سیگنال دریافتی از هدف یک زمانسنج را راه‌اندازی می‌کند به طوری که هر چه قدرت سیگنال دریافتی بیشتر باشد مقدار اولیه زمانسنج کمتر خواهد بود. هر کدام از حسگرهای سرخوشه موقتی تا اتمام زمان‌سنج خود پیامی را ارسال نمیکنند. اگر در زمان اتمام زمانسنج پیامی توسط حسگر سرخوشه موقتی دریافت گردیده شده باشد، این حسگر پیامی را به همسایگان خود ارسال نخواهد کرد. در صورتی که زمانسنج یک حسگر سرخوشه موقتی خاتمه یافت و آن حسگر پیامی را دریافت نکرده باشد، بسته‌ی انرژی که حاوی اطلاعات حسی هدف میباشد را برای تمام همسایگان خود ارسال میکند و زمانسنج دومی را بر اساس قدرت سیگنال دریافتی از هدف راه‌اندازی می‌کند. در صورتی که زمانسنج دوم یک حسگر سرخوشه موقتی خاتمه یافت و آن حسگر پیامی را دریافت نکرده باشد، خود را به عنوان سرخوشه معرفی کرده و بسته حاوی اثر که حاوی اطلاعات کامل اثر میباشد ارسال میگردد [20]. هنگامی‌که سرخوشه انتخاب گردید حسگرهایی برای عضویت در خوشه تحت نظارت آن سرخوشه انتخاب می‌شوند که دارای شرایط زیر باشند:
مقدار سیگنال دریافتی آن‌ها از حد آستانه مورد نظر بیشتر باشد.
برد ارتباطی آن‌ها از فاصله آن‌ها از سرخوشه بیشتر باشد.
مقدار انرژی باقیمانده در آن‌ها بیش از حد آستانه باشد.
در این الگوریتم در صورتی که سرخوشه جدیدی ایجاد گردید، به منظور بالا بردن دقت در مکان‌یابی هدف، سرخوشه جدید اطلاعات هدف را از حسگرهایی که در خوشه قبلی به هدف نزدیک‌تر بودند بدست می‌آورد و با استفاده از آن‌ها مکان‌یابی را انجام می‌دهد.
2-5-3-الگوریتم DELTAدر الگوریتم DELTA [21]، رویدادهای موجود بین حسگرها به وسیله روش توزیع‌شده‌ای سازماندهی می‌گردند تا سربار ارتباطی موجود بین حسگرها کاهش یابد و در نتیجه دقت رهگیری هدف بالا رود. در این الگوریتم ابتدا همه حسگرها در حالت بیکار قرار دارند و هر کدام از حسگرها در فاصله‌های زمانی نمونه‌برداری هدف را شناسایی می‌کنند. در صورتی که هدفی برای اولین بار توسط حسگری شناسایی گردید، آن حسگر حالت خود را به حالت انتخاب تغییر خواهد داد. حسگرهایی که حالت آنها، حالت انتخاب می‌باشد بر اساس قدرت سیگنال دریافتی از هدف، زمان‌سنجی را راه‌اندازی می‌کنند و هنگامی‌که زمان‌سنج خاتمه می‌یابد، پیام رهبر شدن خود را مکررا به صورت همگانی به حسگرهایی که در برد ارتباطی آن قرار دارند ارسال می‌کنند. در صورتی که حسگری پیام رهبر شدن را دریافت کرد حالت خود را به حالت عضو تغییر می‌دهد و آن حسگر را به عنوان رهبر خود انتخاب می‌کند. در نهایت در صورتی که هدف توسط حسگرهای عضو شناسایی گردید، فاصله نسبی خود تا هدف را برای حسگر رهبر ارسال می‌کنند و آن حسگر نیز با استفاده از اطلاعات بدست آورده شده از حسگرهای عضو، موقعیت هدف را به ایستگاه پایه ارسال می‌کند. در صورتی که حسگر رهبر قادر به شناسایی هدف نباشد پیام انتخاب مجدد رهبر را به صورت همگانی به حسگرهای عضو خود ارسال می‌کند و حالت خود را به حالت بیکار تغییر می‌دهند. در صورت دریافت این پیام، حسگرهای عضو حالت خود را به حالت انتخاب تغییر می‌دهند تا حسگر جدیدی را به عنوان رهبر خود انتخاب کنند. REF _Ref349491468 h شکل2-20 روند تغییرات حالات حسگرها را نشان می‌دهد.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 20: ماشین حالات الگوریتم DELTA [21].2-5-4-الگوریتم DPTدر الگوریتم DPT [22]، به منظور اینکه امکان رهگیری هدف با تغییرات در مسیر حرکت و اندازه سرعت هدف امکانپذیر باشد یک معماری برای مدیریت و هماهنگ‌سازی حسگرهای موجود در شبکه‌های حسگر بیسیم ارائه گردیده است. این الگوریتم بر اساس پیشبینی عمل کرده و از خوشه‌بندی به منظور ایجاد قابلیت گسترش و قابلیت اطمینان استفاده گردیده است. در این الگوریتم سرخوشه یک توصیفگر هدف برای هر هدفی که تشخیص داده می‌شود تعریف می‌کند. توصیفگر حاوی اطلاعاتی مانند شناسه هدف، محل کنونی هدف، محل پیش‌بینی‌شده هدف و برچسب زمانی است. در هر زمان هر سرخوشه یک توصیفگر هدف به عنوان نتیجه حس کردن خوشه‌اش را به حسگر مقصد ارسال می‌کند. اولین فیلد در یک توصیف گر شناسه هدف است که برای شناسایی بدون ابهام یک هدف در بین سرخوشه های مختلف استفاده می‌شود. با استفاده از داده‌های حسی سه حسگر توسط سرخوشه و بکار بردن یکی از روش‌های موجود برای مکان‌یابی مکان فعلی هدف تعیین می‌شود. فیلد دیگر، مکان بعدی هدف است که باید با استفاده از مکان‌های قبلی محاسبه‌شده پیش‌بینی شود. در این الگوریتم به منظور جلوگیری از استفاده بیش از حد انرژی از پیش‌بینی کننده‌ای استفاده‌شده است که بر اساس دو نقطه(مکان هدف در دو موقعیت قبل) مکان آینده هدف را پیشبینی میکند. پس از اینکه محل هدف توسط سرخوشه جاری پیشبینی شد به سرخوشهای که در نزدیکی این محل است پیامی ارسال می‌گردد. آن سرخوشه نیز سه حسگری که در برد خوشه تحت نظارت سرخوشه قرار دارند و از تمام حسگرهای عضو سرخوشه به مکان پیش‌بینی‌شده هدف نزدیک‌تر هستند به عنوان حسگرهای محاسبه کننده مکان هدف فعال می‌گردند. این روند در REF _Ref349497279 h شکل2-21 نشان داده شده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 21:جستجو برای حسگرهای مکان‌یابی با شعاع حسی کم [22].حال اگر سرخوشه نتوانست سه حسگر مناسب برای مکان‌یابی هدف را پیدا کند به دلیل اینکه ارتباطات بین حسگرهای داخل خوشه نسبت به ارتباطات بین خوشه‌های متفاوت، انرژی کمتری استفاده می‌کنند بنابراین به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی فرض گردیده است که حسگرها دارای دو شعاع حسی میباشند و در این مرحله حسگرهایی برگزیده می‌گردند که مکان پیش‌بینی‌شده هدف در برد حسی حداکثر حسگر باشند. این روند در REF _Ref349497256 h شکل2-22 نشان داده شده است.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 22:جستجو برای حسگرهای مکان‌یابی با شعاع حداکثری[22].حال اگر پس از طی مرحله دوم سرخوشه نتوانست سه حسگر مناسب برای مکان‌یابی هدف را پیدا کند از خوشه‌های همسایه بدین منظور استفاده می‌گردد. این روند در REF _Ref349497244 h شکل2-23 نشان داده شده است

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 23: جستجو برای حسگرهای مکان‌یابی در خوشه‌های مجاور[22].در هنگام بروز خطا باید یک طرح بازیابی هدف وجود داشته باشد که این خطا ممکن است ناشی از بروز اشکال در حسگر با پیوند ارتباطی آن باشد. یک راه حل ساده برای این کار فعال کردن عده‌ای از حسگرها که در نزدیکی مکان مورد پیش‌بینی هدف هستند، میباشد. شعاع محل در برگیرنده این حسگرها بستگی زیادی به سرعت هدف و مدت زمان گذشته از آخرین باری که هدف تشخیص داده شده است، دارد. به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ابتدا حسگرهایی که وظیفه شناسایی هدف را دارند برد حسی خود را به برد حسی حداکثری تغییر داده تا هدف را تشخیص دهند، در صورت عدم یافت شدن هدف حسگرهایی که در رنج برد حسی نرمال حسگرهایی که وظیفه شناسایی هدف را بر عهده دارند، فعال گردیده تا جستجوی هدف در ناحیه‌ای با شعاع دو برابر برد نرمال ادامه پیدا کند و در صورت عدم یافت شدن هدف این شعاع تا آنجا افزایش می‌یابد تا هدف پیدا شود. این فرایند در REF _Ref349491582 h شکل2-24 نشان داده شده است

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 24: سطح دوم از فرایند بازیابی هدف[22].2-5-5-الگوریتم CDTAدر الگوریتم CDTA[23]، به منظور کمینه کردن رابطه بین مصرف انرژی و دقت رهگیری هدف، فرستنده یک مجموعه کمینه از حسگرها را بر اساس مسیر حرکت هدف در فاصله زمانی نمونه‌برداری بیدار می‌کند و وظیفه رهگیری هدف را بین حسگرهای فعال، زمان‌بندی می‌کند به گونه‌ای که هدف به صورت پیوسته قابل رهگیری باشد. همچنین در این الگوریتم به منظور کاهش مصرف انرژی، یک حد آستانه‌ای، برای مدت زمان شناسایی هدف توسط حسگرهای فعال در نظر گرفته شده است و در صورتی که حسگر فعال در مدت زمان حد آستانه قادر به شناسایی کردن هدف نباشد آن حسگر حالت خود را به حالت خواب تغییر خواهد داد.
در این الگوریتم فرض گردیده است که دو نوع حسگر در شبکه موجود می‌باشد: حسگرهای اجرایی و حسگرهای انتشاردهنده. حسگرهای اجرایی حسگرهایی می‌باشند که در شبکه پخش گردیده‌اند به گونه‌ای که بتوانند کل شبکه را تحت پوشش خود قرار دهند و وظیفه شناسایی اهداف متحرک و ارسال اطلاعات هدف به حسگرهای انتشاردهنده را بر عهده دارند. حسگرهای انتشاردهنده، حسگرهایی هستند که نسبت به حسگرهای اجرایی از انرژی بیشتری برخوردار خواهند بود و وظایف زیر را بر عهده خواهند داشت:
ارسال اطلاعات رسیده از حسگرهای اجرایی به حسگر چاهک
تعیین مجموعه کمینه از حسگرهای اجرایی به منظور رهگیری اهداف متحرک
ارسال پیام اخطار به حسگرهای انتشاردهنده همسایه‌هایش در هنگام خروج هدف از ناحیه مربعی شکل تحت رهبری آن
اجرای الگوریتم تصحیح خطا به منظور پیدا کردن موقعیت هدف در صورتی که حسگرهای اجرایی قادر به رهگیری هدف در فاصله زمانی نمونه‌برداری نباشند.
در این الگوریتم به منظور رهگیری هدف از دو رویه رهگیری هدف و رویه انتخاب حسگرها استفاده گردیده است. رویه رهگیری هدف از چهار فاز تشکیل گردیده است که در زیر هر کدام از این فازها توضیح داده شده است.
فاز اول: در این فاز هنگامی‌که هدف در خارج از شبکه قرار دارد، تمام حسگرهای اجرایی که بر روی یالی از ناحیه که هدف به آن یال نزدیک‌تر است، قرار دارند توسط حسگر چاهک بیدار می‌گردند
فاز دوم: در این فاز هر کدام از حسگرهای اجرایی که قادر به شناسایی کردن هدف باشند به حسگر انتشاردهنده مربوط به خود پیامی را ارسال می‌کنند. این پیام شامل شماره شناسایی حسگر اجرایی شناسایی کننده هدف، انرژی باقیمانده آن حسگر و اطلاعات بدست آمده از هدف توسط آن حسگر می‌باشد. هنگام دریافت این اطلاعات توسط حسگر انتشاردهنده، با توجه به اینکه هدف به صورت پیوسته در حال حرکت می‌باشد در هر فاصله زمانی نمونه‌برداری توسط حسگر انتشاردهنده مربوطه، سه حسگر اجرایی توسط رویه انتخاب حسگرها انتخاب می‌گردند و این سه حسگر وظیفه رهگیری هدف را بر عهده خواهند داشت. تا زمانی که جهت حرکت هدف بدست آورده نشده است حسگرهای انتخاب‌شده در فاصله زمانی قبل فعال می‌باشند تا هدف را شناسایی کنند. در این الگوریتم با توجه به اینکه روشن و خاموش کردن واحد ارتباطی حسگرها انرژی زیادی را مصرف خواهد کرد، حسگرهایی که توسط حسگر انتشاردهنده فعال گردیده‌اند حالت خود را تغییر نمی‌دهند.
فاز سوم: در این فاز به بررسی رهگیری هدف از یک ناحیه به ناحیه دیگر پرداخته شده است. با توجه به اینکه هر کدام از حسگرهای انتشاردهنده علاوه بر حسگرهای درون ناحیه تحت نظارت خود با حسگرهای مرزی نواحی همسایه‌های خود در ارتباط می‌باشند، در صورتی که هدف توسط حسگرهای مرزی همسایه‌های حسگر انتشاردهنده فعال شناسایی گردید حسگر انتشاردهنده فعال موقعیت هدف را به حسگر انتشاردهنده‌ای که هدف در ناحیه آن قرار دارد ارسال می‌کند. هنگامی‌که حسگر انتشاردهنده‌ای این پیام را دریافت کرد، در فاصله زمانی نمونه‌برداری توسط رویه انتخاب حسگر، سه حسگر انتخاب می‌گردد و حسگر انتشاردهنده این پیام حالت خود را به حالت خواب تغییر خواهد داد. این سه حسگر انتخاب‌شده توسط حسگر انتشاردهنده جاری حالت خود را به حالت فعال تغییر خواهند داد و وظیفه شناسایی هدف بر عهده این سه حسگر گذاشته می‌شود.
فاز چهارم: در این فاز به بررسی الگوریتم تصحیح خطا پرداخته شده است. در صورتی که حسگر انتشاردهنده فعال قادر به رهگیری هدف نباشد در ابتدا حسگر انتشاردهنده به تمام حسگرهای تحت نظارت خود پیامی را به صورت سیل‌آسا ارسال می‌کند تا در صورت وجود هدف در ناحیه تحت نظارت خود آن هدف شناسایی گردد. در صورتی که هدف در مرحله قبل شناسایی نگردید، حسگر چاهک تمام حسگرهای انتشاردهنده موجود در شبکه را فعال می‌کند تا در کل شبکه به جستجو هدف مورد نظر پرداخته شود و هدف شناسایی گردد.
2-6- نتیجه‌گیریدر این فصل به بررسی تحقیقات انجام‌شده در زمینه رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر همه جهته پرداخته شده است. چهار گروه اصلی الگوریتم‌های رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر همه جهته، معرفی‌شده‌اند و نمونه‌هایی از هر کدام آنها بررسی شد. این چهار گروه اصلی عبارتند از: الگویتم های مبتنی بر پیام، الگوریتم‌های مبتنی بر درخت، الگوریتم‌های مبتنی بر پیش‌بینی و الگوریتم‌های مبتنی بر خوشه. طبقه‌بندی ارائه‌شده در این فصل برای شناخت الگوریتم پیشنهادی در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفته است.

فصل سوممدل‌های حرکتی3-1- مقدمهدر بسیاری از کاربردهای شبکههای حسگر مانند رهگیری اهداف متحرک، کشف رویدادها و … لازم است که حسگرهای شبکه از مکان فیزیکی خود باخبر باشند. به دلیل اینکه حسگرها دارای انرژی محدودی می‌باشند و با توجه به اینکه سیستم GPS دارای هزینه بالایی می‌باشد، مجهز کردن تمام حسگرها به سیستمهایی نظیر GPS امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین ضرورت وجود الگوریتم‌های مکان‌یابی در شبکه‌های حسگر احساس می‌گردد. در این الگوریتم‌ها با استفاده از مکان دقیق تعداد کمی از حسگرها و معیارهای اندازه‌گیری نظیر فاصله و جهت، مکان حسگرها بدست می‌آیند که در ادامه هر کدام از این الگوریتم‌ها توضیح داده خواهد شد. به منظور شبیه‌سازی و ارزیابی کارایی سیستم های بی‌سیم متحرک و الگوریتم‌ها و پروتکل‌ها، از مدل‌های حرکتی استفاده می‌گردد. در عمل دو نوع مدل برای شبیه‌سازی سیستم های متحرک وجود دارد: اثر حرکت و مدل‌های ترکیبی. در یک مدل ترکیبی، یک سری از معاملات ریاضی بیانگر مدل می‌گردند درحالی‌که در مدل اثر حرکت که دارای دقت بالاتری نسبت به روش مدل ترکیبی میباشد، با استفاده از مکان‌های حسگر متحرک و ارتباطات میان آن‌ها مدل بیان می‌گردد. به منظور شبیه‌سازی کامل یک پروتکل جدید برای یک شبکه بی‌سیم باید یک مدل حرکتی انتخاب شود که نمایانگر حسگرهای متحرکی باشند که انتظار می‌رود در این شبکه حرکت کنند و از خصوصیات یک مدل حرکتی این است که حدالمقدور به حرکات واقعی یک حسگر متحرک نزدیک باشد و تغییرات در سرعت و جهت باید در بازههای زمانی منطقی اتفاق بیفتد. مدلهای حرکتی نیز از دیدگاه زمانی- مکانی به سه دسته تقسیم میگردد: وابستگی زمانی،
وابستگی مکانی، محدودیت جغرافیایی. مدلهای وابستگی زمانی، مدلهایی هستند که حرکت یک حسگر از تاریخچه حرکتی خود آن حسگر تاثیر میپذیرد. مدل‌های وابستگی مکانی، مدل‌هایی هستند که حسگرها با یک وابستگی فضایی حرکت می‌کند و مدل‌های محدودیت جغرافیایی مدل‌هایی هستند که حسگرها در محدوده جغرافیایی خاصی مانند خیابانها و آزادراهها و … حرکت می‌کند.
3-2-مکان‌یابی در شبکه‌های حسگردر الگوریتم‌های رهگیری هدف لازم است که حسگرها، مکان خود را به صورت فیزیکی بدانند و همچنین مجهز کردن تمام حسگرها به سیستم‌هایی نظیر GPS به دلیل پاره‌ای محدودیت‌هایی چون عدم عملکرد GPS در محیط‌های درونی، هزینه بالای این کار و اندازه و توان محدود حسگرها اصلا مقرون به صرفه نیست. بنابراین الگوریتم‌های مکان‌یابی برای شبکه‌های حسگر که وظیفه رهگیری هدف را بر عهده دارند ضروری به نظر می‌رسد. این الگوریتم‌ها با استفاده از مکان دقیق تعداد کمی از حسگرها و معیارهای اندازه‌ی مابین حسگرها، مانند فاصله و جهت، مکان حسگرها را به دست می‌آورند. در زیر انواع الگوریتم مکان‌یابی در شبکه‌های حسگر ارائه گردیده است.
3-2-1-الگوریتم زمان انتشار یک طرفهدر الگوریتم زمان انتشار یک طرفه [24]، از اختلاف بین زمان ارسال سیگنال در فرستنده و زمان دریافت سیگنال در گیرنده برای محاسبه فاصله بین حسگرهای همسایه استفاده می‌گردد و در نتیجه این الگوریتم نیازمند این است که حسگرهای گیرنده و فرستنده با یکدیگر همگام باشند. این نیاز موجب افزایش قیمت حسگرها با توجه به تقاضای ساعت‌های دقیق‌تر و یا افزایش پیچیدگی شبکه‌ی حسگر با توجه به تقاضای روش‌های همگام‌سازی سطح بالا می‌شود.
3-2-2-الگوریتم زمان انتشار رفت و برگشتدر الگوریتم زمان انتشار رفت و برگشت [24]، از اختلاف بین زمان ارسال سیگنال توسط حسگر ارسال‌کننده و زمانی که سیگنال بازتاب شده توسط حسگر ارسال‌کننده دریافت می‌شود برای محاسبه فاصله بین حسگرهای همسایه استفاده می‌گردد و بنابراین این الگوریتم نیازمند همگام‌سازی بین حسگرها نمی‌باشد. مهمترین خطایی که در این الگوریتم وجود دارد مربوط به تاخیر بازتاب سیگنال دریافتی توسط حسگر دوم می‌باشد و به منظور رفع این خطا، میزان تاخیر در حسگر دوم محاسبه می‌گردد و به حسگر اول ارسال می‌شود تا از زمان بدست آمده در اندازه‌گیری کاسته شود.
3-2-3-الگوریتم فانوس دریاییدر الگوریتم فانوس دریایی [24]، فاصله بین گیرنده و فرستنده نوری را با اندازه‌گیری دوره زمانی که گیرنده در پرتو ساکن است تخمین زده می‌شود. در این الگوریتم فرستنده Z به یک پرتو نوری موازی با پهنای ثابت b مجهز می‌باشد که این فرستنده در مبدا مستقر می‌باشد و این پرتو نور با سرعت زاویه‌ای نامعلوم w به دور فرستنده Z در حال چرخش می‌باشد. در این الگوریتم به منظور بدست آوردن میزان سرعت زاویه‌ای w از اختلاف زمانی بین لحظه زمانی که گیرنده نوری برای اولین بار پرتو را پیدا می‌کند و لحظه‌ای که برای دومین بار پرتوی نوری توسط گیرنده نوری تشخیص داده می‌شود استفاده می‌گردد و با توجه به REF _Ref348476284 h شکل 3-1 می‌توان نشان داد که با استفاده از رابطه3-1 فاصله d که به فاصله بین گیرنده و فرستنده نوری اشاره دارد بدست آورده می‌شود.
(3-1)
مهمترین مزیت این روش این است که گیرنده نوری می‌تواند اندازه‌های کوچکی داشته باشد هرچند که فرستنده ممکن است بزرگ باشد ولی عیب این روش این است که خط دید بین گیرنده نوری و فرستنده باید مستقیم باشد.

شکل 3- SEQ شکل_3- * ARABIC 1: الگوریتم فانوس دریایی[24].3-2-4-الگوریتم تخمین فاصله از طریق اندازه‌گیری قدرت سیگنال دریافتیدر الگوریتم تخمین فاصله از طریق اندازه‌گیری قدرت سیگنال [24]، فاصله بین حسگرهای همسایه را با اندازه‌گیری قدرت سیگنال دریافتی تخمین می‌زنند که این روش بر مبنای ویژگی استاندارد قدرت سیگنال دریافتی (RSSI) که در بسیاری از وسایل بی‌سیم یافت می‌شود، استوار میباشد زیرا نیاز به هیچ سخت‌افزار اضافی ندارد و بعید است که اثر مهمی روی مصرف انرژی، اندازه حسگر و قیمت آن داشته باشد. با توجه به اینکه در فضای آزاد قدرت سیگنال دریافتی(RSS) با معکوس مجذور فاصله بین گیرنده و فرستنده متناسب می‌باشد می‌توان توان دریافتی(Pr(d)) را از رابطه3-2 بدست آورد.
(3-2)
در رابطه3-2، Pt اشاره به توان فرستنده، Gt و Gr به ترتیب اشاره به بهرهی آنتن فرستنده و گیرنده و اشاره به طول موج سیگنال ارسالی بر حسب متر دارند. هرچند که مدل فضای آزاد به هر حال ایدهآل نیست و انتشار سیگنال با بازتاب، انکسار و تفریق تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما این موضوع به تجربه پذیرفته شده است که Pr(d) مربوط به قدرت سیگنال دریافتی در فاصله d از فرستنده در یک مکان خاص به صورت یک توزیع تصادفی lognormal می‌باشد که مقدار میانگین این توزیع وابسته به مکان می‌باشد. بنابراین Pr(d) را می‌توان از رابطه3-3 بدست آورد.
(3-3)
در رابطه3-3، P0(d0) اشاره به توان مرجع شناخته‌شده بر مبنای دسی‌بل- میلی وات(dbm) در فاصله مرجع d0 از فرستنده دارد. np اشاره به افت توان در مسیر دارد. این پارامتر وابسته به محیط می‌باشد و نرخی را که قدرت سیگنال دریافتی با فاصله کم می‌گردد را محاسبه می‌کند. اشاره به متغییر تصادفی گوسی با میانگین صفر و انحراف معیار دارد که به منظور محاسبه اثر shadowing به کار گرفته شده است.
با استفاده از رابطه3-3 و قدرت سیگنال دریافتی بین فرستنده و گیرنده‌ای که در فاصله dij از فرستنده قرار دارد، فاصله بین فرستنده و گیرنده به وسیله رابطه3-4 بدست آورده می‌گردد. در این رابطه Pij اشاره به قدرت سیگنال دریافتی بین فرستنده و گیرنده دارد.
(3-4)
3-2-5-الگوریتم مکان‌یابی به وسیله GPSدر این الگوریتم مکان‌یابی به وسیله GPS [24]، از 24 ماهواره که در مدار میانی زمین قرار دارند استفاده می‌گردد. مدار میانی زمین در فاصله 20200 کیلومتری از زمین قرار دارد. هر کدام از ماهواره‌ها به منظور همگام‌سازی بین ماهواره‌ها مجهز به چندین ساعت اتمی با دقت بسیار بالا می‌باشند. در این الگوریتم یک گیرنده GPS در سطح زمین قرار دارد فاصله خود را از ماهواره‌های GPS از طریق الگوریتم زمان انتشار یک طرفه بدست می‌آورد و بنابراین به صورت ایده آل با استفاده از اطلاعات بدست آمده توسط سه ماهواره، گیرنده GPS می‌تواند موقعیت خود را بدست می‌آورد. با توجه به اینکه در همگام‌سازی ساعت گیرنده و ماهواره‌ها خطاهای محاسباتی وجود خواهد داشت از الگویتم های تصحیح خطا مانند روش‌های مثلث سازی استفاده میگردد تا ساعت گیرنده با دقت بیش از ns100 به ماهواره‌ها همگام شود.
روش مثلث سازی [25]:
در این روش به منظور بدست آوردن موقعیت حسگر غیر مرجع که دارای مکان نامشخص می‌باشد از حسگرهای مرجعی که مکان آنها مشخص می‌باشد استفاده می‌گردد. همان طور که در REF _Ref348476339 h شکل 3-2 نشان داده شده است در این روش فرض گردیده است که حسگر غیر مرجع دارای موقعیت (x,y) می‌باشد و هر کدام از حسگرهای مرجع i دارای موقعیت (xi,yi) و زاویه با محور x می‌باشند. در REF _Ref348476339 h شکل 3-2، S1 و S2 حسگرهای مرجع،و به ترتیب زاویه حسگر مرجع 1 و 2 با محور x می‌باشند و X نیز به حسگر غیر مرجع اشاره دارد.

شکل 3- SEQ شکل_3- * ARABIC 2: روش مثلث سازی[25].بنابراین در این روش با مشخص بودن موقعیت حسگرهای مرجع و زاویه آنها با محور x و با توجه به رابطه3-5 می‌توان موقعیت حسگر غیر مرجع x را بدست آورد.
(3-5)
در این روش به وسیله هر کدام از زوج حسگرهای مرجع (Si,Sj) موقعیت حسگر غیر مرجع بدست آورده می‌شود و به وسیله رابطه3-6 دقت تخمین بدست آوردن موقعیت حسگر غیر مرجع توسط آن زوج حسگر مرجع بدست آورده می‌شود. هر کدام از زوج حسگرهای مرجعی که دقت تخمین آن‌ها کمتر از دیگر زوج حسگرهای مرجع باشد به عنوان زوج حسگر مناسب انتخاب می‌گردد و به وسیله این زوج حسگر موقعیت حسگر غیر مرجع بدست آورده می‌شود.
(3-6)
همان طور که در REF _Ref348476339 h شکل 3-2 نشان داده شده است، در رابطه بالا اشاره به زاویه بین حسگرهای مرجع Si و Sj با حسگر غیر مرجع x دارد.
3-2-6-الگوریتم مکان‌یابی تک گامه با روش فانوس دریاییدر روش فانوس دریایی [24]، از یک ایستگاه پایه مجهز به سه پرتو نوری استفاده می‌شود که این پرتوها در جهت‌های محورهای x و y و z و به صورت دوطرفه انتشار می‌یابند. هنگامی‌که یک گیرنده نوری که در برد مستقیم ایستگاه پایه قرار دارد این سه پرتو را دریافت کند، مکان گیرنده نوری(Xt) متناسب با فاصله‌ی اندازه‌گیری شده از محورهای x، y، z است که آنها را به ترتیب با ، و نشان می‌دهیم. این روند در REF _Ref348476392 h شکل 3-3 نشان داده شده است. بعد از حل معادلات رابطه‌های 3-7، 3-8 و 3-9 هشت جواب بدست خواهد آمد که هر یک از این جواب‌ها در یک ناحیه از فضای سه بعدی قرار دارد. بنابراین با داشتن اطلاعات پیشین در مورد فضایی که گیرنده در آن قرار دارد تنها یک جواب صحیح بدست خواهد آمد.
(3-7)
(3-8)
(3-9)

شکل 3- SEQ شکل_3- * ARABIC 3: الگوریتم مکان‌یابی تک گامه با روش فانوس دریایی[24].3-2-7-الگوریتم مکان‌یابی چند گامه بر مبنای فاصلهشالوده‌ی اصلی این روش استفاده از اندازه‌گیری فاصله‌ی بین حسگرها در شبکه‌ی حسگر برای مکان‌یابی درست شبکه است. بر اساس روش پردازش داده‌ها، الگوریتم‌های مکان‌یابی بر مبنای فاصله به دو دسته تقسیم می‌شوند: الگوریتمهای متمرکز، الگوریتم‌های توزیع‌شده.
الگوریتم‌های متمرکز، الگوریتم‌هایی هستند که در آنها از یک پردازشگر مرکزی برای جمع‌آوری تمام فاصله بین حسگرها و فراهم ساختن یک نقشه از کل شبکه‌ی حسگر استفاده می‌شود. مزایای این الگوریتم عبارت است:
پیاده‌سازی این الگوریتم نسبت به الگوریتم‌های توزیع‌شده راحت‌تر می‌باشد.
دقت تخمین روش‌های متمرکز بهتر از الگوریتم‌های توزیع‌شده می‌باشد.
احتمال انتشار خطا در الگوریتم‌های متمرکز کمتر از الگوریتم‌های توزیع‌شده می‌باشد.
الگوریتم‌های توزیع‌شده، الگوریتم‌هایی هستند که مکان‌یابی هر حسگر بر عهده خود حسگر می‌باشد و با استفاده از فاصله‌های اندازه‌گیری شده توسط حسگر و اطلاعاتی که از همسایگانش بدست آورده است مکان خود را بدست میآورد. مزایای این الگوریتم عبارت است:
این الگوریتم‌ها برخلاف الگوریتم‌های متمرکز مشکل مقیاس‌پذیری را ندارند و در شبکه‌های بزرگ کارایی دارند.
انرژی مصرفی در این شبکه‌ها به علت انتشار محلی اطلاعات نسبت به الگوریتم‌های متمرکز کمتر می‌باشد.
زمان اجرای الگوریتم‌های توزیع‌شده نسبت به الگوریتم‌های متمرکز کمتر است .
3-3-مدل‌های حرکتی تصادفیدر مدل‌های تصادفی گره‌های متحرک به صورت تصادفی و آزاد بدون محدودیت حرکت می‌کنند. به طور دقیق‌تر مقصد، سرعت و جهت حرکت گره به صورت تصادفی و مستقل از دیگر گره‌ها انتخاب می‌شود. از انواع مدل‌های حرکتی در این زمینه می‌توان به مدل‌های نقطه راه تصادفی، جهت تصادفی، راهپیمایی تصادفی و راهپیمایی جمع‌آوری اشاره کرد.
3-3-1-مدل حرکتی نقطه راه تصادفیدر مدل نقطه راه تصادفی [26]، [27]، هر گره متحرک به صورت تصادفی یک مکان را انتخاب می‌کند و با یک سرعت ثابت که به صورت تصادفی از یک بازه بین صفر تا حداکثر سرعت مجاز گره انتخاب می‌شود، حرکت می‌کند. هنگامی‌که گره به مقصد رسید به مدت زمانی برابر بازمان مکث میایستد و پس از این مدت دوباره یک مکان تصادفی انتخاب میکند و به سمت آن با سرعت ثابت حرکت می‌کند. این فرایند آن قدر تکرار می‌گردد تا شبیه‌سازی به اتمام برسد. REF _Ref348476436 h شکل 3-4 الگوی حرکتی این مدل را نشان می‌دهد.

— (306)

center000
کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته
سجاد عبدالتاجدینی
استاد راهنما:
دکتر یاسر صمیمی
پايان‌نامه برای دریافت کارشناسي ارشد
مهندسی صنایع – گرایش صنایع
آبان 1393

تقديم به :
پدر ، مادر و همسر مهربانم که همواره چون فانوسی در تاریک راه های زندگی ، مرا در تعیین راه از چاه ، یاری رساندند.

2661920833120

تاسيس 1307
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
تأییدیه هیأت داوران شماره:
تاريخ:
هیأت داوران پس از مطالعه پایان‌نامه و شرکت در جلسه دفاع از پایان‌نامه تهیه شده تحت عنوان :
…….کاربرد آزمون نسبت درستنمایی بمنظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته…….
توسط آقای …….سجاد عبدالتاجدینی……… ، صحت و کفایت تحقیق انجام شده را برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته …..مهندسی صنایع……. گرایش …….صنایع……. در تاريخ ……../ ………/ ………13 مورد تأیید قرار می‌دهند.
1- استاد راهنما جناب آقای / سركار خانم دکتر ………..یاسر صمیمی……………….. امضاء
2- استاد مشاور جناب آقای / سركار خانم دکتر ……………………………………………….. امضاء
3- ممتحن داخلی جناب آقای / سركار خانم دکتر ……….حمید شهریاری…………. امضاء
4- ممتحن خارجی جناب آقای / سركار خانم دکتر ………..رسول نورالسنا………….. امضاء
5- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جناب آقای / سركار خانم دکتر ………..عماد روغنیان……………. امضاء
بسمه تعالي
center80772000
بسمه تعالي
center8689975
* mergeformat
تاسيس 1307
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اظهارنامه دانشجو شماره:
تاريخ:
اینجانب …….سجاد عبدالتاجدینی……… دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته …..مهندسی صنایع……. گرایش …….صنایع……. دانشکده …..مهندسی صنایع……. دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسی گواهی می‌نمایم که تحقیقات ارائه شده در پایان‌نامه با عنوان:
…….کاربرد آزمون نسبت درستنمایی بمنظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته…….
با راهنمايي استاد محترم جناب آقاي دكتر …..یاسر صمیمی….. ، توسط شخص اینجانب انجام شده و صحت واصالت مطالب نگارش شده در این پایان‌نامه مورد تأیید می‌باشد، و در مورد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بعلاوه گواهی می‌نمایم که مطالب مندرج در پایان نامه تا کنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری در هیچ جا ارائه نشده است و در تدوین متن پایان‌نامه چارچوب (فرمت) مصوب دانشگاه را بطور کامل رعایت کرده‌ام. چنانچه در هر زمان خلاف آنچه گواهی نموده ام مشاهده گردد خود را از آثار حقیقی و حقوقی ناشی از دریافت مدرک کارشناسی ارشد محروم می دانم و هیچگونه ادعائی نخواهم داشت.
امضاء دانشجو:
تاریخ:
بسمه تعالي
center8712835
* mergeformat
تاسيس 1307
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي حق طبع و نشر و مالکیت نتایج شماره:
تاريخ:
1- حق چاپ و تکثیر این پایان‌نامه متعلق به نویسنده آن می‌باشد. هرگونه کپی برداری بصورت کل پایان‌نامه یا بخشی از آن تنها با موافقت نویسنده یا کتابخانه دانشکده ….مهندسی صنایع….. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مجاز می‌باشد.
ضمناً متن این صفحه نیز باید در نسخه تکثیر شده وجود داشته باشد.
2- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می‌باشد و بدون اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.
همچنین استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مراجع مجاز نمی‌باشد.
تشکر و قدرداني:
در اینجا بر خود لازم می دانم از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر صمیمی که در تهیه این پایان نامه من را راهنمایی کردند تشکر و قدردانی کنم.
center855345
چکیده
در بعضی از کاربردهای کنترل فرآیند آماری، عملکرد فرایند یا کیفیت محصول به وسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می شود که محققان این رابطه را پروفایل می نامند. طی سال های اخیر پایش پروفایل برای مشخصه های کیفی وصفی مانند برنولی، پواسون و چندجمله ای با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته مورد توجه محققین قرار گرفته است. نمودارهای کنترل مرسوم برای پایش پروفایل علیرغم توانایی بالای خود در تشخیص وضعیت فرآیند نمی توانند زمان و علت واقعی شرایط خارج از کنترل را مشخص کنند. علاوه بر این، معمولا فاصله زمانی زیادی بین زمانی که فرآیند واقعا از کنترل خارج شده است و زمانی که نمودار کنترل این وضعیت را با ارسال سیگنال اعلام می کند وجود دارد. برای حذف منابع اصلی انحراف با دلیل، تعیین زمان واقعی ایجاد انحراف در فرآیند که به آن نقطه تغییر گفته می شود اهمیت به سزایی دارد. هدف ما در این تحقیق استفاده از آزمون نسبت درستنمایی بمنظور پایش و تخمین نقطه تغییر در پروفایل های پواسون و لجستیک در فاز2 کنترل فرایند آماری و مقایسه این روش با روش تخمین بیشترین درستنمایی مبتنی بر بکارگیری نمودار کنترلT2 برای پایش ضرایب پروفایل می باشد. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی با دقت بالاتری نسبت به روش بیشترین درستنمایی قادر به شناسایی زمان تغییر می باشد.
واژه هاي کليدي: کنترل فرآیند آماری، پروفایل لجستیک، پروفایل پواسون، مدل نقطه تغییر، الگوهای خطی تعمیم یافته، آزمون نسبت درستنمایی
center828040
2656205804545
فهرست مطالب
-9867645095800عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه و کلیات موضوع
مقدمه 2
تعریف مساله 3
ضرورت انجام تحقیق و کاربردهای آن 4
اهداف تحقیق 4
مفروضات تحقیق 5
بیان روش انجام تحقیق 5
نوآوری های پایان نامه 6
ساختار پایان نامه 6
فصل دوم: بیان مفاهیم و مروری بر تحقیقات پیشین
2-1 مقدمه 8
2-2 مفاهیم کلی 8
2-2-1 نمودارهای کنترل 8
2-2-2 انحرافات در نمودارهای کنترل 9
2-2-3 مقایسه نمودارهای کنترل 10
2-2-4 فاز 1و2 در نمودارهای کنترل 11
2-3 الگوهای خطی تعمیم یافته 12
2-4 پروفايل چیست؟ 15
2-4-1 انواع مختلف پروفايل ها 15
2-4-1-1 پروفایل خطی ساده 15
2-4-1-2 پروفایل خطی چندگانه 15
2-4-1-3 پروفایل های چندجمله ای 16
2-4-1-4 پروفایل غیر خطی 16
2-4-2 پروفايل پواسون 16
2-4-3 پروفايل لجستیک 18
2-5 نقطه تغییر 20
2-5-1 برآوردکننده اریب نقطه تغییر 20
2-5-2 اهداف و فواید تجزیه و تحلیل نقطه تغییر 21
2-5-3 انواع داده ها در بررسی نقطه تغییر 21
2-5-4 انواع تغییرات در بررسی نقطه تغییر 22
2-5-4-1 تغییر پله ای 22
2-5-4-2 تغییر پله ای چندگانه 24
2-5-4-3 تغییر با روند خطی 25
2-5-4-4 تغییر مونوتنیک 26
2-5-5 شناسایی نقطه تغییر در پایش پروفایل 28
2-5-5-1 رویکرد برآورد MLE 28
2-5-5-2 رویکرد برآورد CUSUM 29
2-5-5-3 رویکرد برآورد EWMA 30
2-5-6 تخمین نقطه تغییر در پروفایل های لجستیک و پواسون 32
2-6 جمع بندی 34
فصل سوم: روش پیشنهادی جهت کشف نقطه تغییر
3-1 مقدمه 36
3-2 تعریف مساله 36
3-3 روشهای پیشنهادی 37
3-3-1 تخمین نقطه تغییر پروفایل های پواسون با استفاده از برآورد MLE 37
3-3-2 توسعه مدل نقطه تغییر پروفایل های پواسون و ایجاد نمودار کنترل LRT 38
3-3-3 تخمین نقطه تغییر پروفایل های لجستیک با استفاده از براورد MLE 42
3-3-4 توسعه مدل نقطه تغییر پروفایل های لجستیک و ایجاد نمودار کنترلLRT 43
3-4 جمع بندی 45
فصل چهارم: شبیه سازی و تحلیل نتایج
4-1 مقدمه 47
4-2 معرفی داده های مثال عددی و بیان مساله 47
4-2-1 مثال منتخب جهت پایش پروفایل های پواسون 47
4-2-2 مثال منتخب جهت پایش پروفایل های لجستیک 48
4-3 روش LRT جهت پایش پروفایل های پواسون و لجستیک (مدل نقطه تغییر) 52
4-4 نتیجه گیری و مقایسه نتایج 61
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 63
5-2 جمع بندی و نتیجه گیری 63
5-3 پیشنهاد برای پژوهش های آتی 65
فهرست مراجع 66
واژه نامه فارسی به انگلیسی 71
واژه نامه انگلیسی به فارسی 74
فهرست جدول ها
-5133246609000عنوان صفحه
جدول2-1: مقایسه مسائل پایش پروفایل در فاز1 و فاز2 12
جدول2-2: تابع احتمال الگوهای خطی تعمیم یافته پرکاربرد در زمینه پایش پروفایل ها 14
جدول2-3: انواع مختلف الگوی لجستیک و پواسون و توابع پیوندی آن ها 14
جدول2-4: خلاصه تحقیقات انجام شده در تخمین نقطه تغییر در زمینه پایش پروفایل ها 31
جدول2-5: انواع مختلف تغییرات فرآیند و رویکردهای برآورد نقطه تغییر 31
جدول2-6: تحقیقات انجام شده در زمینه تخمین نقطه تغییر پروفایل پواسون 33
جدول2-7: تحقیقات انجام شده در زمینه تخمین نقطه تغییر پروفایل لجستیک 33
جدول4-1: نتایج شبیه سازی پروفایل پواسون با روش MLE 54
جدول4-2: نتایج شبیه سازی پروفایل پواسون با روش LRT پیشنهادی 55
جدول4-3: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل پواسون با روش MLE با شبیه سازی 55
جدول4-4: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل پواسون با روش LRT پیشنهادی با شبیه سازی 55
جدول4-5: نتایج شبیه سازی پروفایل لجستیک با روش MLEبا درنظر گرفتن شیفت πi1=πi0+απi0 56
جدول4-6: نتایج شبیه سازی پروفایل لجستیک با روش LRT با درنظر گرفتن شیفت πi1=πi0+απi0 56
جدول4-7: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل لجستیک با روش MLE با درنظر گرفتن شیفت πi1=πi0+απi0 56
جدول4-8: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل لجستیک با روش LRT پیشنهادی با درنظر گرفتن شیفت πi1=πi0+απi0 57
جدول4-9: نتایج شبیه سازی پروفایل لجستیک با روش MLE با درنظر گرفتن شیفت πi1=πi0+δ 57
جدول4-10: نتایج شبیه سازی پروفایل لجستیک با روش LRT با درنظر گرفتن شیفت πi1=πi0+δ 57
جدول4-11: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل لجستیک با روش MLE با درنظر گرفتن شیفت πi1=πi0+δ 57
جدول4-12: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل لجستیک با روش LRT پیشنهادی با درنظر گرفتن شیفت πi1=πi0+δ 58
جدول4-13: نتایج شبیه سازی پروفایل لجستیک با روش MLE 58
جدول4-14: نتایج شبیه سازی پروفایل لجستیک با روش LRT پیشنهادی 58
جدول4-15: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل لجستیک با روش MLE 59
جدول4-16: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل لجستیک با روش LRT پیشنهادی 59
فهرست شکل ها
right46609000عنوان صفحه
شکل2-1: بهبود فرایند با استفاده از نمودار کنترل 9
شکل2-2: تاثیرات انحرافات بادلیل و انحرافات تصادفی 10
شکل2-3: روند تخمین پارامترهای رگرسیون پواسون شرفی وهمکاران 18
شکل2-4: تغییر پله ای 23
شکل2-5: تغییر پله ای در نمودار کنترل شوهارت 23
شکل2-6: تغییر پله ای چندگانه 24
شکل2-7: تغییر پله ای چندگانه در نمودار کنترل شوهارت 24
شکل2-8: تغییر با روند خطی 25
شکل2-9: تغییر با روند خطی در نمودار کنترل شوهارت 25
شکل2-10: تغییر ایزوتونیک 27
شکل2-11: تغییر ایزوتونیک در نمودار کنترل شوهارت 27
شکل2-12: برآوردکننده ذاتی نمودار CUSUM 29
شکل2-13: برآوردکننده ذاتی نمودار EWMA 30
شکل4-1: فلوچارت تولید داده های شبیه سازی پروفایل پواسون و لجستیک 51
شکل4-2: فلوچارت شببیه سازی امید ریاضی و انحراف معیار آماره های LR 53
شکل4-3: فلوچارت روش پیشنهادی LRT 60
فهرست علايم و نشانه ها
right46609000عنوان علامت اختصاری
MLE Maximum likelihood estimation
LSE Least Square Error
GLM Generalized linear model
CUSUM Cumulative sum
EWMA Exponentially weighted moving average
ARL Average run length
LRT Likelihood ratio test
فصل اول
مقدمه و کلیات موضوع
1-1 مقدمه
کنترل فرآیند آماری به عنوان شاخه ای از کنترل کیفیت آماری، مجموعه ای از ابزار است که برای کنترل و کاهش پراکندگی و در نتیجه بهبود کیفیت فرآیندها استفاده می شود. به عبارت دیگر هر روش آماری که برای کشف تغییرات فرآیند در طول زمان طراحی می شود در حوزه تحت پوشش کنترل فرآیند آماری قرار می گیرد (وودال و مونتگمری ،1999). از ابزار اصلی کنترل فرآیند آماری که به منظور بهبود کیفیت به کار گرفته می شوند می توان به هیستوگرام، برگه کنترل، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار پراکندگی، نمودار تمرکز نقص ها و نمودار کنترل اشاره نمود. از نظر مونتگومری (2005) در میان هفت ابزار فوق که غالباً ابزارهای هفتگانه عالی نامیده می شوند، نمودار کنترل مهمترین و قدرتمندترین ابزار کنترل فرآیند آماری می باشد. نمودار کنترل جهت کنترل میزان تغییرات در یک یا چند مشخصه کیفی مورد استفاده واقع می شود. در تحقیقات پیشین و به طور کلی در اکثر کاربردهای مرسوم کنترل فرآیند آماری، فرض بر این بوده است که کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند می تواند به وسیله ی توزیع یک یا چند مشخصه کیفی توصیف شده و به وسیله نمودارهای کنترل تک متغیره یا چند متغیره کنترل شود. در دهه ی گذشته محققانی همچون کنگ و آلباین (2000) و وودال و همکاران (2004) حوزه ی جدیدی را در علم کنترل فرآیند آماری معرفی نموده و عنوان می کنند که در بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی، کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند به وسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل، بهتر توصیف می شود. آنها این رابطه را پروفایل می نامند. در بسیاری از کاربردها همچون کالیبراسیون این رابطه به وسیله ی یک مدل رگرسیون خطی توصیف می شود در حالی که در کاربردهای دیگر مانند اندازه گیری های مختلف از یک متغیر یکسان مثل ضخامت در مکان های مختلف یک قطعه، مدل های پیچیده تری همچون مدل های رگرسیون غیرخطی مورد نیاز است. طی سال های اخیر پایش پروفایل برای مشخصه های کیفی وصفی مانند برنولی، پواسون و چندجمله ای با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته مورد توجه محققین قرار گرفته است. پروفایل های خطی تعمیم یافته پروفایل هایی هستند که با استفاده از تابع تبدیل مشخص به پروفایل خطی تبدیل می شوند. روش های مختلفی برای مدل سازی و پایش این گونه از پروفایل ها توسعه داده شده است. تحقیق در این حوزه از یک سو منطبق با جهت گیری علمی محققان در زمینه ی کنترل کیفیت آماری و از سوی دیگر تلاش برای پاسخ به نیاز واحدهای صنعتی یا خدماتی است که به گونه ای نیاز به مدل سازی مشخصه های کیفی به صورت پروفایل های خطی تعمیم یافته دارند.
1-2 تعریف مساله
در بسیاری از شرایط کیفیت فرآیند یا محصول به کمک رابطه ی بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل بهتر توصیف می شود لذا در هر مرحله ی نمونه گیری مجموعه ای از داده ها گردآوری می شود که می توان رابطه ی آن ها را به کمک تابعی تحت عنوان پروفایل نشان داد. پروفایل ها بر اساس نوع رابطه بین متغیر پاسخ و متغیرهای مستقل به انواع مختلفی تقسیم می شوند.
بررسی های صورت گرفته در ادبیات موضوع نشان می دهد که پایش پروفایل های خطی به علت سادگی محاسبات بخش قابل توجهی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه پایش پروفایل ها را به خود اختصاص داده است. پروفایل های خطی تعمیم یافته پروفایل هایی هستند که با استفاده از تابع تبدیل مشخص به پروفایل خطی تبدیل می شوند. پروفایل های خطی تعمیم یافته گسسته شامل پروفایل های لجستیک (باینری) و پواسون می باشند. پایش این پروفایل ها به دلایلی چون کاربرد فراوان آن در صنعت و جدید بودن حوزه ی کاری به عنوان یک موضوع حایز اهمیت در زمینه پایش پروفایل ها مطرح می باشند. معمولا به منظور پایش این گونه از پروفایل ها، نمودارهای کنترل چندمتغیره تکی مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر، با توجه به این که زمان کشف تغییر توسط نمودارهای کنترل لزوما منطبق با زمان واقعی تغییر نیست استفاده از رویکردهای شناسایی نقطه ی تغییر که زمان واقعی تغییر را معلوم می کند، می تواند در کشف سریع تر و ساده تر انحرافات با دلیل موثر واقع شود.
در این پایان نامه به منظور پایش پروفایل های لجستیک و پواسون در فاز 2 پس از توسعه مدل نقطه تغییر بر اساس تابع درستنمایی، نموداری مبتنی بر آماره ی درستنمایی استاندارد شده ارائه شده است. در این روش علاوه بر امکان تشخیص وضعیت خارج از کنترل، امکان برآورد نقطه تغییر نیز به صورت همزمان فراهم می شود.
1-3 ضرورت انجام تحقیق و کاربردهای آن
در این پایان نامه مباحث مربوط به پایش پروفایل های خطی تعمیم یافته گسسته بررسی شده است. این پایان نامه برای دانشجویان و محققانی که علاقه مند به تحقیق در زمینه کنترل فرآیند آماری به ویژه پایش پروفایل ها هستند، مرجع مناسبی است. همچنین موسسات پژوهشی که در زمینه کنترل کیفیت آماری به بررسی می پردازند نیز می توانند از آن بهره گیرند. از دیدگاه کاربردی، روش های ارائه شده در این پایان نامه می تواند در بخش های خدماتی و صنعتی که عملکرد فرآیند یا کیفیت محصول به وسیله یک رابطه باینری یا پواسون بین متغیر پاسخ و متغیرهای مستقل توصیف می شود، استفاده شود.
1-4 اهداف تحقیق
اهداف تحقیقاتی این پایان نامه در قالب موارد زیر مطرح می گردد:
1- توسعه روشی برای پایش پروفایل های پواسون و باینری با روش آزمون نسبت درستنمایی(LRT) در فاز 2
2- توسعه روشی برای تخمین نقطه تغییر در فاز 2
3- ارائه رابطه بازگشتی برای کوتاه تر کردن زمان پایش پروفایل های اضافه شده در فاز 2
4- مقایسه عملکرد تخمین نقطه تغییر با رویکرد LRT و تخمین نقطه تغییر با رویکرد MLE
1-5 مفروضات تحقیق
1- عملکرد فرایند یا کیفیت محصول به وسیله یک رابطه رگرسیونی بین متغیر پاسخ با توزیع باینری یا پواسون و یک متغیر مستقل X توصیف می شود. بعلاوه مقادیر متغیر پاسخ در طول زمان و همچنین به ازای سطوح مختلف متغیر X از یکدیگر مستقل هستند.
2- مقادیری که متغیر تصادفی X اختیار می کند مقادیر ثابت و معلوم هستند.
3- مطالعات پایش پروفایل ها در فاز2 نمودار کنترل صورت گرفته است.
4- تغییر اعمال شده از طریق ضرایب پروفایل بر میانگین متغیر پاسخ و از نوع پله ای منفرد است.
1-6 بیان روش انجام تحقیق
روش انجام تحقیق مطابق روش متداول در انجام یک کار تحقیقاتی در حوزه کنترل فرآیند آماری بوده و بر اساس مراحل زیر صورت گرفته است:
1- جمع آوری اطلاعات شامل جستجو در سایت های معتبر علمی، مطالعه ی مقالات و کتاب ها
2- بررسی مقالات و مطالعات صورت گرفته در زمینه پایش پروفایل ها و کشف نقطه تغییر
3- پیدا کردن شکاف تحقیقاتی
4- بیان مسئله مبنی بر شناسایی نقطه تغییر در پروفایل های چندجمله ای تعمیم یافته گسسته
5- پیشنهاد روش مناسب در خصوص بکارگیری رویکرد آزمون نسبت درستنمایی برای حل مسئله مذکور
6- ارزیابی عملکرد روش و مقایسه آن با رویکرد مرسوم در شناسایی نقطه تغییر (برآورد بیشترین درستنمایی) با استفاده از شبیه سازی
1-7 نوآوری های پایان نامه
نوآوری این پایان نامه عبارت است از توسعه نمودار کنترل LRT برای پایش پروفایل های پواسون و لجستیک در فاز 2 و تخمین نقطه تغییر با این رویکرد و مقایسه عملکرد این رویکرد با رویکرد مرسوم پایش ضرایب پروفایل با استفاده از نمودار کنترل T2 هتلینگ و تخمین نقطه تغییر با روش MLE. نوآوری دیگر این پایان نامه ارائه رابطه بازگشتی برای کوتاه تر کردن زمان پایش پروفایل های اضافه شده در فاز2 می باشد که زمان انجام محاسبات شبیه سازی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.
1-8 ساختار پایان نامه
فصل اول، به تعریف مساله و موضوعات اصلی تحقیق پرداخته و مواردی مانند مفروضات تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و … در آن تبیین شده است. فصل دوم پس از اشاره ای به برخی مفاهیم استفاده شده در این پایان نامه به مرور ادبیات پایش پروفایل ها بالاخص روش های موجود در ادبیات موضوع برای پایش پروفایل های لجستیک و پواسون پرداخته است. در فصل سوم پس از بیان مساله ی اصلی پایان نامه، روش های پیشنهادی شامل پایش پروفایل های لجستیک و پواسون با رویکرد LRT در فاز 2 و ارائه رابطه بازگشتی برای سریعتر انجام شدن محاسبات شبیه سازی و تخمین نقطه تغییر در فاز 2 کنترل فرآیند آماری بررسی می شود. در فصل چهارم پس از ارایه ی مثال عددی، به کمک شبیه سازی کامپیوتری و با به کارگیری روش های پیشنهادی در فصل سوم به حل آن پرداخته شده و عملکرد روش هایLRT و MLE در تخمین نقطه تغییر مورد مقایسه قرار می گیرند. فصل پنجم به ارایه ی جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای مطالعات آتی می پردازد.
فصل دوم
بیان مفاهیم و مروری بر تحقیقات پیشین
2-1 مقدمه
یکی از موضوعات نسبتاً نوین در حوزه ی کنترل فرآیند آماری پایش پروفایل ها است. در این حوزه پایش پروفایل های خطی تعمیم یافته عموماً مساله ی چالش برانگیزی است. به منظور پایش این پروفایل ها روش های مختلفی توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است. در این فصل، ابتدا به مفاهیم مورد استفاده اشاره شده است. سپس به مرور ادبیات پایش پروفایل ها بالاخص روش های موجود برای پایش پروفایل های تعمیم یافته گسسته پرداخته می شود. همچنین نحوه ی برآورد نقطه تغییر در پایش این پروفایل ها توضیح داده می شود.
2-2 مفاهیم کلی
2-2-1 نمودارهای کنترل
کنترل فرآیند آماری یکی از روش های کنترل فرآیند حین تولید است که به منظور کاهش تغییرپذیری فرآیند از ابزار هفتگانه عالی بهره می گیرد. از مهمترین و پرکاربردترین این ابزارها، نمودار کنترل است. نمودار کنترل در سال 1924 توسط والتر شوهارت که در آن زمان در آزمایشگاههای تلفن بل مشغول به کار بود، ارائه شد و به منظور شناسایی سریع انحرافات بادلیل در فرآیند استفاده می شود. (مونتگومری، 2009)
تا زمانی که نقاط، بین حدود کنترل نمودارها قرار می گیرند، فرض می شود که فرآیند از نظر آماری تحت کنترل به سر می برد. همچنین حتی اگر تمامی نقاط در داخل حدود کنترل باشند نیز، امکان تشخیص روندهای غیرعادی و الگوهای غیرتصادفی در فرآیند توسط برخی قوانین حساسسازی وجود خواهد داشت. در صورت وجود چنین الگوهایی، فرآیند خارج از کنترل محسوب می شود. شیوه بهبود فرآیند توسط نمودارهای کنترل به صورت شکل 2-1 است.

شکل 2-1: بهبود فرایند با استفاده از نمودار کنترل (مونتگومری، 2009)
2-2-2 انحرافات در نمودارهای کنترل
هر مجموعه ای از داده ها علیرغم طراحی خوب و نگهداری مناسب، به طور ذاتی، شامل مقدار خاصی تغییر پذیری هستند. این تغییرپذیری در اثر انباشته شدن مجموعه زیادی از انحرافات کوچک به وجود می آیند. به عبارت دیگر پس از حذف انحرافات بزرگ فرآیند، مقدار خاصی از انحرافات در فرآیند باقی می ماند. به اینگونه انحرافات کوچک که حذف آنها از فرآیند، مد نظر مهندسان کیفیت نیست انحرافات تصادفی و به آن دسته از انحرافات بزرگتر که مایل به حذف آنها هستیم، انحرافات بادلیل گویند. فرآیندی که فقط در حضور انحرافات تصادفی عمل کند را فرآیند تحت کنترل آماری گویند و فرآیندی که در حضور انحرافات بادلیل عمل کند را فرآیند خارج از کنترل می نامند (مونتگومری، 2009).
پیزدک (2003) معتقد است که توزیع یک فرآیند را فقط در صورت وجود انحرافات تصادفی می توان پیش بینی کرد و اگر فرآیند در حضور انحرافات بادلیل عمل کند، پیش بینی رفتار آینده آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. شکل 2-2 بیانگر این موضوع است.

شکل 2-2: تاثیرات انحرافات بادلیل و انحرافات تصادفی (پیزدک، 2003)
2-2-3 مقایسه نمودارهای کنترل
یک معیار متداول برای ارزیابی نمودارهای کنترل، متوسط طول دنباله است. مونتگومری (2003) ARL را به صورت متوسط تعداد نمونه هایی که گرفته می شوند تا اولین نمونه ، هشدار خارج از کنترل بودن فرآیند را بدهد، تعریف می کند. به بیان دیگر ARL بیانگر میزان سرعت نمودار کنترل در تشخیص انحرافات بادلیل است. متوسط طول دنباله تحت کنترل و خارج از کنترل یک نمودار شوهارت از رابطه 2-1 محاسبه می شود: (مونتگومری، 2009)
ARL=1α کنترل تحت حالت در1(1-β) کنترل از خارج حالت در معمولا برای مقایسه نمودارهای کنترل مقایسه ها در حالتی انجام می گیرد که نمودارها در حالت تحت کنترل رفتار یکسانی داشته باشند و سپس عملکرد آنها در حالت خارج از کنترل با یکدیگر مقایسه می شود.
2-2-4 فاز 1و2 در نمودارهای کنترل
قبل از مرور روشهای پایش پروفایل ها، به معرفی دو فاز 1و2 در نمودارهای کنترل و اهداف این دو فاز پرداخته می شود و سپس معیارهای مختلفی که در این دو فاز برای ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل استفاده می شود معرفی می گردد. پس از معرفی این دو فاز متوجه خواهیم شد که پایش پروفایل ها باید به تفکیک دو فاز مورد بررسی قرار گیرد.
در فاز 1 از گذشته، مجموعه ای از داده ها در دسترس است. اهداف فاز1، به دست آوردن اطلاعات در مورد پراکندگی فرایند در طول زمان، ارزیابی پایداری فرایند و برآورد پارامترهای مدل است. هدف از فاز 2، کشف سریع شیفت و روند در پارامترهای مدل بر اساس نمودار کنترل طراحی شده در فاز1 می باشد. به عبارتی دیگر، در این فاز پارامترهای مدل معلومند و هدف اصلی این فاز آزمون فرض برابری پارامترهای مدل با مقادیر برآورد شده از فاز 1 می باشد. روش های آماری مختلفی برای هریک از این دو فاز مناسب هستند و معیارهای آماری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل در این دو فاز وجود دارد. در فاز 1 مقدار ثابتی را برای احتمال خطای نوع 1 در نظر گرفته و پس از محاسبه حدود کنترل، توان آزمون را با اعمال شیفت های مختلف در پارامترهای مختلف محاسبه و از آن برای مقایسه عملکرد آماری نمودارهای کنترل استفاده می کنند. عملکرد رويکردها و روشهاي پيشنهادي براي نمودارهاي کنترل فاز 1 بر حسب احتمال سيگنال ارزيابي مي شود. احتمال سيگنال در حقيقت به معناي احتمال قرار گرفتن يکي از مقادير آماره مربوط به نمونه ها، خارج از حدود کنترل است.
در فاز2 تاکید روی کشف سریع روندها و شیفتها می باشد و این موضوع معمولاً به وسیله پارامترهای توزیع طول دنباله اندازه گیری می شود. طول دنباله تعداد نمونه هایی است که گرفته می شود قبل از اینکه یک هشدار خارج از کنترل مشاهده شود. اغلب، متوسط طول دنباله برای مقایسه عملکرد نمودارهای کنترلی در فاز 2 استفاده می شود.
جدول 2-1: مقایسه مسائل پایش پروفایل در فاز1 و فاز2 (سلیمانیان ،1390)
فاز1 فاز2
داده نمونه ها به صورت داده های تاریخی داده های آنلاین
پارامترهای رگرسیون پارامترها ناشناخته و نیازمند تخمین فرض بر این است که پارامترها مشخص است و یا از داده های فاز 1 تخمین شده اند
اهداف تعیین پایداری فرایند
حذف نمونه های مرتبط با عوامل غیرتصادفی
تخمین مقادیر تحت کنترل پارامترهای فرایند تشخیص سریع تغییر در پارامترهای فرایند از حالت تحت کنترل
معیار جهت مقایسه روشها احتمال سیگنال (احتمال دستیابی به حداقل یک آماره خارج از کنترل) ARL(تعداد نمونه هایی که گرفته می شود قبل از اینکه یک هشدار خارج از کنترل مشاهده شود)
عملکرد نمودار کنترل در شرایط خارج از کنترل هرچه احتمال سیگنال بیشتر، عملکرد نمودار کنترل بهتر هرچه ARL کمتر، عملکرد نمودار کنترل بهتر
2-3 الگوهای خطی تعمیم یافته
واضح است که وقتی با الگوهای رگرسیون خطی و غیرخطی سر و کار داریم توزیع نرمال نقش محوری را ایفا می کند. در حقیقت در روش های استنباطی مربوط به الگوهای رگرسیون خطی و غیرخطی فرض بر این است که متغیر پاسخ y از توزیع نرمال تبعیت می کند. الگوهای به شکل Y=????????+???? را الگوهای خطی می نامند که ???? متغیرهای توضیحی،???? بردار پارامترهای مدل، ????خطای تصادفی و Y متغیر پاسخ دارای توزیع نرمال است. مایرز و همکاران(2002) بیان کردند که وضعیت های عملی زیادی وجود دارند که این فرض حتی به طور تقریبی برقرار نیست برای مثال فرض کنید متغیر پاسخ یک متغیر گسسته نظیر یک شمارش است. ما اغلب با شمارش عیب ها یا پیشامدهای نادری چون آسیب های بیمارانی با امراض خاص و حتی با وقوع پدیده های طبیعی از قبیل زمین لرزه ها و طوفان های وابسته به آن مواجه می شویم. امکان دیگر یک متغیر پاسخ دوتایی است. مطالعاتی که در آن متغیر پاسخ موفقیت یا شکست یعنی صفر یا یک است تقریبا در تمامی زمینه های علوم و مهندسی نسبتا متداول است. وضعیت های زیادی نیز وجود دارد که متغیر پاسخ پیوسته است، لیکن فرض نرمال بودن کاملا غیر واقعی است.
الگوی خطی تعمیم یافته یا GLM برای برازش الگوهای رگرسیون به داده های پاسخ یک متغیری توسعه داده شده اند که از توزیع بسیار جامعی که خانواده نمایی نامیده می شود تبعیت می کند. خانواده نمایی توزیع های نرمال، دوجمله ای، پواسن، هندسی، دوجمله ای منفی، نمایی، گاما و نرمال وارون را شامل می شود. یکی از پیشرفت ها شناخت اشتراک بسیاری از خواص توزیع نرمال با خانواده توزیع های نمایی است. با توجه به این اشتراک الگوی خطی تعمیم یافته دارای سه جزء است:
متغیرهای پاسخY1,Y1,…,YN  که فرض می شود در یک توزیع از خانواده نمایی مشترک باشند.
یک مجموعه از پارامترهای β و متغیرهای توضیحی X
(2-2) β=(β0,β1,…,βp)T , X=(x1,x2,…,xN)
یک تابع پیوندی یکنواخت g بطوری که
(2-3)gμi=xiTβ μi=EYi   
یک متغیر تصادفی Y را در نظر بگیرید که تابع احتمال آن بستگی به پارامتر ???? دارد و شکل آن به صورت زیر است:
(2-4) fy;θ=sytθeaybθمعادله بالا را می توان به صورت زیر نوشت:
(2-5) fy;θ=exp⁡[aybθ+cy+dy]اگر a(y)=y باشد معادله بالا به شکل متعارف گفته می شود و bθ را پارامتر طبیعی توزیع می نامند. جدول زیر تابع احتمال الگوهای خطی تعمیم یافته پرکاربرد در زمینه پایش پروفایل ها را نشان می دهد.
جدول2-2: تابع احتمال الگوهای خطی تعمیم یافته پرکاربرد در زمینه پایش پروفایل ها (مایرز و همکاران، 2002)
توزیع پواسون fy;λ=exp[y logλ-λ-log y!]توزیع نرمال fy;μ=exp[-y22σ2+yμσ2-μ22σ2-12log(2πσ2)]
توزیع دو جمله ای fy;π=exp[y logπ-y log1-π+n log1-π+logny] جدول زیر انواع مختلف الگوی لجستیک و پواسون و توابع پیوندی آن ها را نشان می دهد.
جدول 2-3: انواع مختلف الگوی لجستیک و پواسون و توابع پیوندی آن ها (مایرز و همکاران، 2002)
رگرسیون الگو ???? تابع پیوندی
لجستیک الگوی پرابیت 1σ2π-∞xexp-12s-μσ2ds=????(x-μσ) ϕ-1π=β1+β2xلجستیک الگوی لجیت exp⁡(β1+β2x)1+exp⁡(β1+β2x)logπ1-π=β1+β2x=xiTβلجستیک لگ لگ متمم 1-exp[-exp(β1+β2x)]log-log1-π=β1+β2xپواسون الگوی لجیت exp[y logλ-λ-log y!]logπ=β1+β2x=xiTβ2-4 پروفايل چیست؟
در بسياري از مسائل كنترل فرآيند آماری، كيفيت فرآيند يا عملكرد محصول مي‏تواند به وسيله توزيع يك مشخصه كيفي توصيف شود و بوسيله نمودارهاي كنترل تك متغيره كنترل گردد و يا در حالت كلي به وسيله توزيع چندين مشخصه كيفي توصيف و به وسيله نمودارهاي كنترل چند متغيره كنترل شود. گاهي كيفيت محصول يا عملكرد فرآيند به وسيله رابطه بين يك متغير پاسخ و يك يا چند متغير مستقل توصيف مي‏شود كه محققان اين رابطه را پروفايل مي‏نامند. در بسياري از كاربردها همچون كاليبراسيون اين رابطه بوسيله يك پروفايل خطي توصيف مي‏شود در حالي كه در موقعيت هاي ديگر مدل هاي پيچيده‏تري نياز است. لذا توسعه روش هايي براي پايش پروفايل‏ ها كه كيفيت محصول يا عملكرد فرآيند را توصيف مي‏كنند لازم و ضروري است.
2-4-1 انواع مختلف پروفايل ها
2-4-1-1 پروفایل خطی ساده
در این پروفایل یک رابطه خطی ساده بین متغیر پاسخ و یک متغیر مستقل وجود دارد و این رابطه عملکرد فرایند و کیفیت محصول را نشان می دهد. به دلیل اینکه این رابطه خطی یک رابطه رگرسیونی می باشد مقادیر متغیر مستقل مقادیری ثابت هستند.
(2-6) Yij=A0j+A1jXij+εij , i=1,2,…,nj , j=1,2,…,m2-4-1-2 پروفایل خطی چندگانه
در این پروفایل، یک رابطه خطی چندگانه بین متغیر پاسخ و چند متغیر مستقل وجود دارد. در این پروفایل ها نیز همانند پروفایل های خطی ساده، مقادیر متغیرهای مستقل، مقادیری ثابت هستند. این رابطه به صورت زیر است.
(2-7) Yij=A0j+A1jX1ij+A2jX2ij+…+ApjXpij+εij 2-4-1-3 پروفایل های چندجمله ای
در این پروفایل، یک رابطه چند جمله ای بین متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل وجود دارد. بالاترین توان متغیر مستقل در این رابطه، رتبه چندجمله ای را تعیین می کند. به عنوان مثال، رابطه زیر یک رابطه چند جمله ای با رتبه 2 و یک متغیر مستقل و رابطه بعدی یک رابطه چندجمله ای با رتبه 2 و دو متغیر مستقل است.
(2-8) Yij=A0j+A1jX1ij+A2jX2ij2+εij(2-9) Yij=A0j+A1jX1ij+A2jX2ij+A11jX1ij2+A22jX2ij2+A12jX12j+εij2-4-1-4 پروفایل غیر خطی
در این پروفایل، یک رابطه غیر خطی بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل وجود دارد. منظور از رابطه غیر خطی در رگرسیون این است که اگر نسبت به پارامترها مشتق گرفته شود بازهم پارامتر در رابطه باقی بماند. در مدل رگرسیون غیر خطی نیز، مقادیر متغیرهای مستقل مقادیری ثابت هستند. رابطه کلی مدل رگرسیون غیر خطی ساده در زیر نشان داده شده است.
(2-10) Yij=fXij,Ai+εij2-4-2 پروفايل پواسون
در کنترل فرآیند آماری، توزیع پواسون مطابق رسوم به منظور مدل کردن تعداد نقص در یک واحد بازرسی مشخص بکار می رود. این تحقیق به بررسی شرایطی می پردازد که ارزش انتظاری متغیر پاسخ از طریق مدل رگرسیون پواسون با مجموعه ای از متغیرهای مستقل قابل توضیح است. مدل رگرسیون پواسون زیرمجموعه ای از مدل های خطی تعمیم یافته است. مایرز و همکاران(2002) مدل رگرسیون پواسون را به صورت زیر بیان کردند:
(2-11)
به طوریکهβ=(β0,β1,…,βp)T بردار ضرایب مدل را نشان می دهد و Yi~Pηi  i=1,2,…,n می باشد. رابطه بالا به صورت زیر قابل بازنویسی است:
(2-12)
آلبرت و اندرسون (1984) برای تخمین بردار پارامترهای مدل پواسون ابتدا تابع احتمال را به صورت زیر محاسبه می کنند:
(2-13)
(2-14)
با گرفتن لگاریتم از معادله بالا و استفاده از رابطه (2-12) به رابطه زیر می رسیم:
(2-15)
کولاگ و نلدر(1989) بیان کردند که با مشتق گرفتن از رابطه بالا نسبت به و استفاده از روش حداقل مربعات وزنی تکرار شونده پارامترهای رگرسیون پواسون به صورت زیر تخمین زده می شوند:
(2-16)
به طوریکه ماتریس و W=diag[λ1,λ2,…,λn] ماتریس قطری است و می باشد. روند تکرار مطابق شکل زیر می باشد.

شکل2-3: روند تخمین پارامترهای رگرسیون پواسون (شرفی وهمکاران،2013)
کولاگ و نلدر (1989) ثابت کردند هنگامی که n بزرگ است، دارای توزیع نرمال p بعدی به صورت است.
(2-17)
2-4-3 پروفايل لجستیک
مایرز و همکاران(2002) مدل رگرسیون لجستیک را به صورت زیر بیان کردند:
(2-18)
به طوریکهβ=(β0,β1,…,βp)T بردار ضرایب مدل را نشان می دهد. در رابطه بالا می باشد. یه و همکاران (2008) برای تخمین بردار پارامترهای مدل لجستیک فرض کردند که برای i مین وضعیت متغیر پیش بینی mi مشاهده وجود داشته باشد و zij راj مین مشاهده در i مین متغیر پیش بینی تعریف کردند پس yi=j=1mizij~bmi,πi, i=1,2,…,n است. آن ها تابع احتمال را به صورت زیر محاسبه می کنند:
(2-19)
(2-20)
با گرفتن لگاریتم از معادله بالا و استفاده از رابطه (2-18) به رابطه زیر می رسیم:
(2-21)
یه و همکاران (2008) بیان کردند که با مشتق گرفتن از رابطه بالا نسبت به و استفاده از روش حداقل مربعات وزنی تکرار شونده پارامترهای رگرسیون لجستیک به صورت زیر تخمین زده می شوند:
(2-22)
به طوریکه ماتریس و W=diag[λ1,λ2,…,λn] ماتریس قطری است و می باشد. کولاگ و نلدر (1989) ثابت کردند هنگامی که n بزرگ است، دارای توزیع نرمال p بعدی به صورت است.
(2-23)
2-5 نقطه تغییر
نمودارهای کنترل معمولا توانایی کشف حالت خارج از کنترلرا در زمان واقعی خود ندارند و تغییرات مدتی پس از زمان واقعی کشف می شوند؛ در نتیجه زمانی که یک نمودار کنترل، شرایط خارج از کنترل را نشان می دهد، رویه هایی به منظور ریشه یابی و حذف انحرافات بادلیل فرآیند شروع می شود. به زمان واقعی که این انحرافات بادلیل در فرآیند اتفاق می افتد، نقطه تغییر می گویند که همان زمان واقعی تغییر فرایند تحت کنترل، به حالت خارج از کنترل است. تشخیص نقطه تغییر هر فرآیند، مرحله ای مهم در ریشه یابی و حذف انحرافات بادلیل آن فرآیند است؛ زیرا تشخیص نقطه تغییر کمک می کند که محدوده جستجو در خصوص علل بروز انحرافات محدودتر شود و تنها مجموعه عللی که به تغییرات اصلی در فرآیند منجر شده اند، مورد بررسی قرار گیرند. لذا دانستن زمان واقعی وقوع اختلال در فرآیند، صرفه جویی قابل توجهی از لحاظ زمان و هزینه در فرآیند تولید به دنبال خواهد داشت .
2-5-1 برآوردکننده اریب نقطه تغییر
زمانی که یک نمودار کنترل، هشدار خارج از کنترل می دهد، زمان واقعی که فرآیند تحت تأثیر انحرافات بادلیل قرار گرفته است را نشان نمی دهد؛ بلکه این هشدار فقط بیانگر وجود انحرافات بادلیل در فرآیند است. لذا هنگامی که یک نمودار کنترل، وجود انحراف بادلیل در فرآیند را هشدار می دهد، مهندسی فرآیند جستجو را برای شناسایی منبع انحراف آغاز می کند. امیری و الله یاری (2012) زمان واقعی که فرآیند تحت تأثیر انحرافات بادلیل قرار می گیرد و به طبع آن، تحت شرایط خارج از کنترل واقعی در می آید را «نقطه تغییر» می نامند. در نمودارهای کنترلی که نسبت به تغییر حساستر هستند، زمان هشدار به نقطه تغییر نزدیکتر و در آنهایی که از حساسیت کمتری برخوردارند، فاصله زمان هشدار از نقطه تغییر بیشتر است. بنا بر گفته ساموئل و همکاران (a1998) از آنجا که زمان هشدار نمودارهای کنترل با نقطه تغییر واقعی فرایند فاصله زیادی دارد، می توان زمان هشدار نمودار کنترل را یک برآوردکننده اریب برای نقطه تغییر دانست.
2-5-2 اهداف و فواید تجزیه و تحلیل نقطه تغییر
مهمترین هدف انجام تجزیه و تحلیل نقطه تغییر، تعیین نوع تغییر در فرآیند ، تعداد تغییرات و همچنین تخمین زمان وقوع هر یک از آنهاست. از دیگر اهداف انجام این تحلیل محدود کردن فضای جستجو برای شناسایی زمان بروز انحرافات به وسیله تخمین فواصل اطمینان می باشد که برای مهندسان فرآیند این امکان را فراهم می کند تا با صرف زمان و هزینه کمتر به جستجوی علل ایجاد انحراف بپردازند. همچنین ضرورت انجام تجزیه و تحلیل نقطه تغییر را می توان در لزوم ایجاد راهکاری برای تشخیص هر چه سریعتر عوامل انحراف در فرآیند و برطرف نمودن آنها با هدف کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و بهبود بهره وری دانست.
2-5-3 انواع داده ها در بررسی نقطه تغییر
هر محصول دارای مشخصه هایی می باشد که کیفیت محصول را رقم میزند. به این مشخصه ها مشخصه های کیفی گویند. بسیاری از مشخصه های کیفی را می توان به صورت عددی بیان کرد؛ یعنی مقادیر پیوسته می گیرند؛ یا به عبارت دیگر مقادیری که آنها می پذیرند، شمارش پذیر نیستند. این مشخصه های کیفی را مشخصه های کیفی متغیر گویند.
از سوی دیگر بسیاری از مشخصه های کیفی را نمی توان به صورت عددی بیان کرد. یا به عبارت دیگر این مقادیر گسسته و شمارش پذیرند؛ یعنی بین آنها و مجموعه ای از اعداد طبیعی میتوان تناظر یک به یک برقرار کرد. مشخصه های کیفی که با چنین روشی تقسیم بندی می شوند را مشخصه های کیفی وصفی می نامند.
همچنین بسیاری از مسائل واقعی وجود دارند که در آنها کنترل چند مشخصه کیفی به طور همزمان مد نظر است. مونتگومری(2009) اینگونه فرآیندها را مسائل چندمتغیرهیا چندوصفیمی نامد و کنترل اینگونه مسائل را به مراتب دشوارتر از مسائل تک متغیره( تک وصفی) می داند. در نهایت چهارنوع مشخصه کیفی به منظور تفکیک بندی مسائل نقطه تغییر در نظر گرفته می شود که عبارتند از: مشخصه های کیفی وصفی، متغیر، چندوصفی و چندمتغیر. در این تحقیق، تمرکزمان بر روی مسائل تک متغیره (تک وصفی) خواهد بود.
2-5-4 انواع تغییرات در بررسی نقطه تغییر
2-5-4-1 تغییر پله ای
تغییر پله ای به نوعی از تغییر گویند که پارامتر فرآیند تحت کنترل، در نقطه نامعلومی از زمان، به میزان نامشخصی تغییر کرده و به حالت خارج از کنترل تغییر یابد. پارامتر در همین سطح جدید باقی می ماند تا زمانی که علل ایجاد انحراف شناسایی و حذف گردد. شکل تفهیمی این تغییر در شکل 2-4 و نمونه ای از این تغییر در نمودار کنترل شوهارت در شکل 2-5 نشان داده شده است.

شکل 2-4: تغییر پله ای (آتشگر،2013)

شکل 2-5: تغییر پله ای در نمودار کنترل شوهارت (امیری و الله یاری، 2012)
تغییر پله ای می تواند به طور مثال در زمان شکستن ناگهانی ابزار کار، تغییر در مواد اولیه و …اتفاق بیفتد.
2-5-4-2 تغییر پله ای چندگانه
در این نوع تغییر قبل از ارسال سیگنال توسط نمودار کنترل مبنی بر خارج از کنترل بودن فرآیند، سطح پارامتر در چند نقطه زمانی و در هر بار به میزان نامعلومی تغییر می کند. در اینجا لازم است که تعداد تغییرات رخ داده و نیز زمان هریک از آنها تخمین زده شود. شکل تفهیمی این تغییر در شکل 2-6 نشان داده شده است. همچنین نمونه ای از این نوع تغییر در نمودار کنترل شوهارت در شکل 2-7 آمده است.

شکل 2-6: تغییر پله ای چندگانه (آتشگر،2013)

شکل 2-7: تغییر پله ای چندگانه در نمودار کنترل شوهارت (امیری و الله یاری ،2012)
تغییر پله ای چندگانه می تواند به دلیل تغییر یک یا چند متغیر مؤثر فرآیند در زمان های مختلف اتفاق بیفتد.
2-5-4-3 تغییر با روند خطی
در واقعیت، پارامترهای یک فرآیند ممکن است به تدریج و تحت تأثیر شیبی نامشخص تغییر کنند. در اکثر مقالات این شیب را به صورت خطی در نظر گرفته اند و تغییرات پارامتر را همانند مدل نشان داده شده در شکل 1-6 فرض نموده اند. در تغییر پارامتر با روند خطی، پارامتر فرآیند در لحظه ای نامعین از زمان شروع به تغییر کرده و این تغییر مطابق با یک معادله خطی وابسته به زمان، تا اعلام هشدار توسط نمودار کنترل ادامه می یابد. در این حالت زمان و شیب خط تغییر نامعلوم بوده و باید با روش مناسبی تخمین زده شود. نمونه ای از این نوع تغییر در نمودار کنترل شوهارت در شکل 2-8 آمده است.

شکل2-8: تغییر با روند خطی (آتشگر،2013)

شکل 2-9: تغییر با روند خطی در نمودار کنترل شوهارت (امیری و الله یاری ،2012)
تغییر با روند می تواند به طور مثال در اثر فرسودگی تدریجی ابزار، خستگی اپراتور و … اتفاق بیفتد.
2-5-4-4 تغییر مونوتونیک
هر سه نوع تغییر بررسی شده در بخش های گذشته به گونه ای بودند که نوع آنها معین در نظر گرفته شده بود. یعنی از قبل می دانستیم که قرار است کدام نوع تغییر در فرآیند رخ دهد. در حالی که در واقعیت معمولا حتی نوع تغییر نیز برای ما شناخته شده نیست و باید بدون دانستن مدل تغییر، به برآورد نقطه تغییر بپردازیم. تغییرات مونوتونیک آن دسته از تغییرات هستند که نحوه تأثیر آنها بر پارامتر فرآیند از قبل برای ما معلوم نیست ولی راستای تأثیر آنها مشخص است. یعنی می دانیم که پارامتر فرآیند قرار است افزایش بیابد یا کاهش. در حقیقت یک تغییر مونوتونیک می تواند به صورت تغییر پله ای غیرنزولی (غیرصعودی)، تغییر پله ای چندگانه غیرنزولی(غیرصعودی)، تغییر با روند خطی یا غیرخطی غیرنزولی (غیرصعودی) و یا ترکیبی از این ها باشد. زمانی که پارامتر فرآیند به صورت غیرنزولی تغییر کند، به این نوع تغییر، تغییر ایزوتونیک گوییم. تغییرات ایزوتونیک می توانند بر اثر تغییرات چند متغیر مؤثر فرآیند، هر یک به اشکال مختلف و به شکل افزایشی ایجاد شوند. شکل تفهیمی این تغییر در شکل 2-10 نشان داده شده است. همچنین نمونه ای از این نوع تغییر در نمودار کنترل شوهارت در شکل 2-11 آمده است.
نوع دیگری از تغییرات مونوتونیک حالتی است که پارامترهای فرآیند به صورت غیرصعودی تغییر کنند که به این نوع تغییر، تغییر آنتی تونیک گویند. تغییرات آنتی تونیک حالت متقابل تغییرات ایزوتونیک می باشند و می توانند بر اثر تغییرات چند متغیر مؤثر فرآیند، هر یک به اشکال مختلف و به شکل کاهشی ایجاد شوند.

شکل 2-10: تغییر ایزوتونیک(آتشگر،2013)

شکل 2-11: تغییر ایزوتونیک در نمودار کنترل شوهارت (امیری و الله یاری ،2012)
بسیاری از مقالات معرفی شده در بخش های قبلی فرض را بر این قرار داده اند که نوع تغییرات از قبل شناخته شده است؛ در حالی که در واقعیت بسیار کم اتفاق می افتد که بتوان نوع تغییر را پیش از کشف، حدس زد. به همین دلیل به نظر می رسد که استفاده از نوع تغییرات مونوتونیک به واقعیت نزدیکتر باشد؛ هرچند که باز هم به دلیل تعیین راستای تعیین به صورت پیش فرض مقداری از واقعیت فاصله دارد.
2-5-5 شناسایی نقطه تغییر در پایش پروفایل
2-5-5-1 رویکرد برآورد MLE
در رویکرد MLE نقطه تغییر برابر با زمانی در نظر گرفته میشود که در آن زمان تابع درستنمایی حداکثر گردد. به عبارت دیگر
(2-24) τ=max⁡{L(t)|t=0,1,…,T-1}در رابطه بالا L(t) تابع درست نمایی شامل هر دو حالت تحت کنترل و خارج از کنترل مشاهدات است . همچنین t نمایانگر زمان های ممکن برای وجود نقطه تغییر،T زمان هشدار نمودار کنترل و τ برآورد نقطه تغییر است.
با توجه به نتایج حاصل از مقالات ارائه شده در حوزه نقطه تغییر، می توان این نتیجه را برداشت کرد که کاربرد روش MLE نسبت به سایر روشهای برآورد رایج تر است زیرا اولا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی می توان بازه اطمینانی را برای نقطه تغییر تخمین زد؛ ثانیا این روش نسبت به میزان تغییر و مقدار هدف پارامتر مورد بررسی کاملا غیرحساس است؛ در حالی که برآوردهای حاصل از نمودارهای جمع تجمعی و میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میزان تغییر حساس می باشند. به طور مثال برآوردکننده های ذاتی نمودار CUSUM برای تخمین نقطه تغییر وقتی میزان تغییر به اندازه 2k باشد، برآوردهای خوبی ارائه می کنند ولی هر چه میزان تغییر از مقدار مذکور فاصله می گیرد دقت برآوردکننده های CUSUM نیز کاهش می یابد. همچنین معمولا برآوردکننده های EWMA در تغییرات کوچک عملکرد بهتری را از خود نشان می دهند و هر چه میزان تغییرات افزایش می یابد، این برآوردکننده ها صحت و دقت کمتری پیدا می کنند. (پیگناتیلو و ساموئل ،2001)
در اکثر مقالاتی که به موضوع نقطه تغییر پرداخته اند از روش MLE برای برآورد نقطه تغییر استفاده شده است و بیشتر مقالات برآوردکننده حاصل از این روش را در شرایط تغییرات پله ای، روندی یا مونوتونیک با برآوردکننده های CUSUM و EWMA مقایسه کرده اند.
2-5-5-2 رویکرد برآورد CUSUM
یکی دیگر از رویکردهای برآورد نقطه تغییر برآوردکننده های نمودارهای CUSUM و EWMA هستند. هرچند این نمودارها معمولا به منظور کشف تغییرات به کار می روند ولی نوعی برآورد کننده درونی نیز دارند که در برآورد نقاط تغییر بر اساس هشدارهای نمودار بسیار موثر است.
پیج (1954) برآوردکننده ذاتی نقطه تغییر را برای نمودار CUSUM معرفی کرد. وی آخرین مشاهده ای که قبل از اعلام هشدار توسط نمودار، مقدار صفر گرفته است را به عنوان برآوردکننده نقطه تغییر پیشنهاد نمود. بر این اساس اگر نمودار CUSUM هشدار افزایش در آماره را بدهد، max⁡{t:St+=0} به عنوان برآوردکننده ذاتی نمودار و اگر نمودار CUSUM هشدار کاهش در آماره را بدهد، max⁡{t:St-=0}به عنوان برآوردکننده ذاتی نمودار خواهد بود. شکل 2-12 بیانگر نحوه عملکرد این برآوردکننده است.

شکل 2-12: برآوردکننده ذاتی نمودار CUSUM (امیری و الله یاری ،2012)
2-5-5-3 رویکرد برآورد EWMA
نیشینا (1992) برآوردکننده ذاتی نقطه تغییر را برای نمودار EWMA معرفی کرد. وی آخرین مشاهده ای که قبل از اعلام هشدار توسط نمودار، مقداری در خلاف جهت تغییر و در سمت دیگر مقدار هدف گرفته است را به عنوان برآوردکننده نقطه تغییر پیشنهاد نمود. بر این اساس اگر نمودار EWMA هشدار افزایش در آماره را بدهد،max⁡{t:Zt≤X0} به عنوان برآوردکننده ذاتی نمودار و اگر نمودار EWMA هشدار کاهش در آماره را بدهد، max⁡{t:Zt≥X0} به عنوان برآوردکننده ذاتی نمودار خواهد بود که در این روابط X0مقدار هدف آماره مورد نظر خواهد بود. نحوه عملکرد برآوردکننده ذاتی EWMA در شکل 2-13 مشخص است.

شکل 2-13: برآوردکننده ذاتی نمودار EWMA (امیری و الله یاری ،2012)
جدول زیر خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در تخمین نقطه تغییر در زمینه پایش پروفایل ها را نشان می دهد: (زند و همکاران، 2012)
جدول 2-4: خلاصه تحقیقات انجام شده در تخمین نقطه تغییر در زمینه پایش پروفایل ها (زند و همکاران، 2012)
رویکرد برآورد فاز نوع تغییر نوع پروفایل سال نویسنده
SLRT I پله ای خطی ساده 2006 زو و همکاران
LRT II پله ای خطی تعمیم یافته 2007 زو و همکاران
LRT I پله ای چندگانه خطی ساده 2007 محمود و همکاران
SLRT I پله ای چند جمله ای 2008 خادم زاده و همکاران
LRT II پله ای خطی چندمتغیره 2011 ایوزیان و همکاران
MLE II پله ای لجستیک 2012 شرفی و همکاران
LRT I پله ای لجستیک 2012 زند و همکاران
تغییراتی که در فرایند رخ می دهند و رویکردهای مختلفی که برای برآورد نقطه تغییر به کار می روند، در جدول زیر مشاهده می شوند (امیری و الله یاری 2011).
جدول 2-5: انواع مختلف تغییرات فرآیند و رویکردهای برآورد نقطه تغییر
انواع مختلف تغییراتی که در فرایند رخ می دهد رویکردهای برآورد نقطه تغییر
1- تغییر در یک نقطه (پله ای منفرد) 1- براورد حداکثر درست نمایی
2- تغییر در چند نقطه (پله ای چندگانه) 2- جمع تجمعی
3- تغییر تدریجی (همراه با روند) 3- میانگین متحرک موزون نمایی

— (304)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پايان نامه
مقطع کارشناسي ارشد
رشته: مهندسي صنايع – سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي
موضوع: تاثير نااطميناني بازده سهام بر اندازه دولت در کشور هاي منتخب در حال توسعه
استاد راهنما: دکتر احمد جعفري صميمي – دکتر نيکبخش جواديان
دانشجو: مازيار اسداللهي
(مرداد 1393)
سپاسگزاري:
از اساتيد محترمي که تا امروز من را در اين مسير راهنمايي و همراهي نمودند، به ويژه دکتر صميمي و دکتر جواديان و همچنين پدرم که هميشه حمايت هاي مادي خود را در اين راه و در سخت ترين شرايط انجام دادند، سپاسگزارم.
چکيده
اندازه دولت همواره به عنوان يکي از متغير مهم اقتصاد کلان در هر کشوري مورد نظر بوده است. ارتباط اين متغير با رشد اقتصادي، که يکي از اهداف اصلي هر اقتصادي است، اهميت آن را بيش از پيش افزايش مي دهد. از يک طرف دولت ها تلاش مي کنند با افزايش مخارج خود رشد اقتصادي را به حرکت در آورند و از طرف ديگر ايجاد فضاي امن اقتصادي براي سرمايه گذاران نيازمند کاهش دخالتهاي دولت مي باشد. عوامل مختلفي بر اندازه دولت تاثير گذار است که نوسانات متغير هاي اقتصادي يکي از آنها ميباشد. در اين پژوهش تلاش شده است تا اثر نااطميناني بازده سهام به عنوان يکي از متغير هاي مهم اقتصادي بر اندازه دولت مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور از داده هاي 37 کشور در حال توسعه براي دوره زماني 1996 تا 2012 استفاده شده است. براي بررسي اقتصادسنجي الگو هاي گارچ (GARCH) و داده هاي تابلويي (Panel Data)بکار گيري شده است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهند که نااطميناني بازده سهام اثر مثبت و معناداري بر اندازه دولت در کشور هاي درحال توسعه دارد.
واژگان کليدي: نااطميناني بازده سهام ، اندازه دولت، کشورهاي در حال توسعه، واريانس ناهمساني شرطي، الگوي داده هاي تابلويي.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل يک: مقدمه و کليات تحقيق
1.1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………2
2.1. بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………2
3.1 فرضيه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5
4.1. حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5
5.1. هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………5
6.1. روش شناسي پژوهش……………………………………………………………………………………………5
7.1. ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………………..6
فصل دو: ادبيات و پيشينه تحقيق
1.2. مقدمه …………………………………………………………………………………