— (325)

فصل چهارم با اسم )) نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات (( به نتیجهگیری پایانی پرداخته و پیشنهادات مربوطه جهت مطالعات آتیه را نشان دادن نموده است.

146184952433فصل اوایل
مقدمه و مروری بر مقالات
00فصل اوایل
مقدمه و مروری بر مقالات

مقدمهدر این فصل به پیشینه و کاربرد کامپوزیت ها، کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیمر هادی و کاربرد از آنها در سلولهای خورشیدی به اسم الکترود مقابل، نقش، ارزش و مشکلات الکترود مقابل پرداخته شده است.
تحسین کامپوزیت
ترکیب دو یا چند ماده با یکدیگر به طوری که به صورت شیمیائی مجزا و غیر محلول در یکدیگر باشند و بازده و خواص سازهای این ترکیب نسبت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده آن به انفراد، در موقعیت برتری قرار بگیرد را کامپوزیت مینامند. به عبارت دیگر کامپوزیت به دسته ای از مواد اطلاق میشود که آمیزه ای از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشند و اجزاء تشکیل دهنده آنها هویت خود را حفظ کرده، در یکدیگر حل نشده، با هم ممزوج نمیشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ZĂNOAGĂ</Author><Year>2014</Year><RecNum>570</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>570</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">570</key></foreign-keys><ref-type name="Conference Paper">47</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" size="100%">M</style><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">ădălina ZĂNOAGĂ</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">Fulga TANASĂ</style></author></authors></contributors><titles><title>COMPLEX TEXTILE STRUCTURES AS REINFORCEMENT FOR ADVANCED COMPOSITE MATERIALS</title><secondary-title>INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER</secondary-title></titles><dates><year>2014</year></dates><pub-location><style face="normal" font="default" size="100%">”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Ia</style><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">şi, România</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
تاریخچه
قدیمی ترین مثال از کامپوزیت ها مربوط به افزودن کاه به گل جهت تقویت گل و ساخت آجری مقاوم جهت کاربرد در بناها بوده است. قدمت این کار به 4000 سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد. در این مورد کاه نقش تقویت کننده و گل نقش زمینه یا ماتریس را دارد. کلات بم که شاهکار معماری آریایی ها بوده است. نمونه بارزی از کاربرد از تکنولوژی کامپوزیتها در قرون گذشته بوده است. مثال دیگر تقویت بتن توسط میلههای فولادی میباشد. که قدمت آن به سال ۱۸۰۰ میلادی باز میگردد. در بتن مسلح یا تقویت شده میله های فلزی ایستادگی کششی لازم را در بتن ابتکار مینمایند چرا که بتن یک ماده ترد میباشد و مقاومت اندکی در برابر بارهای کششی دارد. بدین ترتیب بتن وظیفه تحمل بارهای فشاری و میله های فولادی وظیفه تحمل بارهای کششی را بر عهده دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ZĂNOAGĂ</Author><Year>2014</Year><RecNum>570</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>570</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">570</key></foreign-keys><ref-type name="Conference Paper">47</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" size="100%">M</style><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">ădălina ZĂNOAGĂ</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">Fulga TANASĂ</style></author></authors></contributors><titles><title>COMPLEX TEXTILE STRUCTURES AS REINFORCEMENT FOR ADVANCED COMPOSITE MATERIALS</title><secondary-title>INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER</secondary-title></titles><dates><year>2014</year></dates><pub-location><style face="normal" font="default" size="100%">”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Ia</style><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">şi, România</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
تاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیافتاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیاف به سالهای 1940 در صنایع دفاعی و به خصوص کاربردهای هوا-جو بر میگردد. در این صنایع داشتن عملکرد ارتفاع از مقرون به صرفه بودن ارزش بیشتری دارد. برای ساخت و طراحی مواد با عملکرد ارتفاع از الیافی که نسبت ایستادگی به وزن بالایی داشتند کاربرد گردید. برای مثال در سال 1945 بیش از 7 میلیون پوند الیاف شیشه به طور خاص برای صنایع نظامی، مورد کاربرد قرار گرفته است. علاوه بر هوافضا، از کامپوزیت منسوجات در زمینههای مختلفی از جمله ورزشی(تولید لباسهای ورزشی محافظ مثل کلاه و ...)، پزشکی، تولید و ذخیرهسازی انرژی، الکترونیک، فناوری معلومات، اتومبیل سازی(در ساخت بدنه و سایر بخشهای ماشین مثل چرخها) و ساختمان سازی(برای ساخت دیوارهایی با ایستادگی ارتفاع و ضخامت کم و درنتیجه هزینه تولید پایین) مورد کاربرد قرار میگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ZĂNOAGĂ</Author><Year>2014</Year><RecNum>570</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>570</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">570</key></foreign-keys><ref-type name="Conference Paper">47</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" size="100%">M</style><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">ădălina ZĂNOAGĂ</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">Fulga TANASĂ</style></author></authors></contributors><titles><title>COMPLEX TEXTILE STRUCTURES AS REINFORCEMENT FOR ADVANCED COMPOSITE MATERIALS</title><secondary-title>INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER</secondary-title></titles><dates><year>2014</year></dates><pub-location><style face="normal" font="default" size="100%">”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Ia</style><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">şi, România</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیمر رساناتکنولوژی پلیمریزاسیون شیمیایی انیلین و پلیپیرول در حدود یک قرن است که شناخته شده است. با کشف پلیمرهای رسانا در سال 1963، تحقیقات گستردهای در زمینهی پلیمرهای رسانا توسط مک دیارمید (در سال 1976) با هدف کاربرد آنها در سنسورها، ذخیرهی انرژی و خازنها و ابزارهای دیگر انجام شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">571</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
پلیمرهای رسانای تهیه شده به روال پلیمریزاسیون شیمیایی رسانایی ارتفاع، ثبات خوب و انحلالپذیری ناچیزی در محلولهای نیلگون دارند. سنتز شیمیایی پلیمرهای رسانا سادهترین روال تهیه پلیمرهاست که در این روال، مونومرها با کاربرد از یک مادهی اکسیدکننده پلیمریزه میشوند. به اسم مثال انیلین به صورت شیمیایی توسط اکسیدکنندههای متفاوتی از جمله آمونیوم پرسولفات، پتاسیم دیکرومات، آهن() کلراید و به طور مشابه پلیپیرول هم با کاربرد از اکسیدکنندههای متفاوتی از جمله نقره () نیترات ، آهن() کلراید، آهن () نیترات و مس() نیترات میتواند تهیه شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">571</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
تیوفن و مشتقاتش هم میتواند به صورت شیمیایی در محیطهای آلی تهیه شوند. هرچند به علت حلالیت خوب مونومرها در محلولهای نیلگون، سنتز شیمیایی پلیانیلین و پلیپیرول در مقایسه با مشتقات تیوفن، مقرون به صرفهتر و سازگار با محیطزیست است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">571</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
نانولولههای کربنی به علت داشتن ساختار منحصربفرد، سطح ویژه بیش و پایداری گرمایی و الکتریکی ارتفاع بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. هنگامی که نانولولههای کربنی در داخل شبکههای پلیمری قرار میگیرند میتوانند هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی آنها را بهبود ببخشند. پلیمر رسانا نوعی از پلیمرها با پیوندهای π و نانولولههای کربنی هم پیوندهای π مزدوج دارند. که می توان نانولوله های کربنی را به نوعی پلیمر که تنها از کربن ساخته شده در نظرگرفت. هر اتم کربن نانولولهی کربنی یک اوربیتال P اضافی دارد و الکترون ها در اوربیتال P اضافی ، پیوندهای π غیر مستقر اضافات را به وجود می آورند. این الکترون های π غیرمستقر می توانند به الکترون های π پلیمررسانا به صورت پیوندهای غیرکووالانسی π - π متصل شوند. بنابراین یکدلی پلیمررسانا با دیواره های جانبی نانولوله ی کربنی به شکل پیوندهای غیرکووالانسی π - π و کامپوزیت پلیمررسانا-نانولوله با ساختار هسته-پوسته می تواند فراهم شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>A</Author><Year>2013</Year><RecNum>573</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>573</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">573</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Neha A</author><author>Sivasubramanian S P</author><author>Shirish Vanbhatte</author><author>Kadole P V</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole/Multi Wall Carbon Nanotube/Viscose Composites For Smart Fabrics</title><secondary-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</full-title></periodical><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9].
در تحقیقات گذشته، پلیمریزاسیون شیمیایی پلیمر رسانا و مشتقات آن بر روی مواد مختلف مثل شیشه، پلیمر، سیلیکا، اکسیدهای فلزی، الیاف و منسوجات انجام شده است. درنتیجه نشان داده شد که همهی مواد میتوانند با کاربرد از پلیمرهای رسانا و کامپوزیت جدیدشان پوششدهی شده و در زمینههای مختلفی مورد کاربرد قرار گیرند. تلاشهای اضافات در جهت بهبود خواص الکتروشیمیایی و مکانیکی پلیمرهای رسانای سنتز شده انجام شد. برای این منظور پوششدهی مواد کربنی مختلف با پلیمرهای رسانا انجام شد. مواد کربنی مختلف ازجمله کربن سیاه، کربن فعال، الیاف کربن، نانولولههای کربنی تک دیواره و چند دیواره، قبل از شروع پلیمریزاسیون به منظور تشکیل سوسپانسیون در داخل محلول دیسپرس شدند. سپس پلیمریزاسیون در سطح این مواد کربنی پیوستگی افتاد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">571</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
از آنجایی که نانولولههای کربنی قابلیت دیسپرس شدن کمی در آب دارند، برای تهیه دیسپرسیون بهتر نانولولهها در محلولهای نیلگون، قبل و در لحظه پلیمریزاسیون شیمیایی تحت امواج فراصوت(اولتراسونیک) قرار گرفتند. درنتیجه مطالعاتی در راستای تاثیر امواج فراصوت بر محصول پلیمریزاسیون انجام شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Liu</Author><Year>2002</Year><RecNum>572</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>572</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">572</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Liu, H.</author><author>Hu, X. B.</author><author>Wang, J. Y.</author><author>Boughton, R. I.</author></authors></contributors><titles><title>Structure, Conductivity, and Thermopower of Crystalline Polyaniline Synthesized by the Ultrasonic Ir--iation Polymerization Method</title><secondary-title>Macromolecules</secondary-title></titles><periodical><full-title>Macromolecules</full-title></periodical><pages>9414-9419</pages><volume>35</volume><number>25</number><dates><year>2002</year><pub-dates><date>2002/12/01</date></pub-dates></dates><publisher>American Chemical Society</publisher><isbn>0024-9297</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1021/ma0119326</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1021/ma0119326</electronic-resource-num><access-date>2015/02/20</access-date></record></Cite></EndNote>[10].
کامپوزیتهای نانولوله-پلیانیلینبرهمکنشهای نانولوله/پلیانیلیناز مشکلات ساخت کامپوزیتهای نانولولهی کربنی-پلیمر، تهیه دیسپرسیون و کنترل جهتیابی نانولولهها ناشی از برهمکنشهای قوی واندروالسی آنهاست. برای تهیه دیسپرسیون خوب نانولولهها در محیطهای آلی، آنها را طی یک سری واکنشهای کووالانسی و غیرکووالانسی با مولکولهای آلی عاملدار میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">575</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدارنشدهروشهای غیرکووالانسی برای دیسپرس کردن نانولوله این مزیت را دارد که ساختار الکترونی نانولوله بدون تغییر میماند. یکپارچگی ساختاری و سیستم مزدوج π در سطح خارجی نانولولهی کربنی حفظ میشود. عیب این روال این است که به علت نیروهای ضعیف بین مولکولها مقدور است باعث واگذاری بار کمتر در کامپوزیت نانولولهی کربنی-پلیمر میشود. برای تولید نانولولههای محلول در مولکولهای آلی با واکنشهای غیرآلی چندین روال گزارش شده است. نانولولههای کربنی مولکولهایی غنی از الکترون هستند که با مولکولهای غنی از الکترون، برهمکنشهای π-π و برهمکنشهای CH-π با مولکولهای دهندهی CH شامل پلیمرهایی مثل پلیمتیل متااکریلات یا پلیبوتادیان و مولکولهای کوچک مانند 1-اکتادکانتیول را تشکیل میدهند. سازگاری بینظیر بین نانولولهی کربنی و آمینهای آروماتیک مثل انیلین گزارش شده است. تشکیل کمپلکس واگذاری بار بین CNT و انیلین، یک الکترون دهنده خوب، با ظهور جذب جدید در ناحیه مرئی(350 نانومتر) نشان داده شده است. این عمل با واگذاری پروتون از انیلین به CNT انجام میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">575</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
ساختار زنجیرهای غیرمسطح پلیانیلین برای برهمکنش قوی با CNT باید کاهش فاش کند. هرچند همهی مطالعات انجام شده بر روی کامپوزیت پلیانیلین/نانولولهی کربنی، برهمکنشهای خوب بین هر دو جز را نشان میدهد. به طور کلی ساختارهای آروماتیک برای برهمکنش شدید سطوح گرافیتی با یکدلی π هستند. لازم به ذکر است که اثر علاوه رسانایی ناشی از این حقیقت است که نانولولههای کربنی به علت نسبت حجمی و سطح ویژه بیش مقدور است به اسم پل رسانا بین نواحی نمک امرالدین پلیانیلین عمل کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">575</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدار شدهنانولولهی کربنی در کلاهکهای نهایی نسبت به سطح مسطح ورقههای گرافن واکنشپذیرتر هستند. از معایب قابل توجه نانولولههای عاملدار شده به روال کووالانسی، شکستن یکدلی π مزدوج است که توقع میرود تاثیر اساسی بر روی خواص الکتریکی نانولوله داشته باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">575</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
عملآوری شیمیایی MWCNT با فنیلدیآزونیوم تترافلوروبورات در حضور هیپوفسفیت سدیم، سازگاری اینها را با پلیانیلین علاوه میدهد. درنتیجهی کاهش کاتیون فنیلدیآزونیوم، رادیکالهای دیآزونیوم ابتکار میشود. این رادیکالهای اولیه به رادیکالهای فنیل شدیدا واکنشپذیر تفکیک میشوند که منجر به تشکیل یک لایهی سطحی فنیل بر روی دیوارههای نانولوله میشود. درنتیجهی این اصلاح، زنجیرهای پلیانیلین کمتر کجی میخورند و تماس بین سایتهای اکسایشی-کاهشی پلیانیلین با نانولوله علاوه مییابد. این امر باعث واگذاری موثرتر الکترون بین الکترود و سایتهای اکسایشی-کاهشی پلیانیلین و درنتیجه علاوه جریان اکسایشی-کاهشی پلیانیلین میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">575</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
روشهای سنتزبرای ساخت کامپوزیت پلیمر رسانا/ نانولولههای کربنی چندین روال وجود دارد. این کامپوزیت میتواند با روشهای الکتروشیمیایی یا شیمیایی سنتز شود. از جملهی این روشها میتوان به روال رسوبدهی پلیمریزاسیون الکتریکی، رسوبدهی لایه به لایه، الکتروفورتیک، پلیمریزاسیون نیلگون بدون سطح فعال، امولسیون معکوس و ... کاربرد کرد. مورفولوژی کامپوزیت تهیه شده به نسبت نانولولهی به کار برده شده و نوع روال مورد کاربرد پیوند دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">575</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
کاربرد کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلیمر رسانادر سالهای نهایی کاربرد از پلیمرهای رسانا، نانولولههای کربنی و کامپوزیت آنها به اسم الکترود مقابل(کاتد) در سلولهای خورشیدی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در سال 2013 شاکر ابراهیم و همکارانش از کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیانیلین به اسم الکترود شمارشگر در سلول خورشیدی رنگ حساس کردند. بدین ترتیب که ابتدا پلیانلین به روال شیمیایی سنتز شد. سپس نانولولههای کربنی و پلیانیلین به امداد اولتراسونیک در دیمتیل فرم آمید حل شد و بر روی سطح شیشهی رسانا لایهنشانی گردید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ebrahim</Author><Year>2013</Year><RecNum>574</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>574</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">574</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Shaker Ebrahim</author><author>Moataz Soliman</author><author>M. Anas</author><author>Mos-- Hafez</author><author>TarekM. Abdel-Fattah</author></authors></contributors><titles><title>Dye-Sensitized Solar Cell Based on Polyaniline/Multiwalled Carbon Nanotubes Counter Electrode</title><secondary-title>International Journal of Photoenergy</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Photoenergy</full-title></periodical><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12].
یامینگ و همکارانش پلیانیلین را بر روی سطح شیشهی رسانای پوشیده شده با نانولولههای کربنی چند دیواره با روال الکتروشیمیایی پوششدهی کردند و از آن به اسم پلاتین در سلول خورشیدی رنگ حساس کاربرد کردند. بازده سلول خورشیدی رنگ حساس با الکترود مقابل پلاتین و نانولولهی کربنی/ پلیانیلین به ترتیب برابر 05/6 و 24/6 درصد بدست آمد. این علاوه بازده نشاندهندهی این است که کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلیانیلین میتواند جایگزینی مناسبی برای پلاتین در این سلولهای خورشیدی باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xiao</Author><Year>2013</Year><RecNum>502</RecNum><DisplayText>[13]</DisplayText><record><rec-number>502</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">502</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Xiao, Yaoming</author><author>Lin, Jeng-Yu</author><author>Wu, Jihuai</author><author>Tai, Sheng-Yen</author><author>Yue, Gentian</author><author>Lin, Tsung-Wu</author></authors></contributors><titles><title>Dye-sensitized solar cells with high-performance polyaniline/multi-wall carbon nanotube counter electrodes electropolymerized by a pulse potentiostatic technique</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>320-325</pages><volume>233</volume><number>0</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Carbon nanotube</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword></keywords><dates><year>2013</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775313001730</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.01.116</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[13].
لیو و همکارانش از کامپوزیت نانولولههای کربنی چند دیواره و پلیپیرول به اسم الکترود مقابل در سلول خورشیدی رنگ حساس کاربرد کردند. این کامپوزیت به صورت فیلم دو لایهی نانولولههای کربنی چند دیواره و پلیپیرول بر روی سطح زیرلایه لایهنشانی شد. بدین ترتیب که ابتدا نانولولههای کربنی چند دیواره به روال الکتروفورتیک بر روی سطح شیشهی رسانا لایهنشانی شدند سپس لایهای از پلیپیرول به روال الکتروشیمیایی (ولتامتری چرخهای) بر روی فیلم نانولولههای کربنی چند دیواره تشکیل شد. بازده تبدیل انرژی بدست آمده در این روال 78/3 درصد گزارش شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Luo</Author><Year>2013</Year><RecNum>578</RecNum><DisplayText>[14]</DisplayText><record><rec-number>578</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">578</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Luo, Jun</author><author>Niu, Hai-jun</author><author>Wen, Hai-lin</author><author>Wu, Wen-jun</author><author>Zhao, Ping</author><author>Wang, Cheng</author><author>Bai, Xu-duo</author><author>Wang, Wen</author></authors></contributors><titles><title>Enhancement of the efficiency of dye-sensitized solar cell with multi-wall carbon nanotubes/polypyrrole composite counter electrodes prepared by electrophoresis/electrochemical polymerization</title><secondary-title>Materials Research Bulletin</secondary-title></titles><periodical><full-title>Materials Research Bulletin</full-title></periodical><pages>988-994</pages><volume>48</volume><number>3</number><keywords><keyword>A. Composites</keyword><keyword>A. Thin films</keyword><keyword>C. Atomic force microscopy</keyword><keyword>C. Electrochemical measurements</keyword><keyword>C. Impedance spectroscopy</keyword></keywords><dates><year>2013</year><pub-dates><date>3//</date></pub-dates></dates><isbn>0025-5408</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540812009348</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.11.092</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[14].
حتماً علاوه بر سلولهای خورشیدی از این کامپوزیتها در زمینههای دیگر مورد کاربرد قرار میگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8, 9]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">571</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>A</Author><Year>2013</Year><RecNum>573</RecNum><record><rec-number>573</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">573</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Neha A</author><author>Sivasubramanian S P</author><author>Shirish Vanbhatte</author><author>Kadole P V</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole/Multi Wall Carbon Nanotube/Viscose Composites For Smart Fabrics</title><secondary-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</full-title></periodical><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8, 9].
نقش و خصوصیت الکترود مقابل (کاتد)سلولهای خورشیدی رنگ حساس از چند بخش اصلی رنگهای حساس به نور، فتوآند تیتانیوم دیاکسید (TiO2)، الکترولیت اکسایش-کاهش یدید/ترییدید و یک الکترود مقابل (کاتد) تشکیل شده است. الکترود مقابل نقش مهمی را در سلولهای خورشیدی رنگ حساس اعمال میکند. این الکترود وظیفهی جمعآوری الکترون از مدار خارجی برای بازسازی سیستم زنگ و احیا در الکترولیت را بر عهده دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>!!! INVALID CITATION !!!</Author><RecNum>0</RecNum><DisplayText>[6, 15]</DisplayText><record><dates><year>!!! INVALID CITATION !!!</year></dates></record></Cite><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">240</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6, 15]. یون های تری یدید در الکترود مقابل به یدید کاهش فاش میکنند. برای کاهش یون های تری یدید، الکترود مقابل باید فعالیت الکتروکاتالیزوری بالایی داشته باشد. پلاتین پوشش داده شده روی سطح زنگ رسانای شفاف (ضخامت 10-5 میکروگرم بر سانتی متر مربع یا تقریباً 200 نانومتر) یا کربن معمولاً به اسم الکترود مقابل در این سلول ها کاربرد می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hara</Author><Year>2005</Year><RecNum>540</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>540</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">540</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-type><contributors><authors><author>Hara, Kohjiro</author><author>Arakawa, Hironori</author></authors></contributors><titles><title>Dye-Sensitized Solar Cells</title><secondary-title>Handbook of Photovoltaic Science and Engineering</secondary-title></titles><pages>663-700</pages><keywords><keyword>photoelectrochemical solar cells (PSCs)</keyword><keyword>Dye-sensitized solar cells (DSSC)</keyword><keyword>solid–liquid interface</keyword></keywords><dates><year>2005</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Ltd</publisher><isbn>9780470014004</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/0470014008.ch15</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/0470014008.ch15</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[16]. موادی میتوانند به اسم الکترود مقابل کاربرد شوند که رسانایی الکتریکی خوب، فعالیت کاتالیزوری عالی و مقاومت خوردگی بالایی در برابر محلول الکترولیت از خود نشان دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">240</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6]. جهت بررسی فعالیت الکتروکاتالیزوری الکترود کاتد از روال ولتامتری چرخهای کاربرد میگردد.
مشکلات سلولهای خورشیدی رنگ حساسدر سلولهای خورشیدی رنگ حساس عمدتا از شیشههای رسانایپوششدهی شده با پلاتین به اسم زیرلایه کاربرد میشود. علت این امر رسانایی الکتریکی خوب و فعالیت کاتالیزوری عالی پلاتین برای کاهش یون ترییدید میباشد. هرچند کاربرد از الکترود مقابل پوشیده شده با پلاتین، در مقیاس بیش و کاربردهای تجاری به علت بها ارتفاع و مصرف انرژی بیش جهت آمادهسازی، محدود شده است. همچنین یکی دیگر از معایب پلاتین خوردگی آن در برابر اکسایش-کاهش یدید/ترییدید موجود در الکترولیت میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">240</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6]. بنابراین مطالعات اضافات در جهت یافتن جایگزینی با بها کمتر و پایداری بیشتر مثل مواد کربنی(کربن سیاه، گرافن، کربن متخلخل، نانولولهی کربنی)PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5zZWRnaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTAwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxNy0yMV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDA8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFybWFuIHNlZGdoaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+IEhvZGEgbm91cm1vaGFtbWFkaSBtaWFua3VzaGtpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVmZmVjdCBvZiBNdWx0aSBXYWxsZWQgQ2FyYm9u
IE5hbm90dWJlcyBhcyBDb3VudGVyIEVsZWN0cm9kZSBvbiBEeWUgU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBD
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FTEVDVFJPQ0hFTUlDQUwgU0NJRU5DRTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVMRUNUUk9DSEVN
SUNBTCBTQ0lFTkNFPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjAyOS0yMDM3PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhv
cj5Sb3ktTWF5aGV3PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5ODwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTg8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJveS1NYXloZXcsIEpvc2Vw
aCBELjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qm96eW0sIERhdmlkIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QdW5j
a3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWtzYXksIElsaGFuIEEuPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZ1bmN0aW9uYWxpemVkIEdyYXBo
ZW5lIGFzIGEgQ2F0YWx5dGljIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2RlIGluIER5ZS1TZW5zaXRpemVkIFNv
bGFyIENlbGxzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFDUyBOYW5vPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QUNTIE5hbm88L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42MjAzLTYyMTE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRl
PjIwMTAvMTAvMjY8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2Fu
IENoZW1pY2FsIFNvY2lldHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTM2LTA4NTE8L2lzYm4+PHVybHM+
PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvbm4xMDE2NDI4PC91
cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIx
L25uMTAxNjQyODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEv
MDc8L2FjY2Vzcy1kYXRlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkltb3RvPC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDk2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkltb3RvLCBLaXlvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWth
aGFzaGksIEtvaHNoaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrYWhpcm88L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPktvbXVyYSwgVGVydWhpc2E8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5ha2FtdXJhLCBKdW4t
aWNoaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TXVyYXRhLCBLYXp1aGlrbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdoLXBlcmZvcm1hbmNlIGNhcmJvbiBjb3Vu
dGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kg
TWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjQ1OS00Njk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48a2V5
d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5BY3RpdmF0ZWQgY2FyYm9uIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaXRhbml1bSBk
aW94aWRlPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT45LzMwLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODAzMDAwMjE3PC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2L1MwOTI3LTAyNDgoMDMpMDAwMjEtNzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ5OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkhhbiwgSmlua3l1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW0sIEh5dW5qdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
S2ltLCBEb25nIFlvdW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KbywgU2VvbmcgTXU8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkphbmcsIFN1bmctWWVvbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5XYXRlci1Tb2x1YmxlIFBvbHllbGVjdHJvbHl0ZS1HcmFmdGVkIE11bHRpd2Fs
bGVkIENhcmJvbiBOYW5vdHViZSBUaGluIEZpbG1zIGZvciBFZmZpY2llbnQgQ291bnRlciBFbGVj
dHJvZGUgb2YgRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+QUNTIE5hbm88L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5BQ1MgTmFubzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1MDMtMzUwOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDEwLzA2LzIyPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwv
ZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5BbWVyaWNhbiBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlz
Ym4+MTkzNi0wODUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4xMDIxL25uMTAwNTc0ZzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ry
b25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAyMS9ubjEwMDU3NGc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxhY2Nlc3MtZGF0ZT4yMDE0LzExLzA3PC9hY2Nlc3MtZGF0ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5Nzwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0
Ij40OTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoZW4sIEppa3Vu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgS2V4aW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VvLCBYaWFvemhpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVuZywgTWluZ2h1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIFNodXFp
bmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1lbmcsIFFpbmdibzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZsZXhpYmxlIGNhcmJvbiBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9k
ZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjcwNC0yNzA4PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAwOC02MjIzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMDg2MjIzMDkwMDMyODU8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5jYXJib24uMjAwOS4wNS4wMjg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5zZWRnaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTAwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxNy0yMV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDA8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFybWFuIHNlZGdoaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+IEhvZGEgbm91cm1vaGFtbWFkaSBtaWFua3VzaGtpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVmZmVjdCBvZiBNdWx0aSBXYWxsZWQgQ2FyYm9u
IE5hbm90dWJlcyBhcyBDb3VudGVyIEVsZWN0cm9kZSBvbiBEeWUgU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBD
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FTEVDVFJPQ0hFTUlDQUwgU0NJRU5DRTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVMRUNUUk9DSEVN
SUNBTCBTQ0lFTkNFPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjAyOS0yMDM3PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhv
cj5Sb3ktTWF5aGV3PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5ODwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTg8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJveS1NYXloZXcsIEpvc2Vw
aCBELjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qm96eW0sIERhdmlkIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QdW5j
a3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWtzYXksIElsaGFuIEEuPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZ1bmN0aW9uYWxpemVkIEdyYXBo
ZW5lIGFzIGEgQ2F0YWx5dGljIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2RlIGluIER5ZS1TZW5zaXRpemVkIFNv
bGFyIENlbGxzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFDUyBOYW5vPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QUNTIE5hbm88L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42MjAzLTYyMTE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRl
PjIwMTAvMTAvMjY8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2Fu
IENoZW1pY2FsIFNvY2lldHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTM2LTA4NTE8L2lzYm4+PHVybHM+
PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvbm4xMDE2NDI4PC91
cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIx
L25uMTAxNjQyODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEv
MDc8L2FjY2Vzcy1kYXRlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkltb3RvPC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDk2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkltb3RvLCBLaXlvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWth
aGFzaGksIEtvaHNoaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrYWhpcm88L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPktvbXVyYSwgVGVydWhpc2E8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5ha2FtdXJhLCBKdW4t
aWNoaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TXVyYXRhLCBLYXp1aGlrbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdoLXBlcmZvcm1hbmNlIGNhcmJvbiBjb3Vu
dGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kg
TWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjQ1OS00Njk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48a2V5
d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5BY3RpdmF0ZWQgY2FyYm9uIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaXRhbml1bSBk
aW94aWRlPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT45LzMwLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODAzMDAwMjE3PC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2L1MwOTI3LTAyNDgoMDMpMDAwMjEtNzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ5OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkhhbiwgSmlua3l1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW0sIEh5dW5qdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
S2ltLCBEb25nIFlvdW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KbywgU2VvbmcgTXU8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkphbmcsIFN1bmctWWVvbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5XYXRlci1Tb2x1YmxlIFBvbHllbGVjdHJvbHl0ZS1HcmFmdGVkIE11bHRpd2Fs
bGVkIENhcmJvbiBOYW5vdHViZSBUaGluIEZpbG1zIGZvciBFZmZpY2llbnQgQ291bnRlciBFbGVj
dHJvZGUgb2YgRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+QUNTIE5hbm88L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5BQ1MgTmFubzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1MDMtMzUwOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDEwLzA2LzIyPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwv
ZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5BbWVyaWNhbiBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlz
Ym4+MTkzNi0wODUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4xMDIxL25uMTAwNTc0ZzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ry
b25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAyMS9ubjEwMDU3NGc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxhY2Nlc3MtZGF0ZT4yMDE0LzExLzA3PC9hY2Nlc3MtZGF0ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5Nzwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0
Ij40OTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoZW4sIEppa3Vu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgS2V4aW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VvLCBYaWFvemhpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVuZywgTWluZ2h1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIFNodXFp
bmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1lbmcsIFFpbmdibzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZsZXhpYmxlIGNhcmJvbiBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9k
ZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjcwNC0yNzA4PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAwOC02MjIzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMDg2MjIzMDkwMDMyODU8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5jYXJib24uMjAwOS4wNS4wMjg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [17-21] و پلیمرهای رسانا مثل پلیاتیلن دیاکسی تیوفنPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaXU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTA1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyMiwgMjNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTA1PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MaXUsIFdpbmcgQ2h1bmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpdSwgWWVydTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SmVubmluZ3MsIEphbWVzIFJvYmVydDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEh1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2FuZywgUWluZzwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Mb3ctY29zdCBhbmQg
ZmxleGlibGUgcG9seSgzLDQtZXRoeWxlbmVkaW94eXRoaW9waGVuZSkgYmFzZWQgY291bnRlciBl
bGVjdHJvZGVzIGZvciBlZmZpY2llbnQgZW5lcmd5IGNvbnZlcnNpb24gaW4gZHllLXNlbnNpdGl6
ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlh
bHMgQ2hlbWlzdHJ5IEE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwOTM4LTEwOTQ0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjI4PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVy
PlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzQ4
ODwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzRUQTAwNTYzRTwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0M0VEEwMDU2M0U8L3Vy
bD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkv
QzRUQTAwNTYzRTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRl
PjxBdXRob3I+RWxsaXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTA0PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MDQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUw
NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RWxsaXMsIEhhbm5hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5WbGFjaG9wb3Vsb3MsIE5pY2s8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkjDpGdnbWFu
LCBMZWlmPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QZXJydWNob3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Sm91aW5pLCBNb2hhbWVkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3NjaGxvbywgR2Vycml0PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IYWdmZWxkdCwgQW5kZXJzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBFRE9UIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHMgcHJlcGFyZWQgYnkgYXF1ZW91cyBtaWNlbGxhciBlbGVjdHJvZGVw
b3NpdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ1LTUxPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUt
c2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9jYXRhbHlzdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db2JhbHQgdHJpcyhiaXB5cmlkaW5lKTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5DaGFyZ2UtdHJhbnNmZXIgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5OYW5vc3RydWN0
dXJlZCBlbGVjdHJvZGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjkvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAxMy00Njg2PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTMwMTA4MDM8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMy4wNi4wMDU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaXU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTA1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyMiwgMjNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTA1PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MaXUsIFdpbmcgQ2h1bmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpdSwgWWVydTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SmVubmluZ3MsIEphbWVzIFJvYmVydDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEh1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2FuZywgUWluZzwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Mb3ctY29zdCBhbmQg
ZmxleGlibGUgcG9seSgzLDQtZXRoeWxlbmVkaW94eXRoaW9waGVuZSkgYmFzZWQgY291bnRlciBl
bGVjdHJvZGVzIGZvciBlZmZpY2llbnQgZW5lcmd5IGNvbnZlcnNpb24gaW4gZHllLXNlbnNpdGl6
ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlh
bHMgQ2hlbWlzdHJ5IEE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwOTM4LTEwOTQ0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjI4PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVy
PlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzQ4
ODwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzRUQTAwNTYzRTwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0M0VEEwMDU2M0U8L3Vy
bD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkv
QzRUQTAwNTYzRTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRl
PjxBdXRob3I+RWxsaXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTA0PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MDQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUw
NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RWxsaXMsIEhhbm5hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5WbGFjaG9wb3Vsb3MsIE5pY2s8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkjDpGdnbWFu
LCBMZWlmPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QZXJydWNob3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Sm91aW5pLCBNb2hhbWVkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3NjaGxvbywgR2Vycml0PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IYWdmZWxkdCwgQW5kZXJzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBFRE9UIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHMgcHJlcGFyZWQgYnkgYXF1ZW91cyBtaWNlbGxhciBlbGVjdHJvZGVw
b3NpdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ1LTUxPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUt
c2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9jYXRhbHlzdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db2JhbHQgdHJpcyhiaXB5cmlkaW5lKTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5DaGFyZ2UtdHJhbnNmZXIgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5OYW5vc3RydWN0
dXJlZCBlbGVjdHJvZGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjkvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAxMy00Njg2PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTMwMTA4MDM8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMy4wNi4wMDU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [22, 23]، پلیانیلینPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWFvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjUwMjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMsIDI0XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MDI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUwMjwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WGlhbywgWWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGluLCBKZW5nLVl1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5UYWksIFNoZW5nLVllbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXVlLCBHZW50aWFuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5MaW4sIFRzdW5nLVd1PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzIHdpdGggaGlnaC1wZXJmb3Jt
YW5jZSBwb2x5YW5pbGluZS9tdWx0aS13YWxsIGNhcmJvbiBuYW5vdHViZSBjb3VudGVyIGVsZWN0
cm9kZXMgZWxlY3Ryb3BvbHltZXJpemVkIGJ5IGEgcHVsc2UgcG90ZW50aW9zdGF0aWMgdGVjaG5p
cXVlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUG93ZXIgU291cmNlczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
UG93ZXIgU291cmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMyMC0zMjU8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+MjMzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhcmJvbiBuYW5vdHViZTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTM8L3ll
YXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMTMwMDE3MzA8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDEzLjAxLjExNjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U3VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAx
MDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAzPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhl
ZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlN1biwgSHVpY2hlbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFlpZHVvPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFpoZXh1bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIEtleGluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NZW5nLCBRaW5nYm88L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+SW4gU2l0dSBQcmVwYXJhdGlvbiBvZiBhIEZsZXhpYmxlIFBvbHlhbmlsaW5l
L0NhcmJvbiBDb21wb3NpdGUgQ291bnRlciBFbGVjdHJvZGUgYW5kIEl0cyBBcHBsaWNhdGlvbiBp
biBEeWUtU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBDZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUg
Sm91cm5hbCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIENoZW1pc3Ry
eSBDPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE2NzMtMTE2Nzk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yNjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MjAxMC8wNy8wODwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVz
PjxwdWJsaXNoZXI+QW1lcmljYW4gQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE5
MzItNzQ0NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAyMS9qcDEwMzAwMTU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMt
cmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
YWNjZXNzLWRhdGU+MjAxNC8xMS8wNzwvYWNjZXNzLWRhdGU+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5k
Tm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWFvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjUwMjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMsIDI0XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MDI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUwMjwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WGlhbywgWWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGluLCBKZW5nLVl1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5UYWksIFNoZW5nLVllbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXVlLCBHZW50aWFuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5MaW4sIFRzdW5nLVd1PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzIHdpdGggaGlnaC1wZXJmb3Jt
YW5jZSBwb2x5YW5pbGluZS9tdWx0aS13YWxsIGNhcmJvbiBuYW5vdHViZSBjb3VudGVyIGVsZWN0
cm9kZXMgZWxlY3Ryb3BvbHltZXJpemVkIGJ5IGEgcHVsc2UgcG90ZW50aW9zdGF0aWMgdGVjaG5p
cXVlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUG93ZXIgU291cmNlczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
UG93ZXIgU291cmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMyMC0zMjU8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+MjMzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhcmJvbiBuYW5vdHViZTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTM8L3ll
YXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMTMwMDE3MzA8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDEzLjAxLjExNjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U3VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAx
MDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAzPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhl
ZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlN1biwgSHVpY2hlbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFlpZHVvPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFpoZXh1bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIEtleGluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NZW5nLCBRaW5nYm88L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+SW4gU2l0dSBQcmVwYXJhdGlvbiBvZiBhIEZsZXhpYmxlIFBvbHlhbmlsaW5l
L0NhcmJvbiBDb21wb3NpdGUgQ291bnRlciBFbGVjdHJvZGUgYW5kIEl0cyBBcHBsaWNhdGlvbiBp
biBEeWUtU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBDZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUg
Sm91cm5hbCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIENoZW1pc3Ry
eSBDPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE2NzMtMTE2Nzk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yNjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MjAxMC8wNy8wODwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVz
PjxwdWJsaXNoZXI+QW1lcmljYW4gQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE5
MzItNzQ0NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAyMS9qcDEwMzAwMTU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMt
cmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
YWNjZXNzLWRhdGU+MjAxNC8xMS8wNzwvYWNjZXNzLWRhdGU+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5k
Tm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [13, 24] و پلیپیرولPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDY2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjY8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlhpYSwgSmlhbmdiaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkNoZW4sIExpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbmFnaWRhLCBTaG96bzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BcHBsaWNhdGlvbiBvZiBwb2x5
cHlycm9sZSBhcyBhIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBhIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFy
IGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlz
dHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+NDY0NC00NjQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29j
aWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4wOTU5LTk0Mjg8L2lzYm4+PHdvcmst
dHlwZT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1
cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPld1PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDYzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPld1LCBKaWh1YWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBR
aW5naHVhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GYW4sIExlcWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFuLCBa
aGFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIFBpbmppYW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaW4sIEpp
YW5taW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYW8sIFNhbmNodW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SGlnaC1wZXJmb3JtYW5jZSBwb2x5cHlycm9sZSBu
YW5vcGFydGljbGVzIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzItMTc2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjE4MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5
d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJy
b2xlIG5hbm9wYXJ0aWNsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
Ni8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc4LTc3NTM8L2lzYm4+PHVy
bHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5j
ZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3ODc3NTMwODAwNDkxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLmpw
b3dzb3VyLjIwMDguMDMuMDI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZWVyZW5kZXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ2NTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VmVl
cmVuZGVyLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F4ZW5hLCBWaWJoYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SmhhLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S29pcnksIFMuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdXNh
aW4sIEFiaGF5PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYW1hbnRhLCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hh
dWhhbiwgQS4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFzd2FsLCBELiBLLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VwdGEsIFMuIEsuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkZyZWUtc3RhbmRpbmcgcG9seXB5cnJvbGUgZmlsbXMgYXMgc3Vic3RyYXRlLWZyZWUgYW5k
IFB0LWZyZWUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBxdWFzaS1zb2xpZCBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5PcmdhbmljIEVsZWN0cm9uaWNz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+T3JnYW5p
YyBFbGVjdHJvbmljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMwMzItMzAzOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+RFNTQzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRDTy1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTIvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1NjYtMTE5OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MxNTY2MTE5
OTEyMDA0MTIwPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2oub3JnZWwuMjAxMi4wOC4wMzk8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBDaGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBR
aWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgWXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hp
c2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8sIFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9s
eXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUgZm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dl
ciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRy
YW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9kPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5
ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFi
aWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0
eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+
PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNi
bj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9z
Y2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+
PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2
L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDY2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjY8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlhpYSwgSmlhbmdiaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkNoZW4sIExpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbmFnaWRhLCBTaG96bzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BcHBsaWNhdGlvbiBvZiBwb2x5
cHlycm9sZSBhcyBhIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBhIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFy
IGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlz
dHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+NDY0NC00NjQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29j
aWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4wOTU5LTk0Mjg8L2lzYm4+PHdvcmst
dHlwZT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1
cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPld1PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDYzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPld1LCBKaWh1YWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBR
aW5naHVhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GYW4sIExlcWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFuLCBa
aGFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIFBpbmppYW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaW4sIEpp
YW5taW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYW8sIFNhbmNodW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SGlnaC1wZXJmb3JtYW5jZSBwb2x5cHlycm9sZSBu
YW5vcGFydGljbGVzIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzItMTc2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjE4MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5
d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJy
b2xlIG5hbm9wYXJ0aWNsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
Ni8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc4LTc3NTM8L2lzYm4+PHVy
bHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5j
ZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3ODc3NTMwODAwNDkxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLmpw
b3dzb3VyLjIwMDguMDMuMDI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZWVyZW5kZXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ2NTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VmVl
cmVuZGVyLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F4ZW5hLCBWaWJoYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SmhhLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S29pcnksIFMuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdXNh
aW4sIEFiaGF5PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYW1hbnRhLCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hh
dWhhbiwgQS4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFzd2FsLCBELiBLLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VwdGEsIFMuIEsuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkZyZWUtc3RhbmRpbmcgcG9seXB5cnJvbGUgZmlsbXMgYXMgc3Vic3RyYXRlLWZyZWUgYW5k
IFB0LWZyZWUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBxdWFzaS1zb2xpZCBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5PcmdhbmljIEVsZWN0cm9uaWNz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+T3JnYW5p
YyBFbGVjdHJvbmljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMwMzItMzAzOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+RFNTQzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRDTy1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTIvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1NjYtMTE5OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MxNTY2MTE5
OTEyMDA0MTIwPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2oub3JnZWwuMjAxMi4wOC4wMzk8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBDaGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBR
aWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgWXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hp
c2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8sIFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9s
eXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUgZm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dl
ciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRy
YW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9kPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5
ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFi
aWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0
eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+
PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNi
bj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9z
Y2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+
PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2
L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [25-28] به اسم جایگزین اقتصادی مطرح شد.
مشکل اصلی این شیشههای رسانا سخت بودن، سنگین وزنی و گران بودن آنها میباشد. کاربرد از پارچه در سلهای خورشیدی علاوه بر انعطافپذیری و قابلیت ارتجاعی، سبک وزنی و قرارگیری خاطرجمع ابزارهای الکترونیک قابل پوشش را فراهم میآورد. شیشههای رسانا یکی از اجزا گران سلهای خورشیدی رنگحساس به شمار میروند که در حدود 30 درصد بها کل مواد مورد نیازمندی سل را تشکیل میدهند. هرچند سختی، شکنندگی و سنگین وزنی از جمله ویژگیهایی هستند که حملونقل سلهای خورشیدی رنگ حساس ساخته شده با شیشههای رسانا را دشوار میکنند. هرچند زیرلایههای انعطافپذیری همچون فویلهای فلزی یا پلاستیکی میتوانند کاربرد شوند ولی گرانتر از شیشههای رسانا هستندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051
bT4yNDA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzYsIDI5LTMxXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yNDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjI0MDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WHUsIEppZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TGksIE1laXhpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V3UsIExlaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuLCBZ
b25neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Wmh1LCBMaWdlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3UsIFNo
YW9qaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgTGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhaSwgWmlrdWk8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIERvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlh1LCBXZWlsaW48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBmbGV4aWJsZSBw
b2x5cHlycm9sZS1jb2F0ZWQgZmFicmljIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2Vy
IFNvdXJjZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz4yMzAtMjM2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI1Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxr
ZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgZmFicmljPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVz
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUz
MTQwMDE3NjE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDE0LjAxLjEyMzwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+WWFtYWd1
Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NTA4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrZXNoaTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VG9iZSwgTm9idXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdHN1bW90bywgRGFpc3Vr
ZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFnYWksIFRha3VtYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJha2F3YSwg
SGlyb25vcmk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
SGlnaGx5IGVmZmljaWVudCBwbGFzdGljLXN1YnN0cmF0ZSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxscyB3aXRoIHZhbGlkYXRlZCBjb252ZXJzaW9uIGVmZmljaWVuY3kgb2YgNy42JTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kgTWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlNvbGFyIEVu
ZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+ODEyLTgxNjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBsYXN0aWMtc3Vic3RyYXRlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvdy10ZW1wZXJhdHVy
ZSBmYWJyaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDky
Ny0wMjQ4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2Vk
aXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzA5MjcwMjQ4MDkwMDQ2MDc8L3VybD48L3Jl
bGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2ku
b3JnLzEwLjEwMTYvai5zb2xtYXQuMjAwOS4xMi4wMjk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVt
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1hPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjUwNjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA2PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPk1hLCBUaW5nbGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIFhpYW9taW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Ba2l5YW1hLCBNb3JpdG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPklub3VlLCBLb3pvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Ob21hLCBIaXJvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BYmUsIEVpaWNoaTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Qcm9wZXJ0aWVzIG9mIHNl
dmVyYWwgdHlwZXMgb2Ygbm92ZWwgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEVsZWN0cm9h
bmFseXRpY2FsIENoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgRWxlY3Ryb2FuYWx5dGljYWwgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzctODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTc0PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXN0aWMgZmlsbTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NZXRhbCBz
dWJzdHJhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2hlZXQgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QZXJmb3JtYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRl
cz48ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTcyLTY2NTc8
L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5j
b20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDAyMjA3MjgwNDAwNDIxODwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi9qLmplbGVjaGVtLjIwMDQuMDguMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUwNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkthbmcsIE1hbiBHdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaywgTmFtLUd5dTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Unl1LCBLd2FuZyBTdW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBTb29uIEhvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LaW0sIEthbmctSmluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgNC4yJSBlZmZpY2llbnQgZmxleGlibGUgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgVGlP
MiBzb2xhciBjZWxscyB1c2luZyBzdGFpbmxlc3Mgc3RlZWwgc3Vic3RyYXRlPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPlNvbGFyIEVuZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5
IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz41NzQtNTgxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjkwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGtl
eXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+U3RhaW5sZXNzIHN0ZWVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZsZXhpYmxlIGNlbGw8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RWZmaWNpZW5jeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW50ZXJhYmlsaXR5PC9r
ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0
ZT4zLzIzLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0ODwvaXNibj48
dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2ll
bmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODA1MDAxMTgyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ou
c29sbWF0LjIwMDUuMDQuMDI1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051
bT4yNDA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzYsIDI5LTMxXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yNDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjI0MDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WHUsIEppZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TGksIE1laXhpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V3UsIExlaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuLCBZ
b25neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Wmh1LCBMaWdlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3UsIFNo
YW9qaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgTGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhaSwgWmlrdWk8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIERvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlh1LCBXZWlsaW48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBmbGV4aWJsZSBw
b2x5cHlycm9sZS1jb2F0ZWQgZmFicmljIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2Vy
IFNvdXJjZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz4yMzAtMjM2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI1Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxr
ZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgZmFicmljPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVz
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUz
MTQwMDE3NjE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDE0LjAxLjEyMzwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+WWFtYWd1
Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NTA4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrZXNoaTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VG9iZSwgTm9idXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdHN1bW90bywgRGFpc3Vr
ZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFnYWksIFRha3VtYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJha2F3YSwg
SGlyb25vcmk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
SGlnaGx5IGVmZmljaWVudCBwbGFzdGljLXN1YnN0cmF0ZSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxscyB3aXRoIHZhbGlkYXRlZCBjb252ZXJzaW9uIGVmZmljaWVuY3kgb2YgNy42JTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kgTWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlNvbGFyIEVu
ZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+ODEyLTgxNjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBsYXN0aWMtc3Vic3RyYXRlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvdy10ZW1wZXJhdHVy
ZSBmYWJyaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDky
Ny0wMjQ4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2Vk
aXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzA5MjcwMjQ4MDkwMDQ2MDc8L3VybD48L3Jl
bGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2ku
b3JnLzEwLjEwMTYvai5zb2xtYXQuMjAwOS4xMi4wMjk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVt
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1hPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjUwNjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA2PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPk1hLCBUaW5nbGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIFhpYW9taW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Ba2l5YW1hLCBNb3JpdG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPklub3VlLCBLb3pvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Ob21hLCBIaXJvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BYmUsIEVpaWNoaTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Qcm9wZXJ0aWVzIG9mIHNl
dmVyYWwgdHlwZXMgb2Ygbm92ZWwgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEVsZWN0cm9h
bmFseXRpY2FsIENoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgRWxlY3Ryb2FuYWx5dGljYWwgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzctODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTc0PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXN0aWMgZmlsbTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NZXRhbCBz
dWJzdHJhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2hlZXQgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QZXJmb3JtYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRl
cz48ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTcyLTY2NTc8
L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5j
b20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDAyMjA3MjgwNDAwNDIxODwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi9qLmplbGVjaGVtLjIwMDQuMDguMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUwNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkthbmcsIE1hbiBHdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaywgTmFtLUd5dTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Unl1LCBLd2FuZyBTdW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBTb29uIEhvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LaW0sIEthbmctSmluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgNC4yJSBlZmZpY2llbnQgZmxleGlibGUgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgVGlP
MiBzb2xhciBjZWxscyB1c2luZyBzdGFpbmxlc3Mgc3RlZWwgc3Vic3RyYXRlPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPlNvbGFyIEVuZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5
IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz41NzQtNTgxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjkwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGtl
eXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+U3RhaW5sZXNzIHN0ZWVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZsZXhpYmxlIGNlbGw8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RWZmaWNpZW5jeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW50ZXJhYmlsaXR5PC9r
ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0
ZT4zLzIzLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0ODwvaXNibj48
dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2ll
bmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODA1MDAxMTgyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ou
c29sbWF0LjIwMDUuMDQuMDI1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [6, 29-31].
تکمیل منسوج توسط پلیمرهای رسانا
پوششدهی پارچه با کاربرد از پليمرهاي رسانا يکي از روشهاي ايجاد هدايت الکتريکي در سطح پارچه ميباشد. براي توليد منسوج رسانا ميتوان از پليمرهاي رسانا کاربرد کرد که همراه با پليمريزه شدن پليمر رسانا در سطح منسوج و توليد يك لايه پليمري دائمي و يکنواخت بر روي سطح و در بافت آن است. در مقايسه با روشهاي پوششدهي پارچه با فلز، چسبندگي پليمرهاي رسانا بهتر بوده و همچنين مشکل اکسيد شدن و زنگ زدگي وجود ندارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kuhn</Author><Year>1998</Year><RecNum>524</RecNum><DisplayText>[32, 33]</DisplayText><record><rec-number>524</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">524</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>H. H. Kuhn</author><author>A. D. Child</author></authors><tertiary-authors><author>Marcel Dekker</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Handbook of Conducting Polymers</title></titles><edition>second edition</edition><section>994</section><dates><year>1998</year></dates><pub-location>Inc. New York</pub-location><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Deng</Author><Year>2003</Year><RecNum>523</RecNum><record><rec-number>523</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">523</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Deng, Jianguo</author><author>He, ChuanLan</author><author>Peng, Yuxing</author><author>Wang, Jianhua</author><author>Long, Xingping</author><author>Li, Pei</author><author>Chan, Albert S. C.</author></authors></contributors><titles><title>Magnetic and conductive Fe3O4–polyaniline nanoparticles with core–shell structure</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>295-301</pages><volume>139</volume><number>2</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Ferromagnetic properties</keyword><keyword>Conductivity</keyword><keyword>Core–shell structure</keyword></keywords><dates><year>2003</year><pub-dates><date>9/5/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677903001668</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(03)00166-8</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[32, 33].
حتماً روشهاي ديگري هم برای پوششدهی منسوجات با پلیمرهای رسانا وجود دارد. پوششدهي مونومرها بر روي يک رشته نخ در فاز گازي و يا مايع وجود دارد و يا مونومر ابتدا روي سطح كالاي متخلخل تزريق شود و سپس در معرض اكسيدکننده و دوپه کننده قرارگيرد. در اين فرايند، اثر اكسيدکننده و دوپهکننده بر روي پليمريزاسيون مونومر بسيارقابل توجه مي باشدPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaGFuZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJl
Y051bT41Mjc8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzM0LTM2XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFpoaW1pbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPldhbiwgTWVpeGlhbmc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+TmFub3N0cnVjdHVyZXMgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29tcG9zaXRlcyBjb250
YWluaW5nIG5hbm8tbWFnbmV0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA1LTIxMjwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TmFwaHRoYWxlbmUgc3VsZm9uaWMgYWNp
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHBvbHltZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29y
ZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzEyLzwvZGF0ZT48
L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11
cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlp
L1MwMzc5Njc3OTAyMDA0NDcyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L1MwMzc5LTY3NzkoMDIpMDA0
NDctMjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+V2FuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUyNjwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjY8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPldhbiwgTS4gWC48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBKLiBDLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBmZXJyb21hZ25ldGljIGJlaGF2aW9yIG9mIHBvbHlhbmlsaW5l
IGNvbXBvc2l0ZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBN
ZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44NDQtODQ1PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzM8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmUgYW5kIGRlcml2YXRpdmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGljIG1l
YXN1cmVtZW50czwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95ZWFyPjxw
dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5OTgwMTMyNDE8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3Jn
LzEwLjEwMTYvUzAzNzktNjc3OSg5OCkwMTMyNC0xPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjU8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+V2FuLCBNZWl4aWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmhvdSwgV2VpeGlhPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MaSwgSnVuY2hhbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5Db21wb3NpdGUgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29udGFpbmluZyBpcm9uIG94aWRlcyB3
aXRoIG5hbm9tZXRlciBzaXplPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjctMzE8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+Nzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJvbiBveGlkZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Eb3Bpbmc8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk5NTAzNTYyMTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTUpMDM1NjItMTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaGFuZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJl
Y051bT41Mjc8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzM0LTM2XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFpoaW1pbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPldhbiwgTWVpeGlhbmc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+TmFub3N0cnVjdHVyZXMgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29tcG9zaXRlcyBjb250
YWluaW5nIG5hbm8tbWFnbmV0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA1LTIxMjwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TmFwaHRoYWxlbmUgc3VsZm9uaWMgYWNp
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHBvbHltZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29y
ZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzEyLzwvZGF0ZT48
L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11
cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlp
L1MwMzc5Njc3OTAyMDA0NDcyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L1MwMzc5LTY3NzkoMDIpMDA0
NDctMjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+V2FuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUyNjwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjY8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPldhbiwgTS4gWC48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBKLiBDLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBmZXJyb21hZ25ldGljIGJlaGF2aW9yIG9mIHBvbHlhbmlsaW5l
IGNvbXBvc2l0ZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBN
ZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44NDQtODQ1PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzM8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmUgYW5kIGRlcml2YXRpdmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGljIG1l
YXN1cmVtZW50czwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95ZWFyPjxw
dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5OTgwMTMyNDE8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3Jn
LzEwLjEwMTYvUzAzNzktNjc3OSg5OCkwMTMyNC0xPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjU8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+V2FuLCBNZWl4aWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmhvdSwgV2VpeGlhPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MaSwgSnVuY2hhbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5Db21wb3NpdGUgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29udGFpbmluZyBpcm9uIG94aWRlcyB3
aXRoIG5hbm9tZXRlciBzaXplPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjctMzE8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+Nzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJvbiBveGlkZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Eb3Bpbmc8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk5NTAzNTYyMTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTUpMDM1NjItMTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA [34-36]. روشهاي ديگر توليد منسوجات رسانا ، روال نشر PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTI4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlszNywgMzhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUyODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTI4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YdWUsIFdlbnlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RmFuZywgS3VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5RaXUsIEhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxp
LCBKaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYW8sIFdlaW1pbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBtYWduZXRpYyBwcm9wZXJ0
aWVzIG9mIHRoZSBGZTNPNOKAk3BvbHlhbmlsaW5lIG5hbm9jb21wb3NpdGUgcGVsbGV0cyBjb250
YWluaW5nIERCU0EtZG9wZWQgcG9seWFuaWxpbmUgYW5kIEhDbC1kb3BlZCBwb2x5YW5pbGluZSB3
aXRoIEZlM080IG5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGlj
IE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MDYtNTA5
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+N+KAkzg8L251bWJlcj48a2V5d29y
ZHM+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmUzTzQgbmFub3BhcnRp
Y2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk5hbm9jb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29u
ZHVjdGl2aXR5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGl6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjQvNS88L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3Bp
aS9TMDM3OTY3NzkwNTAwNzE0OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25p
Yy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDUu
MDYuMDIxPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTI5PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyOTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2ltLCBCb2h3b248L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktvbmNhciwgVmxhZGFuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZXZhdXgsIEVyaWM8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkR1Zm91ciwgQ2xhdWRlPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaWFsbGllciwgUGllcnJl
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVsZWN0cmlj
YWwgYW5kIG1vcnBob2xvZ2ljYWwgcHJvcGVydGllcyBvZiBQUCBhbmQgUEVUIGNvbmR1Y3RpdmUg
cG9seW1lciBmaWJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRp
YyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjctMTc0PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE0Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5D
b25kdWN0aXZlIGZpYmVyPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lIChQQU5JKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5EQlNBPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvYXRpbmcgcHJvY2Vzczwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
MTAvMjAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1
cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVu
Y2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5MDQwMDI3MzU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3Vy
bHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5z
eW50aG1ldC4yMDA0LjA2LjAyMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTI4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlszNywgMzhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUyODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTI4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YdWUsIFdlbnlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RmFuZywgS3VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5RaXUsIEhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxp
LCBKaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYW8sIFdlaW1pbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBtYWduZXRpYyBwcm9wZXJ0
aWVzIG9mIHRoZSBGZTNPNOKAk3BvbHlhbmlsaW5lIG5hbm9jb21wb3NpdGUgcGVsbGV0cyBjb250
YWluaW5nIERCU0EtZG9wZWQgcG9seWFuaWxpbmUgYW5kIEhDbC1kb3BlZCBwb2x5YW5pbGluZSB3
aXRoIEZlM080IG5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGlj
IE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MDYtNTA5
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+N+KAkzg8L251bWJlcj48a2V5d29y
ZHM+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmUzTzQgbmFub3BhcnRp
Y2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk5hbm9jb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29u
ZHVjdGl2aXR5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGl6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjQvNS88L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3Bp
aS9TMDM3OTY3NzkwNTAwNzE0OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25p
Yy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDUu
MDYuMDIxPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTI5PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyOTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2ltLCBCb2h3b248L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktvbmNhciwgVmxhZGFuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZXZhdXgsIEVyaWM8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkR1Zm91ciwgQ2xhdWRlPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaWFsbGllciwgUGllcnJl
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVsZWN0cmlj
YWwgYW5kIG1vcnBob2xvZ2ljYWwgcHJvcGVydGllcyBvZiBQUCBhbmQgUEVUIGNvbmR1Y3RpdmUg
cG9seW1lciBmaWJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRp
YyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjctMTc0PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE0Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5D
b25kdWN0aXZlIGZpYmVyPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lIChQQU5JKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5EQlNBPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvYXRpbmcgcHJvY2Vzczwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
MTAvMjAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1
cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVu
Y2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5MDQwMDI3MzU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3Vy
bHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5z
eW50aG1ldC4yMDA0LjA2LjAyMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [37, 38] و ته نشيني امولسيوني ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yang</Author><Year>1993</Year><RecNum>530</RecNum><DisplayText>[39]</DisplayText><record><rec-number>530</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">530</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yang, Shiyong</author><author>Ruckenstein, Eli</author></authors></contributors><titles><title>Processable conductive composites of polyaniline/poly(alkyl methacrylate) prepared via an emulsion method</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>1-12</pages><volume>59</volume><number>1</number><dates><year>1993</year><pub-dates><date>6//</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037967799391152R</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(93)91152-R</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[39] و روال الکتروشيميايي PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTMyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls0MCwgNDFdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUzMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTMyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2xpbmEsIEouPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Fc3RldmVzLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRleiwgSi48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJvbmFzdHJlLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FzZXMsIEYuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlhbmlsaW5lIGNvYXRl
ZCBjb25kdWN0aW5nIGZhYnJpY3MuIENoZW1pY2FsIGFuZCBlbGVjdHJvY2hlbWljYWwgY2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJu
YWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJv
cGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMDAz
LTIwMTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdv
cmRzPjxrZXl3b3JkPlBvbHllc3Rlcjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIGZhYnJp
Yzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5YW5pbGluZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hyb21pc208L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U0VDTTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hlbWljYWwgY2hhcmFjdGVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDExPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjAwMTQtMzA1NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMDE0MzA1NzExMDAy
ODc0PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouZXVycG9seW1qLjIwMTEuMDcuMDIxPC9lbGVjdHJv
bmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTMxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51
bWJlcj41MzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3
ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUzMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9saW5hLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ZGVsIFLD
rW8sIEEuIEkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb25hc3RyZSwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNh
c2VzLCBGLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5D
aGVtaWNhbCBhbmQgZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIHBvbHltZXJpc2F0aW9uIG9mIHB5cnJvbGUgb24g
cG9seWVzdGVyIHRleHRpbGVzIGluIHByZXNlbmNlIG9mIHBob3NwaG90dW5nc3RpYyBhY2lkPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIgSm91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIg
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwODctMjA5ODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT40NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Q
b2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaG9zcGhvdHVuZ3N0YXRlPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBvbHltZXIgY29hdGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHRleHRp
bGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9wb2x5bWVyaXNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tl
eXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRl
PjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxNC0zMDU3PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVk
LXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9w
aWkvUzAwMTQzMDU3MDgwMDE1OTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5ldXJwb2x5bWouMjAw
OC4wNC4wMDc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTMyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls0MCwgNDFdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUzMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTMyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2xpbmEsIEouPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Fc3RldmVzLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRleiwgSi48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJvbmFzdHJlLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FzZXMsIEYuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlhbmlsaW5lIGNvYXRl
ZCBjb25kdWN0aW5nIGZhYnJpY3MuIENoZW1pY2FsIGFuZCBlbGVjdHJvY2hlbWljYWwgY2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJu
YWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJv
cGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMDAz
LTIwMTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdv
cmRzPjxrZXl3b3JkPlBvbHllc3Rlcjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIGZhYnJp
Yzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5YW5pbGluZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hyb21pc208L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U0VDTTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hlbWljYWwgY2hhcmFjdGVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDExPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjAwMTQtMzA1NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMDE0MzA1NzExMDAy
ODc0PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouZXVycG9seW1qLjIwMTEuMDcuMDIxPC9lbGVjdHJv
bmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTMxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51
bWJlcj41MzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3
ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUzMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9saW5hLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ZGVsIFLD
rW8sIEEuIEkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb25hc3RyZSwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNh
c2VzLCBGLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5D
aGVtaWNhbCBhbmQgZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIHBvbHltZXJpc2F0aW9uIG9mIHB5cnJvbGUgb24g
cG9seWVzdGVyIHRleHRpbGVzIGluIHByZXNlbmNlIG9mIHBob3NwaG90dW5nc3RpYyBhY2lkPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIgSm91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIg
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwODctMjA5ODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT40NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Q
b2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaG9zcGhvdHVuZ3N0YXRlPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBvbHltZXIgY29hdGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHRleHRp
bGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9wb2x5bWVyaXNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tl
eXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRl
PjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxNC0zMDU3PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVk
LXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9w
aWkvUzAwMTQzMDU3MDgwMDE1OTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5ldXJwb2x5bWouMjAw
OC4wNC4wMDc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [40, 41] مي باشد.
تکمیل منسوج توسط پلیانیلینپلیانیلینمکانیزم رسانایی پلیانیلین (PANI) نسبت به دیگر پلیمرهای رسانا متفاوت میباشد. در تشکیل رادیکال کاتیونی پلیانیلین اتم نیتروژن شرکت میکند در صورتی که در دیگر پلیمرهای رسانا اتم کربن در تشکیل رادیکال کاتیونی درگیر میشود. از سویی دیگر نیتروژن در سیستم یکدلی دوگانهی مزدوج هم دخیل شده بود. بنابراین رسانایی الکتریکی پلیانیلین به دو عامل درجهی اکسیداسیون و درجهی پروتونهشدن پیوند دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fedorko</Author><Year>2010</Year><RecNum>510</RecNum><DisplayText>[42]</DisplayText><record><rec-number>510</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">510</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Fedorko, P.</author><author>Trznadel, M.</author><author>Pron, A.</author><author>Dju--o, D.</author><author>Planès, J.</author><author>Travers, J. P.</author></authors></contributors><titles><title>New analytical approach to the insulator–metal transition in conductive polyaniline</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>1668-1671</pages><volume>160</volume><number>15–16</number><keywords><keyword>Conducting polymers</keyword><keyword>Insulator–metal transition</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Plasticizer</keyword><keyword>Conductivity</keyword><keyword>Metallic state</keyword></keywords><dates><year>2010</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677910002316</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2010.05.038</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[42]. پلیانیلین دارای رسانایی الکتریکی نسبتا ارتفاع (10-102 سانتیمتر بر زیمنس) میباشد. این پلیمر با توجه به درجهی اکسایش و محیط تغییر رنگ متفاوتی را از خود نشان میدهد. علاوه بر رسانایی الکتریکی به علت رفتار جالب الکتروشیمیایی، سهولت سنتز در محیطهای نیلگون و آلی، بها ارزان مونومر و پایداری خوب در برابر عوامل محیطی، حرارتی و شیمیایی از محبوبیت ویژهای برخوردار میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zilberman</Author><Year>1997</Year><RecNum>509</RecNum><DisplayText>[43]</DisplayText><record><rec-number>509</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">509</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Zilberman, M.</author><author>Titelman, G. I.</author><author>Siegmann, A.</author><author>Haba, Y.</author><author>Narkis, M.</author><author>Alperstein, D.</author></authors></contributors><titles><title>Conductive blends of thermally dodecylbenzene sulfonic acid-doped polyaniline with thermoplastic polymers</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>243-253</pages><volume>66</volume><number>2</number><keywords><keyword>polyaniline</keyword><keyword>thermoplastic polymers</keyword><keyword>blend</keyword><keyword>conductivity</keyword></keywords><dates><year>1997</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19971010)66:2&lt;243::AID-APP5&gt;3.0.CO;2-W</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/(SICI)1097-4628(19971010)66:2&lt;243::AID-APP5&gt;3.0.CO;2-W</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[43]. پلیانیلین آغازین پلیمر رساناست که به صورت تجاری درآمده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bodalia</Author><Year>1993</Year><RecNum>511</RecNum><DisplayText>[44]</DisplayText><record><rec-number>511</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">511</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Bodalia, R.</author><author>Stern, R.</author><author>Batich, C.</author><author>Duran, R.</author></authors></contributors><titles><title>Synthesis and polymerization of 2-alkylanilines</title><secondary-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</full-title></periodical><pages>2123-2127</pages><volume>31</volume><number>8</number><keywords><keyword>o-alklyaniline</keyword><keyword>poly(o-alklyaniline)</keyword><keyword>conducting polymer</keyword></keywords><dates><year>1993</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1099-0518</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pola.1993.080310818</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pola.1993.080310818</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[44]. پلیانیلین به گروهی از پلیمرهای رسانا گفته میشود که دارای فرمول کلی نشان داده شده در شکل 1-1 هستند. در این فرمول، درجهی پلیمریزاسیون را نشان میدهد. نیز میتواند از صفر، برای فرم کاملا اکسیدشده؛ تا یک، فرم کاملا احیاشده، به طور پیوسته تغییر کند. فرم کاملا اکسیدشده() را پرنیگرانیلین()، فرم کاملا احیاشده() را لوکو امرالدین()، و فرم نیمه اکسیدشده() را امرالدین()مینامند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gvozdenović</Author><Year>2001</Year><RecNum>516</RecNum><DisplayText>[45]</DisplayText><record><rec-number>516</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">516</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-type><contributors><authors><author>Milica M. Gvozdenović</author><author>Branimir Z. Jugović</author><author>Jasmina S. Stevanović</author><author>Tomislav Lj. Trišović </author><author>Branimir N. Grgur</author></authors><secondary-authors><author>Ewa Schab-Balcerzak</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Electrochemical Polymerization of Aniline</title><secondary-title>Electropolymerization</secondary-title></titles><section>4</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>InTech</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[45].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 1- فرمول کلی انیلین ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gvozdenović</Author><Year>2001</Year><RecNum>516</RecNum><DisplayText>[45]</DisplayText><record><rec-number>516</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">516</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-type><contributors><authors><author>Milica M. Gvozdenović</author><author>Branimir Z. Jugović</author><author>Jasmina S. Stevanović</author><author>Tomislav Lj. Trišović </author><author>Branimir N. Grgur</author></authors><secondary-authors><author>Ewa Schab-Balcerzak</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Electrochemical Polymerization of Aniline</title><secondary-title>Electropolymerization</secondary-title></titles><section>4</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>InTech</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[45]
در بین فرمهای مختلف اکسیداسیون پلیانیلین فرم امرالدین که در آن نصف ازتها پروتونه شده و دارای واحدهای اکسیده و کاهیدهی یکسان هستند و بیشترین رسانایی را دارند. فرمهای کاملا اکسیدشده و کاملا احیاشده عایق میباشند. هر کدام از فرمهای پلیانیلین میتواند به صورت بازی (غیر پروتونه) و پروتونه وجود داشته باشند این تبدیلات به راحتی در اثر اکسایش-کاهش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی و همچنین واکنش با اسید و باز برونستد انجام میگیرد. در شکل 1-2 چهار فرم مختلف پلیانیلین و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر نمایش داده شده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 2- فرمهای مختلف پلیانیلین ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gvozdenović</Author><Year>2001</Year><RecNum>516</RecNum><DisplayText>[45]</DisplayText><record><rec-number>516</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">516</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-type><contributors><authors><author>Milica M. Gvozdenović</author><author>Branimir Z. Jugović</author><author>Jasmina S. Stevanović</author><author>Tomislav Lj. Trišović </author><author>Branimir N. Grgur</author></authors><secondary-authors><author>Ewa Schab-Balcerzak</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Electrochemical Polymerization of Aniline</title><secondary-title>Electropolymerization</secondary-title></titles><section>4</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>InTech</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[45]
کاربرد پلیمر رسانای پلیانیلیندر بین پلیمرهای رسانا، پلیانیلین از پایداری محیطی بالایی برخوردار است. به اسم مثال پلیاستیلن () در مقایسه با پلیانیلین، علی رغم داشتن هدایت الکتریکی بیشتر بیش در اثر دوپینگ، به شدت در شرایط محیطی حتی در اتمسفر خنثی ناپایدار است. همچنین پلیانیلین برخلاف پلیپیرول، پلیتیوفن و سایر پلیمرهای رسانا در بعضی از حلالها مثل، اسید فرمیک 88% و اسید سولفوریک غلیظ حل میشود. حلال ویژه و اسمی این پلیمر میباشد و در حلالهایی چون پیریدین،و به مقدار کلیک شمار حل میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bhadani</Author><Year>1993</Year><RecNum>513</RecNum><DisplayText>[46]</DisplayText><record><rec-number>513</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">513</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Bhadani, Suraj N.</author><author>Gupta, Manoj K.</author><author>Gupta, Sumanta K. Sen</author></authors></contributors><titles><title>Cyclic voltammetry and conductivity investigations of polyaniline</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>397-403</pages><volume>49</volume><number>3</number><dates><year>1993</year></dates><publisher>Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/app.1993.070490304</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/app.1993.070490304</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[46].
از پلیانیلین برای جلوگیری از خوردگی، به اسم الکترود در ساخت باطریهای قابلشارژ، محافظت عالی در مقابل بارهای الکتریکی که موجب کاربرد در ساخت اجزای الکترونیکی شده، نمایشگرهای الکتروکرومیک، حفاظتکنندههای امواج الکترومغناطیسی، تهیه غشاهای گزینشی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Smela</Author><Year>2005</Year><RecNum>514</RecNum><DisplayText>[47]</DisplayText><record><rec-number>514</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">514</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Smela, Elisabeth</author><author>Lu, Wen</author><author>Mattes, Benjamin R.</author></authors></contributors><titles><title>Polyaniline actuators: Part 1. PANI(AMPS) in HCl</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>25-42</pages><volume>151</volume><number>1</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Fiber</keyword><keyword>Actuator</keyword><keyword>Strain</keyword><keyword>Modulus</keyword><keyword>Metrics</keyword></keywords><dates><year>2005</year><pub-dates><date>5/31/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677905000998</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2005.03.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[47] و همچنین به علت بها کم، سنتز خاطرجمع، فعالیت کاتالیزوری ارتفاع و ثبات زیست محیطی قابل توجه، به اسم الکترود مقابل در سلولهای خورشیدی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTAzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNCwgNDhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTAzPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TdW4sIEh1aWNoZW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MdW8sIFlhbmhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW5nLCBZaWR1bzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGksIERvbmdtZWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPll1LCBaaGV4dW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBLZXhpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVuZywgUWluZ2JvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIFNpdHUgUHJlcGFyYXRpb24gb2Yg
YSBGbGV4aWJsZSBQb2x5YW5pbGluZS9DYXJib24gQ29tcG9zaXRlIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2Rl
IGFuZCBJdHMgQXBwbGljYXRpb24gaW4gRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgQ2hlbWlzdHJ5IEM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5h
bCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjExNjczLTExNjc5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjIwMTAvMDcvMDg8L2Rh
dGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2FuIENoZW1pY2FsIFNvY2ll
dHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTMyLTc0NDc8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIxL2pwMTAzMDAxNTwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEvMDc8L2FjY2Vzcy1kYXRl
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkxpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ0NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDQ1PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkxpLCBadW9wZW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZZSwgQmFveGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pkh1LCBYaWFvZG9uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWEsIFhpYW5neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+WmhhbmcsIFhpYW9waW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZW5nLCBZb3VxdWFuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZhY2lsZSBlbGVjdHJvcG9s
eW1lcml6ZWQtUEFOSSBhcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgbG93IGNvc3QgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hlbWlzdHJ5
IENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoZW1pc3RyeSBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE3NjgtMTc3MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+OTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxs
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9w
b2x5bWVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29y
ZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8v
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTM4OC0yNDgxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0
aWNsZS9waWkvUzEzODgyNDgxMDkwMDM0MDM8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjb20u
MjAwOS4wNy4wMTg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTAzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNCwgNDhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTAzPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TdW4sIEh1aWNoZW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MdW8sIFlhbmhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW5nLCBZaWR1bzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGksIERvbmdtZWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPll1LCBaaGV4dW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBLZXhpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVuZywgUWluZ2JvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIFNpdHUgUHJlcGFyYXRpb24gb2Yg
YSBGbGV4aWJsZSBQb2x5YW5pbGluZS9DYXJib24gQ29tcG9zaXRlIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2Rl
IGFuZCBJdHMgQXBwbGljYXRpb24gaW4gRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgQ2hlbWlzdHJ5IEM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5h
bCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjExNjczLTExNjc5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjIwMTAvMDcvMDg8L2Rh
dGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2FuIENoZW1pY2FsIFNvY2ll
dHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTMyLTc0NDc8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIxL2pwMTAzMDAxNTwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEvMDc8L2FjY2Vzcy1kYXRl
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkxpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ0NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDQ1PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkxpLCBadW9wZW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZZSwgQmFveGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pkh1LCBYaWFvZG9uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWEsIFhpYW5neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+WmhhbmcsIFhpYW9waW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZW5nLCBZb3VxdWFuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZhY2lsZSBlbGVjdHJvcG9s
eW1lcml6ZWQtUEFOSSBhcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgbG93IGNvc3QgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hlbWlzdHJ5
IENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoZW1pc3RyeSBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE3NjgtMTc3MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+OTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxs
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9w
b2x5bWVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29y
ZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8v
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTM4OC0yNDgxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0
aWNsZS9waWkvUzEzODgyNDgxMDkwMDM0MDM8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjb20u
MjAwOS4wNy4wMTg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [24, 48] مورد کاربرد قرار میگیرد.
پارچههای پوششدهی شده توسط پلیانیلینتا مدتها از انیلین به اسم یک مرحله رنگرزی بر روی پارچههای سلولزی کاربرد میکردند و به دست با خود حمل کردن منسوج رسانا مورد توجه نبوده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hutchison</Author><Year>2000</Year><RecNum>515</RecNum><DisplayText>[49]</DisplayText><record><rec-number>515</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">515</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hutchison, A. S.</author><author>Lewis, T. W.</author><author>Moulton, S. E.</author><author>Spinks, G. M.</author><author>Wallace, G. G.</author></authors></contributors><titles><title>Development of polypyrrole-based electromechanical actuators</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>121-127</pages><volume>113</volume><number>1–2</number><keywords><keyword>Actuator</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Force</keyword><keyword>Stress</keyword></keywords><dates><year>2000</year><pub-dates><date>6/15/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677900001909</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(00)00190-9</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[49]. پلیمریزاسیون جانشینی انیلین بر روی منسوجات ابتدا توسط کمپانی تحقیقاتی میلیکن ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wu</Author><Year>2004</Year><RecNum>517</RecNum><DisplayText>[50]</DisplayText><record><rec-number>517</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">517</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Jian Wu</author></authors></contributors><titles><title>Synthesis, characterisation and applications of conducting polymer coated textiles</title><secondary-title>Chemistry - Faculty of Science</secondary-title></titles><pages>264</pages><volume>Doctor of Philosophy</volume><dates><year>2004</year></dates><publisher>Wollongong</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[50] و سپس توسط محققان دیگر گزارش شد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ucml2ZWRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNTEtNTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTIxPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ucml2ZWRpLCBEaW5lc2ggQ2hhbmRy
YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGhhd2FuLCBTdW5kZWVwIEt1bWFyPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlNoaWVsZGluZyBvZiBlbGVjdHJvbWFnbmV0
aWMgaW50ZXJmZXJlbmNlIHVzaW5nIHBvbHlhbmlsaW5lPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MjY3LTI3MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRh
dGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVy
bD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3
Nzk5MzkxMDM2MjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTMpOTEwMzYtMjwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R3JlZ29y
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJlY051bT41MTk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjUxOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTE5PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmVnb3J5LCBSLiBWLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+S2ltYnJlbGwsIFcuIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25kdWN0aXZlIHRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODIzLTgzNTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4OTwveWVhcj48cHViLWRh
dGVzPjxkYXRlPjEvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3Qu
Y29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk4OTkwNjEwMzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi8wMzc5LTY3NzkoODkpOTA2MTAtMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R2VuaWVzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTIwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkdlbmllcywgRS4gTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBldHJlc2N1LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+T2xtZWRvLCBMLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5Db25kdWN0aW5nIG1hdGVyaWFscyBmcm9tIHBvbHlhbmlsaW5lIG9uIGdsYXNzIHRleHRp
bGU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NjUtNjY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4x4oCTMjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkxPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+NC8zMC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS8wMzc5Njc3OTkxOTExNTMyPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2LzAzNzktNjc3OSg5MSk5MTE1My0yPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ucml2ZWRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNTEtNTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTIxPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ucml2ZWRpLCBEaW5lc2ggQ2hhbmRy
YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGhhd2FuLCBTdW5kZWVwIEt1bWFyPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlNoaWVsZGluZyBvZiBlbGVjdHJvbWFnbmV0
aWMgaW50ZXJmZXJlbmNlIHVzaW5nIHBvbHlhbmlsaW5lPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MjY3LTI3MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRh
dGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVy
bD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3
Nzk5MzkxMDM2MjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTMpOTEwMzYtMjwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R3JlZ29y
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJlY051bT41MTk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjUxOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTE5PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmVnb3J5LCBSLiBWLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+S2ltYnJlbGwsIFcuIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25kdWN0aXZlIHRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODIzLTgzNTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4OTwveWVhcj48cHViLWRh
dGVzPjxkYXRlPjEvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3Qu
Y29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk4OTkwNjEwMzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi8wMzc5LTY3NzkoODkpOTA2MTAtMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R2VuaWVzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTIwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkdlbmllcywgRS4gTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBldHJlc2N1LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+T2xtZWRvLCBMLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5Db25kdWN0aW5nIG1hdGVyaWFscyBmcm9tIHBvbHlhbmlsaW5lIG9uIGdsYXNzIHRleHRp
bGU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NjUtNjY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4x4oCTMjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkxPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+NC8zMC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS8wMzc5Njc3OTkxOTExNTMyPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2LzAzNzktNjc3OSg5MSk5MTE1My0yPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [51-53].
به منظور تهیه منسوج رسانا، ابتدا سطح منسوج با محلولی شامل مونومر انیلین و هیدروکلریک اسید خیس میخورد و سپس در معرض ماده اکسیدکننده قرار میگیرد. برای انجام مرحلهی اکسیداسیون میتوان از پرسولفاتهایی مانند آمونیوم پرسولفات یا پتاسیم پرسولفات در محلول اسیدی کاربرد کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kuhn</Author><Year>1998</Year><RecNum>524</RecNum><DisplayText>[32]</DisplayText><record><rec-number>524</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">524</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>H. H. Kuhn</author><author>A. D. Child</author></authors><tertiary-authors><author>Marcel Dekker</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Handbook of Conducting Polymers</title></titles><edition>second edition</edition><section>994</section><dates><year>1998</year></dates><pub-location>Inc. New York</pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[32]. بعد از پایان پلیمریزاسیون، سطح پوشش داده شده را با مقدار کافی از آب آبکشی نموده، سپس با محلول اسیدکلریک 2 مولار شستشو داده و بعد خشک کرد. این مراحل شستشو باعث تشکیل لایه یکنواخت و چسبیدهای از پلیانیلین دوپشده کلریدی میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Forveille</Author><Year>1994</Year><RecNum>522</RecNum><DisplayText>[54]</DisplayText><record><rec-number>522</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">522</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Forveille, J. L.</author><author>Olmedo, L.</author></authors></contributors><titles><title>Controlling the quality of deposits of polyaniline synthesized on glass fiber fabric</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>5-11</pages><volume>65</volume><number>1</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Glass fiber</keyword><keyword>Deposits</keyword><keyword>Quality control</keyword><keyword>Fiber</keyword></keywords><dates><year>1994</year><pub-dates><date>7//</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0379677994902860</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(94)90286-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[54].
بررسیهای انجام شده نشان داد که بعد از پوششدهی توسط پلیانیلین، میزان رسانایی در نخهای پشمی و پلیاستری نسبت به نایلونی، پنبهای و اکریلیکی بیشتر میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hutchison</Author><Year>2000</Year><RecNum>533</RecNum><DisplayText>[49]</DisplayText><record><rec-number>533</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">533</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hutchison, A. S.</author><author>Lewis, T. W.</author><author>Moulton, S. E.</author><author>Spinks, G. M.</author><author>Wallace, G. G.</author></authors></contributors><titles><title>Development of polypyrrole-based electromechanical actuators</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>121-127</pages><volume>113</volume><number>1–2</number><keywords><keyword>Actuator</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Force</keyword><keyword>Stress</keyword></keywords><dates><year>2000</year><pub-dates><date>6/15/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677900001909</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(00)00190-9</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[49].
تکمیل منسوج توسط پلیپیرول پلیپیرولپلیپیرول (PPY) یکی از مهمترین پلیمرهای رساناست که از بهم پیوستن تعدادی واحد حلقوی به نام پیرول تشکیل شده است (شکل 1-3) که در سالهای نهایی، به علت هدایت الکتریکی ارتفاع و پایداری بیش در هوا ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shirakawa</Author><Year>1971</Year><RecNum>459</RecNum><DisplayText>[55, 56]</DisplayText><record><rec-number>459</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">459</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Infrared Spectra of Poly(acetylene)</title><secondary-title>Polym J</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polym J</full-title></periodical><pages>231-244</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>1971</year><pub-dates><date>03//print</date></pub-dates></dates><publisher>The Society of Polymer Science, Japan</publisher><isbn>0032-3896</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1295/polymj.2.231</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ito</Author><Year>1974</Year><RecNum>457</RecNum><record><rec-number>457</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">457</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ito, Takeo</author><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Simultaneous polymerization and formation of polyacetylene film on the surface of concentrated soluble Ziegler-type catalyst solution</title><secondary-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</full-title></periodical><pages>11-20</pages><volume>12</volume><number>1</number><dates><year>1974</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1542-9369</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pol.1974.170120102</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pol.1974.170120102</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[55, 56]، در مقایسه با سایر پلیمرهای رسانا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 3- ساختار پلیپیرولپلیپیرول مانند سایر پلیمرهای رسانا هم به روال پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1NywgNThdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDU4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LaW0sIEt5dS1KaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlN1biwgUGVpc29uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlbiwgVmlja2k8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPldpbGV5LCBEaWFubmUgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmUsIEFudGhvbnkgRy48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGNsZWFuaW5n
IG9mIHVsdHJhZmlsdHJhdGlvbiBtZW1icmFuZXMgZm91bGVkIGJ5IHByb3RlaW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBT
Y2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQxLTI0OTwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT44MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD51bHRy
YWZpbHRyYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zm91bGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5j
bGVhbmluZzwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+Ni8yLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4OTM4NTE0OFA8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEw
LjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDkzKTg1MTQ4LVA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJvd2VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDYwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkJvd2VuLCBXLiBSaWNoYXJkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW5nZG9uLCBSaWNoYXJkIFMuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJ1bmksIEhvemUgQS4gTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3RyaWNhbGx5IGVuaGFuY2VkIHNlcGFyYXRpb24g
cHJvY2Vzc2VzOiB0aGUgYmFzaXMgb2YgaW4gc2l0dSBpbnRlcm1pdHRlbnQgZWxlY3Ryb2x5dGlj
IG1lbWJyYW5lIGNsZWFuaW5nIChJSUVNQykgYW5kIGluIHNpdHUgZWxlY3Ryb2x5dGljIG1lbWJy
YW5lIHJlc3RvcmF0aW9uIChJRU1SKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMTktMjI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4y
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzE1Lzwv
ZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4ODwvaXNibj48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGlj
bGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4ODk4OTAwNjQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDg5
KTg5MDA2LTQ8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1NywgNThdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDU4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LaW0sIEt5dS1KaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlN1biwgUGVpc29uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlbiwgVmlja2k8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPldpbGV5LCBEaWFubmUgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmUsIEFudGhvbnkgRy48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGNsZWFuaW5n
IG9mIHVsdHJhZmlsdHJhdGlvbiBtZW1icmFuZXMgZm91bGVkIGJ5IHByb3RlaW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBT
Y2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQxLTI0OTwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT44MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD51bHRy
YWZpbHRyYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zm91bGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5j
bGVhbmluZzwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+Ni8yLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4OTM4NTE0OFA8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEw
LjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDkzKTg1MTQ4LVA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJvd2VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDYwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkJvd2VuLCBXLiBSaWNoYXJkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW5nZG9uLCBSaWNoYXJkIFMuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJ1bmksIEhvemUgQS4gTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3RyaWNhbGx5IGVuaGFuY2VkIHNlcGFyYXRpb24g
cHJvY2Vzc2VzOiB0aGUgYmFzaXMgb2YgaW4gc2l0dSBpbnRlcm1pdHRlbnQgZWxlY3Ryb2x5dGlj
IG1lbWJyYW5lIGNsZWFuaW5nIChJSUVNQykgYW5kIGluIHNpdHUgZWxlY3Ryb2x5dGljIG1lbWJy
YW5lIHJlc3RvcmF0aW9uIChJRU1SKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMTktMjI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4y
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzE1Lzwv
ZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4ODwvaXNibj48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGlj
bGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4ODk4OTAwNjQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDg5
KTg5MDA2LTQ8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [57, 58] و هم به روال پلیمریزاسیون شیمیایی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shirakawa</Author><Year>1971</Year><RecNum>459</RecNum><DisplayText>[55, 56]</DisplayText><record><rec-number>459</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">459</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Infrared Spectra of Poly(acetylene)</title><secondary-title>Polym J</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polym J</full-title></periodical><pages>231-244</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>1971</year><pub-dates><date>03//print</date></pub-dates></dates><publisher>The Society of Polymer Science, Japan</publisher><isbn>0032-3896</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1295/polymj.2.231</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ito</Author><Year>1974</Year><RecNum>457</RecNum><record><rec-number>457</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">457</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ito, Takeo</author><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Simultaneous polymerization and formation of polyacetylene film on the surface of concentrated soluble Ziegler-type catalyst solution</title><secondary-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</full-title></periodical><pages>11-20</pages><volume>12</volume><number>1</number><dates><year>1974</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1542-9369</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pol.1974.170120102</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pol.1974.170120102</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[55, 56] تهیه میشود. هر یک از این روشها مزایا و معایبی دارند. مراحل پلیمریزاسیون در شکل 1-4 نشان داده میشود.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 4- مراحل پلیمریزاسیون پلیپیرول ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bocchi</Author><Year>1986</Year><RecNum>461</RecNum><DisplayText>[59]</DisplayText><record><rec-number>461</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">461</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Bocchi, Vittorio</author><author>Gardini, Gian Piero</author></authors></contributors><titles><title>Chemical synthesis of conducting polypyrrole and some composites</title><secondary-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</full-title></periodical><pages>148a-148a</pages><number>2</number><dates><year>1986</year></dates><publisher>The Royal Society of Chemistry</publisher><isbn>0022-4936</isbn><work-type>10.1039/C3986000148A</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1039/C3986000148A</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1039/C3986000148A</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[59]
، به اسم یون مخالف یا آنیون دوپینگ میباشد.
پلیمریزاسیون پلیپیرول توسط اکسیداسیون مونومر شروع میشود و علت تولید رادیکال کاتیون میشود. پلیمریزاسیون از طریق مکانیسم یکدلی رادیکال- رادیکال حاصل میشود(شکل 1-5).

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 5- مکانیسم پلیمریزاسیون پلیپیرول ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bocchi</Author><Year>1986</Year><RecNum>461</RecNum><DisplayText>[59]</DisplayText><record><rec-number>461</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">461</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Bocchi, Vittorio</author><author>Gardini, Gian Piero</author></authors></contributors><titles><title>Chemical synthesis of conducting polypyrrole and some composites</title><secondary-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</full-title></periodical><pages>148a-148a</pages><number>2</number><dates><year>1986</year></dates><publisher>The Royal Society of Chemistry</publisher><isbn>0022-4936</isbn><work-type>10.1039/C3986000148A</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1039/C3986000148A</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1039/C3986000148A</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[59]
پلیمریزاسیون شیمیایی پیرول، یک روال مناسب برای تشکیل کامپوزیتهای رسانا در محیط نیلگون میباشد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDY5PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1OS02MV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40Njk8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJvY2NoaSwgVi48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkdhcmRpbmksIEcuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYXBpLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdobHkgZWxlY3Ryb2NvbmR1Y3Rp
dmUgcG9seXB5cnJvbGUgY29tcG9zaXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxl
PkogTWF0ZXIgU2NpIExldHQ8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PGFiYnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MTI4My0xMjg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjExPC9udW1i
ZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xOTg3LzExLzAxPC9k
YXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5LbHV3ZXIgQWNhZGVtaWMgUHVibGlz
aGVyczwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjAyNjEtODAyODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxz
Pjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy9CRjAxNzk0NTkwPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3L0JGMDE3OTQ1OTA8
L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFnZT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NDYxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjE8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+Qm9jY2hpLCBWaXR0b3JpbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FyZGluaSwgR2lhbiBQaWVybzwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBz
eW50aGVzaXMgb2YgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBhbmQgc29tZSBjb21wb3NpdGVzPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENo
ZW1pY2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiB0aGUgQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eSwgQ2hlbWljYWwg
Q29tbXVuaWNhdGlvbnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNDhhLTE0OGE8
L3BhZ2VzPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTg2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29jaWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj4wMDIyLTQ5MzY8L2lzYm4+PHdvcmstdHlwZT4xMC4xMDM5L0MzOTg2MDAwMTQ4QTwvd29yay10
eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0Mz
OTg2MDAwMTQ4QTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMzk4NjAwMDE0OEE8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFybXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDYyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIw
NTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
QXJtcywgU3RldmVuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaW5jZW50LCBCcmlhbjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaXNwZXJzaW9ucyBvZiBlbGVj
dHJpY2FsbHkgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBwYXJ0aWNsZXMgaW4gYXF1ZW91cyBtZWRp
YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHRoZSBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5
LCBDaGVtaWNhbCBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENoZW1p
Y2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mjg4LTI5
MDwvcGFnZXM+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxp
c2JuPjAwMjItNDkzNjwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzM5ODcwMDAwMjg4PC93b3Jr
LXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkv
QzM5ODcwMDAwMjg4PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MzOTg3MDAwMDI4ODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDY5PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1OS02MV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40Njk8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJvY2NoaSwgVi48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkdhcmRpbmksIEcuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYXBpLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdobHkgZWxlY3Ryb2NvbmR1Y3Rp
dmUgcG9seXB5cnJvbGUgY29tcG9zaXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxl
PkogTWF0ZXIgU2NpIExldHQ8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PGFiYnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MTI4My0xMjg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjExPC9udW1i
ZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xOTg3LzExLzAxPC9k
YXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5LbHV3ZXIgQWNhZGVtaWMgUHVibGlz
aGVyczwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjAyNjEtODAyODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxz
Pjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy9CRjAxNzk0NTkwPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3L0JGMDE3OTQ1OTA8
L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFnZT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NDYxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjE8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+Qm9jY2hpLCBWaXR0b3JpbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FyZGluaSwgR2lhbiBQaWVybzwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBz
eW50aGVzaXMgb2YgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBhbmQgc29tZSBjb21wb3NpdGVzPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENo
ZW1pY2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiB0aGUgQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eSwgQ2hlbWljYWwg
Q29tbXVuaWNhdGlvbnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNDhhLTE0OGE8
L3BhZ2VzPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTg2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29jaWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj4wMDIyLTQ5MzY8L2lzYm4+PHdvcmstdHlwZT4xMC4xMDM5L0MzOTg2MDAwMTQ4QTwvd29yay10
eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0Mz
OTg2MDAwMTQ4QTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMzk4NjAwMDE0OEE8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFybXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDYyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIw
NTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
QXJtcywgU3RldmVuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaW5jZW50LCBCcmlhbjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaXNwZXJzaW9ucyBvZiBlbGVj
dHJpY2FsbHkgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBwYXJ0aWNsZXMgaW4gYXF1ZW91cyBtZWRp
YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHRoZSBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5
LCBDaGVtaWNhbCBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENoZW1p
Y2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mjg4LTI5
MDwvcGFnZXM+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxp
c2JuPjAwMjItNDkzNjwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzM5ODcwMDAwMjg4PC93b3Jr
LXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkv
QzM5ODcwMDAwMjg4PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MzOTg3MDAwMDI4ODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [59-61] که در آن، واکنش بین مونومر پیرول با یک اکسیدکننده مناسب در محلول صورت میگیرد. در پلیمریزاسیون شیمیایی، کلرید آهن () اکثرا به اسم اکسیدکننده و آب به اسم محلول اصلی کاربرد میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bocchi</Author><Year>1986</Year><RecNum>461</RecNum><DisplayText>[59]</DisplayText><record><rec-number>461</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">461</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Bocchi, Vittorio</author><author>Gardini, Gian Piero</author></authors></contributors><titles><title>Chemical synthesis of conducting polypyrrole and some composites</title><secondary-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</full-title></periodical><pages>148a-148a</pages><number>2</number><dates><year>1986</year></dates><publisher>The Royal Society of Chemistry</publisher><isbn>0022-4936</isbn><work-type>10.1039/C3986000148A</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1039/C3986000148A</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1039/C3986000148A</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[59]. درصورتی که از کلرید آهن به اسم اکسیدکننده کاربرد شود یونهای مخالف آن است که به علت حرکت نسبی یون کلرید، پلیمر حاصل راسخ نیست درنتیجه با علاوه کردن دوپنت میتوان باعث بهبود خواص الکتریکی و پایداری محیطی پلیمر شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Warren</Author><Year>1989</Year><RecNum>470</RecNum><DisplayText>[62]</DisplayText><record><rec-number>470</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">470</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Warren, L. F.</author><author>Walker, J. A.</author><author>Anderson, D. P.</author><author>Rhodes, G. G.</author><author>Buckley, L. J.</author></authors></contributors><titles><title>A study of conducting polymer morphology; The effect of dopant anions upon order</title><secondary-title>Journal of The Electrochemical Society</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Electrochemical Society</full-title></periodical><pages>2286-2294</pages><volume>136</volume><number>8</number><dates><year>1989</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[62].
مزایای پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی عبارتند از : خالص بودن پلیمر، تولید یک مرحلهای پلیمر به طور مستقیم در سطح الکترود و امکان جداسازی پلیمر از روی آن، کنترل میزان پلیمر شدن و امکان تغییر ماهیت الکترولیت که تغییر عمدهای را در میزان رسانایی و مورفولوژی فیلمهای پلیمر ابتکار میکند. از معایب این روال ناچیز بودن بهرهی واکنش و عدم امکان کنترل ساختار به هنگام رشد زنجیر پلیمری نام برد. در پلیمریزاسیون شیمیایی امکان کنترل ساختار به هنگام پلیمریزاسیون و بهره واکنش بیشتر از مزایا و آلوده بودن پلیمر حاصل و چند مرحلهای بودن فرآیند تولید از معایب این روال است. در تهیه پلیمرهای رسانا از طریق پلیمریزاسیون شیمیایی، مشابه با پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی ، اکسایش مونومر نقش مهمی دارد. در پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی، اکسایش مونومر در سطح الکترود و به دنبال آن رشد زنجیر، موجب تشکیل پلیمر میشود و در پلیمریزاسیون شیمیایی نیز مونومر با اکسندهی مناسب زنگ شده و زنجیرها در همان شرایط رشد فاش میکنند. پلیمریزاسیون شیمیایی معمولا سریعتر و آسانتر انجام میپذیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ansari</Author><Year>2006</Year><RecNum>471</RecNum><DisplayText>[63]</DisplayText><record><rec-number>471</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">471</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Reza Ansari</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies</title><secondary-title>E-Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>E-Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>186-201</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63].
کاربرد پلیمر رسانای پلیپیرولاز پلیپیرول و مشتقات آن در تهیه وسیله و وسایلی که به علت جذب امواج مایکروویو در صفحه رادار غیر قابل مشاهده میشوند، کاربرد میشود. همچنین به صورت لایهی نازک در ابزارهای حسی، روکش آنتیاستاتیک جهت جلوگیری از تخلیه الکتریکی در برابر امولسیونهای فتوگرافیک کاربرد میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ansari</Author><Year>2006</Year><RecNum>471</RecNum><DisplayText>[63]</DisplayText><record><rec-number>471</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">471</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Reza Ansari</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies</title><secondary-title>E-Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>E-Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>186-201</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63]. ماهیت این پلیمرها باعث شده است که آنها علاوه بر رسانایی الکترواکتیو هم باشند. رسانایی این پلیمرها باعث شده که در مواد آنتیاستاتیک با تولید گرما باعث اثر حفاظتی امواج الکترومغناطیسی شوند. همچنین به علت داشتن ماهیت الکترواکتیو میتوانند صفحههای نمایش الکتریکی، ابزارهای نشر دهندهی نور() ، محرکها و بیوسنسورها به کار روند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjQ4MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNjQtNzJdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgwPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBZb25nbGlhbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlJvdWFiaGlhLCBNYWhtb3VkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaGFuZywgWmU8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UFB5LWNvYXRlZCBQRVQg
ZmFicmljcyBhbmQgZWxlY3RyaWMgcHVsc2Utc3RpbXVsYXRlZCBmaWJyb2JsYXN0czwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQjwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0
ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeSBCPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzc4OS0z
Nzk2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMxPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENo
ZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzUwWDwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEw
MzkvQzNUQjIwMjU3Rzwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8v
ZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0MzVEIyMDI1N0c8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkvQzNUQjIwMjU3RzwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+V2FuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT40ODE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4
MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVw
eXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJl
Zi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+
PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBKdW5wdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WHVlLCBQdTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+VGFvLCBYaWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFRvbmd4aTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHJhaW4gU2Vuc2lu
ZyBCZWhhdmlvciBhbmQgSXRzIE1lY2hhbmlzbXMgb2YgRWxlY3RyaWNhbGx5IENvbmR1Y3RpdmUg
UFB5LUNvYXRlZCBGYWJyaWM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5l
ZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5lZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTY1LTU3MDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUyNy0yNjQ4
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAy
L2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJl
c291cmNlLW51bT4xMC4xMDAyL2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZXJuaXRza2F5YTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT40NzQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ3NDwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3
dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UIFYgVmVybml0c2theWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPiBPIE4gRWZpbW92
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJy
b2xlOiBhIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lcjsgaXRzIHN5bnRoZXNpcywgcHJvcGVydGllcyBhbmQg
YXBwbGljYXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlJ1c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2
aWV3czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlJ1
c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2aWV3czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ0
My00NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5UYWxhaWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcyPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQi
PjQ3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFsYWllLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBKLiBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBZLiBLLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SmFuZywgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJvbWFnbm9saSwgSi4gQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlRhZ3VjaGksIFQuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWVkZXIsIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5bmFtaWMgc2Vuc2lu
ZyB1c2luZyBpbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU6IGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gdG8gZGV2ZWxv
cG1lbnQgb2YgbmV3IHBIIHNlbnNvcnMgYW5kIGVsZWN0cm9jaHJvbWljIGRldmljZXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhpbiBTb2xpZCBGaWxtczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoaW4gU29saWQgRmlsbXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjMtMTY2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM2Mzwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2Nocm9taWMgZGV2
aWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+RHluYW1pYyBtb2RlbGxpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDQwLTYwOTA8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6
Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDA0MDYwOTA5OTAw
OTg3NjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+
aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9TMDA0MC02MDkwKDk5KTAwOTg3LTY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNwYXJhdmlnbmE8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3OTwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+IEFtZWxpYSBDYXJvbGluYSBTcGFyYXZpZ25hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj4gTHVjYSBGbG9yaW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkphbXNoaWQgQXZsb25p
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj4gQXJ0aHVyIEhlbm4gPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJyb2xlIENvYXRlZCBQRVQgRmFicmljcyBmb3Ig
VGhlcm1hbCBBcHBsaWNhdGlvbnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZh
bXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZhbXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5Sb3dsZXk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6
ZHQiPjQ3Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Um93bGV5LCBO
YXRhbGllIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb3J0aW1lciwgUm9nZXIgSi48L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TmV3IGVsZWN0cm9jaHJvbWljIG1h
dGVyaWFsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TY2llbmNlIFByb2dyZXNzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U2NpZW5jZSBQcm9ncmVz
czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0My0yNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPi8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuaW5nZW50YWNvbm5lY3QuY29tL2NvbnRlbnQvc3RsL3NjaXBy
Zy8yMDAyLzAwMDAwMDg1LzAwMDAwMDAzL2FydDAwMDAzPC91cmw+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4zMTg0LzAwMzY4NTAwMjc4MzIzODgxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMzE4NC8wMDM2ODUwMDI3ODMyMzg4MTY8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1pcm1v
aHNlbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc2PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40NzY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Njwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS4gTWlybW9oc2VuaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Vy5FLiBQcmljZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ry5HLiBXYWxsYWNlPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ILiBaaGFvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkFkYXB0aXZlIE1lbWJyYW5lIFN5c3RlbXMgQmFzZWQgb24gQ29uZHVjdGl2ZSBFbGVjdHJv
YWN0aXZlIFBvbHltZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklpbnRlbGxpZ2VudCBNYXRl
cmlhbCBTeXN0ZW1zJiN4RDthbmQgU3RydWN0dXJlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwYWdlcz40My00OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
S3Vra29uZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Nzwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJDb25mZXJlbmNlIFByb2NlZWRpbmdzIj4x
MDwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkt1a2tvbmVuLCBLLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+VnVvcmVsYSwgVC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbnRhbmVuLCBKLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+Unl5bmRuZW4sIE8uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaWZmaSwgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlZhbmhhbGEsIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBkZXNpZ24gYW5kIGltcGxlbWVudGF0aW9uIG9mIGVsZWN0cmlj
YWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+V2VhcmFibGUgQ29t
cHV0ZXJzLCAyMDAxLiBQcm9jZWVkaW5ncy4gRmlmdGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBTeW1wb3NpdW0g
b248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPldlYXJhYmxlIENvbXB1dGVycywgMjAwMS4g
UHJvY2VlZGluZ3MuIEZpZnRoIEludGVybmF0aW9uYWwgU3ltcG9zaXVtIG9uPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE4MC0xODE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5pbnRlbGxp
Z2VudCBzZW5zb3JzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5vdGVib29rIGNvbXB1dGVyczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD50ZW1wZXJhdHVyZSBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnRlbXBlcmF0
dXJlIHNlbnNvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dXNlciBpbnRlcmZhY2VzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPmVsZWN0cmljYWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zmli
cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+bWluaWF0dXJpc2VkIGVsZWN0cm9uaWMgY29tcG9uZW50czwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5wYWxtIHRvcCBjb21wdXRlcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+c21h
cnQgY2xvdGhlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD50ZXh0aWxlIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD51c2FnZSB0ZW1wZXJhdHVyZSByYW5nZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD51c2VyIGlu
dGVyZmFjZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BcHBsaWNhdGlvbiBzb2Z0d2FyZTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5DbG90aGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db21wdXRlciBhcHBsaWNhdGlvbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29tcHV0ZXIgaW50ZXJmYWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5F
bGVjdHJvbmljIGNvbXBvbmVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvdG90eXBlczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5SZXNpc3RhbmNlIGhlYXRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGVtcGVyYXR1
cmUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRleHRpbGUgZmliZXJzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDAx
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzMC0wODExPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JU1dDLjIwMDEuOTYyMTM2PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IYWth
bnNzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc4PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3ODwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGFrYW5zc29uLCBFdmE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktheW5haywgQWtpZjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGluLCBUb25nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5OYWhhdmFuZGksIFNhZWlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Kb25lcywgVHJldm9yPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IdSwgRXJpYzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5DaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lciBjb2F0ZWQg
c3ludGhldGljIGZhYnJpY3MgZm9yIGhlYXQgZ2VuZXJhdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjIxLTI4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE0NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Qb2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaWJyZXM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SGVhdGVkIGZhYnJpY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGhlcm1h
bCBjYW1lcmE8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjcvOC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3NzkwNDAwMDE1MzwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDQuMDEuMDAzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjQ4MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNjQtNzJdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgwPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBZb25nbGlhbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlJvdWFiaGlhLCBNYWhtb3VkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaGFuZywgWmU8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UFB5LWNvYXRlZCBQRVQg
ZmFicmljcyBhbmQgZWxlY3RyaWMgcHVsc2Utc3RpbXVsYXRlZCBmaWJyb2JsYXN0czwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQjwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0
ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeSBCPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzc4OS0z
Nzk2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMxPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENo
ZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzUwWDwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEw
MzkvQzNUQjIwMjU3Rzwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8v
ZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0MzVEIyMDI1N0c8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkvQzNUQjIwMjU3RzwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+V2FuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT40ODE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4
MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVw
eXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJl
Zi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+
PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBKdW5wdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WHVlLCBQdTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+VGFvLCBYaWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFRvbmd4aTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHJhaW4gU2Vuc2lu
ZyBCZWhhdmlvciBhbmQgSXRzIE1lY2hhbmlzbXMgb2YgRWxlY3RyaWNhbGx5IENvbmR1Y3RpdmUg
UFB5LUNvYXRlZCBGYWJyaWM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5l
ZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5lZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTY1LTU3MDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUyNy0yNjQ4
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAy
L2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJl
c291cmNlLW51bT4xMC4xMDAyL2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZXJuaXRza2F5YTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT40NzQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ3NDwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3
dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UIFYgVmVybml0c2theWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPiBPIE4gRWZpbW92
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJy
b2xlOiBhIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lcjsgaXRzIHN5bnRoZXNpcywgcHJvcGVydGllcyBhbmQg
YXBwbGljYXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlJ1c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2
aWV3czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlJ1
c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2aWV3czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ0
My00NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5UYWxhaWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcyPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQi
PjQ3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFsYWllLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBKLiBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBZLiBLLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SmFuZywgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJvbWFnbm9saSwgSi4gQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlRhZ3VjaGksIFQuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWVkZXIsIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5bmFtaWMgc2Vuc2lu
ZyB1c2luZyBpbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU6IGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gdG8gZGV2ZWxv
cG1lbnQgb2YgbmV3IHBIIHNlbnNvcnMgYW5kIGVsZWN0cm9jaHJvbWljIGRldmljZXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhpbiBTb2xpZCBGaWxtczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoaW4gU29saWQgRmlsbXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjMtMTY2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM2Mzwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2Nocm9taWMgZGV2
aWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+RHluYW1pYyBtb2RlbGxpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDQwLTYwOTA8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6
Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDA0MDYwOTA5OTAw
OTg3NjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+
aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9TMDA0MC02MDkwKDk5KTAwOTg3LTY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNwYXJhdmlnbmE8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3OTwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+IEFtZWxpYSBDYXJvbGluYSBTcGFyYXZpZ25hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj4gTHVjYSBGbG9yaW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkphbXNoaWQgQXZsb25p
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj4gQXJ0aHVyIEhlbm4gPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJyb2xlIENvYXRlZCBQRVQgRmFicmljcyBmb3Ig
VGhlcm1hbCBBcHBsaWNhdGlvbnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZh
bXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZhbXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5Sb3dsZXk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6
ZHQiPjQ3Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Um93bGV5LCBO
YXRhbGllIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb3J0aW1lciwgUm9nZXIgSi48L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TmV3IGVsZWN0cm9jaHJvbWljIG1h
dGVyaWFsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TY2llbmNlIFByb2dyZXNzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U2NpZW5jZSBQcm9ncmVz
czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0My0yNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPi8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuaW5nZW50YWNvbm5lY3QuY29tL2NvbnRlbnQvc3RsL3NjaXBy
Zy8yMDAyLzAwMDAwMDg1LzAwMDAwMDAzL2FydDAwMDAzPC91cmw+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4zMTg0LzAwMzY4NTAwMjc4MzIzODgxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMzE4NC8wMDM2ODUwMDI3ODMyMzg4MTY8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1pcm1v
aHNlbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc2PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40NzY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Njwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS4gTWlybW9oc2VuaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Vy5FLiBQcmljZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ry5HLiBXYWxsYWNlPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ILiBaaGFvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkFkYXB0aXZlIE1lbWJyYW5lIFN5c3RlbXMgQmFzZWQgb24gQ29uZHVjdGl2ZSBFbGVjdHJv
YWN0aXZlIFBvbHltZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklpbnRlbGxpZ2VudCBNYXRl
cmlhbCBTeXN0ZW1zJiN4RDthbmQgU3RydWN0dXJlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwYWdlcz40My00OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
S3Vra29uZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Nzwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJDb25mZXJlbmNlIFByb2NlZWRpbmdzIj4x
MDwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkt1a2tvbmVuLCBLLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+VnVvcmVsYSwgVC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbnRhbmVuLCBKLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+Unl5bmRuZW4sIE8uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaWZmaSwgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlZhbmhhbGEsIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBkZXNpZ24gYW5kIGltcGxlbWVudGF0aW9uIG9mIGVsZWN0cmlj
YWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+V2VhcmFibGUgQ29t
cHV0ZXJzLCAyMDAxLiBQcm9jZWVkaW5ncy4gRmlmdGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBTeW1wb3NpdW0g
b248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPldlYXJhYmxlIENvbXB1dGVycywgMjAwMS4g
UHJvY2VlZGluZ3MuIEZpZnRoIEludGVybmF0aW9uYWwgU3ltcG9zaXVtIG9uPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE4MC0xODE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5pbnRlbGxp
Z2VudCBzZW5zb3JzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5vdGVib29rIGNvbXB1dGVyczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD50ZW1wZXJhdHVyZSBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnRlbXBlcmF0
dXJlIHNlbnNvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dXNlciBpbnRlcmZhY2VzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPmVsZWN0cmljYWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zmli
cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+bWluaWF0dXJpc2VkIGVsZWN0cm9uaWMgY29tcG9uZW50czwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5wYWxtIHRvcCBjb21wdXRlcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+c21h
cnQgY2xvdGhlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD50ZXh0aWxlIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD51c2FnZSB0ZW1wZXJhdHVyZSByYW5nZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD51c2VyIGlu
dGVyZmFjZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BcHBsaWNhdGlvbiBzb2Z0d2FyZTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5DbG90aGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db21wdXRlciBhcHBsaWNhdGlvbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29tcHV0ZXIgaW50ZXJmYWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5F
bGVjdHJvbmljIGNvbXBvbmVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvdG90eXBlczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5SZXNpc3RhbmNlIGhlYXRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGVtcGVyYXR1
cmUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRleHRpbGUgZmliZXJzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDAx
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzMC0wODExPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JU1dDLjIwMDEuOTYyMTM2PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IYWth
bnNzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc4PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3ODwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGFrYW5zc29uLCBFdmE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktheW5haywgQWtpZjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGluLCBUb25nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5OYWhhdmFuZGksIFNhZWlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Kb25lcywgVHJldm9yPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IdSwgRXJpYzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5DaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lciBjb2F0ZWQg
c3ludGhldGljIGZhYnJpY3MgZm9yIGhlYXQgZ2VuZXJhdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjIxLTI4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE0NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Qb2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaWJyZXM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SGVhdGVkIGZhYnJpY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGhlcm1h
bCBjYW1lcmE8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjcvOC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3NzkwNDAwMDE1MzwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDQuMDEuMDAzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [64-72]. این پلیمر به علت بها کم، سنتز خاطرجمع، فعالیت کاتالیزوری ارتفاع و ثبات زیست محیطی قابل توجه، به اسم الکترود مقابل در سلولهای خورشیدی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته استPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOCwgNzNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ2NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDY2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YaWEsIEppYW5nYmluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5DaGVuLCBMaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZYW5hZ2lkYSwgU2hvem88L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2Yg
cG9seXB5cnJvbGUgYXMgYSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgYSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBz
b2xhciBjZWxsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENo
ZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjQ2NDQtNDY0OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251
bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+VGhlIFJveWFs
IFNvY2lldHkgb2YgQ2hlbWlzdHJ5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MDk1OS05NDI4PC9pc2JuPjx3
b3JrLXR5cGU+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC93b3JrLXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJs
cz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkvQzBKTTA0MTE2RTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZF
PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5X
dTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT40NjM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ2MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDYzPC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
aSwgUWluZ2h1YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFuLCBMZXFpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxh
biwgWmhhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBQaW5qaWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlu
LCBKaWFubWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBTYW5jaHVuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkhpZ2gtcGVyZm9ybWFuY2UgcG9seXB5cnJv
bGUgbmFub3BhcnRpY2xlcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29s
YXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2Vz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5h
bCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTcyLTE3
NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5
cHlycm9sZSBuYW5vcGFydGljbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q291bnRlciBlbGVjdHJvZGU8
L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxk
YXRlPjYvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMDgwMDQ5MTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5qcG93c291ci4yMDA4LjAzLjAyOTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+
PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+VmVlcmVuZGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlZlZXJlbmRlciwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNheGVuYSwgVmliaGE8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkpoYSwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvaXJ5LCBTLiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VzYWluLCBBYmhheTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FtYW50YSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkNoYXVoYW4sIEEuIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Bc3dhbCwgRC4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkd1cHRhLCBTLiBLLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zIGFzIHN1YnN0cmF0ZS1mcmVl
IGFuZCBQdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgcXVhc2ktc29saWQgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T3JnYW5pYyBFbGVjdHJv
bmljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9y
Z2FuaWMgRWxlY3Ryb25pY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDMyLTMw
Mzk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPkRTU0M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJlZS1zdGFuZGluZyBwb2x5cHlycm9s
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UQ08tZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+UHQtZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjEyLy88L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTY2LTExOTk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMTU2
NjExOTkxMjAwNDEyMDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNv
dXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLm9yZ2VsLjIwMTIuMDguMDM5PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYWty
aXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDY3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj40Njc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Nzwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWFrcmlzLCBUaGVvZG9yb3M8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkRyYWNvcG91bG9zLCBWYXNzaWxpb3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN0ZXJnaW9wb3Vs
b3MsIFRob21hczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlhbm9zLCBQYW5hZ2lvdGlzPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgcXVhc2kgc29saWQtc3RhdGUg
ZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbCBtYWRlIG9mIHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxl
Y3Ryb2RlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwMDQtMjAwODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT41Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5E
eWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkdlbCBlbGVjdHJvbHl0ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5VcmVhc2ls
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4yLzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxMy00Njg2PC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTAwMTU4ODQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMC4xMS4wNzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVt
PjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWdu
LWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQw
YXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBD
aGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBRaWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwg
WXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hpc2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8s
IFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9seXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUg
Zm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4w
PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRyYW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50
ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9k
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFiaWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxl
Y3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1
MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOCwgNzNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ2NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDY2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YaWEsIEppYW5nYmluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5DaGVuLCBMaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZYW5hZ2lkYSwgU2hvem88L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2Yg
cG9seXB5cnJvbGUgYXMgYSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgYSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBz
b2xhciBjZWxsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENo
ZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjQ2NDQtNDY0OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251
bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+VGhlIFJveWFs
IFNvY2lldHkgb2YgQ2hlbWlzdHJ5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MDk1OS05NDI4PC9pc2JuPjx3
b3JrLXR5cGU+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC93b3JrLXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJs
cz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkvQzBKTTA0MTE2RTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZF
PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5X
dTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT40NjM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ2MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDYzPC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
aSwgUWluZ2h1YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFuLCBMZXFpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxh
biwgWmhhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBQaW5qaWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlu
LCBKaWFubWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBTYW5jaHVuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkhpZ2gtcGVyZm9ybWFuY2UgcG9seXB5cnJv
bGUgbmFub3BhcnRpY2xlcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29s
YXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2Vz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5h
bCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTcyLTE3
NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5
cHlycm9sZSBuYW5vcGFydGljbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q291bnRlciBlbGVjdHJvZGU8
L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxk
YXRlPjYvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMDgwMDQ5MTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5qcG93c291ci4yMDA4LjAzLjAyOTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+
PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+VmVlcmVuZGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlZlZXJlbmRlciwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNheGVuYSwgVmliaGE8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkpoYSwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvaXJ5LCBTLiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VzYWluLCBBYmhheTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FtYW50YSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkNoYXVoYW4sIEEuIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Bc3dhbCwgRC4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkd1cHRhLCBTLiBLLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zIGFzIHN1YnN0cmF0ZS1mcmVl
IGFuZCBQdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgcXVhc2ktc29saWQgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T3JnYW5pYyBFbGVjdHJv
bmljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9y
Z2FuaWMgRWxlY3Ryb25pY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDMyLTMw
Mzk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPkRTU0M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJlZS1zdGFuZGluZyBwb2x5cHlycm9s
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UQ08tZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+UHQtZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjEyLy88L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTY2LTExOTk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMTU2
NjExOTkxMjAwNDEyMDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNv
dXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLm9yZ2VsLjIwMTIuMDguMDM5PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYWty
aXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDY3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj40Njc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Nzwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWFrcmlzLCBUaGVvZG9yb3M8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkRyYWNvcG91bG9zLCBWYXNzaWxpb3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN0ZXJnaW9wb3Vs
b3MsIFRob21hczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlhbm9zLCBQYW5hZ2lvdGlzPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgcXVhc2kgc29saWQtc3RhdGUg
ZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbCBtYWRlIG9mIHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxl
Y3Ryb2RlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwMDQtMjAwODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT41Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5E
eWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkdlbCBlbGVjdHJvbHl0ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5VcmVhc2ls
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4yLzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxMy00Njg2PC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTAwMTU4ODQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMC4xMS4wNzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVt
PjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWdu
LWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQw
YXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBD
aGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBRaWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwg
WXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hpc2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8s
IFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9seXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUg
Zm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4w
PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRyYW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50
ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9k
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFiaWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxl
Y3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1
MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [25-28, 73].
پارچههای رسانای پوششدهی شده با پلیپیرولبا انجام پلیمریزاسیون پلیپیرول بر روی سطح پارچه یک فیلم نازک و یکنواختی تشکیل میشود. ضخامت فیلم پلیمر رسانا در طول سنتز شیمیایی به زمان سنتز و غلظت واکنشدهنده پیوند دارد. پارچههای پوششداده شده با پلیمرهای رسانا در مقایسه با پارچههای پوششدهی شده با فلزات دارای وزن کمتر و انعطافپذیری بیشتری میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ansari</Author><Year>2006</Year><RecNum>471</RecNum><DisplayText>[63]</DisplayText><record><rec-number>471</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">471</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Reza Ansari</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies</title><secondary-title>E-Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>E-Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>186-201</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63].
برای پلیپیرول اکسیدکنندههای مختلفی مثل کلرید آهن()PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QZXJjZWM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3NCwgNzVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDg2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QZXJjZWMsIFNpbW9uYTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+Qm9sYXMsIENvbm9yPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dlLCBMYXVyaWU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJyaWxsLCBEb25hbGQgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBKaW5nPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIHNpdHUgcG9seW1l
cml6YXRpb24gYW5kIG1vcnBob2xvZ3kgb2YgcG9seXB5cnJvbGUgb2J0YWluZWQgaW4gd2F0ZXIt
c29sdWJsZSBwb2x5bWVyIHRlbXBsYXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZSBQYXJ0IEE6IFBvbHltZXIgQ2hlbWlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb2x5bWVy
IFNjaWVuY2UgUGFydCBBOiBQb2x5bWVyIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQ5NjYtNDk3NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjM8
L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YXRvbWljIGZvcmNlIG1pY3Jvc2NvcHk8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Y29uZHVjdGluZyBwb2x5bWVyczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5tb3JwaG9s
b2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Tk1S
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBhcnRpY2xlIHNpemUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPnBvbHlweXJyb2xlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD53YXRlci1zb2x1YmxlIHBvbHlt
ZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
cHVibGlzaGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21w
YW55PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5OS0wNTE4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+
PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL3BvbGEuMjYzMjg8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMDIvcG9sYS4yNjMyODwv
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QlJF
Wk9JPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ4MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODI8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9
ImRlZmF1bHQiIHNpemU9IjEwMCUiPkRSQUdPPC9zdHlsZT48c3R5bGUgZmFjZT0ibm9ybWFsIiBm
b250PSJkZWZhdWx0IiBjaGFyc2V0PSIyMzgiIHNpemU9IjEwMCUiPsWeLVZJT1JFTCBCUkVaT0k8
L3N0eWxlPjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Q
T0xZUFlSUk9MRSBGSUxNUyBQUkVQQVJFRCBCWSBDSEVNSUNBTCBPWElEQVRJT04gT0YgUFlSUk9M
RSBJTiBBUVVFT1VTIEZlQ2wzIFNPTFVUSU9OPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlNjaWVu
Y2UgYW5kIEFydHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5TY2llbmNlIGFuZCBBcnRzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTMt
NTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QZXJjZWM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3NCwgNzVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDg2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QZXJjZWMsIFNpbW9uYTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+Qm9sYXMsIENvbm9yPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dlLCBMYXVyaWU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJyaWxsLCBEb25hbGQgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBKaW5nPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIHNpdHUgcG9seW1l
cml6YXRpb24gYW5kIG1vcnBob2xvZ3kgb2YgcG9seXB5cnJvbGUgb2J0YWluZWQgaW4gd2F0ZXIt
c29sdWJsZSBwb2x5bWVyIHRlbXBsYXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZSBQYXJ0IEE6IFBvbHltZXIgQ2hlbWlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb2x5bWVy
IFNjaWVuY2UgUGFydCBBOiBQb2x5bWVyIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQ5NjYtNDk3NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjM8
L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YXRvbWljIGZvcmNlIG1pY3Jvc2NvcHk8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Y29uZHVjdGluZyBwb2x5bWVyczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5tb3JwaG9s
b2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Tk1S
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBhcnRpY2xlIHNpemUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPnBvbHlweXJyb2xlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD53YXRlci1zb2x1YmxlIHBvbHlt
ZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
cHVibGlzaGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21w
YW55PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5OS0wNTE4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+
PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL3BvbGEuMjYzMjg8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMDIvcG9sYS4yNjMyODwv
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QlJF
Wk9JPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ4MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODI8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9
ImRlZmF1bHQiIHNpemU9IjEwMCUiPkRSQUdPPC9zdHlsZT48c3R5bGUgZmFjZT0ibm9ybWFsIiBm
b250PSJkZWZhdWx0IiBjaGFyc2V0PSIyMzgiIHNpemU9IjEwMCUiPsWeLVZJT1JFTCBCUkVaT0k8
L3N0eWxlPjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Q
T0xZUFlSUk9MRSBGSUxNUyBQUkVQQVJFRCBCWSBDSEVNSUNBTCBPWElEQVRJT04gT0YgUFlSUk9M
RSBJTiBBUVVFT1VTIEZlQ2wzIFNPTFVUSU9OPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlNjaWVu
Y2UgYW5kIEFydHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5TY2llbmNlIGFuZCBBcnRzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTMt
NTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [74, 75]، پتاسیم پرسولفات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chang</Author><Year>2010</Year><RecNum>483</RecNum><DisplayText>[76]</DisplayText><record><rec-number>483</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">483</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Choo Hwan Chang</author><author> Pyung Soo Son</author><author> Jeong-Ah Yoon</author><author> Seong-Ho Choi</author></authors></contributors><titles><title>Synthesis of Hollow Conductive Polypyrrole Balls by the Functionalized Polystyrene as Template</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><volume>2010</volume><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[76]، پرکلرات آهن ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nishio</Author><Year>1996</Year><RecNum>487</RecNum><DisplayText>[77]</DisplayText><record><rec-number>487</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">487</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nishio, K.</author><author>Fujimoto, M.</author><author>Ando, O.</author><author>Ono, H.</author><author>Murayama, T.</author></authors></contributors><titles><title>Characteristics of polypyrrole chemically synthesized by various oxidizing reagents</title><secondary-title>Journal of Applied Electrochemistry</secondary-title><alt-title>J Appl Electrochem</alt-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></alt-periodical><pages>425-429</pages><volume>26</volume><number>4</number><dates><year>1996</year><pub-dates><date>1996/04/01</date></pub-dates></dates><publisher>Kluwer Academic Publishers</publisher><isbn>0021-891X</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/BF00251328</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/BF00251328</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>[77] و آمونیوم پرسولفاتPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5GdWxhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3OF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQ29uZmVyZW5jZSBQcm9jZWVkaW5ncyI+MTA8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5GdWxhcmksIFYuIEouPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5UaG9tYmFyZSwgSi4gVi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthZGFtLCBBLiBCLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBv
eGlkYXRpdmUgcG9seW1lcml6YXRpb24gYW5kIGNoYXJhY3Rlcml6YXRpb24gb2YgcG9seXB5cnJv
bGUgdGhpbiBmaWxtcyBmb3Igc3VwZXJjYXBhY2l0b3IgYXBwbGljYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3RhaW5hYmls
aXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3Rh
aW5hYmlsaXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvYWx0
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4xMDY4LTEwNzE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29y
ZD5lbGVjdHJvY2hlbWljYWwgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5lbGVjdHJvbHl0
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+aXJvbiBjb21wb3VuZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+b3hp
ZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHltZXIgZmlsbXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
cG9seW1lcmlzYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+cG90YXNzaXVtIGNvbXBvdW5kczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5zY2FubmluZyBlbGVjdHJvbiBtaWNyb3Njb3B5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPnN1bHBodXIgY29tcG91bmRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2FwYWNpdG9yczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD51bHRyYXZpb2xldCBzcGVjdHJhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZp
c2libGUgc3BlY3RyYTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD52b2x0YW1tZXRyeSAoY2hlbWljYWwgYW5h
bHlzaXMpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFQUzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZShOTyZsdDtz
dWImZ3Q7MyZsdDsvc3ViJmd0OykmbHQ7c3ViJmd0OzMmbHQ7L3N1YiZndDs8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SyZsdDtzdWImZ3Q7MiZsdDsvc3ViJmd0O1MmbHQ7c3ViJmd0OzImbHQ7L3N1YiZndDtP
Jmx0O3N1YiZndDs4Jmx0Oy9zdWImZ3Q7PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNFTTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5VVi1WaXMgYWJzb3JwdGlvbiBzcGVjdHJvc2NvcHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VVYtVmlzIG5vcm1hbCByZWZsZWN0YW5jZSBtZWFzdXJlbWVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
YW1tb25pdW0gcGVyIHN1bGZhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWwgb3hpZGF0aW9u
IHBvbHltZXJpemF0aW9uIG1ldGhvZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jaGVtaWNhbCBveGlkYXRp
dmUgcG9seW1lcml6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWxseSBzeW50aGVzaXpl
ZCBmaWxtczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jeWNsaWMgdm9sdGFtbWV0cnk8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhcGFjaXRhbmNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmVsZWN0
cm9jaGVtaWNhbCB3aW5kb3c8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2x5dGU8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+cG9seXB5cnJvbGUgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHlweXJy
b2xlIHRoaW4gZmlsbSBjaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2Fw
YWNpdG9yIGFwcGxpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgLTAuMiBWPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgMC44IFY8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VVYtVmlzIHNwZWN0cm9zY29weTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5z
dXBlcmNhcGFjaXRvcjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAtMTIgQXByaWwgMjAxMzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JQ0VFVFMu
MjAxMy42NTMzNTM1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5GdWxhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3OF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQ29uZmVyZW5jZSBQcm9jZWVkaW5ncyI+MTA8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5GdWxhcmksIFYuIEouPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5UaG9tYmFyZSwgSi4gVi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthZGFtLCBBLiBCLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBv
eGlkYXRpdmUgcG9seW1lcml6YXRpb24gYW5kIGNoYXJhY3Rlcml6YXRpb24gb2YgcG9seXB5cnJv
bGUgdGhpbiBmaWxtcyBmb3Igc3VwZXJjYXBhY2l0b3IgYXBwbGljYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3RhaW5hYmls
aXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3Rh
aW5hYmlsaXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvYWx0
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4xMDY4LTEwNzE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29y
ZD5lbGVjdHJvY2hlbWljYWwgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5lbGVjdHJvbHl0
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+aXJvbiBjb21wb3VuZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+b3hp
ZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHltZXIgZmlsbXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
cG9seW1lcmlzYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+cG90YXNzaXVtIGNvbXBvdW5kczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5zY2FubmluZyBlbGVjdHJvbiBtaWNyb3Njb3B5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPnN1bHBodXIgY29tcG91bmRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2FwYWNpdG9yczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD51bHRyYXZpb2xldCBzcGVjdHJhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZp
c2libGUgc3BlY3RyYTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD52b2x0YW1tZXRyeSAoY2hlbWljYWwgYW5h
bHlzaXMpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFQUzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZShOTyZsdDtz
dWImZ3Q7MyZsdDsvc3ViJmd0OykmbHQ7c3ViJmd0OzMmbHQ7L3N1YiZndDs8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SyZsdDtzdWImZ3Q7MiZsdDsvc3ViJmd0O1MmbHQ7c3ViJmd0OzImbHQ7L3N1YiZndDtP
Jmx0O3N1YiZndDs4Jmx0Oy9zdWImZ3Q7PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNFTTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5VVi1WaXMgYWJzb3JwdGlvbiBzcGVjdHJvc2NvcHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VVYtVmlzIG5vcm1hbCByZWZsZWN0YW5jZSBtZWFzdXJlbWVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
YW1tb25pdW0gcGVyIHN1bGZhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWwgb3hpZGF0aW9u
IHBvbHltZXJpemF0aW9uIG1ldGhvZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jaGVtaWNhbCBveGlkYXRp
dmUgcG9seW1lcml6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWxseSBzeW50aGVzaXpl
ZCBmaWxtczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jeWNsaWMgdm9sdGFtbWV0cnk8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhcGFjaXRhbmNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmVsZWN0
cm9jaGVtaWNhbCB3aW5kb3c8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2x5dGU8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+cG9seXB5cnJvbGUgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHlweXJy
b2xlIHRoaW4gZmlsbSBjaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2Fw
YWNpdG9yIGFwcGxpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgLTAuMiBWPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgMC44IFY8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VVYtVmlzIHNwZWN0cm9zY29weTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5z
dXBlcmNhcGFjaXRvcjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAtMTIgQXByaWwgMjAxMzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JQ0VFVFMu
MjAxMy42NTMzNTM1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [78] کاربرد میکنند که خصوصیات فیزیکی، مورفولوژی و الکتروشیمیایی پلیپیرول تحت تاثیر مادههای اکسیدکننده میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nishio</Author><Year>1996</Year><RecNum>487</RecNum><DisplayText>[77]</DisplayText><record><rec-number>487</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">487</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nishio, K.</author><author>Fujimoto, M.</author><author>Ando, O.</author><author>Ono, H.</author><author>Murayama, T.</author></authors></contributors><titles><title>Characteristics of polypyrrole chemically synthesized by various oxidizing reagents</title><secondary-title>Journal of Applied Electrochemistry</secondary-title><alt-title>J Appl Electrochem</alt-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></alt-periodical><pages>425-429</pages><volume>26</volume><number>4</number><dates><year>1996</year><pub-dates><date>1996/04/01</date></pub-dates></dates><publisher>Kluwer Academic Publishers</publisher><isbn>0021-891X</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/BF00251328</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/BF00251328</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>[77].
همچنین مادههای دوپهکننده مختلفی شامل پاراتولوئن سولفونیک اسید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Walker</Author><Year>1988</Year><RecNum>489</RecNum><DisplayText>[79]</DisplayText><record><rec-number>489</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">489</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Walker, John A.</author><author>Warren, L. F.</author><author>Witucki, E. F.</author></authors></contributors><titles><title>New chemically prepared conducting “pyrrole blacks”</title><secondary-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</full-title></periodical><pages>1285-1294</pages><volume>26</volume><number>5</number><dates><year>1988</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1099-0518</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pola.1988.080260503</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pola.1988.080260503</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[79]، آنتراکینون دوسولفونیک اسید، دونفتالن سولفونیک اسید و تری کلروبنزن سولفونیک اسیدPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+NDkwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls4MCwgODFdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDkw
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQsIEou
IEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QbGFuY2hlLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGV0cmVz
Y3UsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3V2aWVyLCBKLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmlk
YW4sIEcuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN0
YWJpbGl0eSBvZiBjaGVtaWNhbGx5IHN5bnRoZXNpemVkIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODEtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5MzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjYv
LzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48
cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2Fy
dGljbGUvcGlpLzAzNzk2Nzc5OTM5MTE1OVk8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3OS02Nzc5
KDkzKTkxMTU5LVk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1aG48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDkxPC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5
MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIFNlY3Rpb24iPjU8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGRpc3NpLCBNLjwvYXV0aG9y
Pjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbiBhbmQgQXBwbGljYXRpb24gb2YgUG9seXB5cnJvbGUtQ29hdGVkIFRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludHJpbnNpY2FsbHkgQ29uZHVjdGluZyBQb2x5bWVy
czogQW4gRW1lcmdpbmcgVGVjaG5vbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjx0ZXJ0aWFyeS10aXRs
ZT5OQVRPIEFTSSBTZXJpZXM8L3RlcnRpYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4yNS0zNDwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNDY8L3ZvbHVtZT48c2VjdGlvbj4zPC9zZWN0aW9uPjxkYXRlcz48eWVh
cj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTk5My8wMS8wMTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+U3ByaW5nZXIgTmV0aGVybGFuZHM8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj45NzgtOTAtNDgxLTQzMTYtMDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy85NzgtOTQtMDE3LTE5NTItMF8zPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3Lzk3OC05NC0wMTctMTk1
Mi0wXzM8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFn
ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+NDkwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls4MCwgODFdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDkw
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQsIEou
IEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QbGFuY2hlLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGV0cmVz
Y3UsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3V2aWVyLCBKLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmlk
YW4sIEcuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN0
YWJpbGl0eSBvZiBjaGVtaWNhbGx5IHN5bnRoZXNpemVkIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODEtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5MzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjYv
LzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48
cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2Fy
dGljbGUvcGlpLzAzNzk2Nzc5OTM5MTE1OVk8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3OS02Nzc5
KDkzKTkxMTU5LVk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1aG48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDkxPC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5
MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIFNlY3Rpb24iPjU8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGRpc3NpLCBNLjwvYXV0aG9y
Pjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbiBhbmQgQXBwbGljYXRpb24gb2YgUG9seXB5cnJvbGUtQ29hdGVkIFRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludHJpbnNpY2FsbHkgQ29uZHVjdGluZyBQb2x5bWVy
czogQW4gRW1lcmdpbmcgVGVjaG5vbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjx0ZXJ0aWFyeS10aXRs
ZT5OQVRPIEFTSSBTZXJpZXM8L3RlcnRpYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4yNS0zNDwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNDY8L3ZvbHVtZT48c2VjdGlvbj4zPC9zZWN0aW9uPjxkYXRlcz48eWVh
cj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTk5My8wMS8wMTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+U3ByaW5nZXIgTmV0aGVybGFuZHM8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj45NzgtOTAtNDgxLTQzMTYtMDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy85NzgtOTQtMDE3LTE5NTItMF8zPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3Lzk3OC05NC0wMTctMTk1
Mi0wXzM8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFn
ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [80, 81] میتوان برای پلیپیرول کاربرد کرد. براساس تحقیقهای صورت گرفته بر روی سیلیکون، نشان داده شد که خصوصیات الکتریکی پیرول به دوپنت مورد کاربرد پیوند دارد. اسیدهای سولفونیک آروماتیک مثل بنزن سولفونیک اسید، چهار تولوئن سولفونیک اسید، نفتالن سولفونیک اسید و آنتراکینون دو سولفونیک میتواند به مخلوط یون مخالف و پلیمر علاوه شود PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Iw6VrYW5zc29uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ5MjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bODIsIDgzXTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SMOla2Fuc3NvbiwgRXZhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5BbWlldCwgQW5kcmV3PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYXluYWssIEFraWY8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3Ryb21h
Z25ldGljIHNoaWVsZGluZyBwcm9wZXJ0aWVzIG9mIHBvbHlweXJyb2xlL3BvbHllc3RlciBjb21w
b3NpdGVzIGluIHRoZSAx4oCTMTgmYW1wOyN4YTA7R0h6IGZyZXF1ZW5jeSByYW5nZTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjkxNy05MjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTU2PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xNOKAkzE1PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgdGV4dGls
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb21hZ25ldGljIHNoaWVsZGluZzwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5EaWVsZWN0cmljIHByb3BlcnRpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjcvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3Nzkw
NjAwMTM1NDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDYuMDUuMDEwPC9lbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CaGF0PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MTk5NDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDkzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJoYXQsIE4uIFYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGFp
a2gsIFkuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PlN5bnRoZXNpcyBhbmQgc3RydWN0dXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpdmUgY29t
cG9zaXRlcyBmcm9tIGNlbGxvcGhhbmUgYW5kIHBvbHlweXJyb2xlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEFwcGxpZWQgUG9s
eW1lciBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTg3LTE5MTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT41Mzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk0
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5XaWxleSBTdWJzY3JpcHRpb24gU2VydmljZXMsIElu
Yy4sIEEgV2lsZXkgQ29tcGFueTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjEwOTctNDYyODwvaXNibj48dXJs
cz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwMi9hcHAuMTk5NC4w
NzA1MzAyMDc8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjEwLjEwMDIvYXBwLjE5OTQuMDcwNTMwMjA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Iw6VrYW5zc29uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ5MjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bODIsIDgzXTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SMOla2Fuc3NvbiwgRXZhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5BbWlldCwgQW5kcmV3PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYXluYWssIEFraWY8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3Ryb21h
Z25ldGljIHNoaWVsZGluZyBwcm9wZXJ0aWVzIG9mIHBvbHlweXJyb2xlL3BvbHllc3RlciBjb21w
b3NpdGVzIGluIHRoZSAx4oCTMTgmYW1wOyN4YTA7R0h6IGZyZXF1ZW5jeSByYW5nZTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjkxNy05MjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTU2PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xNOKAkzE1PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgdGV4dGls
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb21hZ25ldGljIHNoaWVsZGluZzwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5EaWVsZWN0cmljIHByb3BlcnRpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjcvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3Nzkw
NjAwMTM1NDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDYuMDUuMDEwPC9lbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CaGF0PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MTk5NDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDkzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJoYXQsIE4uIFYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGFp
a2gsIFkuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PlN5bnRoZXNpcyBhbmQgc3RydWN0dXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpdmUgY29t
cG9zaXRlcyBmcm9tIGNlbGxvcGhhbmUgYW5kIHBvbHlweXJyb2xlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEFwcGxpZWQgUG9s
eW1lciBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTg3LTE5MTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT41Mzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk0
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5XaWxleSBTdWJzY3JpcHRpb24gU2VydmljZXMsIElu
Yy4sIEEgV2lsZXkgQ29tcGFueTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjEwOTctNDYyODwvaXNibj48dXJs
cz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwMi9hcHAuMTk5NC4w
NzA1MzAyMDc8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjEwLjEwMDIvYXBwLjE5OTQuMDcwNTMwMjA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [82, 83]. پلیمرهای ذاتا رسانا میتوانند در حجم بیش با هزینهی کم به وسیلهی پلیمریزاسیون شیمیایی تهیه شوند. در پلیمریزاسیون شیمیایی که مبنی بر اکسیداسیون مونومر توسط نمک فلزی مانند کلرید آهن میباشد آزار بالایی از رسانایی بدست میآید که رسانایی پلیمرهای حاصل به زمان پلیمریزاسیون، دما و غلظت مونومر و اکسیدکننده پیوند دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>BREZOI</Author><Year>2010</Year><RecNum>482</RecNum><DisplayText>[75]</DisplayText><record><rec-number>482</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">482</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" size="100%">DRAGO</style><style face="normal" font="default" charset="238" size="100%">Ş-VIOREL BREZOI</style></author></authors></contributors><titles><title>POLYPYRROLE FILMS PREPARED BY CHEMICAL OXIDATION OF PYRROLE IN AQUEOUS FeCl3 SOLUTION</title><secondary-title>Science and Arts</secondary-title></titles><periodical><full-title>Science and Arts</full-title></periodical><pages>53-58</pages><volume>12</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[75].
تکمیل منسوج توسط نانولولههای کربنینانولولههای کربنینانولولههای کربنی که در سال 1991 توسط ایجیما کشف شدند، یکی از چهار حالت شناخته شدهی کربن بر روی زمین هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Iijima</Author><Year>1991</Year><RecNum>77</RecNum><DisplayText>[84]</DisplayText><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="5p00tpxf3x9p28e9z25xz2e1dsptvvdfezdz">77</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Iijima, Sumio</author></authors></contributors><titles><title>Helical microtubules of graphitic carbon</title><secondary-title>Nature</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nature</full-title></periodical><pages>56-58</pages><volume>354</volume><number>6348</number><dates><year>1991</year><pub-dates><date>11/07/print</date></pub-dates></dates><work-type>10.1038/354056a0</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1038/354056a0</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[84]. نانولولههای کربنی از رول شدن صفحات گرافنی دارای اتمهای کربن با هیبرید SP2، تشکیل شدند. نانولولههای کربنی تک دیواره از یک صفحهی گرافنی که به دور خودش پیچیده شده، تشکیل شد که دو انتهایش میتواند با مولکول شبه فولرن بسته شود. نانولولههای کربنی چند دیواره شامل یک لولهی مرکزی با قطر نانومتری میباشد که توسط لایههای گرافنی هم مرکز، مشابه حلقههای تنهی درخت، احاطه شده است. فاصلهی بین این صفحات تقریبا برابر و در حدود 0.34 نانومتر میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Baughman</Author><Year>2002</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>[85]</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="5p00tpxf3x9p28e9z25xz2e1dsptvvdfezdz">76</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Baughman, Ray H.</author><author>Zakhidov, Anvar A.</author><author>de Heer, Walt A.</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes--the Route Toward Applications</title><secondary-title>Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Science</full-title></periodical><pages>787-792</pages><volume>297</volume><number>5582</number><dates><year>2002</year><pub-dates><date>August 2, 2002</date></pub-dates></dates><urls><related-urls><url>http://www.sciencemag.org/content/297/5582/787.abstract</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1126/science.1060928</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[85]. از آنجایی که صفحههای گرافنی را میتوان به شکلهای مختلفی لوله کرد، انواع مختلفی نانولولهی کربنی وجود دارد. از طریق دنبال کردن آثار الگوهای مربوط میتوان نانولولههای زیگزاگی ، صندلی راحتی و کایرال را میتوان از هم تشخیص داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>543</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>543</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">543</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
به علت ویژگیهای ساختاری، شیمیایی، مکانیکی، حرارتی، نوری و الکترونیکی منحصربفرد نانولولههای کربنی، علاقهی اضافات به کاربرد از آنها در محدودهی وسیعی از کاربردها و زمینهها وجود دارد. ابسن و تاکادا عیوب ساختاری نانولولههای کربنی را به سه ملت تقسیمبندی کردند: توپولوژیکی، پیوندزنی مکرر و عیوب یکدلی ناکامل. بیشتر ویژگیهای نانولوله مثل رسانایی و پهنای باند، شدیدا تحت تاثیر این عیوب قرار میگیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ebbesen</Author><Year>1995</Year><RecNum>80</RecNum><DisplayText>[86]</DisplayText><record><rec-number>80</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="5p00tpxf3x9p28e9z25xz2e1dsptvvdfezdz">80</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ebbesen, T. W.</author><author>Takada, T.</author></authors></contributors><titles><title>Topological and SP3 defect structures in nanotubes</title><secondary-title>Carbon</secondary-title></titles><periodical><full-title>Carbon</full-title></periodical><pages>973-978</pages><volume>33</volume><number>7</number><keywords><keyword>Defects</keyword><keyword>topology</keyword><keyword>nanotubes</keyword><keyword>rehybridization</keyword></keywords><dates><year>1995</year><pub-dates><date>//</date></pub-dates></dates><isbn>0008-6223</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0008622395000259</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0008-6223(95)00025-9</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[86]. نانولولههای کربنی توسط سه تکنیک اصلی، کجی الکتریکی، تجزیه شیمیایی بخار و کندوسوز لیزری سنتز میشوند. در صورت کاربرد از هریک از این روشها برای حذف نانوذرات گرافیت، کربن آمورف، نانو کپسولهای کربنی چند پوستهای، فولرنها و کاتالیستهای فلزی به دست آمده به همراه نانولولههای کربنی، انجام مرحلهی خالصسازی اجباری میباشد. روال خالصسازی در دو ملت اصلی طبقهبندی میشود: تکنیکهای شیمیایی مثل اکسیداسیون شیمیایی، اکسیداسیون فاز مایع و تکنیکهای فیزیکی مثل فیلتراسیون، سانتریفوژ، کروماتوگرافی، اولتراسونیکیشن و حرارتدهی در دمای ارتفاع. لازم به ذکر است که بیشتر روشهای خالصسازی نامبرده برای نانولولههای کربنی تک دیواره و چند دیواره، باعث تخریب آنها شده و در مقیاس بیش تاثیری در حذف ناخالصیها ندارند. روشهای چندمرحلهای به کار گرفته میشود تا به نانولولهها آسیب کمتری وارد شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>543</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>543</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">543</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
کاربرد نانولولههای کربنینانولولههای کربنی به علت خصوصیات بی نظیرشان به یکی از مهیج ترین مواد در سال های نهایی تبدیل شدند. مخصوصا خصوصیات الکتریکی نانولولههای کربنی باعث کاربرد ی آن ها در ترانزیستورها، شناسایی فرکانس رادیویی، حسگرها و.... شده است. یکی از بیشترین کاربردهای نانولوله های کربنی کاربرد ی از آنها در ساخت الکترودهای شفاف است. ایندیم قلع زنگ به اسم ماده ی متداول و غالب برای الکترودهای شفاف است که می تواند با نانولوله ها که ارزان تر است جایگزین شود. نانولوله ها علاوه بر کاهش بها برای این نوع ابزارها باعث انعطاف پذیری آن ها هم می شود. همچنین میتوانند در کاربردهایی نظیر سلولهای خورشیدی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>sedghi</Author><Year>2014</Year><RecNum>500</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>500</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">500</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Arman sedghi</author><author> Hoda nourmohammadi miankushki</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Multi Walled Carbon Nanotubes as Counter Electrode on Dye Sensitized Solar Cells</title><secondary-title>ELECTROCHEMICAL SCIENCE</secondary-title></titles><periodical><full-title>ELECTROCHEMICAL SCIENCE</full-title></periodical><pages>2029-2037</pages><volume>9</volume><number>4</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17]، ابزارهای الکترونیکی و سنسورها ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">545</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87]، جاذب برای جذب فلزات (Cd2+,Pb2+, Mn2+,Zn2+ ,Cu2+) در آب ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>H</Author><Year>2008</Year><RecNum>544</RecNum><DisplayText>[88]</DisplayText><record><rec-number>544</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">544</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Amjad H</author><author> El-Sheikh</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Chemical Treatment of Multi-Walled Carbon Nanotubes with Various Oxidizing Agents on its Preconcentration Performance of Some Metals</title><secondary-title>Jordan Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Jordan Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>293-304</pages><volume>3</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[88] و در زمینههای بسیاری از علم مواد مورد کاربرد قرار گیرند.
تهیه پارچه رسانا توسط نانولولههای کربنیبرای لایهنشانی و تهیه فیلم از نانولولههای کربنی روشهایی نظیر غوطهوری، اسپری، پوششدهی دورانی ، فیلتراسیون خلا، چاپ، رسوبدهی شیمیایی بخار، کندوپاش، الکترواسپری و... کاربرد میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">545</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].
در روال اسپری، دیسپرسیون نانولولهها بر روی سطح گرم شدهی زیرلایه اسپری میشود و درنتیجه لایهی نازکی از نانولولهها بر روی سطح تشکیل میشود. محصولات جانبی فرار و حلالها تبخیر شده و از سطح زیرلایه جدا میشود. از مزایای اصلی این روال توانایی تشکیل لایههای ضخیم و لایهنشانی در مقیاس بیش میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">545</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].
روال غوطهوری یکی از آسانترین روشهاست که به تکنیک و وسیله پیچیدهای نیازمندی نمیباشد. در این روال زیرلایه با سرعت ثابتی در ظرف محتوی دیسپرسیون نانولولهها وارد شده مدتی در آن غوطهور میماند سپس با سرعت ثابتی خارج شده و خشک میشود. میزان ضخامت لایهی تشکیل شده به ویسکوزیته دیسپرسیون، زمان غوطهوری، سرعت خروج و برهمکنش بین دیسپرسیون با زیرلایه، پیوند دارد. به منظور بهبود در چسبندگی بین سطح زیرلایه و دیسپرسیون انجام یکسری عملیات آمادهسازی بر روی سطح زیرلایه اجباری است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">545</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87]
در روال پوششدهی دورانی، زیرلایه بر روی یک صفحهای با دمای معین قرار میگیرد. سپس مقدار کمی دیسپرسیون بر روی مرکز زیرلایه قرار داده میشود. در اثر چرخش صفحه با سرعت ارتفاع، به علت نیروی گریز از مرکز، دیسپرسیون بر روی سطح زیرلایه پخش میشود. ضخامت فیلم معمولا به ویسکوزیته محلول، سرعت زاویهای و میزان چرخش پیوند دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">545</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 6- روال پوششدهی الف) غوطهوری، ب) دورانی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">545</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87]
روال فیلتراسیون خلا یکی از سادهترین روشها برای جداکردن کامپوزیت نانولولههای کربنی از حلال میباشد. در این روال به علت ابتکار اختلاف فشار در دو طرف قیف بوخنر، حلال جدا شده و فیلم فشردهای از نانولولهها بر روی سطح ابتکار میشود. با این وجود فیلمهای تشکیل شده توسط فیلتراسیون خلا کاملا ضخیم میباشند که در کاربردهای خاص نمیتوانند مورد کاربرد قرار بگیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">545</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].
یکی از روشهای مورد علاقه چاپ نانولولههای کربنی است. همچنین روشهای چاپ متنوعی مانند چاپ تخت، چاپ آیروسل، چاپ انتقالی و چاپ تماسی برای رسوب نانولوله بر روی زمینههای مختلف نشان دادن شد ولی مطلوب ترین شکل چاپ، چاپ جوهرافشان است. چاپ جوهرافشان مزایای بینظیری نسبت به دیگر روشهای چاپ نشان دادن میدهد. این روال نیازمندی به پیشسازی شابلون ندارد و فرآیند چاپ سریع و با هزینهی کم انجام میشود. علاوه براین با توجه به روشهای دقیق الگودهی، به مراحل پس از چاپ نیازی نیست. علاوه براین مواد متعدد به طور همزمان با کاربرد از چند کارتریج جوهر میتواند رسوب کند و مقدار ماده هم میتواند با دقت بیش کنترل شود. برای انجام این چاپ نیازمندی به یادگیری سختافزار یا نرمافزار خاصی نیست و خاطرجمع است. از معایبش این است که امکان گرفتگی نازل وجود دارد و اینکه به طور کلی قابل کنترل نیست، مخصوصا حجم قطره و فاصله نمیتواند تنظیم شود. وقتی که نانولولههای کربنی بر روی زمینهی مورد نظر چاپ میشوند و حلال تبخیر میشود، شبکههای نانولوله به صورت رندوم بر روی زیرلایه باقی میماند. بعضی از نانولولههای کربنی مقدور است بدون داشتن تماس با دیگر نانولولهها کاملا مجزا و تک قرار بگیرند که در این صورت الکترونها در نانولوله حبس میشوند. درنتیجه نانولولهی مجزا نمیتواند تاثیری در هدایت فیلم چاپ شده داشته باشد. بعضی از نانولولههای کربنی مقدور است در تماس با دیگر نانولولههای کربنی قرار بگیرند. ابتکار یک مسیر الکترونی اجباری است تا الکترون بتواند از یک نانولوله به نانولولهی دیگر بروند و درنتیجه باعث ابتکار جریان و نهایتا رسانایی در فیلم چاپ شده میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">546</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 7- نحوه قرارگیری نانولولهها ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">546</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89]
همانطور که توقع میرود مقدار جریان با تعداد مسیرهای الکترونی رابطهی مستقیم دارد. این حاکی از این است که طول نانولولههای کربنی نقش مهمی در رسانایی لایه نازک اعمال میکند. درصورتی که طول نانولولهها کوتاه باشد امکان تماس آنها با هم کمتر و درنتیجه رسانایی کمتر میشود. چاپ چندلایه رسانایی را علاوه میدهد چون هر لایهی اضافی باعث ابتکار شبکهی متراکمتر و درنتیجه مسیرهای الکترونی بیشتری تولید میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">546</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89]. هچ و همکارانش نشان دادند که با علاوه طول نانولولهها رسانایی هم علاوه مییابد. دیسپرسیونکنندهها توسط مهار تماس نانولولهها میتوانند باعث کاهش رسانایی شبکهی نانولوله شوند. انواع مختلف نانولولهها هم در میزان هدایت موثر است. فرآیند خشک کردن هم میتواند در توزیع و جهتیابی نانولولهها تاثیرگذار باشد. تهیه دیسپرسیون نانولولهی کربنی خیلی مهم است. علاوه بر دیسپرسیون، کشش سطحی و ویسکوزیته از ویژگیهای مهم برای جوهر نانولولهی کربنی است. به علت نیروی واندروالس بین نانولولهها، براحتی آکنده شده و رسوب میکنند که خیلی نامطلوب است چون باعث گرفتگی نازل جوهرافشان میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89, 90]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">546</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Hecht</Author><Year>2011</Year><RecNum>548</RecNum><record><rec-number>548</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">548</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hecht, David S.</author><author>Hu, Liangbing</author><author>Irvin, Glen</author></authors></contributors><titles><title>Emerging Transparent Electrodes Based on Thin Films of Carbon Nanotubes, Graphene, and Metallic Nanostructures</title><secondary-title>Advanced Materials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Materials</full-title></periodical><pages>1482-1513</pages><volume>23</volume><number>13</number><keywords><keyword>transparent electrode</keyword><keyword>carbon nanotubes</keyword><keyword>graphene</keyword><keyword>nanowires</keyword><keyword>ITO</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><publisher>WILEY-VCH Verlag</publisher><isbn>1521-4095</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/adma.201003188</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/adma.201003188</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[89, 90].
برای تزریق جوهر از نازل جوهر باید کشش سطحی کم داشته باشد به علت حجم خیلی کم جوهری که میخواهد تزریق شود داشتن کشش سطحی کم بیشتر اجباری است. درصورتی که کشش سطحی خیلی ارتفاع باشد قطرههای جوهر مقدور است در نازل کارتریج باقی بماند که این به شدت نامطلوب است. حلالهای آلی کشش سطحی کمی دارند به همین علت به عامل ترکننده نیازی ندارند ولی آب کشش سطحی خیلی بالایی دارد که مولکولهای سطح فعال معمولا به اسم عامل ترکننده هم کاربرد میشوند. در مایعی مثل آب مولکولهای سطح فعال در فصل مشترک بین آب و هوا جمع میشوند که درنهایت باعث کاهش چسبندگی بین مولکولهای آب در سطح و درنتیجه کاهش کشش سطحی میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">546</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89].
روشهای تهیه دیسپرسیون نانولولههای کربنیدیسپرسیون نانولولههای کربنی عاملدارمرحلهی اوایل عاملدار کردن نانولولههای کربنی است که این امر مستلزم یک فرآیند شیمیایی است که در اثر آن مولکولها به دیوارههای نانولولهی کربنی متصل میشوند. یکی از متداولترین روشهای کاربرد از نانولولههای کربوکسیله است. در کربوکسیله کردن گروههای کربوکسیل طی یکسری روشهای شیمیایی به دیوارههای نانولولههای کربنی متصل میشوند. برخلاف نانولولههای کربنی که آبگریز هستند، گروههای کربوکسیل آبدوست هستند و گمان تجمع نانولولهها را کاهش میدهند. در طی عاملدار کردن مقدور است به دیوارههای نانولولهها آسیب جدی وارد میشودکه باعث کاهش رسانایی آنها میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gracia-Espino</Author><Year>2010</Year><RecNum>547</RecNum><DisplayText>[91]</DisplayText><record><rec-number>547</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">547</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Gracia-Espino, Eduardo</author><author>Sala, Giovanni</author><author>Pino, Flavio</author><author>Halonen, Niina</author><author>Luomahaara, Juho</author><author>Mäklin, Jani</author><author>Tóth, Géza</author><author>Kordás, Krisztián</author><author>Jantunen, Heli</author><author>Terrones, Mauricio</author><author>Helistö, Panu</author><author>Seppä, Heikki</author><author>Ajayan, Pulickel M.</author><author>Vajtai, Robert</author></authors></contributors><titles><title>Electrical Transport and Field-Effect Transistors Using Inkjet-Printed SWCNT Films Having Different Functional Side Groups</title><secondary-title>ACS Nano</secondary-title></titles><periodical><full-title>ACS Nano</full-title></periodical><pages>3318-3324</pages><volume>4</volume><number>6</number><dates><year>2010</year><pub-dates><date>2010/06/22</date></pub-dates></dates><publisher>American Chemical Society</publisher><isbn>1936-0851</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1021/nn1000723</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1021/nn1000723</electronic-resource-num><access-date>2014/12/27</access-date></record></Cite></EndNote>[91].
دیسپرسیون نانولولههای کربنی بر پایهی حلالهای آلیروش دیگر برای تهیه دیسپرسیون نانولولهها کاربرد از حلالهای آلی است که در این روال دیگر نیازی به عامل دار کردن نانولولهها نیست و خود حلال همانند دیسپرسکنندهها عمل میکند. مولکولهای حلال آلی به علت برهمکنش هیدروفوبی با یکدلی قوی واندروالس بین نانولولهها مقابله میکنند. به علت کشش سطحی کم خود حلالها نیازمندی به علاوه کردن عامل ترکننده برای جوهرهایی بر پایهی حلالهای آلی نیست. حلالهای آلی فرار هستند که باعث ابتکار مشکل در آمادهسازی و استفادهی جوهر در کارتریج میشوند جز اینکه کارتریج به خوبی مهر و موم شده باشد. وقتی که حلال تبخیر شود فقط نانولولهها باقی میمانند که باعث گرفتگی نازل میشود. مشکل دیگری که در مواجهه با حلال آلی وجود دارد این است که اثر بدی روی سلامتی و محیط میگذارد. حلالهای آلی بعضی از پلیمرها بیشتر خورنده هستند که کارتریج کاربرد شده باید در برابر آن مقاوم باشد. این خاصیت خورندگی همچنین انتخاب زیرلایه را هم محدود میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hecht</Author><Year>2011</Year><RecNum>548</RecNum><DisplayText>[90]</DisplayText><record><rec-number>548</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">548</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hecht, David S.</author><author>Hu, Liangbing</author><author>Irvin, Glen</author></authors></contributors><titles><title>Emerging Transparent Electrodes Based on Thin Films of Carbon Nanotubes, Graphene, and Metallic Nanostructures</title><secondary-title>Advanced Materials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Materials</full-title></periodical><pages>1482-1513</pages><volume>23</volume><number>13</number><keywords><keyword>transparent electrode</keyword><keyword>carbon nanotubes</keyword><keyword>graphene</keyword><keyword>nanowires</keyword><keyword>ITO</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><publisher>WILEY-VCH Verlag</publisher><isbn>1521-4095</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/adma.201003188</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/adma.201003188</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[90].
دیسپرسیون نانولولههای کربنی با آبدیسپرسیون نانولوله با آب دوستدار محیط زیست است و به آسانی ذخیره میشود و کار کردن با آن امنتر است. به علت آبگریز بودن سطح نانولولهها و همچنین وجود نیروی واندروالس قوی بین آنها باعث آکنده شدن آنها در آب میشود. یکی از راههای رفع این مشکل امداد گرفتن از سطح فعالها و پلیمرها است. سطح فعال یک سر آبدوست و یک حین آبگریز دارد که با حین آبگریز جذب نانولولهها میشود و به علت داشتن سر آبدوست باعث ابتکار دافعه بین نانولولهها میشود. پلیمرها هم زنجیری بلند از مونومرها هستند که به صورت هلیکس دور نانولولهها میپیچند و مانند سطح فعالها عمل میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">546</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89].
تهیه منسوج رسانا توسط نانوذرات فلزیتوسعه لایهنشانی احیایی فلزات و آلیاژها در سالهای گذشته قابل توجه بوده و هنوز هم امتداد دارد. این فرآیند برای کاربردهای گوناگونی مانند دیسکهای مغناطیسی، مدارهای چاپی، روکشدهی روی نیمههادیها، روکشدهی روی غیرهادیهایی مانند منسوجات، باتریها و وسیله پزشکی بررسی شده است. بیشتر این کاربردها وابسته به لایهنشانی مس، نیکل و نقره است که کاربردهای اساسی آنها شامل فلزکاری سطوح غیرهادی، لایهنشانی احیایی پوششهای کامپوزیت و لایهنشانی احیایی نقره، طلا و سایر فلزات است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">57</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
تکنیکهای فلزدار کردنبرای پوششدهی منسوجات با فلزات روشهای مختلفی مثل رسوبدهی تحت خلا، کندوپاش، آبکاری الکتریکی و آبکاری الکترولس4 یا لایهنشانی احیایی وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">57</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
روال کندوپاش بهبود یافته و در میزان ضخامت در آن قابل کنترل است. هرچند این روال مزایایی همچون یکنواختی، قوی بودن یکدلی بین فیلم و زیرلایه میباشد و دوستدار محیط زیست است ولی گران و دارای ارزش رسوبدهی کمی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">57</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92]. رسوبدهی در خلا یک روال نسبتا ارزان برای تولید الیاف پوششدهی شده با فلز است ولی چسبندگی بین فلز و الیاف ناپایدار است. علاوه بر این، انجام این فرآیند مشکل است و الیاف تولید شده به این روال مقاومت کمی در برابر خوردگی دارند و برای پوشش هم مناسب نیستند. روال آبکاری الکتریکی هم به علت بها ارتفاع و مشکل بودن فرآیند، در صنعت نساجی بیش مورد کاربرد قرار نمیگیرد. لایهنشانی احیایی یک روال جایگزین میباشد که در این لایههای فلزی به اندازهی کافی نازک هستند و در طی فرآیند آسیبی به پارچه وارد نمیشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">57</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
لایهنشانی احیایی و پیشرفت آن در نساجیلایهنشانی احیاییاین روال در سال 1835 با کاهش نمکهای نقره بوسیلهی اکسایش آلدهیدها انجام شد. این پیشرفت تا سال 1946 حفظ شد. این فرآیند یک روال موثر برای رسوب فیلمهای فلزی روی سطوح بدون کاربرد از انرژی الکتریکی میباشد. برخلاف آبکاری الکتریکی که در آن الکترونهای خارجی اعمال شده به اسم عامل کاهنده عمل میکنند در این روال، با وقوع واکنش شیمیایی بین عامل کاهنده و یونهای فلزی آماده در محلول، رسوبدهی فلز انجام میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">57</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
مزایای روال لایهنشانی احیایی عبارتند از:
بیشتر انعطافپذیر است و تقریبا برای هر زیرلایهای مناسب است.
این نوع رسوبدهی پخمه و ارزان است.
پوششدهی با ضخامت یکنواخت انجام میشود.
در این روال الیاف با عملکرد ارتفاع بدست میآید بدون اینکه تغییر قابلتوجهی در سایر خصوصیات مثل انعطافپذیری، چگالی ابتکار شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">57</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
مکانیزم فرآیندلایهنشانی احیاییمکانیزم فرآیند بر پایهی کاهش شیمیایی یون فلزی توسط عامل کاهنده میباشد. رسوب لایهی فلزی بر روی مواد غیر رسانا مثل زیرلایهی پلیمری، توسط این روال به معنی ابتکار سایتهای کاتالیتیکی برروی سطح غیر رسانا برای شروع واکنش شیمیایی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">18</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93]. در این سایتها معمولا پالادیم جذب میشود. جذب شیمیایی پالادیم میتواند توسط دو روند شیمیایی متفاوت انجام شود. یکی از این فرآیندها شامل دو مرحلهی حساسسازی و فعالسازی میباشد. در طی حساسسازی، سایتهای فعال با غوطهوری زیرلایه در محلول کاهشی ابتکار میشوند. کلریدقلع یک حساسکننده است. حمام حساسسازی معمولا شامل کلریدقلع و اسیدکلریک است. گاهی روزگار به منظور جلوگیری از اکسایش یونهای قلع(II) کمی قلع در داخل محلول حساسسازی کاربرد میشود. مرحلهی فعالسازی شامل تهیهی کاتالیست است. برای فعالسازی زیرلایه در حمامی حاوی یونهای فلزی قیمتی، معمولا پالادیم، غوطهور میشود.
روال دیگر برای جذب شیمیایی پالادیم، یک فرآیند یک مرحلهای است که زیرلایه در محلول کلوئیدی مخلوط کلریدقلع و کلریدپالادیم فعالسازی شده است. یک مرحلهی سریع برای برداشت لایهی قلع و سپس ابتکار کاتالیست فعال برای رسوب بیشتر فلز، اجباری است. واکنشهایی که رخ میدهد و منجر به شروع پوششدهی فلزی میشود در معادلهی1-1 و 1-2 نشان داده شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Touyeras</Author><Year>2005</Year><RecNum>234</RecNum><DisplayText>[94]</DisplayText><record><rec-number>234</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">234</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Touyeras, F.</author><author>Hihn, J. Y.</author><author>Bourgoin, X.</author><author>Jacques, B.</author><author>Hallez, L.</author><author>Branger, V.</author></authors></contributors><titles><title>Effects of ultrasonic ir--iation on the properties of coatings obtained by electroless plating and electro plating</title><secondary-title>Ultrasonics Sonochemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Ultrasonics Sonochemistry</full-title></periodical><pages>13-19</pages><volume>12</volume><number>1–2</number><keywords><keyword>Sonoelectrochemistry</keyword><keyword>Electroless coating</keyword><keyword>Electroplating</keyword><keyword>Internal stress</keyword></keywords><dates><year>2005</year><pub-dates><date>1//</date></pub-dates></dates><isbn>1350-4177</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417704000999</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2004.06.002</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[94].
معادله 1-1
معادله 1-2
بعد از قرارگیری زیرلایه در محلول لایهنشانی، ذرات فلزی بر سطح کاتالیز شدهی زیرلایه رسوب میکنند. رسوب فلز در این فرآیند از یک مکانیسم الکتروشیمیایی پیروی میکند(مثل واکنشهای اکسایش و کاهش) که شامل واگذاری الکترونها بین انواع واکنش دهندههای شیمیایی میباشد. اکسایش با از دست دادن الکترونها و کاهش با بدست با خود حمل کردن الکترونها همراه است. بنابراین اکسایش، یک فرآیند آندی و کاهش، یک فرآیند کاتدی را نشان میدهد. یک الگو الکتروشیمیایی کاربرد شده برای فرآیند رسوبدهی الکترولس فلز، بر اساس تئوری پتانسیل مخلوط فرآیند رسوب پیشنهاد داده شده است. بر اساس تئوری پتانسیل مخلوط رسوبدهی الکترولس، واکنش کلی میتواند به یک واکنش کاهشی و یک واکنش اکسایشی تجزیه شود. این واکنش های کاهشی و اکسایشی در زیر توصیف شد.
معادله 1-3- کاهش
معادله 1-4- اکسایش
که یون فلزی، عامل کاهنده، اتم فلزی، محصول اکسایش در اثر عامل کاهنده، الکترون، z و تعداد الکترون های منتقل شده درواکنش های اکسایشی کاهشی هستند.
واکنش کلی رسوب الکترولس توسط معادله ی 1-5 نشان داده شده است. تصویر شماتیک اجزای اصلی رسوب الکترولس در شکل 1-9 نشان داده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">18</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93].
معادله 1-5- واکنش کلی

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 8- تصویر شماتیک اجزای اصلی لایهنشانی احیایی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">18</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93]
زیرلایهجنس زیرلایهی مورد کاربرد نیز بیشتر مهم میباشد. منسوج دارای ساختار سه بعدی است. ویژگی ساختارهای منسوج توسط ویژگیهای خاص الیاف تشکیلدهنده و ساختارهای نخ و پارچه تعیین میشود. پلیاستر گستردهترین منسوج مصنوعی مورد کاربرد است که یک چهارم الیاف تولیدی آفاق را تشکیل میدهد. پلیاستر انواع متفاوتی دارد. ساختار شیمیایی پلیاستر در شکل 1-10 نشان داده میشود.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 9- ساختار شیمایی پلی اتیلن ترفتالات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">18</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93]
پلیاستر مزایایی اضافات همچون بها ارزان، ایستادگی ارتفاع، انعطافپذیری، سبکوزنی و ثبات ابعادی دارد. پلیاستر دارای نقطه ذوب بالایی است و در برابر رنگ، حلالها و بیشتر مواد شیمیایی، لک، کشش و جمعشدگی مقاوم است. سریع خشک میشود و در برابر سایش، سفیدک و چین و چروک مقاوم است. پلیاسترها ثیات خوبی در برابر نور، اکسیژن، آب و بسیاری از مواد شیمیایی دارند. علاوه بر مزایای ذکر شده، پلیاستر ویژگیهای نامطلوبی همچون آبگریزی، تولید و تجمع بار الکتریکی ساکن، چربیدوست بودن میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92, 95]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">57</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Dave</Author><Year>1987</Year><RecNum>239</RecNum><record><rec-number>239</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">239</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Dave, Jayshree</author><author>Kumar, Raj</author><author>Srivastava, H. C.</author></authors></contributors><titles><title>Studies on modification of polyester fabrics I: Alkaline hydrolysis</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>455-477</pages><volume>33</volume><number>2</number><dates><year>1987</year></dates><publisher>Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/app.1987.070330215</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/app.1987.070330215</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[92, 95]
روال متداول براي ايجاد خوردگي و تشکيل گروههاي هيدروکسيل در سطح پارچه پلي استري، کاربرد از روال هيدروليز قليايي ميباشد. در طي اين فرآيند سطح پارچه گرفتاری خوردگي شده و يکسري گروههاي هيدروکسيل در آن ايجاد ميشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dave</Author><Year>1987</Year><RecNum>450</RecNum><DisplayText>[95]</DisplayText><record><rec-number>450</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">450</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Dave, Jayshree</author><author>Kumar, Raj</author><author>Srivastava, H. C.</author></authors></contributors><titles><title>Studies on modification of polyester fabrics I: Alkaline hydrolysis</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>455-477</pages><volume>33</volume><number>2</number><dates><year>1987</year></dates><publisher>Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/app.1987.070330215</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/app.1987.070330215</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[95].
آمادهسازی زیرلایه با فرآیند پلاسمافرآیند پلاسمادر سال 1879 آقای ویلیام کروک مفهوم پلاسما را به اسم حالت چهارم ماده پیشنهاد کرد. در سال 1928 شیمیدان امریکایی ایروینگ لانگمیور برای اولین بار از واژهی پلاسما کاربرد کرد. پلاسما مخلوطی از گونههای واکنشپذیر مانند رادیکالهای فارغ، الکترونها و ذرات سنگین است که آن را به یک وسیلهی بینظیر و متنوع برای اصلاح سطح تبدیل میکند. تکنولوژی پلاسما یک فرآیند تمیز و خشک است که نسبت به فرآیندهای شیمیایی قدیمی مزایای متعددی دارد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفهتر و دوستدار محیط زیست است. با توجه به پتانسیلهای متنوع و ویژگیهای بینظیر پلاسما، از آن با موفقیت در زمینههای مختلفی از جمله الکترونیک، صنایع ابزارسازی، اتومبیل، دستگاههای پزشکی و به طور کلی صنعت پلاستیک و فیلم کاربرد شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wróbel</Author><Year>1978</Year><RecNum>233</RecNum><DisplayText>[96]</DisplayText><record><rec-number>233</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">233</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Wróbel, A. M.</author><author>Kryszewski, M.</author><author>Rakowski, W.</author><author>Okoniewski, M.</author><author>Kubacki, Z.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of plasma treatment on surface structure and properties of polyester fabric</title><secondary-title>Polymer</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polymer</full-title></periodical><pages>908-912</pages><volume>19</volume><number>8</number><dates><year>1978</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0032-3861</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032386178901970</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(78)90197-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[96].
ساختار و خواص مواد نساجی کاملا متفاوت و پیچیدهتر از سطح پلاستیک و فلز است. اساسا خواص سطح نقش مهمی را در مراحل مختلف تولید منسوج و همچنین عملکرد ویژه و معمولی منسوج دارد. بسیاری از خواص منسوجات مثل ترشوندگی، چسبندگی، قابلیت چاپ، اصطکاک، تولید بار ساکن، جمعشدگی(در مورد پشم)، مقاومت در برابر آب، مقاومت در برابر لک، تا حد اضافات تحت تاثیر ویژگیهای سطح منسوج است. به عبارت دیگر با اصلاح سطح میتوان خصوصیات و عملکرد متنوع و مطلوبی را در منسوجات ابتکار کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kale</Author><Year>2010</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>[97]</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt">19</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kale, Kiran H</author><author>Desai, A N</author></authors></contributors><titles><title>Atmospheric pressure plasma treatment of textiles using&#xD;non-polymerising gases</title><secondary-title>Indian Journal of Fibre &amp; Textile Research (IJFTR)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Indian Journal of Fibre &amp; Textile Research (IJFTR)</full-title></periodical><pages>289-299</pages><volume>36</volume><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[97].
با ظهور فناوري پلاسما، تحولي جديد در عرصه بهبود خواص سطحي مواد مختلف بوجود آمده است. پلاسما از طريق برخورد الکترونها و فرآيندهاي فتوشيميايي باعث قطع ارتباط مولکولها و درنتيجه توليد راديکالهاي فارغ با چگالي ارتفاع ميشود. اين عمل باعث اختلال پيوندهاي شيميايي در سطح الياف و پليمرها و درنتيجه شکلگيري گونههاي شيميايي جديد ميشود. هم شيمي سطح و هم توپوگرافي سطح تحت تاثير پلاسما تغيير ميکند ولی در ویژگیهای اصلی ماده تغییری ابتکار نمیکند. PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Qb2xldHRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjIzNTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bOTUsIDk4XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjIzNTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UG9sZXR0aSwgRy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9yc2luaSwgRi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmZhZWxlLUFkZGFtbywgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJpY2NhcmRpLCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2VsbGksIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNvbGQgcGxhc21hIHRy
ZWF0bWVudCBvZiBQRVQgZmFicmljczogQUZNIHN1cmZhY2UgbW9ycGhvbG9neSBjaGFyYWN0ZXJp
c2F0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VyZmFjZSBTY2llbmNlPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXBwbGllZCBT
dXJmYWNlIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTEtMzE2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjIxOTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+M+KAkzQ8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+Q29sZCBnYXMgcGxhc21hPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXNtYSBwcm9jZXNz
aW5nIG9mIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QRVQgZmFicmljcyBtb3JwaG9sb2d5
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTY5LTQzMzI8L2lz
Ym4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20v
c2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDE2OTQzMzIwMzAwNzAzNzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAx
Ni9TMDE2OS00MzMyKDAzKTAwNzAzLTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRhdmU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDUwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NTA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ1MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RGF2
ZSwgSmF5c2hyZWU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkt1bWFyLCBSYWo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNy
aXZhc3RhdmEsIEguIEMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlN0dWRpZXMgb24gbW9kaWZpY2F0aW9uIG9mIHBvbHllc3RlciBmYWJyaWNzIEk6IEFs
a2FsaW5lIGh5ZHJvbHlzaXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBBcHBs
aWVkIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NTUtNDc3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMzPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlz
aGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21wYW55PC9w
dWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5Ny00NjI4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o

— (324)

علیرضا قزوه شاعر و نویسندهی آریایی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. وی آثار زاید در حوزهی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر و افسانه، سفرنامه و ... بنمایههایی از دفاع مقدس و انتقاد و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم میخورد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل سبکشناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبهی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.
نخست تحسین به سبکشناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبهی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.
قزوه در زمینه زبانی، دارای چند ویژگی زبانی است که این ویژگیها در آثارش بیشتر مشاهده میشود: علیرضا قزوه هم در نظم و هم در نثر آثاری نشر کردهاست. با بررسی آثار منثور ایشان یک ویژگی زبانی که میشود برای قزوه بیان کرد، آمیختگی نظم و نثر ادبی است. از دیگر ویژگی زبانی آثار منثور قزوه، به کار گیری زبان محاوره در متن است. استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی ، استفاده علاوه از اسمهای اساطیری و تاریخی، تکرار کلمات، با خود حمل کردن آواها و صداها در میان اشعارش یکی دیگر از ویژگیهای زبانی آثار قزوه است.
اما در مورد ویژگیهای ادبی، قزوه غزلسراست و نیز استفاده فراوان از تشبیه، تلمیح، تشخیص و واجآرایی در مجموعه آثار قزوه دیده میشود.
با بررسی آثار و اشعار قزوه در زمینه فکری، برای ایشان به پنج محور اصلی رسیدیم که بیشتر در این زمینه شعر سرودهاست که به آن پنج محور اشاره میکنیم: علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس، علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی، علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی، علیرضا قزوه و شعر انتقاد، علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.
قزوه به خاطر سرودن شعرهای آیینی و مذهبی ازجمله شاعران آیینی به حساب میآید. قزوه به ژانر ادبی رایج معاصر، ادبیات مقاومت و پایداری، نیزتوجه زاید کردهاست. ازجمله اندیشههای قزوه دفاع از مظلوم در تمام نقاط آفاق با هر دین و مذهبی که هستند، است.
کلید واژه: علیرضا قزوه، سبکشناسی، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات مقاومت
فهرست مطالب
عنـوان صفحـه
فصل اوایل: کلیّات پژوهش
TOC o "1-3" h z u 1-1-بخش اوایل: کلیات21-1-1-بیان مسئله21-1-1-1-تحسین لغوی سبکشناسی31-1-1-2-اقسام مفهوم سبک31-1-1-3-تقسیم بندی سبک31-1-1-4-اقسام سبک نو41-1-2-سؤالات اصلی پژوهش51-1-3-پیشینهی تحقیق51-1-4- اهداف پژوهش61-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه71-2-1-معرفی علیرضا قزوه71-2-2-زندگی ادبی71-2-3-آثار71-2-4-مسؤولیت‌ها81-2-5-جوایز8فصل دوم: مبانی نظری
2-1-بخش اوایل: سبکشناسی102-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر انتقاد و ادبیات مقاومت و پایداری112-2-1-ادبیات دفاع مقدس122-2-2-شعر اعتراض132-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری13فصل سوم: بحث و بررسی
3-1-بخش اوایل: سبکشناسی آثار منثور علیرضا قزوه163-1-1-سبکشناسی داستان163-1-2-بررسی ویژگیهای زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه163-1-2-1-ویژگی زبانی163-1-2-2-ویژگیهای ادبی193-1-2-3-ویژگی فکری223-2-بخش دوم: سبکشناسی آثار منظوم علیرضا قزوه243-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه243-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی253-2-2-2-استفاده فراوان از اسمهای اساطیری و تاریخی273-2-2-3-تکرار کلمات283-2-2-4-استفاده علاوه از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ، صبح و شب303-2-2-5-با خود حمل کردن نام ماههای قمری313-2-2-6-استفاده از آواها و صداها323-2-2-7-با خود حمل کردن نامهای ائمه و پیامبران333-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست343-2-2-9-با خود حمل کردن نامهای فرنگی353-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه373-2-3-1-تشبیه373-2-3-2-تشخیص393-2-3-3-تلمیح413-2-3-4-واجآرایی433-2-3-5-مراعات نظیر453-2-3-7-تضاد و طباق463-2-3-8-حسآمیزی473-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه483-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس483-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی603-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی623-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض693-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری78فصل چهارم: نتیجهگیری
نتیجه گیری86فهرست منابع و مآخذ89
فصــــل اوایل: کلیــات پــژوهش
1-1-بخش اوایل: کلیات1-1-1-بیان مسئلهعلیرضا قزوه شاعر و نویسندهی آریایی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان اوقات، شاهد تصرف فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و مشاهدهی این اوضاع، نوعی روحیهی انتقاد را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی فاش کردهاست.
او به نام یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبههی حق بر باطل حضور داشته ولی از قافلهی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا ماندهاست و چون رفتار مخلصانهی آن شهیدان را به چشم خود دیدهبود، به اعتراض از اوضاع فعلی پرداختهاست و از سوء استفاده بعضی کسان از نام شهیدان زبان به جبروت گشودهاست.
وی آثار زاید در حوزهی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، افسانه، سفرنامه و... بنمایههایی از دفاع مقدس و انتقاد و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم میخورد.
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل سبکشناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبهی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.
نخست تحسین به سبکشناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبهی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی از ویژگی زبانی وی: استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و استفاده فراوان ازاسمهای اساطیری، تاریخی بررسی شدهاست. از ویژگیهای ادبی وی، استفاده فراوان از تشبیه، تشخیص، تلمیح، واجآرایی و غزلسرایی و از جنبهی فکری آثار او نیز، پنج محور با اسم ها: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر انتقاد و ادبیات مقاومت و پایداری، بررسی شدهاست.
1-1-1-1-تحسین لغوی سبکشناسیاز نظر لغوی، واژهی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی است. بهمعنای گداختن و ریختن و قالبگیری کردن زر و نقره و "سبیکه" به معنی پاره زر و نقره گداخته و قالبگیری شده مشتق از آن است (شمیسا، 1382: 11)
1-1-1-2-اقسام مفهوم سبکواژهی سبک در سه مفهوم بکار میرود: سبک شخصی، سبک دوره و سبک ادبی.
سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه میدارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: 9)
سبک دوره: سبک کلی کم و بسیا به همهی شاعران و نویسندگان دورههایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم مشاهده میشود. (همان: 10)
سبک ادبی: وجوه تمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در آفاق مختصات خاص خود را دارند. (همان: 10)
1-1-1-3-تقسیم بندی سبکآنچه بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان است سبک دوره است. از همه مهمتر و معمولتر، تقسیم سبک بر پایه دوره است. لذا ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شدهاست:
سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم قرن چهارم و قرن بنجم
سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم
سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم
سبک حد واسط یا مکتب وقوع واسوخت: قرن دهم
سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اوایل دوازدهم
دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم
سبک حد واسط یا اوقات مشروطیت: نیمه اوایل قرن چهاردهم
سبک نو: از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد. (همان: 13)
سبک نو و یا نیمایی یکی از تحولات مهم در شعر و نثر ادبیات فارسی بهشمار میرود.
سبک نیمایی نوعی هنجارگریزی و سنتشکنی است. ردیف و قافیه که درشعر فارسی یکی از ارکان است، بندی و سدی برای شاعران دانستند. بههمین خاطر ایرج میرزا با شعر "شورش ادبی" زمینه برملا شعر نو فارسی را فراهم آورد و نیما یوشیج با سرودن شعر عاشقانه" قصه " از نظر شکل و محتوا تازگی در شعر فارسی به وجود آورد. در آن توصیفات و تعبیرات تازهای دیده میشود. قوهی تخیل نیز در آن بیشتر شدهاست. (همان: 463)
1-1-1-4-اقسام سبک نودر شعر سبک نو و نیمایی سه شیوه رایج بودهاست:
شعر آزاد: وزن عروضی دارد ولی جای قافیهها مشخص نیست.
شعر سپید: هر چند آهنگین است ولی وزن عروضی ندارد و جای قافیهها مشخص نیست.
شعر موج نو: نهتنها وزن عروضی ندارد بلکه سرود و قافیه نیز ندارد و فرق آن با نثر معمولا در نشان دادن مطالب و نحو خاص بیان و بطور کلی در تخیل شعریاست. (همان: 346)
آنچه در بررسی سبکشناشی یک اثر ادبی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، ویژگیهای زبانی، ادبی و فکری آن اثر است. (غلامرضایی، 1377: 249)
در ویژگی زبانی به لغات و کلمات توجه میشود و در ویژگیهای ادبی به صناعات و آرایههای ادبی و در ویژگیهای فکری به اندیشهها ودیدگاههای نویسنده و یا شاعر توجه میگردد. (همان: 256)
1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش1_ویژگی اصلی زبان شعری علیرضا قزوه چیست؟
2_ پرکاربردترین قالب در آثار علیرضا قزوه کدام است؟
3_مهمترین ویژگیهای ادبی و مهمترین خصیصهی فکری علیرضا قزوه کدام است؟
4-ویژگیهای زبانی، ادبی، فکری آثار منثور علیرضا قزوه کدام است؟
1-1-3-پیشینهی تحقیقدر مورد موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا مقالهی با این نام به صورت مستقل نوشته نشدهاست. بیشتر مقالاتی که در مورد قزوه هست، دربارهی معرفی آثار و زندگی وی است. اما در مورد سبکشناسی پژوهشهای قابل توجهی صورت گرفتهاست که میتواند راهنما و الگوی بحث سبکشناسی ما در این پژوهش قرار گیرد که به چند مورد اشاره میکنیم:
درگاهی، در مقالهی «جایگاه معنی در سبک شعر فارسی» (1383)، نرخ معنا در سبکشناسی شعرفارسی را مورد بررسی قرار دادهاست. مقاله با این دعوی اوایل میشود که دانش سبکشناسی بیشتر به مختصات ظاهری و مباحث صوری و زبانشناختی شعر گرامی داشت میدهد و در این کار معانی اندیشهها و درون مایههای اشعار را یکسره نادیده میگیرد. در حالی که هم در سرآمدان شعر کهن و هم درتعبیر، شاخهی مهمی از نقادان دو سدهی آخری، معنی یکی از دو پایهی پایه سبکها و گاه حتی "تنها پایهی آن" به شمار آمدهاست و قالب و محتوا کیفیت یک جوهر واحد. (همان: 36)
درپر، درمقالهی «سبک شناسی انتقادی» (1391)، تحسین به سبک پرداخته و با رویکرد نوین در بررسی سبک بر پایه تحلیل گفتمان انتقادی، به بحث وارد شدهاست. وی در چکیدهی این مقاله چنین آوردهاست که امروزه سبکشناسی فارسی به وضعیت رکودی، پژوهشهای منفردی که اکثراً سبک را جدا از بافت موقعیتی متن بررسی میکنند، گرفتار شده که خروج از آن لازم است. راهحلی که در این مقاله پیشنهاد میشود، معرفی شاخههای امروزی سبکشناسی و بازیابی ابزارهای مناسبی جهت تجزیه و تحلیل متون فارسی است.
1-1-4- اهداف پژوهش1_ ارادت با زندگی و آثار علیرضا قزوه.
2_ بررسی ویژگیهای زبانی، ادبی و فکری آثار منثور علیرضا قزوه.
3-بررسی ویژگیهای زبانی، ادبی و فکری آثار منظوم علیرضا قزوه.
1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه1-2-1-معرفی علیرضا قزوهعلیرضا قزوه شاعر و نویسندهی آریایی متولد 1342از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان اوقات شاهد تصرف فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بوده و مشاهده این اوضاع نوعی روحیه انتقاد را در شخصیت وی به وجود آوردهاست به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی فاش کردهاست.
1-2-2-زندگی ادبی وی مدتی در جراید و رسانههای کشور از جمله روزنامهی جمهوری اسلامی، روزنامهی اطلاعات، مجلهی توقع شورش، ادبستان و اهل قلم و برنامه رادیو کارکردهاست.
قزوه ازسال 1377 تا 1379 به نام وابستهی فرهنگی در تاجکستان بودهاست. ایشان همچنین با راهاندازی آغازین جشواره شعر فجر، قدمی جدی برای معرفی و ارتقاء شعر آریایی برداشتهاست.
قزوه به مدت یکسال نیز عهدهدار ریاست شورای شعر وزارت ادب و ارشاد اسلامی بود. وی از سال1386 تاکنون به نام وابسته فرهنگی و مدیر مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو مشغول به فعالیت است.
1-2-3-آثاراز قزوه حدوداً40 کتاب شعر و نقد و سفرنامه و نثر و تحقیق به چاپ رسیدهاست. کتابهایی با اسم ها:
از نخلستانتا خیابان، شبی در شعله، این همه یوسف، عشق علیهالسلام، قطار اندیمشک، ترانههای جنگی، با کاروان نیزه، سفرنامهی قونیه در قطار، دو رکعت عشق، من میگویم شما بگریید، گزیدهی ادبیات معاصر، چمدانهای قدیمی، صبح بنارس، پشت هرسنگ خداست، ازخیبر جنوب، سورهی تاک.
1-2-4-مسؤولیت‌هامسؤولیت صفحه ادبی روزنامهی اطلاعات (بشنو از نی)
همکاری با رایزنی فرهنگی ایران در کشور تاجیکستان.
دبیر کنگرهی سراسری شعر دفاع مقدس در استان کرمانشاه.
دبير نخستين جشنوارهی بين المللی شعر فجر.
مسئول دفتر شعر و موسيقی وزارت ارشاد.
1-2-5-جوایزدر بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، قزوه به خاطر کتاب شعر "با کاروان نیزه" اجرت تشویقی گرفت.
فصــل دوم: مبانی نظری
2-1-بخش اوایل: سبکشناسیسبك، در زبان عربي به معني گداختن و ريختن زر و نقره است و سبيكه پاره نقره گداخته را گويند. در اصطلاح ادبي به معناي طرز خاصي از نظم و نثر است كه معادل style اروپايي باشد.
Style    خود از ستيلوس يوناني مأخوذ است، به معناي آلتي فلزي يا چوبين كه به وسيله آن حروف و كلمات را بر روي الواح مومي نقش مي‌كرده‌اند. امروز هم ايرانيان به «قلم» معنایي شبيه به سبك مي‌دهند و مي‌گويند: «فلان كس خوب قلمي دارد».(بهار، 1349: 19 )
به عبارت بهتر، سبك هر كس، روشي است كه براي بيان انديشه خود برمي‌گزيند مشروط بر اينكه اين روش را خود نوآوری كرده باشد يا دست کم با روش ديگران متفاوت باشد.(محجوب:51)
  پيشينه سبكشناسي را بايد در يونان و روم جستجو كرد. افلاطون سبك را كيفيت و امتيازي تعريف مي‌كنند كه گوينده‌اي به لحاظ برخورداري از الگوی مناسب و شايسته كلام از آن بهره‌مند است و گوينده‌اي ديگر به دليل فقدان اين الگوي مناسب، از آن بي بهره است؛ اما ارسطو سبك را خاصيت ذاتي كلام مي‌داند و معتقد است هر اثري داراي سبك است حال اين سبك ممكن است پست، متوسط يا عالي باشد. سبك خصوصيتي اكتسابي است اما به درجات مختلف تقسيم بندي مي‌شود،(امینپور، 1384: 180) روميان نيز سبك را به درجات والا، معتدل و عاميانه تقسيم مي‌كردند.
  سبك شناسي به معناي حقيقي خود در ايران سابقه‌اي ندارد و نخستين آثار اين فن به صورت بسيار ضعيف در تذكره‌ها ديده مي‌شود. تذكره نويسان در ترجمه حال يك شاعر يا نويسنده در مورد سبك وي تسامح مي‌كردند و گفتار را با تمجيد و زیاده روی به پايان مي‌رساندند.
عوفي درباره سبك شاعري چنين مي‌نويسد: «شعرش چون مشاهده دوستان در صحن بوستان يا مكاشفه معشوقان پريزاده با عاشقان دلداده». از اين توصيف تقريباً هيچ نكته سبك شناسي دستگير خواننده نمي‌شود.
  از عهد صفويه به بعد در كتب تذكره به معناي سبك برمي‌خوريم و ظاهراً اولين جايي كه لفظ سبك به كار رفته «مجمع الفصحا»ي رضا قلي‌خان هدايت است. (بهار، 1349: 21 )
  در ايران هرگاه سخن از روش بياني يك نويسنده يا شاعر بوده است. كلمات، طرز، طريقه، شيوه، نمط، سياقت، روش و مانند اينها به كار مي‌رفته است.
  خاقاني و صائب از شاعراني بوده‌اند كه در مورد طرز شعر خود سخن گفته‌اند، صائب امتياز خود را آشنايي با طرز سخن مي‌داند.(انوشه، 1375: 460)
           ميان اهل سخن امتياز من صائب  
                                   همين اکتفا كه با طرز خودی شده‌ام
 
  بررسي سبك سخن در ايران، با سبكشناسي بهار اوایل شد. كتاب سه جلدي وي – سبكشناسي يا (سير تطور نثر فارسي) - به بررسي آثار نثر فارسي از اوایل تمدن اسلامي تا عصر روبراه نموده است.
  نكته بسيار مهم در سبك شناسي توجه به بسامد است. اصولاً سبك از طريق مقايسه قابل ادراك است چنانكه رنگ‌ها در تقابل يكديگر خود را نشان مي‌دهند. در مطالعه نُرم و انحراف از آن، وجود يك يا چند عنصر سبكي چندان اهميت ندارد اما بسامد عناصر سبكي اهميت دارد؛ مثلاً كاربرد دو حرف ازدیاد براي يك متمم از ويژگي‌هاي سبك خراساني است اما از مختصات غزل حافظ نيست هر چند كه در ديوان حافظ به كار رفته باشد زيرا بسامد آن اندك است.
  هر سبكي نسبت به سبك ديگر داراي انحراف است و اين يعني سبك؛ مثلاً ديوان سعدي يك هنجار يا نرم است و غزل صائب در مقايسه با آن خارج از نرم است اما، هر دو سبك دارند. از اينجاست كه برخي در تعريف سبك مي‌گويند: سبك يعني عدول از نرم.(شفیعی کدکنی، 1379: 38)
سبک از جهات مختلفی قابل تقسیم است؛ از این‌رو، در عرصه ادبیات  اقسام سبک ادبی متفاوتی به وجود آمده است.  
2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر انتقاد و ادبیات مقاومت و پایداری2-2-1-ادبیات دفاع مقدسکشور جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی شورش اسلامی در سال 1357 تحول شگرفی در ادبیات به وجود آمد. بعد از حمله عراق به ایران و دفاع مردم ایران از وطن و دین و ناموس خودشان، نوعی ادبیات با نام ادبیات دفاع مقدس به وجود آمد.
ادبیات دفاع مقدس به مجموعه نوشتهها و سرودههایی اطلاق میشود که درونمایه آن به مسایل هشت سال دفاع مقدس و پیامدهای آن بازگردد. در نگاهی وسیعتر میتوان طیفی گستردهتر و جغرافیایی فراختر برای این نام تصورکرد و با تکیه بر ویژگیهای دفاع مقدس بودن که تداعی الوهیت و دینی برای این نوشتهها وسرودههاست. (سنگری، 1380: 15)
ادبیات دفاع مقدس بخصوص شعر و متعهد بر پایهی ادب ظلم سیتیزی شیعه و اسلام بنا شدهاست. از انجا شاعران این دوره دانا هستند و متاثر از اتفاقات و حوادث اجتماعی گوناگونی است، شعر دفاع مقدس نیز در مسیر تکاملی خویش در هشت سال دفاع مقدس ناظر رشادتها و ازجان گذشتگی جوانان بودهاند و شاهد لحظه لحظهی تصویرهای آن جامعه بودند.
ادبيات هر ملت، تحت تأثير شرايط سياسي اجتماعي، فرهنگي و ديني هر ملت است. جنگ تحميلي و در برابر، دفاع مقدّس در اين نبرد از سال(67ـ59) بوده و عظمت اين نبرد شجاعانه و نيز شكوه حضور مردم ديندار ايراني در اين جنگ، ادبيات و شعر فارسي را از ديد رنگ و صورت و معني دگرگون و به آن رنگ دلاوري و ديني و عرفاني دادهاست. در قرون متمادي گذشته، حماسه، عرفان، عشق و خصلت، از عمدهترين مفاهيم اشعار ايراني بوده و شاعر دفاع مقدس همه اين مفاهيم تجسّم كرده و يا شنيده و تجربهكرده و آن آزمودههاي عيني خود را با تجارب شعري درآميخته و در پوشش هنر و شعر به تصوير كشيدهاست. (حسینی، 1380: 9)
جنگ تحميلي و به دنبال آن دفاع مقدّس شگرفترين تأثير را بر ادبيات منظوم و منثور ايراني گذاشته است. «مجموعه سرودهايي را كه در قالب هاي گوناگون اعم از سنتي و نو، نيمايي و سپيد شكل گرفتهاند و درون مايه اصلي آنها تشويق و تكريم خودی و تحقير و تهديد دشمن و تقويت روحيهی مذهبي و ملي براي حفظ وطن و شورش است، شعر جنگ مي ناميم. شعر جنگ به لحاظ زماني حدفاصل بين شروع تجاوز دشمن تا پذيرش قطعنامه(598) را در بر ميگيرد." (همان: 12)
2-2-2-شعر اعتراضشعر انتقاد شعري است كه داعيهی پيكار با ظلم و بيعدالتي، زشتي و پلشتي و نامردي و نامردمي را دارد و به دنبال بسترسازي براي پایداری ارزشهای الوهیت در سرتاسر آفاق است  و اگر شاعر بتواند تعهد اعتراضآمیز خود را وجوه هنری ببخشد، شعرش همیشه شعر خواهد بود و خواهد توانست دهان مخالفان تعهد سیاسی و اجتماعی  را در شعر ببندد. میزان توانمندیهای شاعر و کیفیت بیان است که به شعر مانایی میدهد در غزل امروز وقتی این انتقاد از الک تغزل هم عبور داده میشود، مانایی و زیبایی خاصی به آن بخشیده میشود.
شعارگرایی نه تنها در شعر انتقاد که در شعرهایی با موضوعهای دیگر نیز میتواند ظهور داشتهباشد و نبایست با این حربه به رد شعر انتقاد پرداخت و جوهر کلام آن که در شعر انتقاد تعهد نه بر شانههای شاعر و شعر بل بر دوش مخاطب سنگینی میکند و مخاطب متعهد باید باشد نه شاعر. (لنگرودی، 1377: 85)
2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداریعنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق و یک دندگی داخلی، نبود آزادیهای فردی و اجتماعی، قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی با پایگاههای قدرت، غصب قدرت و سرزمین و سرمایه‌های ملی و فردی و... شکل می‌گیرند. بنابراین جان‌مایهی این آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همهی حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و استحکام در برابر جریانهای ضد استقلال است.
صرف‌نظر از ویژگیهای کلی این نوع ادبیات، آن‌چه وجه ممیزهی آن از سایر مقوله‌های ادبی است، در پیام و مضمون آن نهفته است. بدین معنا که آثاری از این دست اکثراً آیینهی دردها و مظلومیتهای مردمی هستند که قربانی نظامهای استبدادی شده‌اند. این آثار ضمن القای توقع به آینده و نوید دادن پیروزی موعود، فراخوانی به مبارزه و استحکام در برابر ظلم و ستم، ستایش استقلال و آزادگی، ارزش نهادن به سرزمین مألوف و شهیدان و جان‌باختگان وطن را در بطن خود دارند. (شکری، 1366: 11)
یکی از دغدغه‌های اصلی نویسندگان و شاعران این نوع ادبیات، بی‌هویتی نسلی است که رفاه غربت، آنها را از الم و رنج ملت خویش غافل کردهاست. از این روست که می‌کوشند با طرح نمادهای اسطوره‌ای ملی و تاریخی، عرق وطن‌ارادت و دفاع از آب و آرامگاه و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب (به جای تن دادن به وضع موجود) را در کسان اخلاق کنند. (همان: 15)
آغازین و بایسته‌ترین گام در بحث و تحلیل هر مقوله‌ای، شناخت جغرافیایی آن موضوع و ترسیم مرزهای آن است. بی‌گمان برای بسیاری از موضوعات، فراخنا و گستره‌ای بی‌مرز می‌توان قائل شد و این شیوه‌ای است که در حوزهی علوم انسانی متداول‌تر است و مسلماً جز گره‌افکنی در کار و اخلاق ابهام و سردرگمی ره‌آوردی ندارد. ادبیات مقاومت یا پایداری نیز مصون از این خطرگاه نیست. می‌توان دامنهی ادبیات پایداری را به هر نوع استحکام و رویارویی بشر که در قالب شعر و نثر ظهور و برملا می‌یابد گسترش داد. در این صورت سروده‌های آغازین بشر در ستیز با عناصر طبیعت و عوامل مرموز مؤثر در سرنوشت، نوشته‌ها و سروده‌هایی که ستیز بشر با خویش و خواهشهای شکننده و اسیری‌تحسین را باز می‌گویند و همهی آثاری که به جنگهای تاریخ ملتها برمی‌گردند در قلمرو ادبیات پایداری قرار می‌گیرند.
اما این شیوة تحلیل و تبیین و عقیده به چنین میدان فراخ و بی‌مرزی نه علمی است و نه منطقی. از نظرگاه علمی، ادبیات پایداری به مجموعه آثاری اطلاق می‌شود که از زشتیها و پلشتیهای بیداد داخلی یا تجاوزگر بیرونی، در همهی حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، با زبانی هنری (ادیبانه) سخن می‌گوید. برخی از این آثار، پیش از رخ نمودن فاجعه، برخی در میان جنگ یا پس از گذشت زمان ـ به نگارش تاریخ آن می‌پردازند." (همان: 19)
فصــل سوم: بحث وبررسی
3-1-بخش اوایل: سبکشناسی آثار منثور علیرضا قزوهاز آثار منثور قزوه، نثر ادبی سفرنامهی قونیه در قطار(1388) و سفرنامهی حج پرستو در قاف(1388)، که بیشتر بار ادبی داشته است، مورد بررسی قرارگرفتهاست.
3-1-1-سبکشناسی داستاندر سبکشناسی افسانه، ما همچون سبکشناسی شعر، اوایل به تعریفی از سبکشناسی افسانه میپردازیم سپس وارد بحث میشویم. آنچه موجب همانندی یا ناهمانندی سبک داستانهای نویسندگان است، از طریق زبان مشخّص می‌شود. زبان نیز آمیزه‌ای از کلمات و جملات است. امّا تنها این کلمات و جملات نیستند که خواننده را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه چگونگی گفتن یا نحوه کاربرد و برگزیدن کلمات و جملات که شیوهی نگارش و یا سبک خوانده می‌شود. (میرصادقی، 1380: 502) و می‌تواند در نهایت مورد قبول خواننده واقع شود، در برجسته کردن یک اثر، نقش عمده‌ای دارد. شیوة گفتن یا شگردی که نویسنده برای نقل افسانه خود مورد استفاده قرار می‌دهد، حاصل تصّرف وی در ساختهای مختلف زبانی، بیانی و مشخّصه‌ها و ویژگیهای دیگری است که افسانه را تشخّص ویژه‌ای می‌بخشد و آن را به نام نویسندهی آن سکّه می‌زند. استفاده از این تجربهی معمول در سبک‌شناسی، که اثر را از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار می‌دهد، (شمیسا، 1381: 23) در این پژوهش هم مورد توجه قرار گرفته شده و آثار قزوه را از این سه دیدگاه مورد بررسی قرار دادهایم.
3-1-2-بررسی ویژگیهای زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه3-1-2-1-ویژگی زبانیاز ویژگیهای زبانی این دو اثر ادبی به چند مورد که بیشتر به چشم میخورد اشاره میکنیم:
3-1-2-1-1-استفاده از زبان محاورهایدر این دو سفرنامه از زبان محاوره و دستور زبان عامه بیشتر استفاده شدهاست به طوری که اجزای جملات در جای معمول خود به کار گرفته نشدهاست و از دستور زبان معیار پیروی نکردهاست.
موج موج آدمیزاد و ماشین میخوردند به ساحل خیابان! طوفانی از ترافیک، هیاهو و هوهو. من در چهار اسلوب مولوی دستپاچه بودم وچشم به اسلوب، زنگ زدم به همسفران که ماندهام در این شلوغی. (قزوه، ت، 1388: 11)
و یا در جای دیگر آوردهاست:
مولانا را نشاندم بر صندلی بیست و ششم! گفتم: «این پرویز بیگی است؛ همسفرم». (همان: 17)
از دست راست مولانا همین طور نور میریخت توی دست چپش و از دست چپش میریخت کف قطار. (همان: 43)
دیدم در داخل آرامگاه پرشده از کتاب های رمان و افسانه و شعر. (همان: 55)
بعد خیام ایستاد کنارمان و گفت: می رحمانی آوردهام برایتان. (همان: 72)
کارت پروازمان شماره صندلی نداشت. فهمیدم هرکه هرکه است و رفتم نشستم آن جلوها: بغل پنجرهی هواپیما که به عبارتی میشد لژ هواپیما. (قزوه، پ، 1388: 11)
و یا در جای دیگر مینویسد:
اتوبوس از روی پلی بلندی میرود. همه چشم برمیگردانیم. گنبد سبز رسولالله(ص) را میبینم و میل و غم اشک میشود در چشمها. (همان: 23)
بوی مدینه میآید. این را از خردخردک باران فهمیدم. دلها بیتاباند و چشمها گریان. (همان: 22)
آن شب شب قدر بود و شیخ رفته بود دریاچهی نمک تا دعای جوشن کبیر بخواند که آخرهای دعا خمپارهی عراقیها آمد و... گفتم شیخ در گلستان شهدای قم دفن است و گفتند حتما عوض آنها بروم سر خاک شیخ... (همان: 59)
رفتم سمت مسجدالنبی نزدیک مسجد بلال و نزدیکی قبة الخضرا چند تا عکس گرفتم. (همان: 71)
ایستادهایم پای کوه سلع"کوهی سیاه در غرب مدینه و متصل به شهر"پایین تر از احد. (همان: 50)
میرویم تا مسجد شجره "آیین احرام و تلبیه را انجام دهیم" نماز بگزاریم و راهی شویم به سمت امالقری. (همان: 73)
3-1-2-1-2-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربیاز دیگر ویژگی زبانی آثار منثور قزوه استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی است.
قزوه با این ویژگی زبانی نشان میهد که به دین و مذهب و اسلام توجه خاصّی دارد. بیشتر این لغات و اصطلاحات استفاده شده در متن، برگرفته از آیات و روایات تاریخ صدر اسلام و قرآن است. به همین خاطر از وی میتوان به نام شاعر مذهبی و آیینی یاد کرد.
در زیر به چند مورد از این ویژگی زبانی آثار منثور قزوه اشاره میکنیم:
بایزید گفت: «سبحانی ما اعظم شأنی». (قزوه، ت، 1388: 71)
بین الحرمین و کف العباس و تل زینبیه (همان: 14) گفتم: «بسم الله! لقمه بزن با ما» (همان: 18)
کل شیء هالک الا وجهه... (همان: 111) یحتمل، اخطار ثانوی. (همان: 117)
اختراع الله و تقبل الله و لاترفعوا اصواتکم... و تبت یدا ابی لهب... (همان: 30)
با یک دشداشه به اثنی عشر ریال و شدم شبیه اعراب (همان: 58)
الفسته فی الفندق (همان: 68) لبیک "اللهم لبیک (همان: 74) لااله الا الله (همان: 76) ان شاالله زلزله (همان: 78) کبارالعلماء (همان: 83) ممنوع الافتراش (همان: 117) الغرض (همان: 114) یا مقلب القلوب والابصار (همان: 117)
3-1-2-2-ویژگیهای ادبی3-1-2-2-1-تشبیهیکی از آرایههای ادبی رایج در آثار منثور قزوه، استفاده فراوان از تشبیه است. اصطلاح تشبیه در علم بیان به معنی ماننده کردن چیزی است به چیز دیگری، مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب یا دست کم دروغنما باشد، یعنی با زیاده روی همراه باشد. (شمیسا، 1383: 33) در این مورد به چند شاهد مثالی از آرایه ادبی تشبیه که قزوه در میان آثار منثور خود استفاده کرده، اشاره میکنیم:
موج موج آدمیزاد و ماشین میخوردند به ساحل خیابان! طوفانی از ترافیک، هیاهو بود و هوهو. (همان: 11)
گفتم چهارتا غذای گرم و یک پرس نور! دانستم که مولانا نور میخورد. (همان: 18)
با کمک شمس و با مساعدت مجلس شورا و شورای شهر، روح قطار را باز میگردانیم به عقب. (همان: 87)
اتاقک کوچک شبیه زاغه با تخت های وا رفته. (همان: 20)
3-1-2-2-2-تشخیص (جان بخشی)
از ویژگیهای ادبی دیگر قزوه در آثار منثورش استفاده از آرایه ادبی تشخیص و جانبخشی است. شفیعی کدکنی در تحسین تشخیص آوردهاست:
بخشیدن صفات بشر و به ویژه احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطلاحات عام و موضوعات غیر بشر یا چیزهای زندهی دیگر. (شفیعی، 1375: 150)
که به چند مورد از این صنعت ادبی اشاره میکنیم.
بیشتر این هیاهو مال این دل شعله گرفتهاست که دارد این وقت غروب، نینامه میسراید. (همان: 11)
چرا ماشینها ایستادهاند. شاید تعظیم میکنند به جلال الدین. (همان: 12)
اگر خدا توقع و ماندیم در حافظهی تاریخ فدائیان سرتاریخ حج اوایل بنده جرّ و بحث نکنند (قزوه، پ، 1388: 16)
چه زود خودی شدم با مدینه. با هوایش "خاکش"و خیابانهایش. (همان: 28)
درشمال مدینه و در قسمت شرقی آن کوهی قهوهای رنگ و نهچندان مسن تر قدکشیده به نام احد، که میان همه کوههای عالم یگانه است و بوسه بر گامهای بزرگانی چون رسول الله و علی ابن ابی طالب و حمزه سیدالشهدا زدهاست. (همان: 46)
3-1-2-2-3-حسآمیزیاز دیگر ویژگیهای ادبی قزوه استفاده از صنعت ادبی حسآمیزی است.
شفیعی کدکنی در کتاب صورخیال در شعر فارسی در تحسین این آرایه ادبی آورده است « یکی از وجوه برجستهی ادای معانی از رهگذر صورخیال، کاری است که نیروی تخیل در جهت توسعهی لغات و تعبیرات مربوط به یک حس انجام میدهد، یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را به حس دیگری ارجاع میدهد» (شفیعی، 1375: 271)
با این تحسین به چند مورد از این صنعت ادبی استفاده شده در آثار منثور قزوه اشاره میکنیم.
من فکر میکنم که تمام آن ستونها و شاخههای خرما"تمام آن خشتهای آسوده مسجد" که دستهای پیامبر آن ها را نوازش کرده بود" روزی گریه کردند چون آستن حنانه"و من هنوز صدای آنها را از زیر خاکها میشنوم. از محله بنیهاشم دیروز گذشتم و از در جبريیل امروز وارد مسجد قدیمی رسول الله شدم که ناگهان سنگهای مرمر و درهای کندهکاری شده و منبرهای سلطان پسند" مرا از آن همه خاطرات آفتابی جدا کرد. (همان: 40)
قزوه در بخشی از این کتاب آوردهاست:
گفتهاند یک هفته در مدینه میمانیم. یک هفته احتمال کمی نیست و میشود بارها رفت کنار بقیع و حرم رسوالله. گرچه مزهاش به این است که دستت را برسانی به آرامگاه. (همان: 40)
3-1-2-2-4-کنایهاز دیگر ویژگی ادبی آثار منثور قزوه، کاربرد صنعت ادبی کنایه است.
کنایه عبارت است از بهکار بردن یک عبارت در دو معنی قریب و بعید (ذکر قریب و اراده کردن بعید) است. در عبارت(دهن بین) مفهوم قریب عبارت است به دهان دیگران نگاه کردن برای گوش کردن به حرف آنها است. در معنی بعید عبارت است از زودباوری، یعنی هرچه دیگران میگویند باور میکند. (هادی، 1371: 137)
بیشتر کنایههایی که قزوه در میان متن آوردهاست، کنایههای عامیانه و کوچه و بازار است و این موضوع از مردمی بودن شاعر افسانه دارد که به چند نمونه اشاره میکنیم.
پرویز بیگی گفت: قالیچههای تبریز حرف ندارد... (قزوه، ت، 1388: 86)
حملهدار سابقمان کارد به او میزدی خونش درنمیآمد. (قزوه، پ، 1388: 21)
جوجه مرغهای سوخته شده وگربههایی که میآمدند از بین پاهای حاجیها رد میشدند و مگسها که بازارشان گرم بود. (همان: 20)
گداها هم عجب کاروبارشان گرفته است. (همان: 37)
آدمیزاد باید مغز خر خورده باشد تا حرف اینهارا باور نکند. (همان: 39) و همه میگویند خدا راضی نیست و پیامبر راضی نیست و باز همان آش و همان کاسه و گمان کاسهای زیر نیم کاسه هست. (همان: 113) و حسابی دماغشان سوخت. (همان: 117) میانه فهد و برادرش سلطان عبدالله ولیعهد" هم شکر آب است. (همان: 119)
3-1-2-3-ویژگی فکریاز دیگر مواردی که در سبکشناسی یک اثر ادبی مورد توجهاست بررسی ویژگی های فکری یک اثر ادبی هست. قزوه در اثر ادبی سفرنامهی قونیه در قطار، با سفر خیالی با قطار به همراه مولانا و دیگر شاعران و نویسندگان همسفر میشوند و در هر توقفگاه به موضوعی میپردازند و در قالب نوعی طنز و اعتراض، ماجراهایی را مطرح میکند و نظر شاعران مسن تر و شاعران هم عصر خود را از دیدگاه خود، مسلماً با شناختی که از روحیه و خصلت آنان دارد بیان میکند.
این مسافرت تخیلی چهل توقفگاه دارد که برای هر کدام عنوانهایی را برگزیدن کردهاست. مثلا در توقفگاه هفدهم با نام «ای برادرقصه چون پیمانه است» قزوه آوردهاست: داریم به توقفگاه شارحان مثنوی میرسیم! انقروی، فروزانفر، استعلامی، محمد تقی جعفری، سروش، خرمشاهی و دیگران هرکدام یک توقفگاه داشتند و خودشان هم ایستادهبودند در کنار توقفگاه. بعد من پرسیدم: شرح محمدتقی جعفری بهتر است یا فروزانفر، که شمس شرح جعفری را بیشتر پسندید. (قزوه، ت، 1388: 103)
همچنین قزوه در این اثر ادبی گریزی هم به هشت سال دفاع مقدس زدهاست. وی به خاطر حضور خودش در جبهه و جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، از رشادتهای رزمندگان و جانبازان سخن به میان آوردهاست:
در تک شلمچه من هم بودم. چندتا از بچههای زخمی را خودم بردم عقب. آخرش شیمیایی زدند. سینهام هنوز هم می سوزد... (همان: 37)
مولانا میگوید، مشتاق شنیدن است. عبدالملکیان سینه صاف میکند و میخواند: "تمام چهارده سالگی اش را در کفن پیچیده ام... "(تشییع شهید چهارده ساله ای است در روستای دوآبه!). (همان: 29)
علیرضا قزوه در نوشتن سفرنامهی پرستو در قاف، با دیدن مکان ها مقدس،گریزی به تاریخ میزند و از اوضاع و حال اولیای الوهیت در زمان حیات مبارکشان سخن به میان میآورد. این سفرنامه علاوه بر اینکه یک روایت عینی از سرزمین وحی است نوعی اخطار بخشی از اوضاع و حال حاجیان در مکه و مدینه هست و از تاریخ و احادیث و روایاتی که راجع به این سرزمین آمده، سخن به میان میآوررد.
کنار خاک امسلمه بودم که بیاختیار یاد کربلا افتادم. امسلمه هماره مدافع اهلبیت بود و عایشه... (همان: 32)
قبا در جنوب غربی شهر، آغازین مسجدی بوده که پیامبر و اصحاب، آن را در مدینه بنا کردند. پیامبر فرمودهبود که جبرئیل در ساختن این مسجد به من کمک کرد. قبا همان جاییاست که مردم مدینه هر روز به آرزومندی دیدار پیامبر به آنجا میآمدند. (همان: 62)
قزوه از آدمهای دور و برش هم اعتراض میکرد که آنطور که شایستهی انقیاد خدا باشد، بندگیاش را نکردهاند:
رحیم میگفت یک زن آفریقایی آمدهبود هر هفت تا سنگ را پرت کرد توی سر جمعیت و رفت. و من فکر میکردم اگر حلاج و شبلی و عین القضات و بایزید و این جور آدمها هم میآمدند و اوضاع روزگار ما را میدیدند همین کار را میکردند. (همان: 115)
همچنین قزوه در این سفرنامه اعمال حج را مهم میدانست ولی بیشتر به دل توجه داشت تا به ظاهر.
گفتهاند حق نداریم به آیینه نگاه کنیم. یک دانه از موی سر یا ریشمان را بکنیم باید قربانی دهیم. خلاصه باید دست از پا اشتباه نکنیم" اما اینها همه ظاهری است. پایه کار، دل است که باید حرام را ترک کند و ما همه دردمان این است و اصلا حج برای این است که بیاییم دل را مداوا کنیم. (همان: 75)
از دیگر مبانی فکری قزوه اعتراض و انتقاد به سران و خادمالحرمین هست که با مکان ها مقدس کارهایی را میکنند که باب میل آمریکا و دشمنان دین است نه صلاح دین و اسلام.
در قسمت شمالی و شرقی و غربی تا دلت بخواهد در ساختهاند و نام خیلی از همین سلاطین و خلفا و امرا را گذاشتهاند بالای درها. باب عبدالمجید و عبدالعزیز و سعودی و فردا لابد یا سلطان عبدالله"برادر فهد"یا پسر فهد"بستگی به این دارد که آمریکا از کدام یک بیشتر خوشش بیاید و باید منتظر توسعهها بمانیم. (همان: 46)
همچنین قزوه از دنیاطلبی و زرق و برق دنیایی خادمالحرمین پرده برمیدارد و از مظلومت بقیع مینویسد:
بر کوهی، قصری مسن تر و ییلاقی ساختهاند باشکوه و زرق و برق دنیایی که متعلق به خادمالحرمین و بقیع و بارگاه حضرت حمزه را نیز وهابیون خرابه کردهاند به همان انگیزه که کاخ ییلاقی خادمالحرمین باید مترقی بماند و یک دو جین از کاخها در همین حجاز قد کشیدهاست و یک دو جینش در فرنگستان. (همان: 47)
قزوه از دشمنی و کینه توزی شرطهها و عمال با خودی داران اهل بیت (ع)میگوید و تظاهر به دینداری آنان را به سخره میگیرد:
یک ماشین امر به بنام! آمد با بلند گوی قوی دارد مخ همه را میخورد و چرت میگوید و از خود دلشاد است! دارد بلند بلند میگوید که اینجا احد است و حرف هایی مثل " آنچه در جوی میرود آب است " تا روضه را خرابه کند و همه اعصابشان خرد شده و تک و توکی مثل من که عربی شکسته بستهای میفهمند هم داغ کردهاند و خلاصه روضه خرابه میشود و امر به بنام کامل! (همان: 49)
3-2-بخش دوم: سبک شناسی آثار منظوم علیرضا قزوهدر سبکشناسی آثار منظوم قزوه نیز به خاطر تعداد علاوه کتابها و آثار منظوم، به چند کتاب و مجموعه شعری ایشان که بیشتر بار ادبی داشتهاند و مورد قبول و خوش آمد خوانندگان زاید قرار گرفتهاست توجه شدهاست. این آثار عبارتند از: گزیدهی اشعار سورهی تاک، از نخلستان تا خیابان، عشق علیهالسلام، با کاروان نیزه و پشت هر سنگ خداست.
3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه
بیشتر آثار شاعران مسن تر دارای ویژگیهای زبانی و ادبی خاصی است که آن اثر ادبی را از دیگر آثار شاعران دیگر متمایز میکند. این ویژگیها نشان دهندهی فکر و شخصیت شاعر و نویسنده است. از ویژگیهای زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه به چند مورد اشاره میکنیم که به با توجه به استفاده بیشتر و بارز بودن این ویژگیها در آثار ایشان، مرتب گردیدهاست. 3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربیاز ویژگیهای زبانی قزوه یکی استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی است. این ویژگی نشان از مذهبی بودن وی است. چرا که بیشتر لغات و اصطلاحات استفاده شده، از آیات و روایات اسلامی است. به چند مورد از این ویژگی زبانی قزوه با با خود حمل کردن شاهد مثالها اشاره میکنیم. یاربّ به حقّ سیّد و سالارِ انبیاء/ یاربّ به حقّ هرچه نبی تا ابوالبشر. (قزوه، ث، 1390: 253)
یاربّ به حق آیهی «والشّمس والضُحی»/ یاربّ به حق سورهی «النجم» و «القمر». (همان: 253)
هوالعشق و هوالحیّ و هوالهو خوشا هوهو زدن با حضرت او
(همان: 257)
شکستم در قصیده، درعزل، ای جان شور و شعر تو را وقتی که در فریاد «ادرک یا اخا» دیدم (همان: 246)
می یی خواهم که باشد نغمهی او هوالعشق و هوالحیّ و هوالهو
(همان: 260)
تسبیح توست رشتهی تعقیب واجبات قد قامت الصّلاتی و حیّ علی الصَلات
(همان: 217)
گفتم: برای عاطفهای که در ما مردهاست رحم الله من یقرء الفاتحه مع الصلواه
(قزوه، ج، 1390: 54)
نذر دلم کن امشب سلسله الذهب را چیست به غیر زنجیر سلسلههای عرفان
(قزوه، ث، 1390: 84)
کمی بالاتر از آبادانی پس دهی محض صاف میآیی سر کوی «صراط المستقیم»
(همان: 86)
عشق یعنی قاف و لام «قل هو الله احد» عشق یعنی بای «بسم الله الرحمن الرحیم»
(همان: 86)
اینک ببین که غرق گل بوسه میشود دیوارهای آسوده دارالامارهات
(همان: 30)
امشب ازکوی بنبست، با پای سر میتوان رست
افشا چراغ دل و دست، با نور «امّن یُجیب» است
(همان: 39)
گفت: پیرت کیست؟ گفتم: عشق رضی الله عنده گفتم: عاشق نیستی گفتم: به قران مجید...
(همان: 45)
گفت: لا گفتم ولی پایانش«الاالله» بود گفتم: اما آن که میبایست، حرف را شنید
(همان: 45)
اشهد ان لا... شهادت، اشهد ان لا... شهید محشر الله الله است، میدانی چرا؟
(همان: 114)
صاحب«حی علی... »! لقمه نوری برسان سحر از اسلوب رسیدهست، اذان را چه کنم؟
(همان: 35)
ناز شدم، نور شدم، سورهی تاک شدم گفت هؤالعشق بگو، گفت هؤ النور بخوان
(همان: 96)
ای آیینه «لست علیهم بمسیطر» دریاب مرا، حضرت شمس الحق تبریز!
(همان: 99)
یا « انها النفس... » بخوانیم و بگوییم و زمرگ نترسیم «توکلت علی الله»
(قزوه، ح، 1390: 44)
تعالی الله خود لبیک اللهم لبیکی چه لبیکی که در هفت فلک پیچیده هوهویت
(قزوه، ث، 1389: 101)
3-2-2-2-استفاده فراوان از اسمهای اساطیری و تاریخییکی دیگر از ویژگیهی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه، استفاده از اسمهای اساطیری و تاریخی است. قزوه با با خود حمل کردن اسمهای اساطیری و تاریخی در آثار خود، علاقه و رغبت خود را به تاریخ کهن ملی و قهرمانان اسطورهای میهن خود نشان داده است. قزوه با یادآوری نام آنان و اسوه گرفتن از رشادتها و جوانمردیهای آنان، اسلوب را به نوگرایان و انسانهای معاصر خود نشان میدهد. شبی تار و غمناک و سرد و سیاه سیاووش و رستم، گرفتار چاه
(قزوه، ث، 1389: 278)
همه پهلوانان البرز کوه ز دیوان و اهریمنان در ستوه
(همان: 278)
نیامد به امداد ما رستمی خدایا بر این آسیب‌ها مرهمی
(همان: 278)
درخشید بیرق چو در دست مان خجل شد از آن بیرق کاویان
(همان: 279)
خدا تا گل افشان کند آرامگاه را شکستیم تندیس ضحاک را
(همان: 279)
دیوها دعوی اعجاز سلیمان دارند مرغ پیغامبر ما شده‌اند این مگسان
(همان: 123)
گول این نقش آفرینان ثنا گو را مخور بیشتر گرسیوزان را شکل رستم میکشند
(همان: 34)
کنار من بنشین امشب که تا سپیده سخن گوییم تو از طلوع اهورایی، من از غروب تماشایی
(همان: 71)
در شهر یکی نیست چو چشمان تو خون ریز من شهر نشابورم وتو سپاه چنگیز
(همان: 99)
نام تو شهرهتر از قاف شدهست ای سیمرغ باز هم پر بگشا درخود، بیپر، قیصر!
(همان: 23)
گنج این ویرانه بودم، خار و خس دزدیدهام شور عنقا داشتم، بال مگس دزدیدهام
(همان: 27)
3-2-2-3-تکرار کلمات
یکی دیگر از ویژگیهای زبانی آثار منظوم قزوه، تکرار کلمات است. وی برای تاثیرگذاری بیشتر و نیز برای اخلاق سرود و موسیقی، در اشعار خود از ویژگی زبانی تکرار کلمات بهره جسته است. قزوه از واژههای همچون: دل، مست، گل، دین، وطن، صبح، الم، شعله و... برای تکرار استفاده کرده که هرکدام ازاین واژگان برای تاکید بر مطلب مورد نظر استفاده شدهاست که به چند مورد اشاره میکنیم. من این‌جا سرد سردم، ای دل ای دل جدا از اهل دردم، ای دل ای دل
من و رفتن به سوی روشنایی دعا کن برنگردم، ای دل ای دل
(قزوه، ث، 1389: 164)
به دیدار تو می‌آییم مستِ مستِ مست، امشب نماز وصل می‌خوانیم، در بیداری و مستی
(همان: 137)
غزل‌تر از غزل، گل‌تر از گل، زیباتر از زیبا تواز الله اکبر آمدی، از اشهد ان لا...
(همان: 132)
هرچند خسته‌ایم، در خود شکسته‌ایم باید ازنو رفت، باید ازنو دید
(همان: 124)
صبح آمده‌ست، صبح، عید آمده‌ست، عید چون سیب سرخ عید، لبخندتان رسید
(همان: 124)
تو را خودی داریم ای روح و تن وطن! ای وطن ای وطن ای وطن
(همان: 283)
شما موج، دریا، شما رود، کوه سراپا غرور و سراپا جبروت
(همان: 284)
تو ای دین و ایمان، تو ای جان و تن وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن
(همان: 287)
تبسّم کن، تبسّم کن، الوهیت مرا در عطر خود گم کن، الوهیت
(همان: 158)
تو هردو چشم من! از هر دو چشم، چشم بپوش! زهر دو دست، برادر! بشوی دیگر، دست
(همان: 248)
من اینجا سرد سردم، ای دل، ای دل! جدا از اهل دردم، ای دل! ای دل!
(قزوه، ج، 1390: 28)
تیغ میچرخد و من سینه زنان میگریم در دلم هلهله حیدر حیدر، قیصر!
(قزوه، ث، 1389: 24)
لیلا! لیلا! کجایی؟ امشب در من چه غوغاست توفان توفان هیاهو، دریا دریا خروشم
(همان: 82)
چون غم کوه، غم کوه، مسن تر است غمت از ترکهای کف دست بیابان چه آگاهی؟
(همان: 38)
عقل، هیزم است هیزم، عشق، شعله است شعله شعله آورید شعله، هیزم آورید هیزم
(همان: 56)
الامان زشام، الامان زشام، الامان زدرد و غربت امام
شام بی مروّت غریب کش، کاش کوفه بهانهگیر بود
(همان: 64)
3-2-2-4-استفاده علاوه از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ، صبح و شباز ویژگیهای زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه میتوان به استفاده فراوان از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ، صبح و شب، اشاره کرد. این ویژگی نیز از شاعر آیینی و مذهبی بودن قزوه افسانه دارد و از علاقه و محبت ایشان به هشت سال دفاع مقدس و به شهید و شهادت و ایثارگری در اسلوب حق و استحکام در برابر دشمنان با سلاح کم و توقع به پیروزی و پایان تاریکی و ظلمت را نمایان میسازد. شبی شعله افتاد در جان ما سفر کرد، خورشید تابان ما
(قزوه، ث، 1389: 282)
شب آن شب، اگر رنگ تردید داشت سحر آمد و بوی خورشید داشت
(همان: 282)
از همه آیینه‌ها چشم فارغ کرده‌تری می‌زنند آیینه‌ها سنگ تو را بر سینه
(همان: 126)
لوح محفوظ خدا! آینگی کن یک صبح که آفاق پر شده از شعله و کفر و کینه
(همان: 126)
از سنگهای بیابان، خاموش بودن عجب نیست
از ما که هم کیش موجیم، این گونه ماندن عجب است
(قزوه، ج، 1390: 12)
ای آسیب شکوفا بگشا در سحر وصل گلخانه در بسته پیشانی ما را
(همان: 16)
هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمه این بود: بخواب تا بدمد بختت، بخواب ای سر سودایی
(همان: 23)
بسی گفتیم و گفتند از شهیدان شهیدان را شهیدان میشناسد
(همان: 29)
از خون شهیدان شرمتان باد، مگر با احترام لاله میتوان بازی کرد
(همان: 35)
شب و خلوت و بغض نشکفتهام شب و مثنویهای ناگفتهام
(همان: 39)
ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم سنگ خاک ماست دریا، نقش قبرما نسیم
(قزوه، ح، 1390: 82)
صبح نماز سحری با دف و تنبور بخوان ناحیه حجازی است دلت، نی بزن شوری بخوان
(قزوه، ث، 1389: 96)
مثل شب بوهای عاشق، گریه در بوی تو کردم هر چه معراج است با یک جذبه روی تو کردم
(همان: 97)
سی شب از شب تا سحر در حلقه زلف نشستم سی سحر را ختم با سی جزء گیسوی تو کردم
(همان: 97)
غزل غزل شدهام ای شهید عشق که چون گل ز عاشقان گریبان دریده تو بگویم
(همان: 92)
ای دست و زبان شهدا، هیچ زبانی چون حنجرهات داغ مرا امروزی نمیکرد
(همان: 91)
3-2-2-5-با خود حمل کردن نام ماههای قمریاز جمله ویژگیهای زبانی آثار منظوم قزوه شاید میتوان به با خود حمل کردن نام ماههای قمری اشاره کرد. این ویژگی نیز توجه ایشان به اسلام و تاریخ تقومی اسلامی را نشان میدهد. اما به انگیزه استفاده کم از این ویژگی، نمیتوان این مورد را از ویژگیهای زبانی قزوه محسوب کرد. تو از ذی الحجّه‌ای/ من از محرّم... (قزوه، ث، 1389: 378)
شب با هلال ماه صفر هم سفر شدم با زائران کعبه به همراه زلف تو
(همان: 76)
تشنهام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی
(همان: 85)
سی سحر سر شد و از عشق نپرسیدم چیست فرق این یک رمضان با رمضانهای دگر؟
(همان: 31)
پر از جمال و جلال جمادی و رجبم شب ولادت مولاست یا ولادت تو؟ !
(همان: 80)
ماه شعبان و رجب، خردخردک اشکی شد رفت ساختمان ابریست خدایا! رمضان را چه کنم؟
(همان: 35)
3-2-2-6-استفاده از آواها و صداهااز ویژگیهای زبانی دیگر قزوه در آثار منظوم، میتوان به استفاده از آواها و صداها در میان اشعارش اشاره کرد. قزوه از این ویژگی برای اخلاق موسیقی و سرود و نیز برای جلب توجه به مطلب مورد نظرش بهرهجستهاست. می یی که روز و شب در هوهوست می یی که هر سحر «حیّ علی... » گوست
(قزوه، الف، 1389: 265)
شما باران هو هو دیده بودید؟ ! می « حیّ علی... » گو دیده بودید؟ !
(همان: 265)
تو را در مثنوی، در نی، تورا درهای وهوی، در هی تو را در بند بند ناله‌های بی‌سرود دیدم
(همان: 243)
بعد از این هق هق من، غیر هو‌الحق حق نیست های هایی‌ست اگر می‌شنوی هوهویی
(همان: 131)
هوهو زدن جان، عشق است و جنون است حق حق زدن روح، صوم است و صلات است
(همان: 139)
یک نفس هفت فلک را در سماعی سرخ رفتم
های و هو را سر بریدم، مشق هوهوی تو کردم
(همان: 97)
بعد از این هق هق من غیر هوالحق حق نیست صبح ابروها مبارک، شام گیسوها به خیر
(همان: 116)
هو هو و هی هی و ها ها مزن ای عشق های و هوی است همه هاها-هوهوها
(همان: 25)
ای هایی ست اگر میشنوی هو هویی یاد چرخشها و حق حقها و هوهوها به خیر
(قزوه، ح، 1390: 60)
شهر ما آنسوی آبی هاست، دور از دسترس شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم
(همان: 69)
3-2-2-7-با خود حمل کردن نامهای ائمه و پیامبران با خود حمل کردن نامهای ائمه و پیامبران در آثار منظوم قزوه، یکی دیگر از ویژگیهای زبانی وی است. ایشان با با خود حمل کردن نام ائمه و پیامبران، دین و مذهب را مورد توجه قرار دادهاست. این ویژگی نیز نشان از شاعر آیینی و مذهبی بودن ایشان است. قزوه با با خود حمل کردن نام هر کدام از پیامبران و اشاره به ویژگی آن پیامبر و افسانه و اتفاقاتی که بر سر آن پیامبر افتادهاست، میخواهد توجه خواننده را به مطلب مورد نظر خودش جلب کند. اینکه گریه میخندد، از تبار یعقوب است آن دو غیرت نایاب، یوسفاند و بنیامین
(قزوه، ح، 1390: 71)
کاری کن ابراهیم! این مردم غریب‌اند لب تر کن اسماعیل! زمزم‌ها همین جاست
(قزوه، ث، 1389: 127)
به بوی جوی مولیان که رسیدی ازنو در نی داوودی‌ات بدم
(همان: 338)
ابوجهل‌ها پیش ما سد شدند همه دشمن دودمان‌احمد شدند
(همان: 280)
ای دل، شفیع آخرت مایی، الغیاث آفاق کرشمههای زلیخاست، الحذر!
(همان: 250)
کی می‌شود که دیدهی یعقوب واشود؟ کی می‌رسد که یوسف دل، آید از سفر؟
(همان: 250)
ارض هر روز، فرعونی دگر در آستین دارد دعا کن هر سحر، آبستن موسی شود نیلش
(قزوه، ح، 1390: 45)
فردا که کوهها همه سیمرغ میشوند(همان: 61)
نه مثل سارهای و مریم، نه مثل آسیه وحوا فقط شبیه خودت هستی، فقط خودت، زهرا!
(همان: 39)
او را با پیکری شکسته به فلک بردند شکسته تر از مسیح(ع) و موسی(ع)
(قزوه، ج، 1390: 89)
ماه کنعان ندهد سلطنت مصر فریب تو را چرا مثل پدر نیستی ای یوسف ثلنی؟
(قزوه، ث، 1389: 85)
نیست تقصیر عصا، معجزه موسویات نیست کاش میشد که شعیب بپذیرد به شبانی
(همان: 85)
3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مستقزوه از کلمات می و عشق و مست نیز در میان آثار منظوم خود استفاده فراوان کرده است. این ویژگی نیز توجه ایشان را به عرفان و عشق را نشان میهد. وی با با خود حمل کردن کلمات مست و می، در اشعار خود، و عشق ناب و پاک الوهیت، خواسته همچون مولوی و حافظ شعری عرفانی بسراید و از این طریق دل و جان خواننده را به سوی دین و مذهب و حق بکشاند.
سلام ای ساقی مستان، سلام ای جمع بی‌دستان که می‌نوشید و می‌رقصید در غوغای بی‌دستی
(قزوه، ث، 1389: 137)
نرفتید گامی به فرمان عشق نبردید راهی به میدان عشق
(قزوه، ج، 1390: 42)
شهر ما آبادانی عشق است، اما راز عشق عشق یعنی واژههای رمز قرآن کریم
(قزوه، ح، 1390: 70)
عشق یعنی قاف لام «قل هو الله احد» عشق یعنی بای «بسم الله الرحمن الرحیم»
(همان: 70)
میگفت برو، عشق چنین گفت بشتاب میگفت بمان، عقل چنین گفت که برگرد
(قزوه، ث، 1389: 91)
باده به دست تو کیست؟ طفل شهید جنون پیر غلام تو کیست؟ عشق علیهالسلام!
(همان: 106)
پشت این بازار ناموزون، ترازو دارها عقل را کم میخرند و عشق را کم میکشند
(همان: 33)
3-2-2-9-با خود حمل کردن نامهای فرنگیاز دیگر ویژگی زبانی قزوه با خود حمل کردن نامهای فرنگی در میان متن و آثار منظوم خود است. قزوه با اینکه از نامهای فرنگی در میان آثار خود بهره جستهاست ولی در مقولهی فکری اشاره خواهیم کرد که ایشان پایبند ادب اسلامی و ملی خود است و از استحکام در مقابل تهاجم فرهنگی کشورهای غربی و غیر اسلامی سخن به میان آوردهاست. با خود حمل کردن نامهای فرنگی در ضمن آثارش، بیشتر از روی اعتراض و انتقاد است نه از روی تقلید. اما در کیفهای سامسونت / یک خروار مضمون ناب خفته است. (قزوه، ج، 1390: 54)
و برای کشف زوزه صورتی/ هفت مرتبه الیوت واکتاویو پاز را ورق زد. (همان: 55)
بعضی شعر هایشان را/ به مینا و آیدا و سوزی تقدیم میکردند. (همان: 55)
میترسم شلوارهای جین و چارلی کار دستمان بدهد/ و شکلاتهای انگلیسی دهنمان را ببندد. (همان: 56)
شاپور خان به مشتریهایش سیگار وینستون تعارف میکرد/ ومطمئن است که ارزش سکه وطلا پایین نمیآید. (همان: 58)
امسال به ساعتهای کاسیو عقیده کردیم/ ونماز صبحمان قضا شد!(همان: 59)/ در میتینگهای ادبی. (همان: 69)
حتی اگر به پارتی میرفتم/ اگر پارتی بازی نمیشد! (همان: 70)
رپرتاژ تسلیت چاپ کرد / بیایید به دلارها / به چشم یک اجنبی نگاه کنیم/ بیایید به کراواتها محل نگذاریم. (همان: 73)
یک عینک پنسی/ با پرستیژترین روشنفکر شوم. (همان: 75)
مردی که به پاترول ها ماشین ندادهاست/ وکلکسیون پیکان ندارد! (همان: 85)
به تسبیح شاه مقصودش بنازد/ و با تلفن زیمنس معامله کند. (همان: 50)
و گاه مارکوس را محکوم می کند/ تا سیاستش عین دیانتش باشد! (همان: 52)
3-2-3-ویژگیهای ادبی آثار منظوم علیرضا قزوهشاعران و نویسندگان برای اختراع زیبایی در آثار خود و برای جلب خوانندگان از صناعات ادبی بهره میبرند تا هم موجب زیبایی و هم تاثیرگذاری بیشتر آثار خود شوند. قزوه نیز برای این منظور از آرایههای ادبی در ضمن اشعار و مطالب خود استفاده کردهاست که به چند مورد از آن اشاره میکنیم. این آرایههای ادبی به نسبت استفاده بیشتر در مجموعه آثار منظوم قزوه دستهبندی شده است. 3-2-3-1-تشبیهیکی از آرایه های ادبی رایج در آثار منظوم قزوه، استفاده فراوان از تشبیه است. اصطلاح تشبیه در علم بیان به معنی ماننده کردن چیزی است به چیز دیگری، مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب یا دست کم دروغنما باشد، یعنی با زیاده روی همراه باشد. (شمیسا، 1383: 33) در آثار قزوه تشبیههای به چشم میخورد بیشتر طرفین تشبیه از ماه و خورشید و ابر و دیگر آفرینشهای الوهیت است که این نشانگر توجه قزوه به عجایب خلقت و نیز دید الوهیت وی است. در بیت زیر قزوه کلمات را به ابر تشبه کرده است که در بالای سرش در حرکت است: شعر، از سر من دست برداشته امّا/ بالای سرم باز، ابر کلمات است. (قزوه، ث، 1390: 139)
و نیز در جای دیگر شک را به شبنم صبح مانند کرده و در دنباله ایمان را به گل، که این نیز از تشبیههای نادر وی است.
شک، شبنم صبح است به روی گُل ایمان/ شک نیست که در شکّ شما نیز یقینی‌ست. (همان: 140)
و نیز ماه را به آیینه همانند کردهاست.
زشرم اشتعال آن سالهی خورشید/ به گرد آینهی ماه، هاله فاش شد. (همان: 133)
در جای دیگر شهدا را به دریا تشبیه کرده و آنان را همچون دریا، مسن تر و صاف معرفی نمودهاست.
شکل دریا شده‌ای، معنی دریا که تویی بندر از آرزومندی غزل می‌شود آن‌جا که تویی
(همان: 119)
قزوه به خاطر علاقه شدید و نرخ و احترامی که نسبت به شهید و شهیدان دارد، آنان را به نور و آب و آیینه همانند میکند که این تشبیهها نشان از الک و صداقت قلب قزوه نسبت به شهید و شهادت دارد.
تو نوری، تو آبی، تو آیینه‌ای پر از مژدهی صبح آدینه‌ای
(همان: 286)
در جای خطاب به سربازان وطن و شهدای اسلام، از اجل سخن میگوید و از تشبیه آن به برگ که در هنگام فصل خزان میریزد، اجل را بر سر دشمنان میریزد.
در درخت، پنهان می‌شوی/ ومرگ را چون برگ/ بر سر دشمن می‌ریزی. (همان: 363)
با خود حمل کردن تشبیههایی از شخصیتهای دینی و مذهبی نیز از جمله ویژگیهای تشبیهی وی است.
سپاه اشکم شبیه سپاه مختار بود کوفه کوفه نوحه بودم، صف به صف میآمدم
(همان: 94)
بعد از الم و ناله خود که به ابر گرفته تشبیه کرده، مینویسد و روبراه است جان بدهد ولی آبرویش ریخته نشود:
تمام خویش نالیدم چو ابری بیقرار گفتم ای باران که میکوبی به طبل بادها
(قزوه، ج، 1390: 22)
من چه دارم غیر آه، آه ای برق نگاه ابر جانم را ببار، ابرویم را مریز
(قزوه، ث، 1389: 83)
در رگ عطشانتان، شهد شهادت به جوش میشکند تیغ را، خنده خون در نیام
(قزوه، ح، 1390: 35)
توقع نانی نیست/ آسیاب قلبم میچرخد! (همان: 17)
دلا برخیز، از این بیهوده برخیز به چشمانم چراغ گریه معلق
(همان: 259)
دلم را شعلهی آه سحر کن مرا در یک دوبیتی مختصر کن
(همان: 260)
ای نبی را همچو مادر، ای علی را همچو یار خطبه‌ای دیگر بخوان تا پر بگیرد ذولفقار
(همان: 288)
3-2-3-2-تشخیصاز ویژگی ادبی دیگر قزوه استفاده فراوان از آرایه ادبی تشخیص(جان بخشی) است.
در صنعت تشخیص، قزوه با دادن شخصیت و جان به عناصر طبیعی، زیبایی خاصی در آثار منظومش اخلاق کردهاست. شفیعی در تحسین تشخیص آوردهاست: «بخشیدن صفات بشر و به ویژه احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطلاحات عام و موضوعات غیر بشر یا چیزهای زندهی دیگر» (شفیعی، 1375: 150)
به چند مورد از این ویژگی ادبی قزوه با با خود حمل کردن شاهد مثالی، اشاره میکنیم. شکوفه می‌فروشند، بهار دوره‌گردی. (قزوه، ث، 1390: 141)
این بار اگر دلت گرفت/ بارانیات را بردار/ دست ماه را بگیر و به ساختمان‌ام بیا. (همان: 374)
یعقوب منا یوسفت افتاده در این چاه دیری‌ست که خون می‌چکد از پیرهن ماه
(همان: 136)
باید ازنو سوخت، باید ازنو اخلاق در قلب من بهار، شرمندهی خداست
در چشم من بهار، شرمندهی شهید... (همان: 125)
آن‌جا که می‌گریند شب بوها دل ما جایی که دلتنگ‌اند مریم‌ها همین جاست
(همان: 127)
توفانی از غم می‌وزد، همپای شادی باران شادی می‌چکد، غم‌ها همین جاست
(همان: 127)
حیدر آمد، آرامگاه، همچون باد، گرم گریه شد توقع تا غسلت دهد، آب روان، شعله گرفت
(همان: 130)
رفت سوی فلک، روحت، ارض از شرم سوخت در ارض جسم تو گم شد، کهکشان شعله گرفت!
(همان: 130)
کشتهی عشقم و سی ساله شهید غزلم خلعت آخرتی بافتم از گیسویی
(همان: 131)
دوید خون تو در آرامگاه، لاله فاش شد به چاه خورد صدای تو، ناله فاش شد
(همان: 133)
گل همیشه بهار محمّدی چو شکفت زشرم، لاله عرق کرد، ژاله فاش شد
(همان: 133)
در چشمانت قلاب میاندازد،/ قلب بلندی میکشند!/ صدای درختانت گرفتهاست. (همان: 305)
چه کسی فانوس ارض را افشا می‌کند؟ / چه وقت خیابان کفن می‌پوشد/ و به ساختمان‌ها می‌ریزند؟ (همان: 306)
ریخت روی صورت ساعت‌ها/ و روز در زیر آرامگاه/ اشک ریخت. (همان: 344)
وطن، چشم در اسلوب صبحی شگفت دلت شد پر از ابر و باران گرفت
(همان: 286)
بگذار شام، جامهی شادی به تن کند شب با غم تو کرده به تن، جامهی سیاه!
(همان: 209)
تا موج، یاد تو افتاد، چون من قرار زکف دادم شد چاک، پیرهن باد، لرزید شانه دریا
(قزوه، ج، 1390: 10)
امشب اما نگاه کن/ فلک چگونه لبخند میزند. (همان: 87)
یک شب، کدام شب؟ ، شب اجل ستارهها/ یک کهکشان سوخته دیدم که سر نداشت. (همان: 21)
سکوت کردم،/ واژهها به من سیلی زدند!. (همان: 68)
پلک دل، تا صبح، این شبها به روی هم میافتد/ درتمام شهر تن دیگر نمیپیچید اذانم. (قزوه، ح، 1390: 67)
برای ابر، کفن میدوزیم/ برای ارض، خاک میکنیم. (همان: 13)
نگاه کردم/ اجل، کفشهای مرا پوشیدهبود. (همان: 21)
ای قاتلان عاطفه! اینجا چه میکنید؟ اینجا که آرامگاه پای شهیدان غربت است
(قزوه، ح، 1390: 20)
3-2-3-3-تلمیحاز ویژگی ادبی آثار منظوم قزوه تلمیح است. قزوه از این آرایه ادبی در میان اشعار خود بیشتر استفاده کردهاست به طوری که میتوان تلمیح را یکی از ویژگیهای ادبی قزوه به شمار آورد. تلمیح در لغت به معنی بهگوشهی چشم نگریستن است در اصطلاح ادبی عبارتاست از اینکه به گوشهای از یک افسانه یا افسانه یا ماجرایی در اشعار اشاره شود. (هادی، 1371: 129)
و عنقریب خواهد مرد/ گوسالهی مسن تر تل آویو! (قزوه، ث، 1390: 358)
همان شب که سرت بر نیزه‌ها قرآن تلاوت کرد تو را در دامن زهرا (س) و دوش مصطفی(ص) دیدم
(همان: 245)
چو دست برد به تیغ، آسمانیان گفتند: به ذولفقار، مگر برده است حیدر، دست؟
(همان: 247)
سینه آتیش خلیله، این‌جا عشقه که دلیله ببین این دلای عاشق، چه بهشتی آفریدن!
(همان: 145)
شب تاریک و نخلستون و غربت دو کیسه نون و یه کاسه محبت
سحر محراب با شمشیر می‌گفت چه کردی با علی (ع) ای بیمروت؟
(همان: 165)
دریا علی (ع)ست، گوهر یکدانه‌اش تویی در موج حادثات حسینات سفینه است
(همان: 220)
الله اکبر از تو که الله اکبری ای مادر پدر که پدری را تو مادری
(همان: 223)
از فلک چارم، مسیح بازگشته‌ست ارض ولی چه تنهاست، مگر تو بازگردی!
(همان: 141)
نقش اگر باشد عزاگویان حیدر حیدرند نقشهای باشد اگر با ابنملجم میکشند
(همان: 33)
شانه بر زلف دعا میزنم و میگریم موسی من! تو بگو روز وشبان را چه کنم
(همان: 35)
تو نوح نوحی امّا قصّهات شوری دگر دارد که در توفان نامت کشتی پیغمبران گم شد
(همان: 54)
شب میلاد در چشم تو خورشیدی تبسم کرد شب معراج، زیر پای توصد کهکشان گم شد
(همان: 54)
مثل نسیم صبح نخلستان، سرشار از آسیب و سکوت صبر
رفتید، اما در دل هر چاه، یک سینه آواز حزین ماندهست
(همان: 43)
جبرئیل آمد: بخوان! قران بخوان! بیسر بخوان! منبری از نیزه دیدم، سر به فریادم رسید
(قزوه، ح، 1390: 38)
یعقوب منا، یوسف افتاده در این چاه دیریست که خون میچکد از پیرهن ماه
(همان: 43)
3-2-3-4-واجآرایییکی دیگر از ویژگیهای ادبی قزوه، واجآرایی است. قزوه با بهرهگیری از این صنعت ادبی با اخلاق موسیقی و سرود، برای تاثیرگذاری بیشتر مطلب مورد نظر خود، استفاده کردهاست و زیبایی آثار منظوم خودش را دوچندان نمودهاست.
استفاده از کلمات و حروفاتی که دربردارنده بار معنایی خاصی است. این نیز از امتیازات شاعر، برای القای فکر و فکر خاص خودش است.
سلام ای مستِ مستِ مست، ای مستِ خُم هستی سلامت می‌کنم ساقی، اگر هشیار اگر مستی
(قزوه، ث، 1390: 137)
به هستی هرچه جز مستی‌ست، رنگِ نیستی دارد
که ما گشتیم و چیزی غیر مستی نیست در هستی
(همان: 137)
چرخی زنیم در خود، بیخود زخود، بچرخیم آفاق پر است از چرخ، آفاق شتاب دارد
(همان: 87)
اجل، اجل است، ولی اجل تو مرگی دگر است داغ، داغ است، ولی داغ برادر... قیصر!
(همان: 23)
نقدهایت همه غوغا بود غوغا، «سرور»! شعرهایت همه محشر بود، محشر، قیصر!
(همان: 23)
جامه آرامگاه به تن کردی و یادم آمد از شب خون، شب شعله، شب سنگر، قیصر!
(همان: 24)
ساقی قدح به دستان، خنده زد به روی مستان یعنی اجر می پرستان پیش ما نمیشود گم
(همان: 56)
عاشق دراز دستی، مستی و سیاه مستی آدمیزاد و ازنو عصیان، آدمیزاد ازنو گندم
(همان: 56)
بی تو ای جان آفاق، جان و آفاق راچه کنم؟ خود آفاق میگذرد، ماندن جان را چه کنم؟
(همان: 35)
در مسجد سینه چندی ست، تا صبحدم نوحه خوانیست
بر منبر گونه، شبها این گونه خطیب است
(همان: 39)
هان! هبا شدید، هان! هدر شدید، مردم مدینه! بیپدر شدید
این صدای غربت مدینه بود، این صدای زخمی بشیر بود
(همان: 64)
سلسله ماست همین سلسله موها گوش کن گوش به لب خوانی ابروها
(همان: 25)
ای نام سر سلسله صبح قیامت وی جان جنونمند آفاق، جان خروشان!
(همان: 29)
سی سحر سر شد و از عشق نپرسیدم چیست فرق این یک رمضان با رمضانهای دگر؟
(همان: 31)
پر از جمال و جلال جمادی و رجبم شب ولادت مولاست یا ولادت تو؟ !
(همان: 80)
3-2-3-5-مراعاتنظیرمراعاتنظیر از دیگر ویژگی ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه است که این آرایه ادبی نیز به وفور در میان اشعارش دیده میشود. ذکر کردن اموری را به تناسب معنی، از جهت جنسیت، ملازمت و مشابهت را مراعاتنظیر گویند. (هادی، 1371: 138)
همچنین در کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی، دکتر همای آورده است « مراعاتنظیر آن است که در سخن اموری را بیاوریند که در معنی با یکدیگر متناسب باشند، خواه تناسب آنها، از جهت همجنس بودن باشد، مانند: [آفتاب و ماه و ستاره و بهرام]. و خواه تناسب آنها از جهت مشابهت و ملازمت باشد، مانند: [شمع و پروانه]، [تیر و کمان]. (همای، 1389: 168) با این تعاریف به چند مورد از این صنعت ادبی استفاده شده در آثار منظوم قزوه اشاره میکنیم. دل گفتم و این دل، سجّادهی مکّه‌ست تسبیح مدینه‌ست، مُهر عتبات است(قزوه، ث، 1390: 139) تویی رخصت نماز دل شکستهی من تویی رکوع و تویی سجده و شورش، امام!
(همان: 240)
شکسته پشت مدینه، شکسته پشت بقیع شکسته است دل مسجدالحرام، امام!
(همان: 240)
وطن! قبلهی می‌پرستان، تویی می و ساقی و جام مستان تویی
(همان: 286)
زمینت پر از نخل و سرو است بید اگر آسمانت پر است از شهید
(همان: 286)

— (318)

سایت های جبروت مانند موتورهای جستجوی گوگل، ای بیو آمازون دات کامخدمات بسیاری برای جستجوی آسوده تر در اینترنت ارائه داده اند.
سایت های شبکه های اجتماعی نظیر مای اسپیس، فیس بوک، فرندسترو ... هم فعالیت خود را در این سال ها شروع کردند که در آغاز با استقبال مواجه نشدند اما به تدریج محبوب و گسترده شدند.
با شروع سال 2002، وب با فکر های متعددی مانند آر اس اسو وبلاگها مواجه شده بود. با گسترده شدن فعالیت های موتور های جستجو، نیاز به تغییراتی در وب به وجود آمد که نتیجه آن وب 2 بود.
حالا که جستجو در اینترنت همه گیر شده بود، ویکی پدیاو پروژههایش به نام مرجعی برای اطلاعات به وجود آمدند. در سال 2005، سه تن از کارمندان سابق پی پال، وب سایتی برای نشان دادن ویدئو طراحی کردند که یوتیوبنام گرفت. تنها یک سال بعد، این سایت به نام سریع ترین سایت گسترده شده از زمان پیدایش وب شناخته شد که به خوبی کاربران را جذب خود کرده است.
ارتقا های اینترنت در همه زمینه ها، به ویژه تجارت، آن را اغلب خاطرجمع کرده و در دسترس همگان قرار داده است]3][4[.
1-4 مدل های وبدنیای مجازی جهانیست که با ظهور وب و شبکه ی اینترنت شکل جدیدی به خود گرفت و به صورت جدی به رقابت با دنیای فیزیکی پرداخت. در آغاز وب 1 دنیای اطلاعات را متحول احداث (2000-1990) و با ابتکار دسترسی همگانی به اطلاعات مختلف بدون محدودیت های زمانی و مکانی در دنیای فیزیکی، شورشی شگرف در زمینه ی دسترسی به اطلاعات و ارتقا علم ابتکار نمود.
سپس وب 2 و وب سایت های دوسویه و شبکه های اجتماعی مجازی مطرح شد (2010-2000) و دنیای ارتباطات را متحول احداث. دیگر کاربران صرفا گرفتن کننده ی اطلاعات نبودند و خود آن ها خوراک سایت ها را فراهم می کردند. این ارتباطات دوطرفه و فعل و انفعالی و جذابیت ناشی از مشارکت در محصول موجب ابتکار سایت های جبروت همچون فیس بوک (سومین جامعه ی بزرگ جهان)، آمازون (بزرگ ترین کتاب فروشی جهان)، ویکی پدیا (بزرگ ترین دایره المعارف جهان)، ای بی (بزرگ ترین سوپرمارکت جهان) و بسیاری از سایت های وب 2 ای دیگر در تمام زمینه های زندگی بشر نمود و کلیه ی روابط اجتماعی ما را تحت تاثیر خود قرار داد.
اما هنوز بشر خواسته های بیشتری از وب داشته و هرروز نیازمندی های خود را به آن محسوس تر می بیند و جنبه های بیشتری از زندگی خود را به آن می سپارد و به آن وابسته تر می شود. مثلا میساز دانشگاه ام آی تیدر حال کار بر روی آیینه هائیست که در حمام به اینترنت متصل می شوند واگر هنگام مسواک زدن به آیینه ها نگاه کنید، از نهایی اخبار مطلع می شوید. از این رو سرعت و کیفیت بهره گیری از این دنیای مجازی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و همین نیاز است که فردای وب را خواهد احداث.
اما بعدی ی وب را تحت نام وب 3 معرفی می کنند. این نوع نوگرا از وب که درحال ورود به دنیای مجازیست، وب هوشمند یا وب مفهومی نیز خوانده می شود.
1-5 تشریح وب 1 و دستاوردهای آنوب با تاریخ 20 ساله ی خود در میان یکی از مهم ترین و موثرترین فناوری های قرن 21 ام قرار دارد و درواقع مجموعه ای اغلب پیچیده از انواع منابع اطلاعاتی است که به وسیله ی اشخاص متفاوت تولید می شود و توسط کاربران مختلف مورد جستجو قرار می گیرد.
وب یا تور جهان گستر یکی از مهم ترین و کاربردی ترین اسباب و خدمات موجود در اینترنت می باشد، وب مانند دیگر خدمات شبکه ای بر اساس معماری سرویس دهنده/سرویس گیرنده است و از طریق آن می توان به گستره ی وسیعی از منابع اینترنتی دسترسی پیدا کرد.
وب در آغاز یک سری صفحه های ساکن بود که بینشان چیزی به نام اتحاد وجود داشت که قابلیت ارجاع از یک صفحه به صفحه ی دیگر را فراهم می کرد. بعد از مدتی، صفحه های پویا این بحث را کامل کردند و بعد پایگاه های داده، کوکی ها و اطلاعات شخصی، نمونه های نوین تری از فناوری وب 1 بودند.
بنابراین وب براساس نظام فرارسانه ای کار می کند، فرارسانه ترکیبی از فرامتن و چندرسانه ای است. فرامتن عبارت از متنی است که از سایر متون در صفحه ی وب متمایز شده است و به منابع اطلاعاتی یا صفحات دیگر که توسط کاربر قابل دسترسی می باشد اشاره می کند، یعنی اگر کاربر بخواهد به صفحات دیگر دسترسی پیدا کند کافیست توسط اشاره گر ماوس خود بر روی متن متمایز شده کلیک کند تا صفحات دیگر وب برای وی قابل دسترس شوند. چندرسانه ای نیز ترکیبی از رسانه های مختلف مانند بانگ، تصویر، فیلم، تصاویر متحرک و متن می باشد. این ترکیب میسر است برای جذابیت و رساندن مفهوم منابع اطلاعاتی در صفحات وب به کار رفته باشد]5][6[.
1-6 تشریح وب 2 و دستاوردهای آنبا افزایش کاربردهای وب، طراحان وب شیوه های جدیدی را در ابتکار وب سایت ها به کار بستند که باعث آسوده تر شدن دسترسی به داده ها برای کاربر و مشارکت کاربر در ابتکار داده ها می شود. نمونه ی اغلب روشنی از این سایت ها ویکی پدیا است که توسط کاربرانش گسترش پیدا می کند و مدیران این سایت فقط محیطی را برای استفاده از توانایی های کاربران فراهم می کنند.
مفهوم وب 2 اولین بار در یک همایش توسط معاون موسسه ی اوریلیمطرح شد. آن ها به دنبال نسل جدیدی از وب بودند که بتواند جذاب، کاربردی و قابل گسترش باشد. این گونه بود که کنفرانس وب 2 شکل گرفت و بحث های زیادی حوالی این پدیده مطرح شد. امروزه جستجوی این عبارت در گوگل اضافه از 10 میلیون نتیجه را برمی گرداند.
طراحی و معماری وب 2 بر پایه ی مشارکت ها، همکاری ها و تعاملات آدمی ها، ماشین ها، نرم افزار و عامل های هوشمند با یکدیگر پابرجا است.
وب 1 اغلب محدودتر و نادان تر بود و تنها تعدادی نسبتا اقل از موسسات گوناگون، دانشگاه ها، مراکز تبلیغاتی و غیره به ابتکار مطلب و محتوا بر روی آن مبادرت می نمودند. این در حالی بود که کاربران در وب 1 تنها احتمال دسترسی به اطلاعات موجود و استفاده از آن ها را داشتند و نه توان ابتکار و یا تغییر را. در وب 2 کاربران قادرند خود به ابتکار و خلق محتوا عمل نمایند، آن را ساماندهی و تنظیم کنند، دیگران را در اطلاعات و داشته های خود شریک و سهیم سازند و یا به ایراد و تغییر بپردازند.
1-6-1 مشخصه های مهم وب 2 کسانی که درمورد وب 2 صحبت می کنند، مباحث مختلفی را پیش می کشند. برخی مایلند جنبه های تکنیکی آن را برای مخاطبانی همچون برنامه نویسان و طراحان وب تشریح کنند، بعضی نیز به کاربردهای تجاری آن نظر دارند، اما در این مکان به آن دسته از ویژگی های نوگرا وب که با نگرش سیستمی سازگاری بیشتری دارد اشاره می شود.
وب مردمی تر: وب واقعا همگانی تر شده است. مهم ترین تبلور این ویژگی را باید در این واقعیت جستجو کرد که مصرف کنندگان اطلاعات حالا خود تولیدکننده اند. سایت کتابفروشی آمازون که به کاربران رخصت می دهد، نقد خود درباره ی محتوای یک کتاب را پای صفحه ی اختصاصی همان کتاب درج کنند، یک مثال اسمی در این زمینه است. تقریبا اکثراً کسانی که برای خرید کتاب به آمازون مراجعه می کنند، متوجه می شوند که اظهارنظر خوانندگان یک کتاب به مراتب از اطلاعات رسمی آمازون درباره ی آن کتاب، جالب تر است.
ساز و کار خودترمیمی محتوا: ساز و کار خودترمیمی محتوای وب را می توان به دو صورت مشاهده کرد: یکی با واسطه و دیگری بی واسطه. در ساز و کار با واسطه، خوانندگان و مصرف کنندگان یک محتوای اطلاعاتی (مثلا بازدیدکنندگان یک سایت خبری و یا آموزشی) با درج کامنتو اظهارنظر، اطلاعاتی که ناشر ارائه داده است را نقد می کنند، چیزهایی به آن می افزایند، ایرادهایی از آن می گیرند و یا برای اصلاحش پیشنهادهایی می دهند. خودترمیمی بی واسطه، یک پدیده ی کاملا نوگرا در وب 2 است، ویکی و مشتقات آن تبلور همین ساز و کار است. در این شیوه مردم احتمال می یابند مستقیما یک محتوای اطلاعاتی را ویرایش کنند.
جهش در معنای تدریس: وب 2 را می توانید در قالب تحولات مفهوم تدریس نیز ببینید. مهم ترین ویژگی وب 2 در این مورد، غیرتجاری کردن دانش از طریق به کارگیری رهیافت دهات باز است. در این شیوه، مردم می توانند در فرآیند دهات یک مقوله علمی یا فنی مختارانه مشارکت داشته باشند و به طور رایگان از حاصل آن استفاده کنند. این در حقیقت سطح متعالی تری از تدریس است. تدریس به وسیله ی موتورهای جستجو جنبه ی دیگری از تحول در معنای تدریس در فضای سایبر را نشان می دهد. موتورهای جستجو را از این نظر می توان به آموزگارانی تشبیه کرد که جواب هر سوالی را می دانند، اما کیفیت پاسخ هایشان رابطه به کیفیت سوال های پرسشگر دارد.
پویایی داده ها: پدیده ی وب را از زوایای مختلفی می توان بررسی کرد. وب یک شبکه اطلاعاتی است. یک فناوری است. یک رسانه نیز هست. اما اگر آن را به نام مهم ترین تبلور فضای سایبر درنظر بگیرید، آن گاه می توان وب را به سیستمی تشبیه کرد که حیات دارد، زنده است، راکد نمی ماند، پی در پی تغییر می کند و نو می شود. یکی از مفاهیمی که وب 2 سعی در توضیح و تبیین آن دارد، همین کارکرد دوگانه ای است که برخی از اطلاعات در شبکه ی اینترنت دارند. گونه ای از این اطلاعات را مردم پدید آورده اند و در یک روند تعاملی اغلب پویا و پیچیده مرتبا به آن می افزایند.
مفهومی به نام سرویس: وب 2 متضمن پاره ای از مفاهیم کلیدی نیز هست. واژه ی خدمت یا سرویس نمونه ای از این مفاهیم است. وب نوگرا به گونه ای است که مفهوم سرویس به یکی از بزرگان کسب و کارهای آنلاین تبدیل شده است. این مفهوم هم دربرگیرنده ی معنای لغوی آن، یعنی خدمت رسانی، و هم دربرگیرنده ی معنای تازه و مدرن آن است که نشان می دهد یک فرآیند اطلاعاتی (مثلا ارسال نامه ی الکترونیکی) به جای آن که از طریق یک کحصول نرم افزاری انجام شود، می تواند به واسطه ی یک سیستم آنلاینرخ دهد. این شیوه از ارائه ی خدمات، متکی بر نظریه ای است که می گوید هر نرم افزار را می توان به صورت یک سرویس ارائه کرد. سرویس در وب 2 با یک مفهوم کلیدی دیگر نیز ارتباط نزدیک دارد و آن، معنای واژه ی دهات است. وقتی که به تدریج سرویس های آنلاین جای بسته های نرم افزاری قابل نصب را بگیرند، آن گاه میسر است با شرایطی رو به رو شویم که در آن همواره روند دهات، اصلاح و تکمیل نرم افزار در معرض دید مصرف کننده قرار دارد. بنابراین دهات در عصر وب 2 یعنی تقریبا همیشه با محصولاتی سر و کار داریم که در مرحله ی آزمایشی قرار دارند.
ارز سازی با قلک آنلاین: می توان به فهرست پیامدهای مردمی تر شدن وب، اقلام دیگری را نیز افزود. مثلا کسب و کارهای وب 2 به وضوح نسبت به وب 1 اهمیت بیشتری به تک تک کاربران می دهند. فکر ی ریالی کسب و کار این است که با مشتریان محدودتر ولی پولدارتر تعامل داشته باشید. بنابراین صاحبان کسب و کار تمایل زیادی دارند که به جای سر و کله زدن با صد مشتری که هرکدام فقط کمی ارز خرج می کنند، با 10 یا 5 مشتری که رقم های جبروت می پردازند، رو به رو شوند. وب 2 این نظریه را با تردید رو به رو کرده است. ظاهرا کسب و کارهای چابک و تیزهوشی مانند گوگل و ای بی توانسته اند راهی پیدا کنند که درآمد خود را به جای تکیه بر خریدهای چند هزار دلاری مشتریان بزرگ، براساس گرفتن تنها چند آداب از میلیون ها مصرف کننده کم درآمد بنا کنند.
پلتفرمموبایل: یک مشخصه ی مهم دیگر نیز در فضای وب 2 قابل تشخیص است و آن نقش فزاینده ی پلتفرم موبایل و به طور کلی آن دسته از ابزار همراه است که قابلیت جابجایی فیزیکی اطلاعات را در رهایی کاربر قرار می دهند. با کمی تامل می توان گرفتن که در عصر وب 2 دیگر حالت فیزیکی دسترسی به اطلاعات محدود به یک کامپیوتر ساکن نیست. کاربر می تواند در همه ی حالت ها، مثلا هنگامی که مشغول قدم زدن در یک پارک است، وارد فضای سایبر شود. این کاربر مثلا می تواند همان لحظه وبلاگ خود را به روز کند و یا پای یک یادداشت یا مقاله کامنت بگذارد]7][8[.
1-7 تشریح وب 3 و دستاوردهای آنبرای همه ی ما بارها و بارها اتصال افتاده که کلمه یا عبارتی را از طریق یکی از سایت های جستجو مثل گوگل جستجو کرده اما نتایج مطابق خواست و منظور ما طبقه بندی نشده اند و درنتیجه درمقابل حجم انبوهی از اطلاعات ژولیده که بسیاری از آن ها کمکی به ما نمی کنند سردرگم شده ایم. مثلا موتورهای جستجوی کنونی اختلاف بین پاریس هیلتونو هیلتون این پاریسو یا اپلبه معنی میوه ی سیب و اپل به معنی شرکت قول کامپیوتری را درک نمی کنند. ساتیا نادلا (نایب رییس جستجو، پورتال و تبلیغات مایکروسافت) در این باره می گوید: یک سوم جستجوهای امروزی، جواب موردنظر کاربران را در آغازین جستجو ارائه نمی کنند و این یکی از جنبه هاییست که وب مفهومی، وب 3 و یا همان وب درحال ظهور به آن پرداخته اند.
اگر یک خط از سمت وب 1 به وب 2 بکشید و آن را دنباله دهید به جایی می رسید که احتمالا با این فناوری به آن خواهیم رسید.
درواقع پس از آنکه وب به ابزاری برای ابتکار ارتباط دوسویه بین کاربران خود تبدیل شد(وب 2)، حال در وب 3 تعامل دوسویه بین کاربران و خود وب مورد توجه قرار گرفته است. و از وب هوشمند انتظار می رود که منظور و مقصود کاربر را درک کرده و او را در راه رسیدن به هدف خود همراهی کند.
زمان و گذر آن به سمت ابتکار مفاهیم نوگرا و تغییرات اساسی پیش می رود. درست به همین دلیل هم هست که مفهوم جدیدی از دنیای مجازی به وجود آمده است. این مفهوم نوگرا را کسی جز خدا وب جهانی نمی تواند ابتکار کند. بنابراین وب 3 اولین بار توسط "تیم برنزلی" به کار برده شد تا توجه همه را به خودش جلب کند.
او برای اولین بار مفهوم وب 3 را در سال 2001 با نوشتن مقاله ای علمی به وجود آورد و در عرصه ی عمومی مطرح کرد. برنزلی عبارت "وب 3" را به نام مکانی که در آن ماشین ها و دستگاه ها می توانند صفحات وب را مانند آدمی ها بخوانند، توصیف کرد. او حتی برای توصیف بیشتر یک آیینه ی متصل به وب را مثال زد که احتمال نشان دادن اخبار نوگرا نشر شده در وب را به کاربرانش می دهد.
مفاهیم مختلفی برای وب 3 ارائه شده است که همه به تکامل کاربرد وب و تعامل بیشتر آن از راه های متفاوت اشاره دارند. تیم برنزلی اما وب 3 را در یک عبارت "وب معنایی" مرحبا کرده است.
وب معنایی که بیشتر کارشناسان برای مرحبا وب 3 بر سر آن یکدلی دارند، در حقیقت تحول گسترده ای از وب جهانی است که در آن مفهوم وب نه تنها در زبان طبیعی ظهور پیدا می کند، بلکه در فرمی قابل درک و کامل برای تولیدکنندگان بزرگ نرم افزار جهان ارائه می شود.
وب 3 همچنین حرکت به سمت دسترسی وسیع به اطلاعات از طریق نرم افزارهایی غیر از مرورگرهای اینترنتی و حتی به وسیله ی تکنولوژی های مربوط به هوش مصنوعی است.
درواقع وب 3 در تعبیر نزاکت نامه های آبرودار جهانی، نسل سوم خدمات وب مبتنی بر اینترنت است که بر ارائه ی اطلاعات از طریق امکانات فیزیکی ماشین ها و دستگاه ها تاکید می کند تا به این ترتیب تجربه ای خلاق و شهودی تر را برای کاربرانش به ارمغان آورد]9][10[.
1-8 ارزیابی بعدی ی وبآینده ی وب شنیدنی است. وب، اکثراً برای کسانی طراحی می شود که آن را می بینند. طبیعت اچ تی ام الو سی اس اسروی چگونگی به نظر رسیدن وب تمرکز دارد. با افزایش محبوبیت ترکیب تکنولوژی و ارتقا در فراگیری ماشین، تاکید روی این است که نه تنها نحوه ی به نظر رسیدن یک وب سایت اهمیت دارد، بلکه چگونگی تعامل با آن نیز اغلب مهم است.
بانگ یا توانایی صحبت کردن و شنیدن نظرات، میسر است کلیدی برای تولیدات نوگرا دهات ی وب باشد. شیوه های نوگرا تعامل شنیدنی و استانداردهای ای پی آی می تواند راهنمای خوبی برای تولید تکنولوژی نوگرا وب باشد.
پردازش بانگ توانایی ترجمه کلمات گفته شده به متن است. این تکنولوزی جنبه ی جدیدی نیست و قدمت 60 ساله دارد. در سال 1954، آزمون جورج تاون- آی بی ام نمایشی از اولین برنامه ی ترجمه ی مبتنی بر ماشین است. این نمایشی بود که توسط دانشگاه جورج تاون و آی بی ام دهات یافت و با موفقیت توانست به وسیله ی تکنولوژی مقدماتی محاسبات، اضافه از 60 جمله ی روسی را به انگلیسی به صورت خودکار ترجمه کند. این سیستم در آغاز فقط 6 قانون گرامری و 250 آیتم در لغت نامه ی خود داشت که همه ی آن ها به وسیله ی دست نوشته شده بودند. اما این سیستم پتانسیل خود را برای تعامل بیشتر با تکنولوژی برقرار کرد و محققان نیز مدعا کردند که طی 3 تا 5 سال بعدی، فراگیری ماشین یک مشکل حل شده خواهد شد. اما متاسفانه 30 سال طول کشید تا این مساله به حقیقت بپیوندد.
ارتقا بزرگ دیگر در دهه ی 1980 بود، که الگوریتم های فراگیری ماشین برای پردازش زبان معرفی شدند. این الگوریتم های نادان برای اولین بار در تکنولوژی پردازش گفتار ساخته شدند.
رهبری این جریان برعهده ی کنسرسیوم تار جهان گستراست، جامعه ای که استانداردهایی را برای رشد وب دهات می دهد. یکی از گروه های استانداردهای آخرین، مشخصه ی ای پی آی گفتار وباست که با هدف "قادر ساختن دهات دهندگان وب برای فراهم کردن زمینه ای در مرورگرهای وب برای داشتن ویژگی ورودی گفتار و خروجی متن در حالیکه هنگام استفاده از نرم افزارهای استاندارد تشخیص گفتار یا خواندن صفحه این ویژگی دردسترس نباشد. خود ای پی آی متضمن پردازش گفتار و پیاده سازی ترکیب می باشد و می تواند ترکیب و تشخیص را هم در سمت صاحب و هم در سمت کلاینت پشتیبانی کند. همچنین برای ورودی های گفتار کوتاه و گفتار پیوسته نیز طراحی شده است."
به عبارت نادان تر، این ای پی آی ها به دهات دهندگان وب رخصت می دهند تا این قابلیت را برای کاربران وب افزایش کنند تا بتوانند با یک صفحه ی وب صحبت کنند و همچنین از آن پاسخ و نتیجه را گرفتن کنند. اگر از حالا گوگل یا اپل سیری استفاده کنید، حتما این قابلیت را خواهید دید. البته گوگل اخیرا این ویژگی را برای کاربران مرورگر کروم خود روی صفحه ی اطاق ی خود پیاده سازی کرده است. همچنین گوگل ای پی آی گفتار وب را روی مرورگر کروم خود پیاده سازی کرده است تا به هرکسی رخصت بدهد که به آسانی یک صفحه ی وب فعال با گفتار بسازد.
کورزویلکه نام یکی از شرکت های مربوط به گوگل است، بعدی ای را متصور است که کامپیوترها توانایی نوشتن و فهم محتوای معنایی زبان را پیدا کنند. بعدی ای که در آن کامپیوترها قبل از اینکه شما سوال کنید جوابتان را می دانند و علت آن این است که آن ها هر ایمیلی که شما خواهید نوشت، هر داکیومنتی، هرچیزی که از روی بیکاری داخل فیلد ماشین های جستجو وارد کنید، هر دارویی برای بیماری و ... را خواهند خواند. آن ها شما را بهتر از خودتان خواهند شناخت. و اگر شما نیز با نظر کورزویل موافق هستید، راه شروع آن توانایی تعامل با کامپیوترها به شیوه ی طبیعی و از طریق بانگ است]11 [.
1-9 بیان مساله و سوالات تحقیقدر وب سایت های تجاری سرعت اعمال و پاسخ سیستم ها موضوعی اغلب مهم و حیاتی شده است. در مورد سیستم های تجاری مشتری به مشتری و تجارت به مشتری با توجه به حجم بالای مراجعه کنندگان و بازدید کنندگان که هریک عملیات متنوعی را نجام می دهند توان و سرعت پاسخگویی سیستم امری اغلب تاثیر گذار در رضایت مشتریان و کارآمدی سیستم تجاری است.
مثلا سایت تجاری ای بی را در نظر بگیرید، در هر لحظه هزاران مشتری به طور همزمان در حال مشاهده محتوای وب سایت، بارگذاری مطالب و تصاویر و ویدئوهای نوگرا، انجام پرس و جوهای پیچیده و سنگین و ... هستند. سوال اصلی که مطرح است این است که چگونه می توان بالاترین سرعت اجرای چنین سایتی را فراهم نمود؟
اما سوالات کلی که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرند به شرح زیر است:
1.شیوه استفاده از سیستم های بهینه سازی اجرای سمت صاحب پروکسی معکوسبرای تسریع اجرای سیستم های آکنده ترافیک مشتری به مشتری و تجارت به مشتری چیست؟
2.چگونه می توان در یک سیستم تحت وب دارای محتوای متنوع (تصویر، متن، ویدئو،...) از یک شیوه ترکیبی برای افزایش کارایی و سرعت استفاده کرد؟
3.سیستم های پروکسی معکوس اصلی یعنی انجین ایکس و وارنیشکدام یک برای استفاده در سیستم های پرترافیک مشتری به مشتری و تجارت به مشتری مناسب تر هستند؟
1-10 ضرورت انجام تحقیق
هدف از این تحقیق ارائه یک ترکیب نرم افزاری مناسب برای افزایش سرعت اجرای سیستم های پرترافیک تجارت الکترونیک مشتری به مشتری و تجارت به مشتری است.
چنین سیستم هایی پیکره اصلی تجارت الکترونیک را تشکیل می دهند و کارآمدی سرعت آن ها موضوعی ضروری در اجرای موفق تجارت الکترونیک است.
برای بیان موضوع فوق و تبیین اهمیت سرعت اجرای برنامه تجاری تحت وب میتوان مسئله طور دیگری نیز بیان کرد که، چرا سرعت، مهم است؟
سئو: سرعت وب ‌سایت شما قطعا یکی از عوامل مهم برای سئو است.
بازدیدکنندگان: مخاطبان وب‌ سایت شما از سرعت پایین باز شدن وب سایت‌ ها متنفر هستند.
رتبه بندی گوگل: گوگل هم برای سایت‌های کند امتیاز اولویت نشان دادن در نایج جستجو را پایین در نظر می گیرد که به نوبه ی خود باعث می شود سیستم تجاری در رسیدن به اهداف خود و جذب و جلب و رضایت مشتریان ناموفق باشد.
1-11 ساختار پژوهشدر این رساله برای بررسی و مقایسه ی شیوه های تسریع در وب در سیستم های آکنده ترافیک تجارت به مشتری و مشتری به مشتری، پنچ فصل زیر تدوین شده است:
در فصل اول کلیات پژوهش شامل مرحبا مساله، کاربردها و موضوعات مقدماتی و کلی موضوع تحقیق بیان شده و پس از مرحبا مساله و بیان سوال های تحقیق، ضرورت انجام تحقیق اشاره می شود.
در فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق انجام شده و تعاریف وب صاحب و انواع آن آورده می شود. دو نمونه از وب سرورهای مهم لینوکس به طور کامل تشریح می شوند و نرم افزار تسریع سروری به نام وارنیش مرحبا می شود. نرم افزارهای مبتنی بر وب و مختصری از معماری شان شرح داده می شود. و در نهایت درمورد اینکه همه ی اشخاص برای کار با سرورها و تسریع آن ها اشتباه می کنند بحث می شود.
در فصل سوم به بیان شیوه تحقیق پرداخته و طریقه ی نصب تمامی وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا به طور کامل و با جزییات توضیح داده می شوند.
در فصل چهارم پیاده سازی وب سرورها و تست آن ها برای ابتکار جداول و نمودارها برای مقایسه ی نتایج به صورت کامل شرح داده می شوند.
در نهایت در فصل پنجم نتایج تحقیق و کارهای بعدی آورده می شود.

1-12 خلاصه ی فصلدر این فصل، درمورد دوستی با تکنولوژی وب و تاریخچه ی آن توضیح داده شد و بعد از آن انواع مدل های وب مرحبا و سپس به صورت کامل درمورد ویژگی ها و دستاوردهایشان شرح داده شد. تخمینی از بعدی ی وب و گمان ما درمورد تکنولوژی هایی که در بعدی برای وب پیش خواهد آمد توضیح داده شد. سپس به بیان نام و هدف این تحقیق پرداخته شد و مشخص شد که سوالات اصلی در این پژوهش کدامند. در نهایت پس از شرح ضرورت انجام این تحقیق، ساختار پژوهش مشخص گردید.

فصل دوم:
ادبیات تحقیق
2-1 مقدمهوب سرورهای زیادی با ویژگی ها و قابلیت های متفاوت وجود دارند اما در بین آن ها دو وب صاحب از اهمیت اضافه تری برخوردارند. این درجه از اهمیت هم می تواند به درصد استفاده از این وب سرورها در سراسر جهان برگردد که نسبت به باقی سرورها کشمکش قابل توجهی دارند. این دو وب صاحب تحت سیستم عامل لینوکس فعالیت می کنند. آپاچی اچ تی تی پی صاحب و انجین ایکس دو صاحب مذکور هستند که در این فصل به صورت کامل درموردشان بحث خواهیم کرد. در این میان به معرفی یک تسریع دهنده ی قدرتمند به نام وارنیش می پردازیم و کارایی و عملکرد فوق العاده ی آن را توضیح می دهیم.
حالا به وسیله دو شکل زیر به صورت جزیی نحوه ی عملکرد وارنیش را شرح می دهیم. شکل 2-1 صاحب آپاچی را بدون حضور تسریع دهنده ی وارنیش نشان می دهد. در این حالت آپاچی به صورت نظیر به نظیر با پی اچ پی در ارتباط دو طرفه است و پی اچ پی نیز داده و اطلاعات را از مای اس کیو ال می گیرد و به آن اطلاعات می دهد و در کل با هم در ارتباط دوطرفه هستند. سرعت بارگذاری وب سایتی با این صاحب نیز بالای تصویر با نشانه کورنومتر مشخص است که زمان زیادی است و بازه ی قرمز رنگ را نشان می دهد.

شکل 2-1 صاحب آپاچی بدون وارنیششکل 2-2 صاحب آپاچی را به همراه تسریع دهنده ی وارنیش نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می کنید وارنیش با یک حافظه ی کش در ارتباط است. درخواست ها آغاز به وارنیش می رود و سپس وارنیش آن ها را با حافظه ی کش آثار و بدل می کند، به عبارت دیگر مقداری از درخواست ها و حتی پاسخ درخواست ها را کش می کند تا در مواقعی که درخواست های مکرر یکسان داریم بدون مراجعه به صاحب اصلی پاسخ توسط وارنیش داده شود. وارنیش با آپاچی رابطه ی دوسویه دارد، آپاچی هم به وسیله ی یک ارتباط دو طرفه به پی اچ پی متصل است و پی اچ پی هم با مای اس کیو ال که منبع داده و اطلاعات است رابطه ی دوطرفه راسخ می کند. درمورد سرعت وب سایتی با این صاحب ترکیبی نیز مشاهده می کنید که چقدر اختلاف زمان با مورد قبلی(بدون وارنیش) وجود دارد و پیکان کرنومتر بازه ی سبز را نشان می دهد که سرعت بهینه است.

شکل 2-2 صاحب آپاچی به همراه وارنیشدر دنباله ی فصل با مفاهیم سرورها و انواع آن و دو نوع صاحب با اهمیت آپاچی و انجین ایکس بحث می شود. سپس توضیح مفصلی درمورد وارنیش، ویژگی ها، کارایی و معماری آن داده می شود و در نهایت به صورت مختصر به نرم افزارهای مبتنی بر وب پرداخته می شود]15 [.
2-2 مرحبا وب سرورکارساز وب، صاحب وب یا وب صاحب سیستمی است که وظیفه آن، پاسخ به درخواست های مرورگرهای وب و ارسال صفحات وب به کاربران می باشد. صفحات وب بر پایه ی یک ساختار مشخص و با یک نام یگانه بر روی صاحب وب قرار می‌گیرند. احتمال قرار گرفتن صفحات متعدد، با ساختارهای جداگانه بر روی یک صاحب وب وجود دارد. کاربران با استفاده از مرورگرهای وب درخواست خود را برای گرفتن یک صفحه ی وب، به صاحب وب ارسال می کنند و وب صاحب نیز با ارسال صفحه وب مورد مدعا یا پیغام خطایی مبنی بر عدم احتمال اجرای درخواست، به کاربر پاسخ می دهد.
در واقع وب صاحب به دو معنی است:
1.یک برنامه کامپیوتری است که به نام سرویس بر روی یک رایانه اعمال می شود و درخواست های کاربران را برای گرفتن صفحات وب اعمال می کند. هنگامی که شما آدرس صفحه ای را در مرورگر خود وارد می کنید، مرورگر با استفاده از سرویس دی ان اس، آدرس آی پیمربوط به سایت را به دست می آورد و با استفاده از آن درخواست گرفتن صفحه ی وب را به آدرس آی پی به دست آمده ارسال می کند. درخواست های کاربران با استفاده از پروتکل اچ تی تی پی به صاحب وب ارسال می شوند و پاسخ آن ها که یک صفحه ی اچ تی ام ال است به کاربر  ارسال می شود.
2.یک کامپیوتراست که یک برنامه ی کامیپوتری را اعمال می‌کند و کارایی اش همانند مطالبی است که دربالا گفته شد.
هر کامپیوتری می‌تواند با نصب نرم‌افزار وب‌صاحب، به صاحب وب تبدیل شود.
در عمل بسیاری از سرورهای وب، ویژگی‌های زیر را نیز پیاده‌سازی می‌کنند:
شناسایی: درخواست شناسایی اختیاری قبل از رخصت دسترسی به انواع منابع
نه تنها مفاهیم استاتیک (مفاهیم فایلی که بر روی سیستم فایلی وجود دارد) بلکه مفاهیم داینامیک را با یک یا چند ساختار نیز مانند سی جی آی، اس اس آی، ای اس پی دات نت، ای اس پی،پی اچ پی، جی اس پی، فست سی جی آیو اس سی جی آی اداره می‌کند.
پشتیبانی از اچ تی تی پی اس تا به کاربران رخصت دهد اتصالات مطمئنی به صاحب را بر روی پورت 443 به جای 80 راسخ کنند.
فشرده سازی مطالب تا بتوان از حجم پاسخ ها کم کرد. (توسط کد سازی جی زیپ)
پشتیبانی از فایل های بزرگ تا بتواند فایل های بزرگ‌تر از 2 گیگا بایت را سرویس دهی کند.
کنترل کردن پهنای باند: تا سرعت پاسخ ها را محدود کند و شبکه را آکنده شلوغی نکند و قادر باشد تعداد بیشتری کارخواه را سرویس دهی کند]16 [.
2-2 انواع وب سرورهاهمانطور که در شکل 2-3 مشاهده می کنید انواع مختلفی از وب سرورها موجود است که در شکل با جزییات کامل درمورد دهات دهنده، لایسنس، نهایی نسخه و نهایی زمان نشر نوشته شده است. شکل 2-4 به مقایسه ی قابلیت های همه ی سرورهای نام برده شده می پردازد و شکل 2-5 نیز درمورد سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط این وب سرورها توضیح می دهد. آپاچی اچ تی تی پی صاحب و انجین ایکس دو نمونه از مهم ترین سرورهای تحت لینوکس هستند که در این بخش شرح مفصلی از هرکدام را می بینید.

شکل 2-3 معرفی همه ی وب سرورهای موجود
شکل 2-4 ویژگی های وب سرورهای موجود
شکل 2-5 سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط وب سرورهای موجود2-2-1 وب صاحب آپاچی اچ تی تی پی سروراین صاحب وب در دهات و همگانی شدن وب جهانی نقش اغلب مهمی داشته‌است. این صاحب وب که به زبان سینوشته شده‌است، از زبان های پرلو پی اچ پی پشتیبانی می کند و دارای قابلیت کراس- پلتفرم بوده و بر روی ماشین‌های مختلف قابل اعمال می باشد. یک برنامه ی کد باز آزاداست که با سرورهای وب برای اداره کردن درخواست ها و تقاضاهای وب و منابع به کار می رود. دلیل برگزیدن این اسم برای این صاحب وب را نیز دو مورد ذکر کرده‌اند اول اینکه به یکی از قبایل قدیمی بومی آمریکا که به خاطر مقاومت و مهارت در احداث اسباب اسباب جنگی اسمی میباشند اعتبار گذاشته شود و ثانیاً به این دلیل که ریشه ی پروژه به صورت یک سری پچمی باشد. این صاحب وب در یک گروه و به صورت کد باز گسترش یافت و از سال 1996 به نام محبوب‌ترین صاحب وب برای اچ تی تی پی در وب جهانی شناخته شده بود ولی در سال 2005 میدان مبارزه را به آی آی اسمایکروسافت باخت و در حال روبراه نزدیک به 49 % بازار سرورهای وب جهان را به خود ویژه داده‌است همچنین سیستم عامل مک آن را به نام صاحب وب اصلی در پشتیبانی از اشیای وب خود برگزیده‌است. این صاحب وب آپاچی برای میزبانی هر دو نوع وب ساکن و وب پویا مناسب است.
آپاچی اچ تی تی پی صاحب روی سیستم عامل یونیکس مانند لینوکس یا بی اس دی اعمال می شود. همچنین می تواند روی ویندوز مایکروسافت و دیگر سیستم عامل ها یا پلتفرم ها اعمال شود. یک صاحب با خصوصیات منحصر به فرد با افزونه های قدرتمند که به صورت مجانی در دسترس هستند.
آپاچی دارای امکانات ویژه می باشد که متداول ترین استفاده از ویژگی های این برنامه دات اچ تی اکسس است که طراحان حرفه ای در محیط لینوکس از آن بهره می گیرند. برای نمونه زمانی که بخواهند اولین صفحه در سایت به ویژه باشد با یک رخصت در آن پرونده این امر میسر می گردد و یا زمانی که صاحب سایت مایل نیست که فایل های موجود در صاحب وی توسط دیگران دزدیده شود و بخواهد که مانع از اتحاد مستقیم آن ها شود آپاچی مددرسانی می کند تا به خواستشان برسند. زمانی که برنامه نویس بخواهد که محل واقعی صفحات دیده نشود نیز این برنامه مورد استفاده قرار می گیرد]17 [.
2-2-2 وب صاحب انجین ایکسانجین ایکس یک صاحب متن باز پراکسی معکوس برای پروتکل های اچ تی تی پی، اچ تی تی پی اس، اس ام تی پی، پاپ3 و آی مپ است که به خوبی به نام متعادل کننده ی بارگذاری، کش اچ تی تی پی و یک وب صاحب عمل می کند. پروژه ی انجین ایکس با هدف افزایش کارایی، همزمانی بالا و مصرف حافظه ی کم شروع به کار کرد.
بزرگ ترین مشکل وب صاحب مشهور آپاچی محدودیت کانکشن همزمان 10000 تایی و همچنین میزان مصرف بالای حافظه است. و این مشکل باعث شده است که با آمدن انجین ایکس محبوبیت آپاچی کاهش پیدا کند. این وب صاحب رایگان است، حجم پایین و کارایی اغلب بالایی دارد و تحت لیسانس بی اس دی نشر می شود. یکی از بزرگ ترین مزیت های این وب صاحب، پشتیبانی اغلب عالی از فایل های استاتیک است.
انجین ایکس سرعت پاسخگویی اغلب بالایی دارد و در بازدیدهای اغلب بالا واقعا عالی عمل می کند. ازجمله قابلیت های انجین ایکس سازگاری این وب صاحب با اکثراً توزیع های لینوکس هست. زمانی که بخواهید نسخه ی انجین ایکس را پیشرفت بدهید، به صورت در پرواز این کار را انجام می دهد و این درمورد پروژه هایی که سایت نباید زمان توقفداشته باشد خیلی اهمیت دارد.
انجین ایکس برای مدیریت درخواست ها یا همان کانکشن ها از شیوه منحصر به خودش استفاده می کند. در این صاحب برای هر درخواست یک نخجدید درست می شود و این در حالی است که سیستمی که حتی مخزن نخ دارد هم نخ را تا زمانی حفظ می کند که در آن لحظه درخواست نوگرا بیاید و انجین ایکس از نخ های بیکار استفاده می کند. این شیوه استفاده از نخ ها در انجین ایکس اغلب کارآمد است. به طور کلی مدیریت باز و بسته شدن نخ ها در وب صاحب هایی مثل آپاچی باعث شده که این وب صاحب در کانکشن های بالا، در هندل کردن این بازدیدها به قول مشهور کم بیاورد.
انجین ایکس علاوه بر این که یک وب صاحب است، به درخواست های پروکسی معکوس و ایمیل پروکسی (آی مپ/پاپ3) ها هم پاسخ می دهد]18 [.
2-3 شتاب دهنده ای به نام وارنیشوارنیش یک شتاب دهنده ی اچ تی تی پی است که برای وب سایت های داینامیک با محتوای سنگین طراحی شده است. برخلاف تسریع دهنده های وب دیگر نظیر اسکویید که به نام کش سمت کلاینت عمل می کند، یا آپاچی و انجین ایکس که سرورهای مقدماتی هستند، وارنیش به نام یک شتاب دهنده ی اچ تی تی پی طراحی شده است. برخلاف دیگر سرورهای پروکسی که اکثراً اف تی پی، اس ام تی پی و دیگر پروتکل های شبکه را پشتیبانی می کنند، وارنیش به صورت اختصاصی روی اچ تی تی پی متمرکز شده است.
وارنیش توسط تعداد زیادی از وب سایت های آکنده ترافیک و آکنده پروفایل که شامل سایت های خبرگذاری نظیر نیویورک تایمز، بی بی سی، گاواردین و سایت های محتوایی و اجتماعی نظیر ویکی پدیا، فیس بوک، توییترو غیره استفاده می شود.
2-3-1 تاریخچهپروژه توسط شعبه ی آنلاین یک روزنامه ی نروژی به نام وردنس گنگ راه اندازی شد. دهات دهنده ی معماری و رهبر پروژه، مشاور رها دانمارکی به نام پل هنینگ کمپ ( دهات دهنده ی هسته ی بی اس دی آزاد) بود و مدیریت و دهات ی فرا ساختاری آن توسط یک کمپانی نروژی لینوکسی به نام لینپروانجام شد. مدیریت، پشتیبانی و دهات ی وارنیش بعدها به صورت یک کمپانی جداگانه به نام نرم افزار وارنیش تغییر شکل داد.
وارنیش متن باز است و تحت لیسانس بی اس دی در دسترس می باشد. پشتیبانی تجاری توسط نرم افزار وارنیش انجام می شود. اولین نسخه ی وارنیش در سال 2006، وارنیش 2.0 در سال 2008، وارنیش 3.0 در سال 2011 و وارنیش 4.0 در سال 2014 وارد بازار شد.
2-3-2 معماریوارنیش داده را در حافظه ی مجازی ذخیره می کند و سیستم عامل را از عمل تصمیم گیری درمورد این که چه چیزی در حافظه وجود دارد و چه صفحه ای باید از دیسک خارج شود، فارغ می کند. فایده ی این کار است که از به وجود آمدن موقعیت هایی که سیستم عامل عمل کش کردن داده را شروع می کند درحالیکه آن داده توسط برنامه به دیسک ارجاع پیدا کرده است، پرهیز می کند.
به علاوه وارنیش به شدت به نخ کشیده است، با هر ارتباط کلاینت به وسیله ی یک نخ جداگانه اداره می شود. هنگامی که حد مشخصی روی تعدادی از نخ های فعال در دسترس است، ارتباطات ورودی در صف سرریز قرار می گیرند. وقتی این صف به ارتباطات ورودی محدوده ی مشخص خودش دسترسی داشته باشد، آثار خواهد کرد.
مکانیزم پیکربندی اصلی زبان پیکربندی وارنیش است، یک زبان مشخصه دامنهکه برای نوشتن تله هایی استفاده می شود که در نقاط بحرانی سازماندهی هر درخواست بانگ زده می شوند. اکثراً تصمیمات سیاسی که به کد وی سی ال واگذار می شوند، وارنیش را نسبت به شتاب دهنده های دیگر اچ تی تی پی منعطف تر و سازگارتر می سازد. وقتی یک اسکریپتوی سی ال بارگذاری می شود، به زبان سی ترجمه می شود، به یک شی مشترک توسط سیستم کامپایلر کامپایل می شود و سپس به صورت مستقیم به شتاب دهنده ای بارگذاری شود که می تواند بدون راه اندازی دوباره، دوباره پیکربندی شود.
تعدادی از پارامترهای زمان اعمال، کنترل کردن چیزهایی نظیر ماکسیمم و مینیمم تعداد نخ های کارکننده، تایم اوت های جدی و غیره است. یک واسط مدیریت خط فرمانها به این پارامترها رخصت می دهد که تعدیل شوند، و اسکریپت وی سی ال های نوگرا کامپایل شوند، بارگذاری شوند و فعال شوند، بدون راه اندازی دوباره ی شتاب دهنده.
به منظور کاهش تعداد سیستم کالها در مسیر سریع به یک مینیمم، داده ی لاگ در حافظه ی مشترک ذخیره می شود، و عمل بازبینی، فیلتر کردن، فرمت کردن و نوشتن داده ی لاگ به دیسک به برنامه ی جدا نمایندگی می دهد]31 [.
2-3-3 کاراییدرحالیکه وارنیش طراحی شد تا رقابت بین نخ ها به مینیمم کاهش یابد، ادعای نویسنده این است که کارایی آن به خوبی به کارگیری نخ پیهای سیستم است.
به علاوه، یک پیاده سازی ضعیف میسر است یک رقابت غیرضروری افزایش کند که به موجب آن کارایی محدود شود. بنابراین پیشنهاد عمومی اجرای وارنیش روی محیط های برپایه ی لینوکس یا یونیکس است]19 [.
2-3-4 شما این کار را اشتباه انجام می دهیدفکر می کنید که در هنر کارآمدی صاحب ماهر شوید؟باز هم فکر کنید.
شما اعتقاد می کنید اگر من مدعا کنم الگوریتمی که به مدت 46 سال به نام الگوریتم بهینه در کتاب ها بوده است و با جزییات فراوان توسط فرد نابغه ای مثل نوت آنالیز شده باشد و در تمام رشته های علوم کامپیوتر جهان تدریس شده باشد، می تواند به مقدار 10 بار سریع تر بهینه شود؟
حدود دو سال پیش من ارتباطم رو با بعضی از شرکت های خوب قطع کردم و شروع کردم به نوشتن درمورد یک تسریع دهنده اچ تی تی پی متن باز به نام وارنیش، که به صورت مقدماتی یک کش اچ تی تی پی است که جلوی وب سرورهای کند قرار می دهند. امروزه وارنیش توسط هر نوع وب سایتی اعم از فیس بوک، ویکیاو اسلش دات سایت مبهمی که مطمئنا تا به حال اسمش را نشنیده اید، استفاده می شود.
حدود 15 سال از سرپرستی کرنل بی اس دی آزاد می گذرد و حالا من به کاربر نادان ای می مانم که دانش کمی در مورد اتفاقات پشت سیستم کال ها دارد. یکی از مهم ترین دلایلم برای پذیرفتن پروپوزال وارنیش این بود که نشان دهم چگونه می توان یک الگوریتم صاحب با کارایی بالا نوشت.
زیرا، به بیان کاملا واضح، اکثریت شما این کار را نادرست انجام می دهید. نه تنها نادرست به معنای ناقص بلکه به معنای اتلاف نیمی از کارایی یا حتی بیشتر.
اولین کاربر وارنیش یک روزنامه ی بزرگ نروژی به نام وی جی بود 12 ماشین درحال اجرای اسکویید خود را با 3 ماشین درحال اجرای وارنیش جایگزین کرد. ماشین های اسکویید صد در صد تصرف بودند، در حالیکه ماشین های وارنیش 90 درصد سی پی یوی آزاد برای تکان دادن دکمه های رقمی خود داشتند.
یک نسخه ی کوتاه از این داستان این است که وارنیش می داند که روی یک فلز برهنه اعمال نمی شود و تحت سیستم عاملی اعمال می شود که حافظه ی مجازی برپایه ماشین انتزاعی را فراهم می کند. برای مثال وارنیش مانع این حقیقت نمی شود که حافظه مجازی است و به صورت فعالانه از این قضیه بهره برداری می کند. 300 گیگابایت ذخیره ی پشتیبان، حافظه روی یک ماشین با کمتر از 16 گیگابایت رم نگاشت می شود که این نمونه بارزی است. کاربر برای 64 بیت فضای آدرس ارز پرداخت کرده است و من برای استفاده از آن نمی ترسم.
یک تکلیف ویژه در کنار وارنیش، دور انداختن اشیا از درون کش است وقتی که مدت زندگی مجازی آن ها تمام شده است. این کار برای ساختمان داده هایی انجام می شود که می توانند کوچکترین شی کلیددار را از مجموعه کلی گرفتن کنند.
یک مرور سریع از کاتالوگ پرش کارت باینری هیپ، نه تنها یک کارایی معامله از مرتبه لاگ ان را بازی می کند بلکه یک بالاسری متا داده از تنها یک اشاره گر برای هر شی دارد(اگر 10 میلیون + شی داشته باشید اهمیت زیادی دارد)
با بازخوانی با دقت، نوت اثبات کرد که این برگزیدن محسوسی بود و پیاده سازی جزیی بود.
در سفر آخرین با قطار شب به آمستردام، ذهنم مضطرب بود و به این فکر می کرد که نوت میسر بود در مورد کارایی باینری هیپ گمراه کننده عمل کرده باشد، حتی به وسیله ی رتبه جبروت. در مسیر اطاق و همچنین درون قطار، شبیه سازی ای را نوشتم که احتمال صحیح من را برقرار می کند.
قبل از اینکه نظریه پردازان سی اس قهوه شان در گلوشان بماند: نهراسید!
موقعیت پی به ان پی تغییر پیدا می کند، و من یک جریان سیستماتیک را در کیفیت دلایل نوت نیافتم. یافته های سی اس همانطور که آن را می شناسیم هنوز صحیح است. آن ها تنها مقدار کمی نامرتبط تر و غیرمفیدتر از آن چیزی هستند که فکر می کنید، حداقل با توجه به کارآمدی.
قدیمی ترین منابع برای باینری هیپ که تعیین کرده ام، متن کامپیوتر است، مقاله ی جی.دبلیو.جی.ویلیامزاست که در ژوئن 1964 با موضوع ارتباطات ای سی امو نام الگوریتم هیپ سورت-232 تالیف شده است. مشکل اینجاست که ویلیامز هم حالا در دسترس نیست و تحلیل الگوریتمی آن نیز حتی قبل از تالیف منسوخ بود.
در مقاله ای در آوریل 1961 از سی ای سی ام، فادرینگام نوشته بود که چگونه کامپیوتر اطلسدر دانشگاه منچستر مفهوم یک آدرس را از موقعیت حافظه جدا کرده است، چیزی که برای تمام اهداف تمرینی خلق وی امرا نشان کرده است. این دقیقا زمانی قبل از اتصال افتادن حافظه مجازی اتصال افتاد، اما امروزه تمام اهداف عمومی اکثراً درون کار تعبیه شده اند و بسیاری از سیستم عامل های خاص برای ارائه دادن مدل ماشین مجازی استاندارد شده از وی ام استفاده می کنند.
مقصر دانستن ویلیامز به علت متوجه نشدن اینکه اطلس یکی از گمان های فرضی الگوریتمش را باطل کرده است، کار اغلب غیرمنصفانه و غیر مستدلی است: تنها ادراک مشاهدات را میسر می سازد. حقیقت این است که 46 سال بعد اکثراً متخصصان سی اس هنوز حافظه مجازی را به نام یک امر عادی درنظر نمی گیرند. این برای سی اس منظم و حرفه ای مایه خجالت است، بدون توجه به اتلاف مقدار زیادی از سخت افزار و اسباب الکتریکی.
شبیه سازی کارایی: رخصت دهید که یک سری حقایق شبیه سازی شده را روی جدول به شما نشان دهم. نمودار شکل 2-6 زمان اجرای باینری هیپ و نسخه ی نوگرا بی هیپرا برای یک میلیون آیتم روی یک ماشین 64 بیتی نشان می دهد.

شکل 2-6 زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپمحور افقی فشار وی ام است، در مقدار فضای آدرسی که در حافظه ی ابتدایی مستقر نیست سنجش می شود، چون کرنل آن را درون حافظه ی ثانویه صفحه بندی می کند. محور عمودی سمت چپ مقدار اعمال در ثانیه را نشان می دهد(مقیاس لوگاریتم)، و محور عمودی سمت راست ارزش دو زمان اعمال را نشان می دهد(باینری هیپ و بی هیپ).
بیایید مرتبه ی جبروت را به دست آوریم. وقتی روی قسمت چپ زوم می کنیم(شکل 2-7)، می بینیم که درواقع وجود دارد یک فاکتور 10 تفاوتی در زمان دو الگوریتم وقتی که اعمال می شود تحت مجموع فشار وی ام : فقط 8 تا 10 صفحه از 1954 صفحه ی ویژه یافته شده در حافظه ی مقدماتی در همان زمان وجود دارد.

شکل 2-7 مقایسه زمان اجرای بی هیپ و باینری هیپ به صورت زوم قسمت چپآیا شما چون ادعای من در مورد مرتبه ی جبروت بر اساس تنها یک مورد نهایتا گوشه ای است گمان می کنید جعلی است؟ اگر شما چنین فکر می کنید اشتباه می کنید زیرا رفتار جهان حقیقی دیده شده حوالی ما چنین است.
ابتکار و دور انداختن اشیا در وارنیش یک عمل مکرر است. وقتی ابتکار شد، اشیا اکثراً برای هفته ها کش می شوند و نه ماه ها. بنابراین باینری هیپ میسر است حتی یک بار در دقیقه هم به روزرسانی نشود و در بعضی سایت ها حتی یک بار در ساعت.
درضمن، گیگابایت هایی از اشیا را برای مرورگر کلاینت گرفتن کردیم و تا زمانی که همه ی این اشیا برای جو در حافظه ی مقدماتی رقابت نکردند، صفحات حافظه ی مجازی شامل باینری هیپ می باشد که از صفحات بیرون انداخته نشده است. درمورد بدتر تنها 9 صفحه ی مستقر، باینری هیپ میانگین در هر عملیات 11.5 صفحه ارجاع می دهد، درحالیکه بی هیپ تنها به 1.14صفحه برای ارجاع نیاز دارد. اگر صاحب شما دیسک های اس اس دی (درایو حالت جامد) دارد، بین این که عملیات شما 11 میلی ثانیه طول بکشد یا 1.1 میلی ثانیه، اختلاف وجود دارد. اگر شما هنوز صفحات چرخشیدارید، بین 110 میلی ثانیه و 11 میلی ثانیه اختلاف است.
در این مسیر، آیا فکر کردن به این قضیه اشتباه است که "اگر آن تنها یک بار در دقیقه اعمال می شود، چه کسی مراقب است که یک ثانیه ی تمام طول نکشد؟"
ما این کار را انجام می دهیم، در حقیقت مراقبت به این دلیل است که 10 صفحه ی اضافات به یک بار در دقیقه تاخیر در رم نیاز دارند، برای نگه داشتن آن ها کاری انجام نمی دهیم تا زمانی که صفحات کرنل آن ها را دوباره برگردانند.
حالا بیایید روی انتهای دیگر شکل زوم کنیم (شکل 2-8). اگر هیچ فشار حافظه مجازی وجود نداشته باشد، الگوریتم بی هیپ به مقایسه هایی بیشتر از باینری سورت نیاز داشت، و محاسبه ی ایندکس نادان ی پدر به فرزندیا فرزند به پدر مانند نوزادی است که گرفتارتر شده است: بنابراین به جای زمان اجرای 4.55 ثانیه، 5.92 ثانیه طول می کشد، به مقدار 30 درصد آهسته تر و تقریبا 350 نانو ثانیه بر عملیات آهسته تر اعمال می شود.

شکل 2-8 تاثیر فشار وی ام روی سرعت اجرای باینری هیپ و بی هیپ به صورت زومبنابراین نوت و دیگر متخصصان سی اس این مسائل را به درستی کشف کرده اند.
اگر روی نمودار به سمت چپ حرکت کنیم، می بینیم که در یک فشار حافظه مجازی از 4 صفحه ی از دست رفته (برابر 0.2 درصد)، بی هیپ سبقت می گیرد، چون تعداد کمی از صفحات حافظه مجازی دارای نقص هستند، و به تدریج بهتر و بهتر می شود تا زمانی که به نقطه ی ارتفاع 10 بار سریع تر برسد.
بر فرض این که شما از یک دیسک اس اس دی استفاده می کنید که می تواند عملیات یک صفحه را در 1 میلی ثانیه انجام دهد(به صورت خوش بینانه)، به ویژه برای نوشتن. اگر یک دیسک مکانیکی را توسط تنظیمات زمان ورودی/خروجی شبیه سازی کنیم تا این زمان به صورت خوش بینانه به 10 میلی ثانیه برسد(شکل2-9)، سپس بی هیپ 10 درصد سریع تر است به محض این که کرنل تک صفحه ای را از 1954 صفحه ی در حال کار تنظیم می کند و 37 درصد سریع تر است وقتی که 4 صفحه از دست می رود.

شکل 2-9 مقایسه زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ روی دیسک مکانیکیبی هیپ چیست؟ تنها اختلاف بین بی هیپ و باینری هیپ فرمول پیدا کردن پدر از فرزند است یا بالعکس.
فرمول مرسوم 2-1 ما را به یک هیپ ساخته شده از صفحات مجازی که روی هم طوری سرشار شده اند که با هر سنجش عمودی روی درخت به سمت بالا یا پایین به یک صفحه ی متفاوت حافظه مجازی برخورد می کند، واگذار می کند، همانطور که در شکل 2-10 مشاهده می کنید با 8 آیتم در هر صفحه این عمل انجام می شود.(اعداد نوشته شده کنار هر آیتم، اشیای ویژه داده شده به هر آیتم است و مقدار کلید آن ها نیست)
n->{2n,2n+1} (2-1)

شکل 2-10 ساختار درخت باینری هیپبی هیپ درخت را با آکنده کردن صفحات به صورت عمودی می سازد، برای تطبیق مسیر مطابق شکل 2-11 درخت هیپ را سنجش می کنیم. این ترتیب مکرر، میانگین تعداد عملیات مقایسه/معاوضه ی خواسته شده برای برقرار نگه داشتن درخت را افزایش می دهد. اما مطمئن باشید که اکثراً این عملیات در کنار یک صفحه ی تنهای حافظه مجازی اتصال می افتد و بنابراین جای پای حافظه مجازی کاهش پیدا می کند و در نتیجه صفحه ی حافظه مجازی گرفتاری اشتباه می شود.

شکل 2-11 ساختار درخت بی هیپدو نکته ی جزیی قابل توجه:
یک بار ما یک صفحه ی حافظه مجازی را در پایین قرار دادیم، از نظر کارایی اهمیت دارد که هر دو گره ی فرزند در یک صفحه ی حافظه مجازی قرار بگیرند، زیرا ما قصد مقایسه ی هردوی آن ها با پدرشان را داریم.
به همین دلیل، درخت برای دهات یافتن به منظور تولید، در زمان ورود یک صفحه ی حافظه مجازی نوگرا، برای استفاده ی اولین دو عنصر صفحه، شکست می خورد.
در مثال شبیه سازی شده ی ما، نقص زمانی اتصال می افتد که 5 صفحه بیشتر درخواست شود.
اگر این برای شما بی اهمیت به نظر بیاید، اشتباه می کنید: سعی کنید خط 20 کیلوبایت در بی هیپ را در شکل های 2-7 و 2-8 به سمت راست جابجا کنید و درمورد مفاهیم فکر کنید.
پارامترهای شبیه سازی من برگزیدن شده اند برای ارائه ی اینکه چه اتفاقی در زندگی واقعی وارنیش می افتد، و من نباید به توصیف و تحلیل جامع کارایی بی هیپ برای همه ی پارامترهای میسر تلاش کنم. همچنین از وجود راه های هوشمندانه تر برای افزایش کردن راهنمای وی ام به یک باینری هیپ، جلوگیری نخواهم کرد. اما به خرید بلیط روی ریل قطارهای سیبری به منظور یافتن زمان برای حل کردن آن، متمایل نشده ام.
مرتبه ی جبروت اختلاف، با تعدادی از سطوح هیپ، کنار هر صفحه ی حافظه مجازی شروع می شود. بنابراین تسریع نهایی روی ماشین هایی با سایز اشاره گرهای کوچک و سایز صفحه های بزرگ خواهد بود. این یک مشاهده ی وابسته است، همانطور که هسته های سیستم عامل شروع می کنند به استفاده از صفحات بزرگ برای بالا نگه داشتن عملکرد ورودی/خروجی.
چرا همچنان ما این کار را اشتباه انجام می دهیم؟ بحث معروفی وجود دارد با نام "سورت سریع یا هیپ سورت" ، تمرکز روی این حقیقت که بدترین رفتار سابق وحشتناک است، درحالیکه آخرین عملکرد میانگین بدتری دارد اما نه در حد "نقاط بد". وابسته به برنامهی شما، این می تواند اختلاف اغلب مهمی باشد.
ما فاقد یک درخواست مشابه به برگزیدن الگوریتم در مواجه با تاخیر دسترسی حافظه ی ناهمسان به علت حافظه ی مجازی، کش های سی پی یو، بافرهای نوشتنو دیگر حقایق سخت افزار مدرن هستیم.
در هر کتابی که تدریس برنامه نویسی را یاد گرفته اید، احتمالا در 5 صفحه ی ابتدایی آن، شکلی از کامپیوتر مشابه شکل 2-12را داشته است.

شکل 2-12 مدل کامپیوتر منسوخاین مدل، تنها مدل مفهومی استفاده شده در تدریس کامپیوتر است، علی رغم این واقعیت که هیچ چیزی برای کار با محیط اعمال روی یک کامپیوتر مدرن وجود ندارد. و فقط برای ضبط: توسط مدرن، منظور من وکس 780/11 یا بعدی است.
30 یا 40 سال گذشته از دهات ی سیستم عامل و سخت افزار، درحاشیه روی دستورالعملی در بخش های تحلیلی الگوریتمی دپارتمان سی اس اتحاد زده شده است، و طبق شاهد حدیثی من، درمجموع برای ثبت نامی که آن ها فراهم کردند شکست خورده است.
کشمکش سرعت بین مخزن اولیه و ثانویه روی کامپیوتر اطلس روی مرتبه ی 1:1.000 بود. غلطک اطلس 2 میلی ثانیه برای گرفتن یک سکتور زمان برد. دستورالعمل ها تقریبا 2 میکروثانیه برای اعمال زمان می برند. شما حدود 1000 دستورالعمل را برای هر نقص صفحه ی وی ام از دست داده اید.
روی یک سی پی یوی چند منظوره، اعمال می شود در فرکانس ساعت گیگاهرتز، بدترین اتلاف تقریبا 10 میلیون دستورالعمل بر نقص صفحه ی وی ام است. اگر شما در حال اعمال باشید با یک دیسک چرخشی، عدد آن بیشتر از 100 میلیون دستورالعمل است.
اگر عملیات یک الگوریتم مرتبه اجرای لاگ ان، باعث نقص صفحه شود یا عملیات دیسک را آهسته کند، چقد خوب است؟ برای اکثراً مجموعه داده های وابسته، روی الگوریتم مرتبه ی ان یا حتی مرتبه ی ان دو، که از نقص صفحه پرهیز می کند، دایره هایی دور آن اعمال خواهد شد.
تحلیل عملکرد الگوریتم ها، یک موفقیت بزرگ برای همیشه در علم کامپیوتر خواهد بود]20[.
2-4 نرم افزارهای مبتنی بر وببرای مشخص نمودن برنامه هائی با قابليت اجراء بر روی وب، از واژه های متعددی استفاده می گردد:
نرم افزارهای تحت وب
نرم افزارهای وب 2
نرم افزارهای مبتنی بر وب
نمونه هائی در اين زمينه می باشند. واژه های تحت وب و نرم افزارهای وب ۲ در برخی موارد بجای يکديگر استفاده شده تا برنامه های نوشته شده برای اجراء بر روی وب ، شبکه های مبتنی بر اينترنت نظير اينترانت ها را تشريح و مشخص نمايند. به هر يک از برنامه های فوق ، می توان از طريق يک مرورگر دستيابی پيدا کرد. اين نوع برنامه ها در موارد متعددی با يکديگر متفاوت می باشند.طراحی برنامه های تحت وب ( مبتنی بر وب ) ، بگونه ای است که قابليت اجراء بر روی اينترنت و وب را داشته باشند، در مقابل برنامه های نرم افزارهای وب ۲ ، دارای يک اينترفيس مبتی بر وب بمنظور استفاده از قابليت های نرم افرارهای موجود ( نرم افزارهای سنتی ) می باشند.نرم افزارهای فوق قبل از مطرح شدن وب ايجاد شده و با طراحی يک اينترفيس مبتنی بر وب می توان از امکانات آنها در صفحات وب نيز استفاده نمود. مثلا" می توان با طراحی يک فرم لازم ، اطلاعاتی را از کاربران گرفتن و با مراجعه به بانک های اطلاعاتی موجود ، اطلاعات مورد نظر را استخراج و نتايج را با يک فرمت مناسب برای مرورگر ارسال کرد. بهرحال برنامه های مبتنی بر وب، از شروع با رويکرد وب ، طراحی و پياده سازی شده در صورتيکه برنامه های نرم افزارهای وب ۲، از نرم افزارهای موجود به مددرسانی يک اينترفيس مبتی بر وب استفاده می نمايند.
برنامه های تحت وب ، دارای امکانات و قابليت های متعددی بوده که بمنظور استفاده در وب طراحی و پياده سازی شده اند. برنامه های نرم افزارهای وب ۲ ، دارای يک دریچه ائتلاف مجزا تحت وب بوده که احتمال ارتباط با نرم افزارهای قديمی را فراهم می آورد. دریچه ائتلاف موجود احتمال استفاده از تمام قابليت های نرم افزارهای وجود را فراهم نخواهد کرد و صرفا" پاسخگو به بخش محدودی از انتظارات خواهند بود. بديهی است بخش هائی از نرم افزارهای موجود ( سنتی ) می بايست با رويکرد وب بازنويسی شده تا احتمال ارتباط آنان با دریچه ائتلاف فراهم گردد. برنامه های موجود بر روی برخی از سايت ها نظير : خريد کالا ، کتاب ، رزو بليط هواپيما ، ارسال و دريافت نامه ی الکترونيکی ( نظير هات میل) نمونه هائی از برنامه های مبتنی بر وب می باشند. در دنباله با برخی تعاريف برنامه های تحت وب خودمانی می شويم:
یک وب سایت که قادر به انجام عملیاتی خاص نظیر فروش کالا است.
برنامه ای که بر روی وب اعمال می گردد.
برنامه ای که بر روی یک سرویس دهنده ی وب در شبکه اعمال و احتمال سرویس دهی به چندین کاربر در هر لحظه را دارا است.
یک برنامه ی نرم افزاری که از پروتکل اچ تی تی پی به نام هسته ی پروتکل ارتباطی خود به منظور توزیع و ارائه ی اطلاعات مبتنی بر وب و با فرمت اچ تی ام ال استفاده و آنان را برای کاربران ارسال خواهد کرد.
2-4-1 معماری و وضعیت اجرای نرم افزارهای تحت وببرنامه های تحت وب (مشتمل بر اکثراً سیستم های تجارت الکترونیک) دارای معماری کلی متشکل از:
سمت صاحب: پایگاه داده، برنامه اجرایی، وب صاحب
سمت کاربر: مرورگر، کش، کوکی و ...
می باشند.
بر همین اساس اختصارا به بررسی انواع وضعیت اجرای برنامه های تحت وب می پردازیم.
وب ايستا : زمانی كه تيم. برنرز لی در سال 1990 اولين پيشنهاد خود در رابطه با وب را ارائه كرد، ايده كار بسيار نادان بود : ايجاد يك شبكه از اطلاعات متصل شده به يكديگر با استفاده از ابرمتن ها و یو آر ال ها. وب در شروع به نام يك رسانه اشتراك اطلاعات مطرح گرديد تا از طريق آن دانشمندان و محققين بتوانند دانش و اطلاعات را بين خود به اشتراك گذاشته و نتايج تحقيقات را با يكديگر مبادله نمايند. ارائه دهند گان با استفاده از يك استاندارد مستند سازی، اطلاعات خود را تهيه و آنها را به مخاطبان خود ارائه می كردند. در شروع برای استاندارد مستند سازی از ابزاری كه در آن زمان خود هنوز استاندارد نشده بود استفاده می گرديد. اچ تی ام ال، ابزاری است كه با بكارگيری مجموعه ای از تگ ها، استاندارد لازم جهت نمايش يك مستند در نرم افزارهای نمايش دهنده ( مرورگرها ) را فراهم می نمايد. نرم افزارهای نمايش دهنده، مجهز به مفسرهائی جهت تفسير تگ ها و نمايش اطلاعات موجود در مستند بر اساس تعاريف از قبل تعريف شده شدند. در آن زمان كه به سال های ابتدائی دهه 90 ميلادی برمی گردد، چيزی با نام برنامه های وب وجود نداشت و وب به نام رسانه ای جهت اشتراك و مبادله اطلاعات مطرح بود. تمامی تعاملات در عرصه وب محدود به درخواست يك مستند توسط سرويس گيرنده و ارسال آن توسط سرويس دهنده بود.
وب پويا با تمركز بر روی پردازش های سمت سرويس گيرنده : در دنباله، نياز به انجام برخی پردازش های اوليه مطرح گرديد. با توجه به اين كه اينترنت از يك بستر سرويس گيرنده و سرويس دهنده به منظور دريافت درخواست كاربر و پاسخ به آن استفاده می كرد، طراحان و پياده كنندگان برای تحقق پردازش ها بر روی دو گزينه متمركز شدند : انجام پردازش ها در سمت سرويس گيرنده و يا سمت سرويس دهنده. در شروع، برای انجام پردازش ها بر روی سرويس گيرنده متمركز شدند. با اين هدف كه بتوان پردازش های مورد نياز را ( با حوزه ای كه در آن زمان تعريف شده بود )، در سمت سرويس گيرنده انجام داد. برای تحقق خواسته فوق لازم بود كه بستر و ابزارهای لازم در بطن مرورگر ها ايجاد گردد. ظهور فناورهائی نظير اچ تی ام ال- دام، جاوااسكريپت، سی اس اس و دی اچ تی ام ال از جمله مهم ترين تلاش های انجام گرفته در آن زمان برای تحقق پردازش ها در سمت سرويس گيرنده بود. برای آشنائی بيشتر با تلاش های انجام گرفته در آن زمان بد نيست مروری سريع داشته باشيم به آنچه طی ساليان گذشته در عرصه وب اتصال افتاده است.
2-5 خلاصه فصلدر این فصل، به مرحبا کلی درمورد وب صاحب پرداختیم و انواع متفاوت آن را از طریق شکل نشان دادیم که با ویژگی ها و قابلیت های متفاوت سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند. دو نوع بارز و مهم سرورهای لینوکسی، آپاچی و انجین ایکس را توضیح دادیم. سپس به معرفی نرم افزار تسریع وب وارنیش پرداختیم و ویژگی ها، عملکرد و معماری آن را به صورت کامل شرح دادیم. درمورد اینکه اکثراً اشخاص برای کار با سرورها و سرعت بخشیدن به آن ها اشتباه می کنند و کارشان نادرست است بحث کردیم و در نهایت توضیح مختصری درمورد نرم افزارهای مبتنی بر وب و معماری آن ها دادیم.
فصل سوم:
شیوه تحقیق3-1 مقدمهفصل اول و دوم در حقیقت مقدمات تحقیق را بررسی کردند اما در این فصل وارد مراحل عملی کار می شویم. اولین نکته برای کار با سرورهای لینوکسی، دوستی با محیط سیستم عامل اوبونتو(توزیعی از لینوکس که ما برای کار آن را برگزیدن کردیم) و کار با دستورات خط فرمان آن است. برای دوستی کامل با این دستورات می توان از لیست کلی دستورات خط فرمان در لینوکس مددرسانی گرفت و با مطالعه ی آن به آرامی با محیط خط فرمان و دستورات آن خودمانی شد. پس از حل مساله ی اساسی و ابتدایی دوستی با اوبونتو، می بایست به آرامی با تک تک سرورهایی که می خواهیم روی اوبونتوی خود نصب و راه اندازی کنیم خودمانی شویم. در فصل قبل به صورت تئوری با مفاهیم سرورهای مورد نظر خودمانی شدیم اما برای ورود به مرحله ی پیاده سازی و نصب نیاز به تحقیقات م مطالعات بیشتری در این زمینه است.
در این فصل پس از دوستی با لینوکس و توزیع مهم و مشهور آن اوبونتو، به توضیح نرم افزارهای لازم برای ائتلاف به صاحب از راه دور می پردازیم. سپس نحوه ی نصب هریک از سرورهای موردنیاز اعم از سرورهای ترکیبی و غیر ترکیبی را به صورت کامل با تکه کدها و اشکال شرح می دهیم. و درنهایت به توضیح سیستم های مدیریت محتوا پرداخته و نمونه های مهم آن را که برای پیاده سازی استفاده کرده ایم شرح می دهیم.
3-2 دوستی با لینوکسلینوکس به هسته ی سیستم‌عامل‌های شبه یونیکس می‌گویند که که در سال ۱۹۹۱ توسط لینوس تروالدز دهات یافت. برخی به سیستم عامل‌هایی که از هسته ی لینوکس استفاده می‌کنند (به این خاطر که نام لینوکس به طور گسترده در رسانه‌ها استفاده می‌شود و نامی رایج تر است) نیز لینوکس می‌گویند (در این مقاله هم منظور از لینوکس، سیستم عامل‌هایی است که از هسته ی لینوکس استفاده می‌کنند).
لینوکس قابل نصب بر روی انواع سخت‌افزارهاست، از ساعت لینوکس، تلفن‌های همراه، تبلت‌ها، مسیریاب‌ها، و کنسول‌های بازی گرفته تارایانه‌های رومیزی، رایانه‌های بزرگ و ابررایانه‌ها.
به مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای بنا شده بر اجزای گفته شده توزیع لینوکس می‌گویند که به طور معمول شامل ابزارهای گسترش نرم‌افزار، پایگاه‌های داده، سرویس دهنده‌های وب مثل آپاچی، محیط‌ های رومیزی مانند گنوم و کی‌دی‌ای و اکس‌اف‌ سی‌ای و مجموعه‌های اداری مانند اُپن آفیس هستند.
در آغاز لینوکس برای استفاده ی ریزپردازنده‌ها با معماری ۸۰۳۸۶ اینتل طراحی شده بود: اما امروزه انواع گوناگون معماری‌ها را پشتیبانی می‌کند و در انواع و انواع اثاثیه از کامپیوترهای شخصی گرفته تا ابررایانه‌ها و تلفن‌های همراه به کار می‌رود. این سیستم‌عامل که در آغاز بیشتر توسط اشخاص مشتاق گسترش پیدا می‌کرد و به کار گرفته می‌شد، توانسته است پشتیبانی شرکت‌های سرشناسی چون آی‌بی‌ام و هیولت-پاکارد را به دست آورد و با بسیاری از نسخه‌های ویژه یونیکس رقابت کند. طرفداران لینوکس و بسیاری از تحلیل‌قیمتی این موفقیت را ناشی از آزادی از فروشنده، کم‌هزینه بودن پیاده‌سازی، سرعت بالا، امنیت و قابلیت عقیده آن می‌دانند]21 [.
3-2-1 دوستی با توزیع اوبونتواوبونتو یک توزیع گنو/لینوکس است که بر مبنای توزیع دبیان پایه‌گذاری شده‌است، اما با آن اختلاف دارد. نام اوبونتو از یکی از مفاهیم آفریقای جنوبی به معنی "انسانیت نسبت به دیگران " گرفته شده‌است.
از ویژگی‌های بارز اوبونتو می‌توان به کاربرپسند بودن، سادگی، زیبایی، سرعت و عدم نیاز به سخت‌افزار پیچیده اشاره کرد.
این سیستم‌عامل یکی از کاربرپسندترین توزیع‌های گنو/لینوکس است و در مدت نسبتاً کوتاه عمر خود، توانسته رشد خیره‌کننده‌ای در جذب کاربران عادی داشته باشد. بر طبق اطلاعات وب، این توزیع در بین دیگر توزیع‌های گنو/لینوکس ۵۰ تا ۷۰ درصد سهم بازار را به دست آورده‌است. در ایران نیز این سیستم‌عامل کاربران زیادی را جذب کرده و جامعه ی مجازی نسبتاً خوبی در کنار آن شکل گرفته‌است. اوبونتو دارای پشتیبانی نسبتاً خوبی از تمام زبان‌های زنده جهان از جمله زبان فارسی است.
اوبونتو هر ۶ ماه یک بار نسخه ی جدیدی را ارائه می‌کند. هر نسخه از اوبونتو، تا ۱۸ ماه پس از نشر آن نسخه، پشتیبانی می‌شود. اوبونتو دارای نسخه‌هایی با پشتیبانی بلند مدت نیز هست که به جای پشتیبانی ۱۸ ماهه، ۳ سال پشتیبانی برای نسخه ی ویژه ی رایانه‌های شخصی و ۵ سال پشتیبانی برای نسخه‌های صاحب ارائه می‌کند]22 [.
3-2-1-1 دوستی با محیط ترمینال و کار با دستورات آنساده‌ترین راه برای برقراری ارتباط و وارد کردن دستورات به پوسته، از طریق ترمینال است. در ترمینال می‌توانید هر تعداد رخصت که می‌خواهید برای کنترل دستی کامپیوتر وارد کنید.می‌توانید اطلاعات درایورها را ویرایش کنید یا حتی به نصب برنامه‌ها بپردازید. گاهی روزگار لزوم استفاده از این دستورات چندانکه زیاد می‌شود که بسیاری از کاربران عادی از کار با لینوکس خسته می‌شوند. ‌ ‌
برنامه‌های زیادی هستند که در پوسته اعمال می‌شوند، از مرورگرهای اینترنت بگیرید تا بازی‌های کامپیوتری و برنامه‌هایی که باید با آنها ائتلاف بی‌سیم را فعال کرد. این‌ها همه پوسته‌ای درون پوسته دیگر به‌شمار می‌روند. صد البته برنامه‌هایی هستند که به‌طور غیرمستقیم یک پوسته به‌شمار می‌روند، نرم‌افزار ائتلاف اینترنت شما، مرورگر موزیلا فایرفاکس و بسیاری از نرم‌افزارهای دیگر همگی یک پوسته هستند که با سیستم عامل در تعامل‌اند.
یکی از کارهای مقدماتی برای رسیدن به هدف خود در این رساله، دوستی با تمامی دستورات ترمینال اوبونتو بود که تعدادی از این دستورات را برای نمونه ذکر می کنیم:
ls: گرفتن لیست محتویات مسیر جاری شامل پوشه و فایل ها
Cd dir: تغییر مسیر جاری به شاخه ی موردنظر
Mkdir dir: احداث یک شاخه
Rm –r dir: حذف یک دایرکتوری با محتویات درون آن
Touch file: احداث یک فایل
و ...

3-3 ائتلاف به صاحب از راه دورپس از یادگیری موارد مقدماتی کار(دوستی با اوبونتو و نحوه ی کار با ترمینال آن)، برای شروع پیاده سازی پیش نیازهایی مورد نیاز بود.اولین مورد نیاز به یک صاحب قدرتمند با حافظه و رم بالا بود که بتواند پاسخگوی نصب چندین وب صاحب سنگین باشد. در ابتدای کار بر روی رایانه ی خانگی و روی نرم افزار وی ام ویر اوبونتو را نصب نموده و عمل به شروع کار کردیم که بعد از مدتی متوجه شدیم این رایانه نمی تواند پاسخگوی این وب سرورها باشد.
بنابراین تصمیم گرفتیم از راه دور به یک وب صاحب قدرتمند متصل شویم و موارد موردنیاز خود را روی آن تست کنیم. از دو طریق به این وب صاحب متصل شدیم.
3-3-1 از طریق نرم افزار پوتیو کار با محیط ترمینال اوبونتوپوتی یک شبیه‌ساز ترمینال، کنسول رایانه‌ای و برنامه‌ای برای ارجاع فایل است که به صورت یک نرم‌افزار آزاد دهات داده می‌شود. این برنامه از چندین پروتکل مختلف از جمله اس سی پی، اس اس اچ، تلنت و آر لاگین پشتیبانی می‌کند. نام پوتی معنی خاصی ندارد، تی تی وای مخفف است که در یونیکس برای کلمه تله تایپ استفاده می‌شود و نام ترمینال است. این برنامه در اساس برای سیستم‌عامل مایکروسافت ویندوز نوشته شده است، اما به چند سیستم ‌عامل مختلف دیگر هم پورت شده است. پورت‌های رسمی از این برنامه برای سیستم‌عامل‌های شبه یونیکس وجود دارند. پورت‌هایی هم برای سیستم عامل مک 10 و  سیستم عامل مک در حال دهات هستند و همچنین به صورت غیررسمی، پورت‌هایی برای سیمبیان و ویندوز موبایل وجود دارد.
از طریق این نرم افزار بدون دست یابی به اطلاعات و محیط صاحب اصلی تنها با شبیه سازی یک ترمینال از راه دور عملیات نصب و پیاده سازی وب سرورها را را انجام می دادیم. شکل 3-1 نمایی از این نرم افزار و ائتلاف آن به صاحب را نشان می دهد.

شکل 3-1 نرم افزار پوتیو شکل زیر نمایی از محیط ترمینال شبیه سازی شده است که با استفاده از آن عملیات نصب و پیاده سازی وب سرورها از راه دور انجام شده است. شکل 3-2 نیز نمایی دیگر از نرم افزار پوتی است که وارد محیط خط فرمان شده است.

شکل 3-2 نمایی از محیط خط فرمان پوتی3-3-2 از طریق ریموت دسکتاپ کانکشنو کار با محیط اصلی وب سرورریموت دسکتاپ کانکشن قابلیتی است که مایکروسافت برای سیستم عامل های خود قرار داده تا از طریق آن بتوان به کامپیوتر از راه دور دسترسی پیدا کرد. از طریق این ویژگی می توانید از آپارتمان به کامپیوتر محل کارتان مرتبط شوید و به تمام برنامه ها ، فایل ها و منابع موجود در شبکه محل کارتان ، دسترسی یابید. حتی می توانید محیط دسک تاپ سیستم محل کارتان را عینا در کامپیوتر راه دور اعمال نمائید.
در واقع شیوه کار این برنامه به نحوی است که به محض برقراری ارتباط ، سیستم راه دور به طور اتوماتیک قفل می شود و مادامیکه به آن مرتبط هستید هیچ شخص دیگری نمی تواند به برنامه ها ، فایلها و سایر منابع آن دسترسی داشته باشد و هنگامیکه به محل کارتان بازگردید می توانید آن را با فشار دادن کلید های کنترل+آلت+دلیت از حالت قفل خارج نمائید.
از دیگر ویژگی های این برنامه احتمال لاگین در یک زمان بر روی چند سیستم می باشد حتی در حالتی که دیگران نیز به آن سیستم لاگین کرده باشند و کاربر می تواند برنامه های آنها را به طور همزمان اعمال کند.
ما نیز از طریق این برنامه به طور کامل به یک صاحب از راه دور متصل شدیم با این اختلاف که در مورد قبل به محیط صاحب و محتویات داخل آن دسترسی نداشتیم و تنها با یک شبیه ساز کنسول کار می کردیم اما در این نرم افزار به طور کامل به همه ی محتویات صاحب دسترسی خواهیم داشت. نمایی از این برنامه و ائتلاف آن به صاحب را در شکل 3-3 می بینید.

شکل 3-3 نمایی از نرم افزار ریموت دسکتاپ کانکشنو شکل 3-4 نمایی از محیط سروری است که عملیات پیاده سازی و تست وب سرورها درون آن انجام شده است.

شکل 3-4 نمایی از محیط سرور3-4 نصب وب سرورها روی اوبونتوقبل از توضیح مراحل کار بهتر است بدانید که ما بر روی 4 نوع صاحب عمل پیاده سازی و تست را انجام دادیم که به ترتیب زیر می باشند: آپاچی، انجین ایکس، آپاچی+وارنیش و انجین ایکس+وارنیش.
حال به توضیح مراحل نصب تک تک این وب سرورها می پردازیم.
3-4-1 نصب آپاچیبرای احداث یک وب سایت تحت وب صاحب آپاچی لازم است علاوه بر نصب آپاچی، چند مورد دیگر نیز نصب شوند که به مجموعه ی این نرم افزارها لمپ می گویند. این عبارت خلاصه شده ی چند برنامه است: لینوکس ، آپاچی، مای اس کیو ال و پی اچ پی.
نصب قدم به قدم تک تک این نرم افزارها را توضیح می دهیم.
نصب آپاچی: مرحله ی اول نصب آپاچی است که برای این کار وارد ترمینال اوبونتو شده و رخصت زیر را وارد می کنید.
Sudo apt-get install apache2
برای عقیده از نصب آپاچی مرورگر را باز کرده و آدرس زیر را وارد می کنیم.
http://localhostاگر تصویر آپاچی را مشاهده کردید یعنی نصب به درستی انجام شده است.
نصب مای اس کیو ال: برای نصب این پایگاه داده رخصت زیر را در ترمینال وارد کنید تا مای اس کیو ال به همراه یک سری پکیج مددرسانی کننده نصب شود.
Sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
در طول نصب برای نام کاربری روت رمز عبور می خواهد که باید وارد کنید و آن را به خاطر بسپارید زیرا این اکانت همان اکانت مدیر کل پایگاه داده است.
نصب پی اچ پی 5: پی اچ پی یک زبان اسکریپتی اغلب قدرتمند می باشد که بر روی وب تمرکز کرده و در این زمینه نیز اغلب موفق است. با زبان پی اچ پی می توان اطلاعات را به صورت پویا درآورد و همچنین به پایگاه داده ی مای اس کیو ال متصل شد.
با وارد کردن رخصت زیر در ترمینال، پی اچ پی به همراه پکیج های مورد نیاز نصب خواهد شد.
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt
حال آپاچی را دوباره راه اندازی کنید.
Sudo service apache2 restart
تست و اجرای پی اچ پی: برای این که مطمئن شویم پی اچ پی درست نصب شده است یک فایل پی اچ پی می سازیم و کد نادان ای را که نشان دهنده ی تنظیمات پی اچ پی می باشد را در آن قرار می دهیم.
رخصت زیر را در ترمینال وارد کنید.
Sudo nano /var/www/info.php
بعد از وارد کردن رخصت صفحه ی خالی ای باز می شود که باید کدهای زیر را درون آن قرار داده و ذخیره کنید.
<?php phpinfo();?>
سپس آپاچی را مجددا راه اندازی کنید.
حال با چک کردن آدرس زیر می توان مطمئن شد که پی اچ پی درست کار می کند یا خیر.
http://localhost/info.phpصفحه ای مشابه با شکل 3-5 مشاهده می شود که نشان دهنده ی اجرای درست پی اچ پی است. در صورتیکه صفحه ای غیر از این صفحه مشاهده شد باید مراحل را دوباره با دقت طی کنید زیرا پی اچ پی نصب نشده است.

شکل 3-5 صفحه ی وب نشان دهنده نصب درست پی اچ پی(ویژگی های پی اچ پی)نصب پی اچ پی مای ادمین: برای ابتکار و یا حذف پایگاه داده شما باید پی اچ پی مای ادمین را نصب کنید که برای این کار رخصت زیر را در ترمینال وارد کنید.
Sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
حین نصب از شما خواهد پرسید که بین آپاچی2 و لایت تی پی دی یکی را برگزیدن کنید و شما باید آپاچی2 را برگزیدن کنید. سوال بعدی در مورد پیکربندی است که گزینه ی خیر را برگزیدن کنید و بعد رخصت زیر را در ترمینال وارد کنید.
Sudo cp /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d
سپس آپاچی را دوباره راه اندازی کنید.
Sudo /etc/init.d/apache2 restart
حالا برای ورود به پی اچ پی مای ادمین و ابتکار یا حذف پایگاه داده، آدرس زیر را در مرورگر وارد کنید.
http://localhost/phpmyadminاگر با پیغام اشتباه مواجه شدید رخصت زیر را در ترمینال وارد کنید.
Sudo ln –s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf
Sudo /etc/init.d/apache2 reload
حال می توانید وارد صفحه ی پی اچ پی مای ادمین شوید و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که خودتان تعیین کرده اید وارد محیط شده و با پایگاه داده تان کار کنید]23 [.
3-4-2 نصب انجین ایکسنصب انجین ایکس به همراه وابستگی هایش به اختصار لمپ گفته می شود که شامل لینوکس، انجین ایکس، مای اس کیو ال و پی اچ پی5 می باشد. نصب تمامی این موارد را به صورت قدم به قدم توضیح می دهیم.
آغاز مطمئن شوید که با کاربر اصلی یعنی ریشه وارد شده اید زیرا نصب تمامی این موارد باید با دسترسی های کاربری ریشه انجام شود.
Sudo su
نصب مای اس کیو ال5: برای نصب مای اس کیو ال رخصت زیر را اعمال کنید.
apt-get install mysql-server mysql-client
در حین نصب مای اس کیو ال از شما خواسته می شود که یک رمز عبور برای کاربر روت مای اس کیو ال تعیین کنید.
New password for the MySQL “root” user: <–yourrootsqlpasswordRepeat password for the MySQL “root” user: <–yourrootsqlpassword
نصب انجین ایکس: انجین ایکس به صورت یک پکیج برای اوبونتو ۱۳٫۰۴ در دسترس است که می توانید برای نصب آن به شرح زیر عمل کنید.
apt-get install nginx
سپس برای شروع به کار کردن سرویس انجین ایکس رخصت زیر را اعمال کنید.
etc/init.d/nginx start/
آی پی وب صاحب یا نام هاست خود را در مرورگر تایپ کنید. باید صفحه ای مشابه شکل 3-6 ببینید.

شکل 3-6 صفحه ی نصب انجین ایکس ریشه ی سند انجین ایکس به طور پیش فرض در اوبونتو، مسیر زیر است.
/usr/share/nginx/www
نصب پی اچ پی5: بهترین شیوه برای کار کردن با پی اچ پی در انجین ایکس استفاده از پی اچ پی- اف پی ام  است . پی اچ پی- اف پی ام یک پیاده سازی مدرن و مدیریت شده از پی اچ پی فست سی جی آی به همراه امکانات اغلب زیاد بوده که برای انواع سایت ها مخصوصا سایت های فعال و آکنده بازدید مناسب است. برای نصب پی اچ پی5 در لینوکس اوبونتو رخصت زیر را اعمال کنید.
apt-get install php5-fpm
کانفیگ و تنظیمات انجین ایکس: برای انجام تنظیمات وارد مسیر زیر شوید.
Cd /etc/nginx
سپس فایل زیر را باز کنید.
Sudo nano nginx.conf
و محتویات فایل باز شده را به محتویات زیر تغییر دهید.
user www-data;
 
# As a thumb rule: One per CPU. If you are serving a large amount
# of static files, which requires blocking disk reads, you may want
# to increase this from the number of cpu_cores available on your
# sys--.
#
# The maximum number of connections for Nginx is calculated by:
# max_clients = worker_processes * worker_connections
worker_processes 1;
 
# Maximum file descriptors that can be opened per process
# This should be > worker_connections
worker_rlimit_nofile 8192;
 
events {
    # When you need > 8000 * cpu_cores connections, you start optimizing
    # your OS, and this is probably the point at where you hire people
    # who are smarter than you, this is *a lot* of requests.
    worker_connections 8000;
}
 
error_log /var/log/nginx/error.log;
 
pid /var/run/nginx.pid;
 
http {
    charset utf-8;
 
    # Set the mime-types via the mime.types external file
    include mime.types;
 
    # And the fallback mime-type
    default_type application/octet-stream;
 
    # Click tracking!
    access_log /var/log/nginx/access.log;
 
    # Hide nginx version
    server_tokens off;
 
    # ~2 seconds is often enough for HTML/CSS, but connections in
    # Nginx are cheap, so generally it's safe to increase it
    keepalive_timeout 20;
 
    # You usually want to serve static files with Nginx
    sendfile on;
 
    tcp_nopush on; # off may be better for Comet/long-poll stuff
    tcp_nodelay off; # on may be better for Comet/long-poll stuff
 
    server_name_in_redirect off;
    types_hash_max_size 2048;
 
    gzip on;
    gzip_http_version 1.0;
    gzip_comp_level 5;
    gzip_min_length 512;
    gzip_buffers 4 8k;
    gzip_proxied any;
    gzip_types
        # text/html is always compressed by HttpGzipModule
        text/css        text/plain        text/x-component        application/javascript        application/json        application/xml        application/xhtml+xml
        application/x-font-ttf        application/x-font-opentype        application/vnd.ms-fontobject        image/svg+xml
        image/x-icon;
 
    # This should be turned on if you are going to have pre-compressed copies (.gz) of
    # static files available. If not it should be left off as it will cause extra I/O
    # for the check. It would be better to enable this in a location {} block for
    # a specific directory:
    # gzip_static on;
 
    gzip_disable "msie6";
    gzip_vary on;
 
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}
سپس فایل زیر را باز کنید.
sudo nano sites-available/default
محتویات آن را به محتویات زیر تغییر دهید.
server {
    listen 80 default; ## listen for ipv4; this line is default and implied
    listen [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6
 
    # Make site accessible from http://localhost/ or server IP-address
    server_name localhost;
    server_name_in_redirect off;
 
    charset utf-8;
 
    access_log /usr/share/nginx/access.log;
    error_log /usr/share/nginx/error.log;
 
    root /usr/share/nginx/www;
    index index.php index.html index.htm;
 
    location / {
        # First at--pt to serve request as file, then
        # as directory, then trigger 404
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
سرویس انجین ایکس را دوباره راه اندازی کنید.
sudo service nginx reload
حالا تنظیمات کوچکی برای پی اچ پی- اف پی ام وجود دارد که باید انجام دهید.
cd /etc/nginx
sudo nano nginx.conf
در قسمت تگ اچ تی تی پی کد زیر را افزایش کنید.
# Upstream to abstract back-end connection(s) for PHP
upstream php {
server unix:/tmp/php5-fpm.sock;
}
سپس فایل زیر را باز کنید.
Sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
محتویات فایل را به محتویات زیر تغییر دهید.
# pass the PHP scripts to FPM socket
location ~ .php$ {
    try_files $uri =404;
 
    fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
    # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
     
    fastcgi_pass php;
 
    fastcgi_index index.php;